Bioekonomiutredningens delbetänkande

Skriftlig fråga 2022/23:669 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-12
Överlämnad
2023-05-15
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

I en tid då drivmedelspriser har fluktuerat kraftigt på grund av omvärldsfaktorer som kronkurs och oljepris är det tydligt att det behövs mer inhemsk produktion av drivmedel från inhemska råvaror. Säkerhetsläget har också visat att traditionella leverantörer av råvaror inte är att lita på och att det är dumt att Europa förlitar sig på diktaturer som Ryssland, Saudiarabien och Qatar.

I slutet av mars mottog regeringen ett delbetänkande från bioekonomiutredningen (Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi (SOU 2023:15)). I betänkandet visar utredaren på hur det med relativt små medel skulle gå att få fram en mycket stor svensk drivmedelsproduktion från förnybara råvaror, vilket skulle sänka priset på drivmedel, stärka säkerhetsläget och minska utsläppen.

En produktion om 20 terawattimmar som utredningen föreslår skulle, tillsammans med dagens produktion, motsvara halva det svenska behovet av drivmedel 2030, förutsatt att regeringen återinför de styrmedel som tidigare funnits för att elektrifiera transportsektorn. Det är alltså avsevärda volymer vi talar om till ett pris som utgör ungefär hälften av det som regeringen lade på att sänka skatten på fossila drivmedel med, vilket resulterade i en sänkning vid pumpen på 14 respektive 41 öre per liter.

En stor inhemsk produktionsökning väntas också sänka priset, antagligen mer, samtidigt som det skapas uppemot 20 000 arbetstillfällen enligt Energimyndighetens bedömningar. Det är således av största vikt att förslagen skyndsamt behandlas, remitteras och genomförs.

Min fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren är:

 

När och på vilka sätt avser ministern och regeringen att gå vidare med förslagen i delbetänkandet? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:669 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/02493 Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:669 av Rickard Nordin (C)
Bioekonomiutredningens delbetänkande

Rickard Nordin har frågat mig när och på vilka sätt jag och regeringen avser att gå vidare med förslagen i Bioekonomiutredningens delbetänkande.

Bioekonomiutredningen överlämnade sitt delbetänkande Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi (SOU 2023:15) den 29 mars i år. Där redovisas uppdraget att analysera och, om lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande förnybara drivmedel baserade på inhemska råvaror i Sverige, inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd. Utredningen fortsätter nu med uppgiften om en nationell strategi inklusive uppföljningsbara mål för en hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi. Utredningens slutbetänkande ska redovisas till regeringen 31 oktober 2023.

Jag delar Rickard Nordins syn att ökad inhemsk produktion av drivmedel från inhemska fossilfria råvaror är värdefull av flera olika skäl, inte minst det bidrag som en sådan produktion skulle kunna ge till att minska utsläppen globalt, för jobb och tillväxt och för en tryggad försörjningsförmåga. En livskraftig bioekonomi är viktigt för Sverige. Förslagen i delbetänkandet bereds för tillfället inom Regeringskansliet.

Stockholm den 24 maj 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.