Till innehåll på sidan

Bättre skolmat

Skriftlig fråga 2005/06:55 av Palm, Veronica (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-09-28
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Anmäld
2005-09-29
Besvarad
2005-10-11
Svar anmält
2005-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 27 september

Fråga 2005/06:55 av Veronica Palm (s) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Bättre skolmat

I dag hade jag besök i riksdagen av klass 6 A från Bäckahagens skola i Högdalen. Kloka barn som hade massor med idéer. En sak som bekymrade dem var skolmaten. Barnen tyckte att det var viktigt att skolmaten var bra, god och näringsriktig.

Jag vill nu fråga statsrådet vad han avser att göra för att skolmaten ska vara bra.

Svar på skriftlig fråga 2005/06:55 besvarad av

den 11 oktober

Svar på fråga 2005/06:55 om bättre skolmat

Statsrådet Ibrahim Baylan

Veronica Palm har frågat mig vad jag avser att göra för att skolmaten ska vara bra.

Först skulle jag vilja säga att jag anser att maten i den svenska skolan är mycket bra, men det finns inget som är så bra att det inte går att göra bättre. Goda kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet är två viktiga förutsättningar för att barn och ungdomar ska må bra, växa och utveckla sitt lärande. Därför fortsätter nu regeringen sina kost- och hälsofrämjande insatser i skolan.

Skolans ansvar att lägga grunden för goda kostvanor, bland annat genom att erbjuda näringsriktiga skolmåltider i en bra miljö, är ett viktigt samhällsuppdrag. Därför ser regeringen nu till att kvaliteten på skolmaten utvecklas genom tre konkreta insatser.

I det utkast till lagrådsremiss med förslag till ny skollag med mera som nyligen varit ute på remiss föreslås att lagstiftningen förtydliges genom att hälsa införs som ett särskilt övergripande mål i den nya skollagen. Givetvis bör därvid all mat som serveras inom skolväsendet följa svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets råd för luncher i förskolan, skolbarnsomsorgen och skolan.

Uppföljningen av skolmatens kvalitet behöver förbättras. Måltidsverksamheten bör därför ingå som en del i skolornas kvalitetsredovisningar. Redovisningarna utgör ett viktigt underlag för diskussionen hur måltidsverksamheten kan förbättras, inte minst ute på skolorna där ett kontinuerligt samtal bör föras mellan elever, måltidspersonal och skolledning.

Inom departementet bereds ett förslag om att kopplingen mellan fysisk aktivitet och god kosthållning förtydligas genom att Nationellt centrum för fysisk aktivitet och hälsa (NCFF) får ett utvidgat uppdrag. Förslaget innebär att uppdraget utökas till att även inriktas mot samspelet mellan god hälsa, fysisk aktivitet, god kosthållning och elevens lärande, samt att  NCFF tillsammans med Myndigheten för skolutveckling kommer att få i uppdrag att visa på och sprida goda exempel och forskning på området.

Mot bakgrund av dessa åtgärder anser jag att vi tagit ett viktigt steg i riktning mot att grundlägga en hälsosammare livsstil för våra barn och ungdomar.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.