Återlämnande av Laskis stadgar till Polen

Skriftlig fråga 2021/22:1835 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-08-03
Överlämnad
2022-08-04
Besvarad
2022-08-18
Sista svarsdatum
2022-08-18
Svarsdatum
2022-08-18
Anmäld
2022-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I en skriftlig fråga (2021/22:1800) undrade jag om utrikesministern skulle kunna tänka sig att visa välvilja genom att ta initiativ till att återlämna Łaskis stadgar till Polen med anledning av den betydelse som dokumentet har för Polen och hur snabbt Polen agerat för vårt lands säkerhet i samband med ratificeringen av vårt medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Bakgrunden till frågan är att Łaskis stadgar har en alldeles särskild betydelse i Polen och dessutom är det första illustrerade trycket i Polen. Łaskis stadgar, som sedan 2016 finns med på Unescos världsarvslista, listar alla stadgar, adelns privilegier, Magdeburgs stadslag, privilegiet för judar från 1264 och internationella fördrag gällande i kungariket Polen. De antogs i Radom den 30 maj 1505. Det trycktes tolv exemplar på pergament för de viktigaste ämbetsmännen i staten och runt 150 exemplar på papper för kyrkokapitel och landdomare. Kungen fick en officiell pergamentkopia, snörad och förseglad med ett stort kronsigill så att inget kunde läggas till det. Enligt uppgift finns endast två exemplar av pergamenten kvar. Ett exemplar finns i The Central Archives of Historical Records i Warszawa. Det andra exemplaret finns i Sverige och förvaltas, enligt utrikesministerns svar på min fråga, av Uppsala universitet.

Jag hävdade i min första fråga att exemplaret som förvaltas i Uppsala hade tillförskansats genom plundring på 1600-talet tillsammans med andra ovärderliga skatter av polsk kultur. Det var en uppgift som jag tidigare fått.

Utrikesministern skriver i sitt svar att ”en restriktiv inställning till återlämning av krigsbyten är inte unik för Sverige; en restriktiv internationell praxis kring krigsbyten som erövrats i historisk tid delas av flertalet stater. Krigsbyten från 1600-talet är rättmätiga erövringar enligt dåtida folkrätt”.

Vidare skriver hon att ”därutöver kan frågor som rör återlämnande av kulturhistoriska föremål generellt vara komplexa och det kan också i vissa fall vara svårt att avgöra vilken stat eller fysisk person som föremål skulle överlämnas till”.

I detta fall råder det knappast några tvivel om vilken stat som dokumentet skulle överlämnas till. En stat som dessutom på ett säkert sätt kan omhänderta och förvalta det.

Jag har dykt djupare i frågan och enligt Uppsala universitetsbibliotek tyder det mesta på att det svenska exemplaret inte tillkommit genom plundring på 1600-talet. ”På bokens titelsida finns nämligen kung Gustav II Adolfs namnteckning och året 1616. Detta är för tidigt för att vara ett krigsbyte - det första stora bokliga krigsbytet som var sanktionerat av den svenska staten togs vid ockupationen av Riga 1621. Det var inte heller praxis att kungen själv skrev sitt namn i de böcker som togs som krigsbyten. Hans namnteckning antyder istället att kungen har fått boken som gåva av någon högt uppsatt person, som vi idag inte kan identifiera. Och Gustav Adolf har uppskattat gåvan så mycket att han har införlivat boken i sin egen boksamling”, skriver Uppsala universitetsbiblioteks avdelning för specialsamlingar.

Men även om det svenska exemplaret av Łaskis stadgar vore ett krigsbyte anser jag inte att detta skulle sätta en ny praxis och att alla krigsbyten per automatik skulle återlämnas.

Enligt uppgift förvaras det svenska exemplaret i bibliotekets säkerhetsmagasin under jord och är således inget lättillgängligt dokument för svenska folket utan måste särskilt beställas fram till specialläsesalen på entréplanet. Och svenska folkets intresse av dokumentet torde vara ganska obetydligt. Däremot är det, som sagt, av särskild betydelse för Polen. Och det vore en fin gest från Sverige att då återlämna det när nu Polen uttrycker en sådan särskild önskan.

Utrikesministern uttrycker dock i sitt svar att hon inte avser att ta initiativ till ett återlämnande av Łaskis stadgar till Polen, vilket är beklagligt.

Mot bakgrund av den nya informationen om dokumentet och att ett återlämnande inte skulle sätta någon ny praxis vad gäller återlämnande av krigsbyten, då det tyder på att det inte är ett krigsbyte, vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Ann Linde:

 

Skulle ministern kunna tänka sig att visa välvilja till Polens önskningar om att få tillbaka Łaskis stadgar genom att ta initiativ till att återlämna dokumentet med anledning av den betydelse som dokumentet har för Polen jämfört med Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1835 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2022/ 11619 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1835 av Björn Söder (SD)
Återlämnande av Łaskis stadgar till Polen

Björn Söder har frågat mig om jag kan tänka mig att visa välvilja till Polens önskningar om att få tillbaka Łaskis stadgar genom att ta initiativ till att återlämna dokumentet med anledning av den betydelse som dokumentet har för Polen jämfört med Sverige.

I tidigare riksdagssvar i samma ämne hänvisade jag till rådande praxis avseende krigsbyten. Då Björn Söder nu vänt sig till ansvarig institution har han fått veta att det sannolikt är fråga om en gåva.

I regeringens proposition Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) framhålls betydelsen av att utgå från professionens kunskap och bedömningar då en fråga om återlämnande av kulturföremål aktualiseras. Det är de verksamma vid kulturarvsinstitutioner, såsom museer, bibliotek och arkiv, som har förutsättningar att i enlighet med gällande regelverk och praxis ta ställning till de mångdimensionella och etiska aspekterna i varje föreliggande fall.

I Riksantikvarieämbetets stöddokument God samlingsförvaltning: Stöd för museer i återlämnandeärenden, som myndigheten tagit fram på regeringens uppdrag, framgår att ett återlämnandeärende kan initieras både av kulturarvsinstitutionen som förvaltar föremålet och av en extern kravställare. Armlängds avstånd mellan politiska intressen och förvaltningen av vårt gemensamma kulturarv är en viktig princip för regeringen.

Det är samtidigt knappast lämpligt att i diplomatiska sammanhang tacka för en ratificering med en gåva. Jag avser inte att ta initiativ till ett återlämnande av Łaskis stadgar.

Stockholm den 16 augusti 2022

Ann Linde

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.