bidragsdirektiven till Socialstyrelsen

Skriftlig fråga 2002/03:1131 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2003-06-13
Anmäld
2003-06-13
Besvarad
2003-06-25
Besvarad
2003-06-27
Svar anmält
2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 13 juni

Fråga 2002/03:1131

av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Morgan Johansson om bidragsdirektiven till Socialstyrelsen

Varje år delar Socialstyrelsen ut drygt 54 miljoner till ideella organisationer med social verksamhet. Förordningen som styr hur bidragen ska delas ut ställer bland annat som krav att organisationen måste vara organiserad enligt traditionell demokratisk föreningsordning och huvudsakligen ägna sig åt alkohol- och missbruksvård. Frälsningsarmén är en av Sveriges största ideella organisationer med arbete i utsatta grupper och man diskvalificeras från bidrag av dessa direktiv. Det är inte rimligt att enbart titta på den organisatoriska formen och bortse från vad verksamheten bidrar till i det svenska samhället. Frälsningsarmén finns över hela världen och är organiserad på samma sätt i alla länder. Det är därför förståeligt att de inte vill ändra sig i Sverige. Jag vill därför fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ändra bidragsdirektiven till Socialstyrelsen så att de inte hindrar ideella organisationer med social verksamhet, som Frälsningsarmén, från att få bidrag?

Svar på skriftlig fråga 2002/03:1131 besvarad av

den 25 juni

Svar på frågorna 2002/03:1131 om bidragsdirektiven till Socialstyrelsen och 1145 om statsbidrag till social verksamhet

Statsrådet Morgan Johansson

Annelie Enochson har frågat mig om jag avser att ändra bidragsdirektiven till Socialstyrelsen så de inte hindrar ideella organisationer med social verksamhet, som Frälsningsarmén, från att få bidrag. Vidare har Cecilia Wikström frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att ett samfund eller annan idéburen organisation som bedriver en god verksamhet inom den sociala sektorn ges möjlighet att bli mottagare av statsbidrag.

Det nuvarande statsbidragssystemet för frivilliga organisationer på det sociala området regleras i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området och har tillämpats sedan 1999. Regeringen har i regleringsbrevet för 2002 givit Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera tillämpningen av förordningen sedan ikraftträdandet och lämna förslag till eventuella förändringar om intentionerna med bidragen inte uppfylls. Socialstyrelsen har den 28 maj 2003 redovisat uppdraget till regeringen och där föreslagit att regeringen överväger möjligheterna att förändra regelsystemet så att fler organisationer blir berättigade att söka medel. Samtidigt säger Socialstyrelsen också att utan avsevärt större anslagsram medför en "öppning" av systemet att ett flertal av de organisationer som nu får bidrag skulle komma att få vidkännas betydande neddragningar. Detta är enligt Socialstyrelsen inte acceptabelt då verksamheterna i många fall skulle komma att äventyras.

Socialstyrelsens utvärdering av tillämpningen av nuvarande regelsystem och förslag till förändringar har nyligen överlämnats till regeringen och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Innan denna beredning är färdig är jag inte beredd att redovisa vilka åtgärder jag ämnar vidta. Jag anser emellertid att staten också i fortsättningen bör ställa krav på en demokratisk struktur. Det är rimligt att kräva att medborgarna har en möjlighet att engagera sig i och utöva inflytande över de organisationer som får organisationsbidrag av skattemedel.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.