Till innehåll på sidan

Åtgärder mot brottsligheten

Skriftlig fråga 2019/20:2113 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2020-09-03
Överlämnad
2020-09-07
Anmäld
2020-09-08
Svarsdatum
2020-09-16
Sista svarsdatum
2020-09-16
Besvarad
2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I en ny rapport från Svenskt Näringsliv konstateras att företagens framtidsförväntningar är djupt negativa. Hälften av företagen tror att brottsligheten kommer att öka, samtidigt som endast 1 procent tror på motsatsen. I samma rapport framkommer att sex av tio svarande företag har utsatts för brott under de senaste två åren och samma andel uppger att brottslighet är ett problem för dem. En tredjedel av företagen uppskattar att situationen vad gäller brottslighet har förvärrats under de senaste två åren. Knappt något företag alls anser att situationen förbättrats.

Stöld, skadegörelse och inbrott är de mest kostsamma brottskategorierna. Med andra ord är det den lågprioriterade mängdbrottsligheten som kostar absolut mest. I rapporten uppskattas näringslivets totala kostnader som orsakats av brottslighet överstiga 100 miljarder kronor om året. Att få bukt med denna kriminalitet, och därigenom spara näringslivet denna ekonomiska kostnad, hade med andra ord frigjort över 100 miljarder kronor per år till investeringar.

Givet den stora mängd dramatisk brottslighet som sprängningar, skjutningar och våldtäkter som sker i Sverige i dag finns det dessvärre en risk att denna typ av brottslighet hamnar i skymundan. Samhällsutvecklingen kan inte skyllas på landets näringsidkare utan utgör en konsekvens av naiv politik varför det är direkt orättvist att den belastar dem.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att motverka brott såsom stöld, skadegörelse och inbrott, som plågar företagare och handeln, och ämnar ministern vidta åtgärder för att i högre utsträckning än i dag kompensera drabbade näringsidkare?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2113 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2019/20:2113 av Tobias Andersson (SD)

Åtgärder mot brottsligheten

Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka brott såsom stöld, skadegörelse och inbrott, som plågar företagare och handeln samt om jag ämnar vidta åtgärder för att i högre utsträckning än i dag kompensera drabbade näringsidkare.

Företag och näringsidkare ska vara fredade från brottslighet och som företagare eller anställd ska man kunna bedriva sin verksamhet utan att känna oro över att utsättas för brott.

Antalet anmälda butiksrån och inbrottsstölder i butik har minskat kraftigt under de senaste tio åren. Det är positivt, men mer måste göras. Skador på grund av brott ska i första hand ersättas av gärningsmannen. Försäkringar ger också skydd för den som drabbas. 

Polismyndigheten måste ha resurser och förmåga att kunna ingripa mot all typ av brottslighet. Det går vare sig att jobba ensidigt mot brott av enklare slag eller mot grov brottslighet – det brottsbekämpande uppdraget är större än så. Därför bygger regeringen kraftigt ut Polismyndigheten. Vi har redan kommit halvvägs till målet om 10 000 fler polisanställda år 2024 och det har aldrig tidigare funnits så många poliser som nu.

Regeringen har genomfört flera straffrättsliga åtgärder med bäring på brott som drabbar företag. Till exempel har straffen för skadegörelse och grov skadegörelse skärpts. För att komma till rätta med bedrägerier med s.k. bluffakturor har det på regeringens initiativ införts en ny straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri. Just nu pågår också ett arbete i Regeringskansliet med att ta fram ett lagförslag om tillträdesförbud till butik, bland annat för att motverka stölder som begås där. Regeringen har för avsikt att lämna en proposition till riksdagen under hösten.

Regeringen har också förbättrat förutsättningarna för kamerabevakning vilket stärker möjligheterna att bekämpa brott. Samtidigt kan det bidra till att öka tryggheten i samhället. Regeländringarna, som har skett i flera steg, har lett till att ett antal brottsbekämpande myndigheter, bland annat Polismyndigheten, samt butiker, köpcentrum, apotek och aktörer i kollektivtrafiken i dag kan bedriva kamerabevakning utan tillstånd från Datainspektionen.

Regeringen har vidare tillsatt en utredning om effektivare verktyg för polisen i gränsnära områden för att förbättra möjligheterna att bekämpa till exempel stöldligor och andra kriminella nätverk. Regeringen har också tillsatt en utredning om ordningsvakter som ska se över hur denna yrkesgrupp kan användas mer effektivt. Båda utredningarna är en del av 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet som presenterades hösten 2019. Programmet är det mest omfattande paketet mot gängkriminalitet någonsin. Flera av åtgärderna som ingår i programmet syftar till att bekämpa och motverka brottslighet som riktar sig mot företag och företagare.

Regeringen är fast besluten att bekämpa såväl brotten som brottens orsaker. För att åstadkomma detta behövs ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete som involverar hela samhället. Därför har regeringen tagit fram ett nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott. Kommunerna fyller en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet och är en viktig samverkanspartner för det lokala näringslivet. En utredning har därför fått i uppdrag att lämna förslag på hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för hur det brottsförebyggande arbetet kan utformas.

Stockholm den 16 september 2020

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.