Till innehåll på sidan

åtgärdsprogram för grundskolan

Skriftlig fråga 1997/98:862 av Carlgren, Andreas (c)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
1998-06-09
Anmäld
1998-06-15
Besvarad
1998-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Fråga 1997/98:862 av Andreas Carlgren (c) till statsrådet Ylva Johansson om åtgärdsprogram för grundskolan

Förra fredagen rapporterade medier om de elever som nu slutar skolan. Skolverkets enkäter tyder på att mellan 6 000 och 8 000 elever inte kommer att bli godkända i svenska, engelska eller matematik. Därmed kommer de heller inte att bli behöriga att påbörja ett nationellt program i höst.

Det är alarmerande att mer än var tjugonde elev, kanske så mycket som var tolfte, inte kommer att nå upp till grundskolans krav, varje elev innebär ett stort misslyckande för skolan.

Den årskurs som nu slutar skolan måste vara den sista årskullen som inte erbjudits tillräckligt stöd. Det behövs omedelbart ett åtgärdsprogram för grundskolan för att erbjuda nästa årskull bättre villkor.

Centerpartiet har i riksdagen presenterat flera krav på grundskolan. Vi vill att skolan skall ge tydligare information om elevernas kunskaper, och betyg skall därför ges tidigare och i fler steg. De nationella proven i årskurs 5 måste åter bli obligatoriska och förenas med skriftliga studieomdömen samma år. Skoltiden bör bli flexibel och sätta kunskapen i centrum i stället för antalet skolår.

Regeringen har i vårpropositionen angivit att man avser presentera ett tiopunktsprogram för skolan. Innehållet har dock inte preciserats för riksdagen, och min fråga till skolministern är:

Avser regeringen presentera ett samlat åtgärdsprogram för skolan under sommaren så att skolan får tydliga besked om färdriktningen innan höstterminen startar?

 

Svar på skriftlig fråga 1997/98:862 besvarad av , ()

Svar på fråga 1997/98:862 om åtgärdsprogram för grundskolan
    Statsrådet Ylva Johansson

Andreas Carlgren frågar om regeringen avser att presentera ett samlat åtgärdsprogram för skolan under sommaren, så att skolan får tydliga besked om färdriktningen innan höstterminen startar.

Regeringen har tydligt markerat sin inställning till skolornas utveckling och måluppfyllelse i flera olika sammanhang under våren. Det är oacceptabelt att elever lämnar skolan utan att ha nått målen och det är kommunens och skolans skyldighet att ge alla elever förutsättningar att kunna gå vidare till gymnasieskolan. Inget barn skall behöva uppleva en misslyckad skolgång. Rektors ansvar för att ett åtgärdsprogram utarbetas för elever i behov av särskilt stöd har nyligen tydliggjorts i grundskoleförordningen.

I alla kommuner och i alla skolor arbetar man nu intensivt för att hjälpa de elever, som inte når upp till målen. Lösningen är naturligtvis att upptäcka brister och sätta in åtgärder tidigt. De konkreta pedagogiska insatserna måste dock göras i den enskilda skolan av de lärare och skolledare, som känner varje elev. För att stödja lärarna i deras eget kvalitetsarbete har regeringen också under våren anslagit 75 miljoner kronor till projekt, som syftar till utveckling av lärarrollen.

Barns utveckling och lärande är inte något som bara sker i skolan. För att markera och underlätta en sådan helhetssyn har regeringen nyligen fastställt en läroplan för förskolan och anpassat och kompletterat läroplanen för den obligatoriska skolan även för förskoleklassen och fritidshemmet.

För att stärka kvaliteten i skola, vård och omsorg har regeringen i vårpropositionen föreslagit en årlig förstärkning av statsbidragen till kommunerna med 4 miljarder årligen från 1997 och framåt, vilket innebär att statsbidragen sammanlagt kommer att vara 20 miljarder högre år 2000.

De tiopunkter för kvalitet och likvärdighet i skolan, som regeringen presenterade i samband med vårpropositionen, är en vidareutveckling och konkretisering av den utvecklingsplan, som regeringen lade fram för riksdagen våren 1997 (skr. 1996/97:112) och som riksdagen ställde sig bakom. Tiopunktsprogrammet innehåller en rad åtgärder för att säkra en likvärdig skola av god kvalitet.

Flera av punkterna har på olika sätt redan konkretiserats, bl.a. i regeringens proposition om gymnasieskolan. Andra exempel är kravet på kvalitetsredovisningar från kommuner och skolor, som redan trätt i kraft och den nationella provbanken, som Skolverket redan börjat utveckla. Frågan om en ny skolledarutbildning kommer att beredas i Lärarutbildningskommittén. Andra punkter kommer att resultera i nya uppdrag till Skolverket eller förslag i budgetpropositionen. Den största enskilda satsningen är IT-programmet för skolan, som finns presenterat i en skrivelse till riksdagen den 28 maj 1998 (skr. 1997/98:176).

Min uppfattning är alltså att regeringen redan i utvecklingsplanen, propositioner och tiopunktsprogrammet gett skolan besked om färdriktningen. Genom förslag i vårpropositionen har skolan fått goda förutsättningar att nå de nationella målen så att alla elever skall få tillräckliga kunskaper i skolan. Jag har därför inte för avsikt att presentera något ytterligare samlat åtgärdsprogram för skolan under sommaren.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.