Till innehåll på sidan

Arbetsmiljöarbete inom småföretag

Skriftlig fråga 2008/09:1216 av Wahlström, Göte (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2009-09-10
Anmäld
2009-09-10
Besvarad
2009-09-16
Svar anmält
2009-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 10 september

Fråga

2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag

av Göte Wahlström (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den europeiska arbetsmiljöbyrån har sedan ett par år tillbaka identifierat ett antal nya arbetslivstrender som även präglar den svenska arbetsmarknaden i allra högsta grad. Det gäller bland annat förekomsten av nya typer av arbetsgivare, där de små- och medelstora företagen ingår. Småföretagen spelar i dag en avgörande och viktig roll på den svenska arbetsmarknaden, då de står för en tredjedel av den totala sysselsättningen i Sverige. I mitt eget hemlän Jönköping står enbart småföretagen för över 70 000 arbetstillfällen. Snävare tidsramar, intensivare arbetsbelastning och ökad användning av informations- och kommunikationstekniker, vilket ställer krav på ergonomiskt anpassad utrustning, är i dag typiska för landets arbetsplatser.

Dessa förändringar på arbetsmarknaden har fått olika konsekvenser för arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverket i Sverige är det de små och medelstora företagen som har den största olycksfrekvensen i Sverige. Det är oroväckande. Framför allt nämns en ökad känsla av anställningsotrygghet, som ofta är kopplad till arbetsrelaterad stress och vad den kostar på det mänskliga och ekonomiska planet som en följd av detta.

Långvarig sjukfrånvaro kan påverka företag med få anställda allvarligt. Därför är kanske investeringar i arbetsmiljö särskilt avgörande för just småföretag eftersom det kommer att leda till positiva effekter på produktiviteten i företaget och minska arbetsrelaterade skador.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta i syfte att förbättra småföretagens kunskaper om hur man skapar en god och säker arbetsmiljö?

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1216 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 16 september

Svar på fråga

2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Göte Wahlström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att förbättra småföretagens kunskaper om hur man skapar en god och säker arbetsmiljö. Jag delar helt Göte Wahlström uppfattning att det finns mycket positivt att vinna för de arbetsgivare som kan erbjuda sina anställda en god arbetsmiljö.

Lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet reglerar arbetsgivarens skyldighet med syfte att skapa en god och säker arbetsmiljö. Därutöver menar jag att det kan finnas anledning att förstärka och synliggöra positiva incitament för en god arbetsmiljö. Detta gäller generellt oavsett företagets eller verksamhetens storlek. Jag har tillsatt en utredning för att undersöka förutsättningarna och möjligheterna för detta – Styrmedelsutredningen (dir.2008:129). Utredningens delbetänkande remissbehandlas för närvarande och slutbetänkandet kommer att lämnas senare under hösten.

Att risken för att allvarligt skadas eller att förolyckas i arbetet är störst på de minsta arbetsplatserna har redan föranlett särskilda åtgärder.

Arbetsmiljöverket har under det senaste året utvecklat sitt tillsynsarbete för att i högre grad nå även de minsta arbetsplatserna. I syfte att öka kunskapen inom arbetsmiljöområdet har Arbetsmiljöverket fått extra medel till informationsinsatser, inom ramen för detta har särskilt behoven i små företag beaktats. Detta arbete fortsätter.

Som en del i regeringens arbete med att förnya arbetsmiljöpolitiken kommer en nationell handlingsplan inom arbetsmiljöområdet att tas fram. Frågor om hur man på bästa sätt kan nå ut med kunskap om arbetsmiljö kommer att behandlas inom ramen för detta arbete.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.