Till innehåll på sidan

Bilismen i Stockholm och miljön

Skriftlig fråga 2005/06:59 av Palm, Veronica (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-09-29
Anmäld
2005-09-29
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2005-10-12
Svar anmält
2005-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 29 september

Fråga 2005/06:59 av Veronica Palm (s) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Bilismen i Stockholm och miljön

Jag har träffat flera barn i Stockholm som är oroliga kring sin närmiljö och då speciellt alla bensindrivna bilar som påverkar barnens dagliga miljö. Jag måste tillstå att jag delar barnens oro. Stockholm är alldeles för biltätt och har en miljö med alltför höga partikelvärden.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska bilismen i Stockholm?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:59 besvarad av

den 12 oktober

Svar på fråga 2005/06:59 om bilismen i Stockholm och miljön

Statsrådet Lena Sommestad

Veronica Palm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska bilismen i Stockholm. Särskilt oroas Veronica Palm av de höga partikelhalterna.

Jag delar oron för en dålig luftkvalitet i tätorter, och då inte minst när det gäller situationen i Stockholm. Att värna barnens hälsa ligger mig varmt om hjärtat. I miljömålspropositionen Svenska miljömål @ ett gemensamt uppdrag pekas barn- och ungdomspolitiken ut som ett av fyra strategiska områden i den kommande revideringen av den nationella strategin för hållbar utveckling. Jag och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin har haft samtal med Stockholms landshövding Mats Hellström när det gäller luftkvaliteten och vår samsyn om denna problematik är stor. Inte minst behöver åtgärder vidtas för att minska dubbdäcksanvändningen i Stockholm.

Bensinbilarna är inte det största problemet när det gäller partikelhalten i tätortsluften. I stället är dieselbilarnas avgaser samt uppvirvlade gummi- och asfaltpartiklar de huvudsakliga källorna. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2006 föreslagit att skattelättnader införs för dieselbilar med låga partikelutsläpp från och med den 1 april 2006.

Vilka föroreningshalter som anses vara acceptabla i omgivningsluften bestäms av de svenska miljökvalitetsnormerna som baseras på EU:s bestämmelser om luftkvalitet. Regeringen har fastställt ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid i Stockholm. Åtgärderna inriktas främst mot att begränsa utsläppen från trafiken som är den största föroreningskällan. En åtgärd för att minska partikelhalterna är att genom bättre information minska användningen av dubbdäck. En annan är att förbättra metoderna för att rengöra vägarna. Dessa åtgärder, som ska vidtas av myndigheter och Stockholms stad, bör leda till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids.

Sverige har varit pådrivande i EU när det gäller skärpta krav på avgasutsläpp från bilar. Genom att äldre bilar försvinner från marknaden och ersätts med nyare bilar blir också varje enskild bil en allt mindre belastning när det gäller luftkvaliteten. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet verkar i EU för ytterligare skärpta krav på partiklar i avgaserna från personbilar.

På regeringens förslag har riksdagen beslutat om en trängselskatt som ska införas på försök i Stockholm från den 3 januari 2006 till den sista juli 2006. En trängselskatt påverkar trafikflödena genom Stockholm och har positiva effekter för luftkvaliteten.

Med dessa åtgärder anser jag att det finns goda förutsättningar för att påverka trafiken i Stockholm så att hälsosituationen förbättras.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.