Till innehåll på sidan

Betygsinflation i relation till lönesättning

Skriftlig fråga 2022/23:519 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-04
Överlämnad
2023-04-05
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Under frågestunden torsdagen den 30 mars ställde undertecknad en fråga gällande betygsinflation och lönesättning. Till min förvåning valde skolministern helt att ignorera frågan och valde att inte med ett enda ord besvara alla lärares oro gällande de påtryckningar som lärare kan utsättas för i sin lönesättning. Det är förvånande att ministern inte väljer att adressera en sådan viktig fråga för tusentals lärare. Därför väljer jag nu att återigen ställa samma fråga till skolministern. 

De senaste veckorna har det kommit rapporter från landets alla hörn om betygsinflation och olikvärdig betygsättning. Det konstateras precis som tidigare att den svenska skolans organisation, där våra barn och elever ses som en vara på en marknad, oundvikligen leder till betygsinflation. 

Vad som är värre med vissa av de senaste rapporterna är att lärare upplever att de pressas av rektorer att sätta högre betyg för att får mer i lön. När lönesättning kopplas till lärares myndighetsutövning riskerar det legitimiteten för hela betygssystemet och sätter en orimlig press på landets alla lärare, därför att betygen i stället ses som en del av ens konkurrensfördel. Marknadiseringen har alltså påverkat myndighetsutövningen. 

Därför är min fråga till statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur ska statsrådet agera för att lärare inte ska få lägre lön för att de sätter de betyg de anser vara rättvisa?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:519 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)


Svar på fråga 2022/23:519 av Niklas Sigvardsson (S)
Betygsinflation i relation till lönesättning

Niklas Sigvardsson har frågat mig hur jag ska agera för att lärare inte ska få lägre lön för att de sätter de betyg de anser vara rättvisa.

Jag vill börja med att understryka att jag tar frågan om rättssäker och likvärdig betygssättning på stort allvar. Betygssättning utgör myndighetsutövning och betygen som sätts i skolan ska grunda sig på lärarens professionella bedömning, vara rättvisa och visa vilka kunskaper eleverna har. Rektorn har ett utpekat ansvar i skollagen att se till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar. Ytterst har varje skolhuvudman ansvar för att bestämmelserna följs. Påtryckningar på lärare som har ansvar för betygssättning ska självklart inte förekomma, varken från rektorer eller annat håll. Trots detta finns det signaler om påtryckningar och glädjebetyg och många indikationer på att betygssättningen i svensk skola brister i likvärdighet. Det är inte acceptabelt.

För att komma till rätta med problemen som rör bristande likvärdighet har regeringen vidtagit flera åtgärder. Vi förbereder, som tidigare aviserats, för att tillsätta en utredning för att se över möjliga åtgärder för att främja likvärdighet i betygssättning och motverka betygsinflation. Det kan till exempel handla om en tydligare koppling mellan en skolas genomsnittliga resultat i nationella prov och genomsnittlig betygsnivå på skolan. Vidare förbereds för att de nationella proven ska rättas centralt. I mars i år fick Statens skolverk i uppdrag ta fram bestämmelser om hur huvudmän, rektorer och lärare inom det systematiska kvalitetsarbetet ska arbeta för att betyg ska sättas på ett rättvisande sätt.

Statens skolinspektion har enligt skollagen tillsyn över skolväsendet och möjligheter till sanktioner. Regeringen har gett Skolinspektionen i uppdrag att redovisa de insatser myndigheten vidtar inom området likvärdig bedömning och betygssättning. Skolinspektionen genomför nu bl.a. en kvalitetsgranskning av rektorns styrning och ledning för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning.

Regeringen kommer under mandatperioden att fortsätta arbeta intensivt med målsättningen att bl.a. lyfta kunskapsresultaten i den svenska skolan, att kraftigt minska utrymmet för aktörer med kvalitetsbrister samt att ge skolan i hela Sverige likvärdiga förutsättningar och stärka verksamhetens kvalitet.

Stockholm den 19 april 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.