Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:44 Onsdagen den 12 december

ProtokollRiksdagens protokoll 1990/91:44


Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1990/91:44 Onsdagen den 12 december kl. 9.00
1 § Anmälan om återtagande av plats i
riksdagen
Talmannen meddelade att Kristina Svensson (s),
Börje Hörnlund (c) och Bertil Måbrink (v) denna
dag återtagit sina platser i riksdagen, varigenom
tjänstgöringen som ersättare upphört för Märtha
Berglund, Nils Häggström och Seija Viitamäki-
Carlsson.
2 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 6 december.
3 § Förnyad bordläggning
Föredrogs men bordlades åter
Konstitutionsutskottets betänkanden
1990/91:KU15, KU19 och KU20
Socialförsäkringsutskottets betänkanden
1990/91:SfU6--SfU8
Socialutskottets betänkande 1990/91:SoU9
Utbildningsutskottets betänkande 1990/91:UbU3
Bostadsutskottets betänkanden 1990/91:BoU4 och
BoU7
4 § Beslut rörande utskottsbetänkande som
slutdebatterats den 11 december
Företogs till avgörande utrikesutskottets
betänkande 1990/91:UU8 (beträffande debatten i
detta ärende, se prot. 43).
Utrikesutskottets betänkande UU8
Talmannen meddelade att proposition först skulle
ställas beträffande det av Per Gahrton under
överläggningen framställda yrkandet om
hänvisning av ärendet till konstitutionsutskottet för
ytterligare beredning.
Yrkandet om hänvisning till konstitutionsutskottet
Kammaren avslog med 287 röster mot 40 det av
Per Gahrton under överläggningen framställda
yrkandet om hänvisning av ärendet till
konstitutionsutskottet för ytterligare beredning.
Sverige och den europeiska utvecklingen
Kammaren godkände med 288 röster utskottets
uttalande mot 41 röster för godkännande av den i
reservation 2 av Per Gahrton föreslagna ändringen.
Mom. 1 (samarbetet Sverige--EFTA--EG)
Först biträddes reservation 3 av Bengt Hurtig med
23 röster mot 20 för reservation 4 av Per Gahrton.
286 ledamöter avstod från att rösta.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 288
röster mot 21 för reservation 3 av Bengt Hurtig. 20
ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 2 (Sveriges vidare Europasamarbete)
Först biträddes reservation 6 av Bengt Hurtig
med 25 röster mot 18 för reservation 7 av Per
Gahrton. 286 ledamöter avstod från att rösta.
Härefter biträddes utskottets hemställan med
godkännande av den i reservation 5 av Margaretha
af Ugglas m.fl. anförda motiveringen med ett 104
röster mot 22 för reservation 6 av Bengt Hurtig. 203
ledamöter avstod från att rösta.
Slutligen bifölls utskottets hemställan med
godkännande av utskottets motivering med 198
röster mot 105 för utskottets hemställan med
godkännande av den i reservation 5 av Margaretha
af Ugglas m.fl. anförda motiveringen. 26 ledamöter
avstod från att rösta.
Mom. 3 (rättsliga och institutionella frågor)
Utskottets hemställan bifölls med 309 röster mot
20 för reservation 8 av Per Gahrton.
Mom. 5 (frihandel och tullunion)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 10 av Per Gahrton -- bifölls med
acklamation.
Mom. 6 (Cassis de Dijon-principen)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 12 av Per Gahrton -- bifölls med
acklamation.
Mom. 7 (krigsmateriel)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 13 av Bengt Hurtig och Per Gahrton --
bifölls med acklamation.
Mom. 8 (kärnkraft och kärnteknik)
Först biträddes reservation 14 av Pär Granstedt
och Birgitta Hambraeus -- som ställdes mot
reservation 15 av Per Gahrton -- med acklamation.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 249
röster mot 79 för reservation 14 av Pär Granstedt
och Birgitta Hambraeus.
Mom. 9 (konsumentfrågor)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 17 av Per Gahrton -- bifölls med
acklamation.
Mom. 10 (personers rörlighet)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 19 av Per Gahrton -- bifölls med
acklamation.
Mom. 11 (dataintegritet)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 20 av Bengt Hurtig och Per Gahrton --
bifölls med acklamation.
Mom. 12 (arbetsmarknadspolitik)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 22 av Per Gahrton -- bifölls med
acklamation.
