Till innehåll på sidan

Ammunitionen i Östersjön

Skriftlig fråga 2007/08:1458 av Johnsson, Jeppe (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-07-07
Besvarad
2008-07-21
Anmäld
2008-08-14
Svar anmält
2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 7 juli

Fråga

2007/08:1458 Ammunitionen i Östersjön

av Jeppe Johnsson (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

På Östersjöns botten finns mycket vapen och ammunition som dumpades vid andra världskrigets slut. En del av denna ammunition innehåller olika typer av kemiska stridsmedel av vilka särskilt senapsgas har hamnat i fiskares redskap vid åtskilliga tillfällen.

Då fiskare får ammunition eller stridsmedel i sina redskap utsätts de för fara då de upptagna behållarna ofta läcker ut giftiga ämnen. Den ovälkomna fångsten orsakar också stora kostnader för fiskarna inte minst i produktionsbortfall. Det finns i dag inga incitament för fiskare att bärga och anmäla de fynd av dumpad krigsmateriel som man stöter på vid sin verksamhet.

Danska fiskare får ersättning för förluster de gör då de i sin yrkesutövning får upp dumpad krigsmateriel. Rimligen borde svenska fiskare också erhålla motsvarande ersättning. Miljön i Östersjön är hotad på många olika sätt. Dumpade gifttunnor är ett hot och det borde ligga i Sveriges intresse att så mycket av det dumpade som möjligt bärgas och oskadliggörs.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att ge svenska fiskare ersättning för det arbete och den inkomstförlust som det innebär att bärga och anmäla uppfiskad dumpad krigsmateriel?

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1458 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 21 juli

Svar på fråga

2007/08:1458 Ammunitionen i Östersjön

Jordbruksminister Eskil Erlandsson

Jeppe Johnsson har frågat vilka åtgärder miljöministern avser att vidta för att ge Sveriges fiskare ersättning för det arbete och den inkomstförlust som det innebär att bärga och anmäla uppfiskat dumpat krigsmateriel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Frågan Jeppe Johnsson ställer verkar huvudsakligen avse den ersättning som kan utgå vid fångst av dumpade stridsmedel innehållande kemiska ämnen. I de fall det avser ammunition som inte exploderat, såsom minor utan några läckande ämnen, hanteras frågan av Försvarsmakten.

När det gäller dumpade stridsmedel som innehåller kemiska ämnen till exempel senapsgas, omhändertas det av Kustbevakningen. Redan tidigare har staten ersatt fiskarna för en stor del av skadorna från sådana stridsmedel såsom eskort till hamn, ersättning för saneringskostnader och arbetslöshetsersättning under den period då sanering pågår.

Utöver detta är numera en utökad ersättning möjlig genom det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007–2013 som delfinansieras av Europeiska fiskerifonden. Då fartyg drabbas av dumpade stridsmedel kan ersättning utgå för de kostnader som kvarstår när fartyget tvingas ligga i hamn, till exempel hamnavgifter, försäkringspremier och sådant underhåll som måste ske även om fartyget inte används i fiske. Detta är, då det händer, en prioriterad åtgärd inom programmet.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.