Till innehåll på sidan

Åtgärder vid ifrågasättande av examenstillstånd

Skriftlig fråga 2015/16:846 av Roger Haddad (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-23
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Regeringen har aviserat en kraftig utbyggnad av antalet platser vid landets högskolor och universitet. När en sådan snabb expansion sker, samtidigt som resurserna som medföljer inte alls överensstämmer med behovet av att säkra kvaliteten, blir utvärderingen och tillsynen av utbildningarna än mer aktuell. Ett nytt kvalitets- och resursfördelningssystem diskuteras återkommande i debatten och regeringen har också nyligen lagt fram ett förslag om förändringar som Liberalerna har synpunkter på.

När det gäller nuvarande regelverk ansvarar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ytterst för kvalitetsutvärderingen av den högre utbildningen i Sverige. Vid konstaterade brister ges lärosätet möjlighet att vidta åtgärder för att sedan få en ny bedömning huruvida lärosätet kan behålla sitt examenstillstånd eller inte. Tiden för åtgärd är satt till ett år. Detta kan jämföras med Skolinspektionens granskning av grundskolor och gymnasieskolor där huvudmannen snarast ska yttra sig till inspektionen med konkreta förslag på åtgärder, det vill säga återkopplingen görs på mindre än ett år.

Det är viktigt att högskolor och universitet bedriver utbildning med hög kvalitet. Brister måste åtgärdas omgående, inte minst med hänsyn till de studenter som läser utbildningarna. Att korta processen med krav på snabbare åtgärd och återkoppling är något regeringen borde överväga.

Min fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson är:

 

Avser statsrådet att ändra ordningen för hur lång tid lärosäten ska ha på sig att åtgärda brister som påtalats av Universitetskanslersämbetet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:846 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/00843/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:846 av Roger Haddad (L) Åtgärder vid ifrågasättande av examenstillstånd

Roger Haddad har frågat mig om jag avser att ändra ordningen för hur lång tid lärosäten ska ha på sig att åtgärda brister som påtalats av Universitetskanslersämbetet.

Om Universitetskanslerämbetet vid en utbildningsutvärdering finner att kraven för en viss examen inte är uppfyllda ska lärosätet ges viss tid att åtgärda bristerna. Om bristerna därefter kvarstår kan det i enlighet med vad som föreskrivs i högskolelagen (1992:1434) respektive lagen om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792) beslutas att examen inte längre får utfärdas. Universitetskanslersämbetet ansvarar för hur lång tid som lärosätet ska ges för att åtgärda bristerna.

I regeringens skrivelse Kvalitetssäkring av högre utbildning (skr. 2015/16:76) som överlämnades till riksdagen i december 2015 föreslås inga ändringar av regelverket för examenstillstånd. Av skrivelsen framgår att det är Universitetskanslersämbetet som ska ansvara för hur prövningarna genomförs och för vidareutveckling och kvalitetssäkring av metoderna.

Min bedömning är att det är Universitetskanslersämbetet som även fortsättningsvis bäst kan avgöra hur lång tid ett lärosäte ska ha på sig att åtgärda brister i en utbildning.

Stockholm den 2 mars 2016

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.