Till innehåll på sidan

Rapportering av svenska statens innehav av vapen

Skriftlig fråga 2023/24:791 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-04-08
Överlämnad
2024-04-09
Anmäld
2024-04-10
Svarsdatum
2024-04-17
Sista svarsdatum
2024-04-17
Besvarad
2024-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

FN:s generalförsamling antog 1991 en resolution om öppenhet i vapenhandeln. Resolutionen uppmanar FN:s medlemsstater att årligen frivilligt redovisa såväl import som export av konventionella vapensystem till ett register som administreras av FN:s kontor för nedrustningsfrågor. Definitionerna av de olika kategorierna har successivt utvidgats så att fler vapensystem ingår, och möjlighet ges nu även att frivilligt rapportera exporten av små och lätta vapen. I den frivilliga rapporteringen ingår även uppgifter om staters innehav av dessa vapen och upphandlingar från den egna försvarsindustrin.

I regeringens skrivelse 2023/24:114 Strategisk exportkontroll 2023 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden skriver regeringen att Utrikesdepartementet i samråd med Försvarsdepartementet och ISP sammanställer aktuella uppgifter som i enlighet med resolutionen årligen överlämnas till FN.

Om detta innebär att Sverige även frivilligt rapporterar uppgifter om statens innehav och upphandlingar från den egna försvarsindustrin av de vapen som ingår i FN-resolutionens kategorier – och med tanke på de många brister FN har – riskerar vi ju att blottlägga oss i ett säkerhetspolitiskt osäkert läge.

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Anser ministern att det mot bakgrund av det nuvarande säkerhetspolitiska läget är rimligt att Sverige inrapporterar även uppgifter om den egna statens innehav av vapnen som återfinns i de uppräknade kategorierna, och om inte avser ministern att vidta några åtgärder?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:791 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

Svar på fråga 2023/24:791 Rapportering av svenska statens innehav av vapen

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Svar på fråga 2023/24:791 av Björn Söder (SD)
Rapportering av svenska statens innehav av vapen

Björn Söder har frågat mig om jag anser att det är rimligt att Sverige fortsätter att rapportera uppgifter om statens innehav av vapen till FN givet det säkerhetspolitiska läget, och om så inte är fallet huruvida jag avser vidta några åtgärder.

 

Sedan 1992 redovisar Sverige uppgifter om import och export av vissa konventionella vapensystem samt uppgifter om innehav av dessa vapen och upphandlingar från den egna försvarsindustrin i enlighet med generalförsamlingens resolution A/RES/46/36 L. Uppgifterna rapporteras till det register som administreras av FN:s kontor för nedrustningsfrågor.

 

Att staterna redovisar dessa uppgifter är en förtroendeskapande åtgärd som ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse. Redovisningen bidrar till att minska risken för att spänningar eller tvetydigheter uppstår stater emellan och banar väg för internationellt samarbete. Uppgifter som kan antas skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet om de röjs omfattas av försvarssekretess och utgör inte del av det underlag som rapporteras till FN:s register.

 

Sverige bör därför fortsätta att rapportera uppgifter om statens innehav av vapen till FN i enlighet med generalförsamlingens resolution.

 

Stockholm den 17 april 2024

 

 

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.