Asylsökandes akuttandvård

Skriftlig fråga 2015/16:1043 av Mikael Cederbratt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Antalet asylsökande som behöver akut hjälp med sina tänder ökade drastiskt i fjol enligt vad TT rapporterade den 29 mars 2016. Många asylsökande har stora tandvårdsbehov och på flera håll är tandvården under press.

TT rapporterar om bland annat följande problem

- att grupper får stå tillbaka när trycket på tandvården är särskilt stort.

- att bristen på tolkar ställer till problem så att man ibland till exempel får förlita sig på Googles översättningsprogram vid kontakten med patienten.

- att man inte upplever att man får full kompensation för kostnader från staten.

Behovet av tandvård hos asylsökande och nyanlända kan förväntas vara omfattande i flera år framöver.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med de problem som framställs ovan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1043 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02359/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1043 av Mikael Cederbratt (M) Asylsökandes akuttandvård

Mikael Cederbratt har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att komma till rätta med den press tandvården står inför på grund av det ökade antalet asylsökande som söker akuttandvård. Särskilt lyfter Mikael Cederbratt problem med att grupper får stå tillbaka när trycket på tandvården blir stort, att bristen på tolkar ställer till problem och att tandvården inte upplever att man får full kompensation för kostnaderna från staten.

Enligt lagen (2008:344) om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns bestämmelser om skyldighet för landstingen att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt tandvårdslagen (1985:125) erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt bl.a. asylsökande. Beträffande vårdens omfattning ska landstingen erbjuda asylsökande under 18 år tandvård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta inom landstinget. För dem som fyllt 18 år ska landstingen erbjuda tandvård som inte kan anstå. Ansvaret för detta faller på Folktandvården i landstingen. Enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ersätts landstingen för kostnader för hälso- och sjukvård inklusive tandvård till asylsökande. Detta sker enligt ett schablonersättningssystem.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har viktiga roller med att stödja landstingen genom föreskrifter och kunskapsstöd för att säkerställa att asylsökande får tillgång till den vård som är reglerad i lag.

Flera uppdrag har getts till våra myndigheter för att stödja hälso- och sjukvården och tandvården i deras arbete med att erbjuda vård till de asylsökande och nyanlända. Till exempel har Socialstyrelsen fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens möjligheter och utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. Uppdraget ska delredovisas senast den 30 april 2016 och slutredovisas senast den 30 september 2016. Socialstyrelsen ska dessutom göra en kartläggning av hur stödet avseende andra språk än svenska ser ut inom hälso- och sjukvården och tandvården för att underlätta för asylsökande och nyanlända att kommunicera med vården. I det ingår att se över antalet tolkar och flerspråkig personal. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2016.

Regeringen har dessutom betalat ut knappt 1,5 miljarder kronor som en engångsutbetalning till landstingen för att hantera den rådande flyktingsituationen. Medlen avses även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016. Därutöver har regeringen beslutat om generella satsningar på hälso- och sjukvården som syftar till att stärka området, bland annat avsätts en extra miljard till landstingen 2016.

Stockholm den 6 april 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.