Mom. 13 (arbetsrättsliga frågor)
Först biträddes reservation 23 av Bengt Hurtig --
som ställdes mot reservation 24 av Per Gahrton --
med acklamation.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 285
röster mot 41 för reservation 23 av Bengt Hurtig. 1
ledamot avstod från att rösta.
Mom. 14 (jämställdhet)
Först biträddes reservation 25 av Pär Granstedt
och Birgitta Hambraeus -- som ställdes mot
reservation 27 av Per Gahrton -- med acklamation.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 244
röster mot 80 för reservation 25 av Pär Granstedt
och Birgitta Hambraeus. 3 ledamöter avstod från
att rösta.
Mom. 16 (ekonomisk politik och kapitalrörelser)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot dels
reservation 29 av Bengt Hurtig, dels reservation 30
av Per Gahrton -- bifölls med acklamation.
Mom. 17 (skattefrågor)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 31 av Bengt Hurtig och Per Gahrton --
bifölls med acklamation.
Mom. 18 (miljöfrågor)
Först biträddes reservation 32 av Bengt Hurtig
med 27 röster mot 20 för reservation 33 av Per
Gahrton. 279 ledamöter avstod från att rösta.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 287
röster mot 41 för reservation 32 av Bengt Hurtig.
Mom. 19 (jordbruk och livsmedel)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 36 av Per Gahrton -- bifölls med
acklamation.
Mom. 20 (transport- och trafikfrågor)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 37 av Bengt Hurtig och Per Gahrton --
bifölls med acklamation.
Mom. 21 (kulturfrågor)
Utskottets hemställan med utskottets
motivering -- som ställdes mot utskottets
hemställan med den ändring i utskottets motivering
som föreslagits i reservation 39 av Bengt Hurtig och
Per Gahrton -- bifölls med acklamation.
Mom. 22 (massmedia)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 40 av Per Gahrton -- bifölls med
acklamation.
Mom. 23 (närings- och regionalpolitik)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 42 av Bengt Hurtig och Per Gahrton --
bifölls med acklamation.
Mom. 24 (sociala frågor)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 44 av Per Gahrton -- bifölls med
acklamation.
Mom. 25 (socialförsäkringar)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 45 av Bengt Hurtig och Per Gahrton --
bifölls med acklamation.
Mom. 26 (läkemedel)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 46 av Bengt Hurtig och Per Gahrton --
bifölls med acklamation.
Mom. 28 (alkoholfrågor)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 47 av Bengt Hurtig och Per Gahrton --
bifölls med acklamation.
Mom. 29 (intern organisation)
Utskottets hemställan bifölls med 286 röster mot
41 för reservation 48 av Per Gahrton.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls
Meddelande om samlad votering
Talmannen meddelade att utrikesutskottets
betänkande UU11 och utbildningsutskottets
betänkande UbU4 skulle avgöras i ett sammanhang
efter avslutad debatt.
5 § Sanktioner i fråga om Irak och Kuwait
Föredrogs
utrikesutskottets betänkande
1990/91:UU11 Sanktioner i fråga om Irak och
Kuwait (prop. 1990/91:48).
Anf. 1 PER GAHRTON (mp):
Herr talman! Irakkrisen är det första stora testet
på vad svensk neutralitetspolitik egentligen är värd
efter det kalla kriget.
I miljöpartiet de gröna anser vi att regeringen, efter
en del inledande handfallenhet och en del litet
konstiga uttalanden, ändå överlag har bestått
provet när det gäller denna konflikt. Inte minst tack
vara statsministerns berömda brev har regeringen
visat dels omsorg om svenska medborgare som
befann sig i trångmål, dels klart tagit ställning för
en fredlig lösning av konflikten.
Carl Bildts och Bengt Westerbergs kritik mot
brevet väcker mycket allvarliga frågor. Man undrar
vad de egentligen menar. Tycker de att
gisslansvenskarna skulle ha offrats, att regeringen
skulle ha struntat i dem? Tycker de att svenska
krigsförband skall skickas till Persiska viken? Man
får intrycket att Bildt och Westerberg tycks anse att
hela Sverige skulle ha nöjt sig med att rulla
tummarna inför gisslans öde och hoppats att en
kaskad av skällsord skulle ha bevekat diktatorn i
Bagdad. Bildt och Westerberg gömmer sig bakom
FN för sitt krypskytte, och de sätter mänskligheten
bakom sitt principrytteri.
