Arbetsförmedlingens regelverk

Skriftlig fråga 2012/13:244 av Nilsson, Pia (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-01-11
Anmäld
2013-01-14
Svar anmält
2013-01-16
Besvarad
2013-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 11 januari

Fråga

2012/13:244 Arbetsförmedlingens regelverk

av Pia Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I dag är omkring 400 000 människor utan arbete, och bara i Västmanland är över 12 600 arbetslösa. Till detta ska läggas att 50 000 människor varslades om uppsägning under 2012. Det är en oroväckande utveckling.

Trots skyhög arbetslöshet lämnar Arbetsförmedlingen årligen tillbaka pengar till regeringen; sedan 2007 är den totala summan 18 miljarder kronor. Det är oacceptabelt att Arbetsförmedlingens regelverk gör att Arbetsförmedlingen inte effektivt kan använda alla medel för att hjälpa människor att snabbt komma i arbete.

Vi från Västmanlands länsbänk har försökt att få fram den lokala siffran över hur mycket medel som Arbetsförmedlingen årligen lämnar tillbaka till regeringen. Det har visat sig vara omöjligt att få tillgång till den uppgiften. Vi har även försökt att få fram varselstatistik på kommunnivå för att lokalt kunna ha en beredskap över varselsituationen i respektive kommun. Där har vi också stött på svårigheter.

Regeringen har byggt upp ett regelverk som försvårar och i vissa fall hindrar Arbetsförmedlingen från att lämna ut uppgifter. Det är alarmerande att regelverket begränsar insynen i myndigheten.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att förändra regelverket, så att det går att få tillgång till lokal varselstatistik samt uppgifter över hur mycket medel myndigheten lämnar tillbaka till regeringen på lokal respektive regional nivå?

Svar på skriftlig fråga 2012/13:244 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 16 januari

Svar på fråga

2012/13:244 Arbetsförmedlingens regelverk

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

Pia Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förändra regelverket, så att det går att få tillgång till lokal varselstatistik samt uppgifter över hur mycket medel myndigheten lämnar tillbaka till regeringen på lokal samt regional nivå.

När Arbetsförmedlingen tar emot uppgifter från arbetsgivare som rör varsel om uppsägningar är dessa som huvudregel sekretessbelagda. Det beror bland annat på att det kan utgöra ett hot mot den fria konkurrensen om andra företag får kännedom om dem.

Arbetsförmedlingen redovisar varselstatistik på en aggregerad nivå, vilket är positivt då det finns ett stort allmänintresse. Det huvudsakliga syftet med varsel är dock inte statistikredovisning utan att ge förvarning till Arbetsförmedlingen så att den kan planera sina insatser på ett effektivt sätt. För arbetsgivaren ska det finnas en trygghet i att uppgifter som man lämnar inte sprids vidare. Om Arbetsförmedlingen bedömer att det finns risk för röjande av information om enskildas affärs- och driftsförhållanden i statistikredovisningen ska man naturligtvis undvika detta.

När det gäller informationen kring de lokala Arbetsförmedlingarnas medelsanvändning är det en fråga för Arbetsförmedlingens ledning att hantera. Regeringen fördelar resurserna till Arbetsförmedlingen som sedan, utifrån det riksdag och regering lagt fast, fördelar resurserna regionalt och lokalt inom myndigheten. I denna del finns inte något specifikt regelverk som inskränker möjligheterna till insyn än det som gäller generellt för myndigheter i frågor som rör offentlighet och sekretess. Det är Arbetsförmedlingen som inom ramen för dessa regler ansvarar för hur myndigheten vill redovisa sin verksamhet.

Jag anser därför att det för närvarande inte finns anledning till några förändringar av regelverket.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.