Till innehåll på sidan

Bohusbanans framtid

Skriftlig fråga 2007/08:486 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-12-13
Anmäld
2007-12-13
Besvarad
2007-12-19
Svar anmält
2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 13 december

Fråga

2007/08:486 Bohusbanans framtid

av Peter Pedersen (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det har kommit oroande signaler till min kännedom när det gäller Bohusbanans framtid. Det finns tydligen planer hos Rikstrafiken att minska bidraget till Västtrafiks tågtrafik på Bohusbanan med 66 miljoner kronor per år. Om detta verkställs finns risk för minskad tågtrafik eller rent av nedläggning av järnvägen.

Det är ett stort resursslöseri att inte använda sig av befintlig infrastruktur. Speciellt med tanke på de miljö- och klimathot vi nu står inför är en utveckling som minskar möjligheterna att färdas med hållbara transporter helt ohållbar. I stället borde allt göras för att öka andelen spårtrafikanter och resurser tillföras så att järnvägstrafiken kan utvecklas i hela landet. Bohusbanan är i det sammanhanget en viktig kommunikationskanal för ett ökat resande på spår. Nedläggningar av järnvägstrafik leder bara till att människor tvingas åka bil i större utsträckning, vilket späder på de globala klimateffekterna och ökar de lokala utsläppen av luftföroreningar.

Jag vill fråga statsrådet Åsa Torstensson:

Vad avser statsrådet att göra för att Rikstrafikens förslag till neddragning av anslag till Västtrafik inte leder till att järnvägstrafiken på Bohusbanan försämras eller läggs ned?

Svar på skriftlig fråga 2007/08:486 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 19 december

Svar på fråga

2007/08:486 Bohusbanans framtid

Statsrådet Åsa Torstensson

Peter Pedersen har frågat mig vad jag avser att göra för att Rikstrafikens förslag om neddragning av anslag till Västtrafik inte leder till att järnvägstrafiken på Bohusbanan försämras eller läggs ned.

Låt mig börja med att säga att miljö- och klimatfrågor är oerhört angelägna för regeringen. En viktig utgångspunkt för arbetet med infrastrukturen handlar om samverkan mellan transportslagen som är betydelsefull bland annat för att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en hållbar tillväxt i hela landet.

Jag känner till att Rikstrafiken i sin prövning av de trafikavtal som myndigheten tecknar har aviserat en minskning av ersättningsnivån för Tåg i väst efter utgången av nuvarande avtal i juni 2010. I Tåg i västs trafik ingår bland annat Västtrafiks linje på Bohusbanan mellan Göteborg och Strömstad.

Det ligger i Rikstrafikens uppgift att göra en samlad bedömning och fatta beslut om upphandling av viss interregional persontrafik som bedöms som transportpolitiskt motiverad. Rikstrafiken har i sin analys av trafiken på Bohusbanan pekat på att den har en låg andel interregionalt resande och att det i huvudsak rör sig om regional trafik. Vidare görs bedömningen att tillgängligheten till regionen är god i jämförelse med övriga delar av landet. Samtidigt visar studierna att vissa orter i norra Bohuslän har en sämre interregional tillgänglighet, men att trafiken på Bohusbanan inte bidrar till att förbättra den interregionala tillgängligheten till dessa orter.

Jag vill i detta sammanhang nämna åtgärderna på Bohusbanan med bland annat fjärrblockering och nya mötesstationer som enligt den gällande banhållningsplanen ska genomföras fram till 2015. Dessa åtgärder kommer att ge kapacitetsförbättringar och utvecklingsmöjligheter för den regionala tågtrafiken. Jag har inte för avsikt att vidta några andra särskilda åtgärder med anledning av Rikstrafikens förslag.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.