Alkoholfrågan

Skriftlig fråga 2005/06:1867 av Lindholm, Jan (mp)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-06-20
Besvarad
2006-06-29
Besvarad
2006-07-04
Svar anmält
2006-10-02
Anmäld
2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 20 juni

Fråga 2005/06:1867 av Jan Lindholm (mp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Alkoholfrågan

Finland har deklarerat att de under sitt ordförandeskap har för avsikt att bland många andra frågor driva frågan om en höjning av minimiskattenivån för alkohol inom unionen. Det är självklart lovvärt och har fått stöd av vår statsminister.

Alltfler länder inom unionen har dock börjat formulera sig kring alkoholproblematiken i termer av att alkoholfrågan är en folkhälsofråga och inte en handelspolitisk fråga. Denna förskjutning har nu pågått i cirka två år utan att Sverige har gjort några synliga påtryckningar. Den nordiska strategin har, som jag uppfattar den två ben, dels en höjd minimiskattenivå inom unionen, dels ett förtydligande av och en halvering av de indikativa införselnivåerna.

Sverige borde kräva av Finland att öka ambitionsnivån när det gäller alkoholfrågan. Frågan om att klassa alkohol som en handelsvara med hälsokonsekvens måste snarast upp på dagordningen. Finlands resultatinriktade ambition får inte hindra att viktiga frågor som inte förväntas vara möjliga att gå i mål med under deras ordförandeskap lämnas utan initiativ.

Tillräckligt många medlemsländer har ännu inte insett alkoholens samlade konsekvens för folkhälsan och indirekt EU:s utvecklingsmöjligheter. Av den anledningen borde enskilda länder ges möjlighet att, utan hinder från andra EU-regler, införa de restriktioner man finner nödvändiga för att skydda folkhälsan i det egna landet.

Avser statsrådet att ta något initiativ för att folkhälsodimensionen i alkoholfrågan ska hamna på agendan inom EU-samarbetet?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:1867 besvarad av

den 30 juni

Svar på fråga 2005/06:1867 om alkoholfrågan

Statsrådet Morgan Johansson

Jan Lindholm har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att folkhälsodimensionen i alkoholfrågan ska hamna på agendan inom EU-samarbetet.

Jag kan svara ett obetingat ja på den frågan. I den nationella alkoholhandlingsplan som riksdagen antog förra året slås det fast att Sverige ska driva en aktiv och restriktiv alkoholpolitik baserad på ett folkhälsoperspektiv både nationellt och inom alla relevanta internationella organ. Vidare ska Sverige verka för att folkhälsoperspektivet förstärks inom EU: s samtliga politikområden och i samarbete med så många länder som möjligt försvara medlemsländernas rätt att skydda sina medborgare mot alkoholskador.

Alltsedan det svenska ordförandeskapet 2001, då rådsslutsatser antogs om en gemenskapsstrategi för att minska alkoholrelaterade skador (2001/C 175/01) har Sverige varit drivande i detta arbete. Det är därför med stor glädje jag nu kan berätta att kommissionen förväntas ta beslut om ett meddelande för att minska alkoholrelaterade skador inom EU i september och att detta kommer att behandlas på rådsmötet i november@december. Att EU nu har kommit så här långt beror i stor utsträckning på att Sverige varit så drivande i denna fråga.

EU har av tradition betraktat alkoholen som en del av jordbrukspolitiken, sysselsättningspolitiken och den ekonomiska politiken och inte utifrån folkhälsopolitiska värderingar. För att få till stånd en ändrad attityd till alkoholen krävs att folkhälsodimensionen ges ökad tyngd i EU-samarbetet. Strategin om alkohol är ett viktigt steg för att skapa en plattform för ett brett, strukturerat samarbete kring alkoholfrågorna utifrån ett folkhälsoperspektiv.

När Finland nu inför sitt ordförandeskap lyfter fram hälsoperspektivet inom vad man kallar health in all politics sätts alkoholfrågan tydligt på dagordningen. Det är välkommet och ger frågan ökad tyngd i EU-samarbetet.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.