Asylsökande från Kina

Skriftlig fråga 2007/08:12 av Ohly, Lars (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-09-25
Anmäld
2007-09-25
Besvarad
2007-10-03
Svar anmält
2007-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 25 september

Fråga

2007/08:12 Asylsökande från Kina

av Lars Ohly (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Jag träffade för några dagar sedan den asylsökande kinesiske medborgaren Cuenming Fun. Han har varit aktiv i Kina i en förbjuden organisation och har därför tvingats fly till Sverige. I Kina har han också bevittnat hur mänskliga organ tagits från avrättade personer och detta kommer han att berätta om i ett program med titeln The body trade som sänds av National Geografic Television i oktober eller november.

Svenska myndigheter har tidigare avslöjat för de kinesiska myndigheterna att Fun sökt asyl i Sverige genom att söka upp det sjukhus i Kina där han arbetade och ställa frågor om honom. I Sverige har Fun deltagit i demonstrationer mot den kinesiska regeringen utanför den kinesiska ambassaden.

Migrationsverket, och efter överklagande migrationsdomstolen, har ansett att Fun saknar tillräckliga asylskäl och har beslutat att han ska utvisas till Kina.

Beslutet och domen visar enligt min mening att Migrationsverket och migrationsdomstolen saknar tillräckliga kunskaper om allvaret och omfattningen av de kränkningar av mänskliga rättigheter som äger rum i Kina. Beslutsfattarna förefaller sakna förmåga att tillgodogöra sig den omfattande landdokumentation som finns i Migrationsverkets databas Lifos.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att stärka utbildningen i landkunskap hos Migrationsverkets och migrationsdomstolens beslutsfattare respektive domare?

Svar på skriftlig fråga 2007/08:12 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 3 oktober

Svar på fråga

2007/08:12 Asylsökande från Kina

Statsrådet Tobias Billström

Lars Ohly har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att stärka utbildningen i landkunskap hos Migrationsverkets och migrationsdomstolens beslutsfattare respektive domare.

Jag är förvånad över att Lars Ohly drar generella och dessutom så långtgående slutsatser av sin läsning av Migrationsverkets beslut och den berörda migrationsdomstolens dom i ett enskilt asylärende, i vilket han inte delar de bedömningar som Migrationsverket och migrationsdomstolen gör av den sökandes behov av skydd i Sverige.

I Migrationsverkets regleringsbrev för budgetåret 2007 uppdrogs åt verket att redogöra för hur kvaliteten i handläggningen av bland annat asylärenden tillförsäkrats och utvecklats. Av redovisningen skulle särskilt framgå hur verket utvecklar och upprätthåller en egen landkunskap. Av Migrationsverkets återrapportering den 14 maj 2007 framgår att samarbetet mellan landinformationsenheten och rättsenheten på verket har stärkts. Landkunskapsfrågorna samt rätts- och praxisfrågorna har organisatoriskt knutits samman, samtidigt som uppdelningen på olika enheter bidrar till att säkra kvaliteten på respektive område. I rapporten redovisar Migrationsverket även följsamheten mot rätts- och landpraxis inom verket och den ordning som införts för styrning och kvalitetssäkring.

Sverige har nu en tvåpartsprocess i domstol, som innebär att det är parterna som ska tillföra domstolarna den information som är relevant i det enskilda ärendet, däribland ”den omfattande landinformation som finns i Migrationsverkets databas LIFOS”. I utvärderingen av instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden (dir. 2007:119) ska utredaren bland annat redovisa hur detta har fungerat. 

Mot bakgrund av att utredningen inte är avslutad ser jag inte anledning att nu ta något ytterligare initiativ.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.