Bristande beredskap på svenska sjukhus

Skriftlig fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2019-10-16
Överlämnad
2019-10-16
Anmäld
2019-10-17
Sista svarsdatum
2019-10-23
Svarsdatum
2019-10-24
Besvarad
2019-10-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Flera sjukhus runt om i Sverige har de senaste dagarna gått in i stabsläge och fått ställa in planerade operationer för att kunna klara den akuta verksamheten. Anledningen till detta är en brist på grundläggande sjukvårdsutrustning som handskar, handsprit, slangar och provtagningsrör. Problemen har dessutom kvarstått under flera dagar.

Den leverantör som ska leverera dessa varor till flera sjukvårdsregioner har inte kunnat leverera det man har lovat. Detta tillsammans med att det i dag inte finns några större beredskapslager av sjukvårdsmateriel och läkemedel har gjort att delar av den svenska vården inte fungerat fullt ut.

Det är problematiskt att stora delar av den svenska sjukvården inte har tillräcklig försörjningsberedskap för att kunna klara vården ens under normala omständigheter. Vid en kris, särskilt en kris som varar en längre tid, skulle påfrestningarna vara än större. Vi måste ha en sjukvård som har tillräcklig beredskap för att kunna bedriva verksamhet under både reguljära och extraordinära förhållanden.  

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att svensk sjukvård har en tillräcklig försörjningsberedskap som kan garantera att verksamheten kan fungera i händelse av kris och krig?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:198 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)S2019/

04291/FS

S2019/04294/FS

S2019/04316/FS

S2019/04325/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell (SD) Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask (M) Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap på svenska sjukhus och fråga 2019/20:206 av Karin Rågsjö (V) Beredskap för en trygg försörjning av sjukvårdsmateriel

Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att undvika att den aktuella situationen med brist på utrustning i flera landsting uppstår igen. Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att svensk sjukvård har fungerande försörjningssäkerhet när det gäller sjukvårdsmateriel för att i framtiden kunna undvika de problem vi sett den senaste tiden. Beatrice Ask har också frågat försvarsministern vilka åtgärder han och regeringen avser att vidta för att säkerställa att svensk sjukvård har en tillräcklig försörjningsberedskap som kan garantera att verksamheten kan fungera i händelse av kris och krig. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Karin Rågsjö har frågat mig vad jag tänker göra för att i krissituationer tillse att det finns tillgång till sjukvårdsmateriel. Jag besvarar frågorna i ett samlat svar.

Som beskrivits i olika medier har sjukhus i flera landsting gått upp i stabsläge och operationer ställts in på grund av omfattande problem med leveranser av sjukvårdsmateriel. Detta har inträffat i samband med övergången till en ny leverantör som upphandlats av landstingen. Regeringen och ansvariga myndigheter följer utvecklingen noggrant. Socialstyrelsen gör även lägesbedömningar samt kallar vid behov till samverkanskonferenser.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar landstingen för att befolkningen ska erbjudas en god vård. I detta ansvar ligger bland annat att hälso- och sjukvården har tillgång till de läkemedel, medicintekniska produkter och övrig sjukvårdsmateriel som behövs för det ändamålet. Hur landstingen genomför sina upphandlingar blir därför av stor betydelse.

Regeringen tillsatte hösten 2018 en utredning som ska se över hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, och lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga långsiktigt bör utvecklas. I översynen ingår bl.a. att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel i dessa situationer. Utredningen ska presentera sina förslag senast den 31 december 2020.

Jag vill dock betona vikten av att landstingen och leverantören hanterar de problem som nu har uppkommit samt att de tillsammans med de myndigheter som har ansvar för tillsyn och krishantering analyserar orsakerna till problemen och hur man kan förhindra liknande situationer i framtiden.

Stockholm den 24 oktober 2019

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.