Brister i förvaltningspolitiken

Skriftlig fråga 2005/06:1861 av Hammarbergh, Krister (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-06-20
Besvarad
2006-06-30
Besvarad
2006-07-04
Svar anmält
2006-10-02
Anmäld
2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 20 juni

Fråga 2005/06:1861 av Krister Hammarbergh (m) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Brister i förvaltningspolitiken

Riksrevisionen har i flera granskningar konstaterat brister i regeringens och myndigheternas styrning, samordning och uppföljning av den statliga förvaltningen. Följderna blir bland annat att medborgare och företag inte behandlas likvärdigt och rättssäkert.

Ett exempel är hanteringen av personer som inte kan ta vara på sina ekonomiska intressen och vars tillgångar förvaltas av ombud. Granskningarna har visat att allvarliga fel begåtts i mer än vart tredje ärende. Ytterligare ett exempel rör de arbetsmarknadspolitiska ungdomsprogrammen, där det framgår att ungdomarna inte får en likvärdig behandling av arbetsförmedlingen.

Otydliga uppdrag, ofullständig återrapportering och oklara ansvarsförhållanden ger riksdagen och medborgarna liten insyn och begränsade förutsättningar att utkräva ansvar när det kommer till bolagens samhällsuppdrag.

Att regeringen inte lever upp till sitt ansvar att på ett tydligt sätt styra den statliga förvaltningen och ge riksdagen tillräcklig information är allvarligt.

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att regeringens redovisning till riksdagen inte begränsas, saknas eller på något vis framstår som missvisande?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:1861 besvarad av

den 30 juni

Svar på fråga 2005/06:1861 om brister i förvaltningspolitiken

Statsrådet Sven-Erik Österberg

Krister Hammarbergh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att regeringens redovisning till riksdagen inte begränsas, saknas eller på något vis framstår som missvisande.

Bakgrunden till frågan är den årliga rapport som Riksrevisionen nyligen lämnat till regeringen. Regeringen kommer att behandla Riksrevisionens rapport i budgetpropositionen för 2007. Jag är därför inte beredd att i dag närmare kommentera den kritik som Riksrevisionen framför.

Jag vill emellertid framhålla att det förs en fortlöpande dialog mellan regeringen och riksdagen i syfte att utveckla resultatredovisningen. Ett fortlöpande och långsiktigt arbete med att utveckla den ekonomiska styrningen och resultatredovisningen pågår också. Som ett led i detta utvecklingsarbete har regeringen beslutat om en utvärdering av resultatstyrningen (dir. 2006:30). En särskild utredare ska se över hur styrningen har fungerat och hur den kan förbättras. I uppdraget ingår att överväga och analysera vilka möjligheter och begränsningar som finns för att med resultatinformation bedöma om verksamheter och uppdrag har utförts i enlighet med statsmakternas beslut och för att utkräva ansvar av myndighetsledningen. Inom Regeringskansliet pågår vidare ett arbete som syftar till att tydliggöra kraven på myndigheternas interna styrning och kontroll.

En programförklaring från regeringen på det förvaltningspolitiska området kommer inom kort att presenteras. En klokare styrning, en enklare myndighetsstruktur, ett tydligare ledningsansvar och en effektivare tillsyn är centrala inslag i regeringens förvaltningspolitik.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.