Till innehåll på sidan

Åtgärder för att rädda jakten med blyhagel i Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:149 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-12-08
Överlämnad
2022-12-09
Anmäld
2022-12-12
Svarsdatum
2022-12-21
Sista svarsdatum
2022-12-21
Besvarad
2022-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

 

Efter att regeringen i veckor valt att ducka för frågorna från Svensk Jakt återkom miljöministerns pressekreterare den 7 december. Frågorna som Svensk Jakt, och stora delar av det svenska jägarkollektivet, önskade få svar på rörde vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att inte EU:s definition av vad som är våtmarker ska gälla i Sverige.

Detta ska ses mot bakgrund av att Svenska Jägareförbundet med flera verkat för att den svenska definitionen av våtmarker ska gälla även fortsättningsvis. Det är något som skulle möjliggöra fortsatt bruk av blyhagel i fler miljöer, vilket av olika skäl är motiverat.

Utöver begränsningar av jakten och den potentiella bristen på alternativ ammunition skulle EU:s definition riskera att resultera i att jägare i närheten av en våtmark kan dömas bara de bär med sig blyhagelskott. Svenska Jägareförbundet går så långt som att påstå att det bryter mot grundlagen:

– Det är en ordning som enligt vår uppfattning strider mot den svenska grundlagen. En människa är oskyldig till dess motsatsen har bevisats. Att bli fälld för att man inte kan bevisa att man inte begått ett brott är en helt orimlig ordning, säger Lennart Johannesson i Svensk Jakt den 7 december 2022.

Jag hoppas att regeringen omprövar sin bedömning och att frågan, tillsammans med rovdjurspolitiken och annat, hanteras av landsbygdsministern i stället för klimat- och miljöministern. Med det sagt finns det i nuläget många oroliga jägare som inte nöjer sig med att regeringen låter en pressekreterare ge det definitiva beskedet i frågan.

Mot den bakgrunden önskar jag fråga klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari följande:

 

Avser regeringen och ministern att vidta några åtgärder för att EU:s definition av vad som är våtmarker inte ska gälla i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:149 besvarad av Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

M2022/02281 Miljödepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:149 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärder för att rädda jakten med blyhagel i Sverige

Tobias Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att EU:s definition av vad som är våtmarker i kommande förbud mot blyhagel inte ska gälla i Sverige.

Bly har använts i ammunition under lång tid. För två år sedan beslutades att inom EU förbjuda blyhagel vid skytte i våtmark genom en ändring av Reach-förordningen. Inför detta skedde en avstämning med riksdagen där en majoritet i EU-nämnden framförde att Sverige skulle rösta nej till antagandet av förbudet i rådet, vilket också skedde. För att rådet skulle invända mot förbudet krävdes dock en kvalificerad majoritet. En sådan majoritet uppnåddes inte.

Förbudet börjar gälla efter den 15 februari 2023 och innebär att det blir förbjudet att avlossa blyhagel i eller inom hundra meter från en våtmark. Det blir även förbjudet att ha med sig blyhagel vid skjutning i våtmarker eller på väg till eller från skjutning i våtmark.

Jag har tilltro till att den svenska jägarkåren är noga med att följa gällande regler. När det gäller oron över att en enskild skulle kunna bli fälld om denne inte kan bevisa att brott inte begåtts är det viktigt att betona att oskuldspresumtion gäller i Sverige. Detta är en straffrättslig presumtion som innebär att den som är misstänkt för ett brott ska betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats. Det är en del av rätten till en rättvis rättegång som både finns i artikel 6 i Europakonventionen och i den svenska regeringsformen. Det får överlämnas till rättstillämpningen att avgöra hur den rättsliga presumtionen i blyhagelförbudet ska tillämpas i enskilda fall.

Reach-förordningen är ett harmoniserat regelverk som är direkt tillämpligt på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Det är därför inte möjligt för Sverige att göra avsteg från den definition av våtmark som anges i förbudet.

Stockholm den 21 december 2022

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.