Till innehåll på sidan

Åldersdiskriminering vid statliga myndigheter

Skriftlig fråga 2005/06:1938 av Larsson, Maria (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-07-21
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2006-08-10
Besvarad
2006-08-11
Svar anmält
2006-10-02
Anmäld
2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 21 juli

Fråga 2005/06:1938 av Maria Larsson (kd) till statsrådet Jens Orback (s)

Åldersdiskriminering vid statliga myndigheter

Skatteverket söker efter personer som ska gå en intern utbildning. Ett av kraven är att de sökande ännu inte fyllt 45 år. Skatteverket bidrar därmed till myten att äldre är sämre på arbetsmarknaden.

Riksförsäkringsverket har gjort en studie som visar att sju av tio arbetsgivare aldrig anställer en person äldre än 50 år. En norsk studie visar att äldre personer är en tillgång på en arbetsplats då de ofta är bättre på samarbete, självständighet, problemlösning, arbetsförståelse, människokunskap och konflikthantering.

Att Skatteverket, som statlig myndighet agerar på detta sätt är därför ytterst tveksamt. Myndigheter bör i stället visa vägen för det övriga samhället och bryta de mönster som finns men som inte är önskvärda.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att statliga myndigheter inte ska diskriminera äldre personer?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:1938 besvarad av

den 10 augusti

Svar på fråga 2005/06:1938 om åldersdiskriminering vid statliga myndigheter

Statsrådet Sven-Erik Österberg

Maria Larsson har frågat statsrådet Jens Orback @ mot bakgrund av påstående att Skatteverket söker efter personer som ska gå en intern utbildning, varvid ett av kraven är att sökande ännu inte fyllt 45 år @ vilka åtgärder han avser att vidta för att statliga myndigheter inte ska diskriminera äldre personer.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Inledningsvis vill jag framhålla att jag helt och fullt delar Maria Larssons uppfattning om vikten av att vi tar till vara de äldres erfarenhet och kunskaper inom alla områden inom arbetslivet. Med den kompetens de besitter utgör de en betydande resurs för samhällets utveckling.

Inom ramen för den delegerade arbetsgivarpolitiken är det myndigheterna som anställer sin personal med beaktande av gällande regelverk. Regeringsformen och lagen om offentlig anställning (LOA) är härvid tydliga på att avseende ska fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet och att skickligheten ska sättas främst om det inte finns särskilda skäl för något annat. I Arbetsgivarverkets nyligen utgivna skrift Att anställa framhålls att i förarbetena till LOA nämns inte ålder som en sådan saklig grund som kan beaktas vid statlig tjänstetillsättning utöver förtjänst och skicklighet. En myndighet får därför inte föreskriva någon åldersgräns som villkor för en anställning. Inte heller får en myndighet, när den informerar om ledig anställning, uttala något önskemål i fråga om en sökandes högsta ålder.

När det sedan gäller vad Maria Larsson i sin fråga betecknar som intern utbildning har jag inhämtat följande. I juni i år gick Skatteverkets östra region ut med en inbjudan till två ledardagar. Målet med denna insats är att skapa förutsättningar för att kunna få fram nästa ledargeneration. Inbjudan vände sig till alla medarbetare i regionen även om det bland annat angavs att en lämplig övre åldersgräns är ca 45 år. Medarbetare äldre än 45 år som anmält sig är självfallet välkomna att delta. Regionen kommer att på sikt behöva rekrytera nya chefer. Man har dock inte haft speciellt många yngre interna sökande till lediga chefsbefattningar.

Avsikten med dessa ledardagar är att skapa förutsättningar för en dialog om förväntningar och förutsättningar för ledarskap. Ledardagarna är alltså inte någon utbildningsinsats eller rekryteringsprocess.

För övrigt kan jag nämna att i betänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22) uppmärksammas EG:s arbetslivsdirektiv (2000/78/EG) som förbjuder åldersdiskriminering i arbetslivet. Diskrimineringskommittén föreslår i betänkandet att ålder införs som ny diskrimineringsgrund i en lag om förbud och andra åtgärder mot diskriminering. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

Mot bakgrund av redovisningen ovan anser jag att några särskilda åtgärder inte behöver vidtas.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.