Anslag till bärighetshöjande åtgärder

Skriftlig fråga 2009/10:703 av Larsson, Lars Mejern (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-04-08
Anmäld
2010-04-08
Besvarad
2010-04-13
Svar anmält
2010-04-13
Besvarad
2010-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 8 april

Fråga

2009/10:703 Anslag till bärighetshöjande åtgärder

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vägnätet i Värmland är i stort behov av upprustning och för de mindre vägarna handlar det i första hand om bärighetshöjande åtgärder. Det är viktigt för godstransporterna för länets näringsliv, men även för utveckling av turismen och andra näringar i länet.

I region Värmland är man orolig över att den statliga bärighetspotten tas bort, vilket skulle vara ett hårt slag mot möjligheten att upprusta och uppgradera de mest trafikerade länsvägarna.

Vid presentationen av regeringens beslut om infrastrukturplanen för åren 2010–2021 sade infrastrukturministern att väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för tillväxt och företagande i hela landet samt att de är avgörande för människors möjlighet att kunna ta sig till jobbet och för att få vardagen att fungera.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om hon avser att vidta åtgärder för att man ska kunna använda bärighetsplanens medel till olika typer av bärighetshöjande åtgärder.

Svar på skriftlig fråga 2009/10:703 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 13 april

Svar på fråga

2009/10:703 Anslag till bärighetshöjande åtgärder

Statsrådet Åsa Torstensson

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att man ska kunna använda bärighetsplanens medel till olika typer av bärighetshöjande åtgärder.

Bärighetshöjande åtgärder har varit och är även framöver mycket viktigt för det mindre vägnätets funktion. De satsningar som gjorts de senaste åren visar tydligt att satsningarna har en god effekt. Under 2009 var antalet kilometer avstängd väg under tjällossningen 3 200 kilometer att jämföra med 7 045 kilometer år 2006. Satsningarna fortsätter och kommer även fortsättningsvis att riktas till vägar längst ut i det statliga vägnätet som fortfarande är för underdimensionerade för att klara näringslivets behov och medborgarnas behov av effektiva och säkra transporter.

Regeringen fattade den 29 mars beslut om den nationella trafikslagsövergripande planen för perioden 2010–2021. Planen innefattar 136 miljarder kronor för drift och underhåll av det statliga vägnätet.

Av detta utgör 14,8 miljarder kronor en ram för bärighetshöjande åtgärder under perioden. Dessa medel ska användas till bärighetsklasshöjande åtgärder på broar och vägar, beläggning av grusvägar, tjälsäkring, flexibilitet på grund av ökande antal specialdispenser, anpassning av utpekade, för näringslivet, viktiga vägar till dagens laster samt förbättringsåtgärder för att riskreducera vägnätet utifrån klimatförändringar och sårbarhet.

Dessa satsningar skapar förutsättningar för att den del av det statliga vägnätet som är i mest behov av åtgärder som ökar bärigheten får en bättre kapacitet och kvalitet. Tillsammans med satsningen på enskilda vägar på 12 miljarder kronor under perioden 2010–2021 skapas goda förutsättningar för att tillgodose näringslivets behov av godstransporter och för turismindustrins utveckling.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.