Till innehåll på sidan

barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

Skriftlig fråga 2003/04:876 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-03-10
Anmäld
2004-03-10
Besvarad
2004-03-17
Svar anmält
2004-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 10 mars

Fråga 2003/04:876

av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Berit Andnor om barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

Beräkningen av bostadsbidrag görs utifrån de sökandes inkomster och familjens sammanlagda förmögenhet. Till denna förmögenhet räknas också vissa tillgångar som familjen saknar dispositionsrätt över, till exempel egendom som ett barn erhållit genom gåva eller testamente men som inte kan disponeras före ett visst datum, vanligen barnets myndighetsdag. Denna bestämmelse får svåra konsekvenser för familjer som trots begränsad inkomst och avsaknad av disponibla tillgångar får bostadsbidraget kraftigt reducerat.

Under 2003 förändrades reglerna för förmögenhetsberäkningen så att barns ersättningar med anledning av kränkning eller skada inte påverkar familjens förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag. I samband med detta föreslog Riksförsäkringsverket (RFV) att också vissa tillgångar som familjen inte disponerar över ska undantas. Regeringen ansåg då inte att en sådan förändring var påkallad. Därefter har RFV på regeringens uppdrag analyserat om det finns skäl att undanta viss förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag och föreslagit att när en inskränkning finns i vårdnadshavarens dispositionsrätt över barnets egendom ska sådan egendom undantas. En promemoria från Socialdepartementet med huvudsakligen samma förslag har under 2004 remissbehandlats. Med tanke på det stora lidande som gällande regelverk innebär för ett begränsat antal familjer, finns starka skäl att nu förändra förmögenhetsberäkningen utan ytterligare utredande.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att en förändring av bestämmelserna om barns förmögenhet i lagen om bostadsbidrag kan träda i kraft den 1 juli 2004?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:876 besvarad av

den 17 mars

Svar på fråga 2003/04:876 om barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

Statsrådet Berit Andnor

Annelie Enochson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att en förändring av bestämmelserna om barns förmögenhet i lagen om bostadsbidrag kan träda i kraft den 1 juli 2004.

Det gläder mig att kunna informera Annelie Enochson om att regeringen i dag till riksdagen överlämnar propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor (prop. 2003/04: 96), vilken innehåller förslag om barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag.

I propositionen föreslås att det vid beräkning av bostadsbidrag ska bortses från sådana tillgångar som barn fått genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller visst pensionssparande. Sådant undantag förutsätter att barnet förvärvat egendomen från någon annan än barnets förmyndare. Därutöver krävs att förvärvet är förenat med villkor som dels innebär att förmyndaren är skild från förmögenhetens förvaltning, utan bestämmanderätt för denne, dels anger vem som i stället ska utöva förvaltningen. Detsamma ska gälla avkastning av och sådant som trätt i stället för sådan egendom. Regeländringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas på bostadsbidrag som avser tid för år 2003 och därefter.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.