Brandbekämpning med flyg

Skriftlig fråga 2017/18:1579 av Beatrice Ask (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2018-07-17
Överlämnad
2018-07-18
Sista svarsdatum
2018-08-01
Anmäld
2018-08-09
Svarsdatum
2018-08-16
Besvarad
2018-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I dag släcker vi inga bränder, meddelade insatsledaren för en av de omfattande skogsbränder som pågår just nu. Man måste invänta stöd från italienska brandbombningsplan utrustade och tränade för brandbekämpning. På annat håll bistår Norge med liknande kapacitet. Sverige saknar den förmågan, men kan få hjälp via EU.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder förbereder ministern och regeringen för att säkerställa att skogsbränder i Sverige också kan bekämpas med hjälp av svensk flygkapacitet?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1579 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)Ju2018/03771/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1579 av Beatrice Ask (M)
Brandbekämpning med flyg

Beatrice Ask har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen förbereder för att säkerställa att skogsbränder i Sverige kan bekämpas med hjälp av svensk flygkapacitet.

Räddningstjänstansvaret vid en skogsbrand ligger i första hand på berörd kommun. Om de resurser en kommun förfogar över inte är tillräckliga kan räddningsledaren besluta om att ta andra resurser i anspråk. Statliga myndigheter och privata aktörer har enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor en skyldighet att på begäran av räddningsledaren medverka vid en räddningsinsats.

Sverige förfogar över en viss mängd flygande resurser att använda vid t.ex. en skogsbrand och kan även via civilskyddssamarbetet inom EU avropa resurser för bekämpning av skogsbränder. Inom EU pågår för närvarande ett arbete där civilskyddsmekanismen omförhandlas. I samband med detta diskuteras frågan om att ha för EU gemensamma resurser bl.a. i form av brandflyg och att vissa av dessa då placeras strategiskt för att snabbt kunna användas i de norra delarna av Europa om behov uppstår.

Regeringen har uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att med utgångspunkt i hittills vunna erfarenheter från sommarens skogsbränder analysera och utreda vilka behov som finns av en förstärkt nationell förmåga avseende brandbekämpning från luften utöver den som kan tillgodoses genom effektivt utnyttjande av nationella resurser och tillförda internationella resurser med stöd av etablerade samarbeten. MSB ska redovisa uppdraget senast den 31 januari 2019.

Stockholm den 16 augusti 2018

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.