Faktum är, och det är intressant, att FNs
resulutioner och stadgar inte på något sätt
förbjuder den sorts resor som bl.a. jag har deltagit
i och den sorts brev som statsministern har skrivit
för att bidra till frigivningen av gisslan i Irak.
Det är viktigt att understryka i en sådan här debatt,
som har som utgångspunkt en proposition om
sanktioner, att det inte finns något i FNs stadgar
som ålägger Sverige att medverka i något
krigsföretag, vare sig mot Saddam Hussein eller
mot någon annan. FN-stadgans 43 § ställer inget
ovillkorligt krav på medlemsstaterna att medverka
i av säkerhetsrådet beslutade militära aktiviteter
med stridande trupp. Paragrafens lydelse
innehåller ett flertal inskränkningar i
medlemsstaternas förpliktelser. Medverkan i
eventuella militära FN-aktiviteter skall ske i
enlighet med speciell överenskommelse mellan
säkerhetsrådet och berörd regering. I en sådan
speciell överenskommelse skall truppernas antal
och slag, deras beredskapsgrad och lokalisering
fastställas. Dessutom skall en sådan
överenskommelse förhandlas fram mellan
säkerhetsrådet och berörd medlemsstat, och
slutligen skall den ratificeras i enlighet med varje
lands regler, dvs. riksdagen skall i sista hand säga
sitt om saken.
Det är uppenbart att vi inte villkorslöst accepterat
genom att bli medlemmar i FN att tillhandahålla
stridande trupp ens om säkerhetsrådet så skulle
begära. Det finns ett betydande utrymme för
självständigt svenskt beslutande, även om
säkerhetsrådet skulle välja att åberopa 43 §. Vi kan
i så fall själva besluta om truppslag, antal soldater,
beväpning, övrig utrustning och lokalisering av
trupperna. Det betyder att vi mycket väl även i en
sådan situation skulle kunna avstå från att skicka
stridande krigsförband. Jag tycker att det är
centralt att slå fast detta eftersom förvirring har
förekommit i debatten.
Vi i miljöpartiet de gröna anser det givetvis
fullständigt otänkbart att svensk stridande trupp
skulle medverka i en militär verksamhet i Gulfen.
Jag kan inte tolka Ingvar Carlssons brev på något
annat sätt än att han anser detsamma. Men vad
anser moderaterna och folkpartiet? Det skulle
rensa debatten om de gav klara besked. Det finns
en viss risk att de får ett ökat politiskt ansvar i
framtiden. Anser moderaterna och folkpartiet att
Sverige skall sända stridande krigsförband till
Persiska viken? Är det det ni är ute efter?
Herr talman! Tyvärr har utrikesutskottet missat ett
utmärkt tillfälle för ett kraftfullt
majoritetsställningstagande till förmån för en
positiv sak i regeringens politik. Det är tyvärr ett
exempel på allvarlig vanskötsel av utrikesutskottets
beredningsansvar. Det börjar bli litet väl mycket av
det nu för tiden. Vi har nyss avverkat en lång debatt
som delvis bygger på samma sak.
I anslutning till denna proposition, där man begär
riksdagens godkännande av vissa
regeringsförordnanden om FN-sanktioner mot
Irak, har riksdagen godkänt att miljöpartiet de
gröna har väckt en motion som tar upp en
diskussion om Gulfkrisen i dess helhet och anger
ramar för ett från vår sida önskat svenskt agerande.
Det är möjligt att riksdagen hade kunnat vägra oss
att väcka motionen och sagt att den spänner för vitt.
Oppositionen är mera inskränkt. Men det är en
teoretisk fråga. Detta hände icke. Motionen fick
väckas, och då är det väl ändå utrikesutskottets
beredningsansvar att behandla motionen.
Man har i sak inte behandlat motionen med ett ord.
Sanningen är ju att när det begav sig var
socialdemokraterna, framför allt
utskottsledningen, panikslagna inför risken att råka
i öppen konflikt med moderaterna och folkpartiet
kring något som hade med detta att göra. Då hade
inte Bildt och Westerberg gått ut i debatten -- de två
kumpanerna i EG-politiken, som har skrivit ihop
sig. Man ville inte reta dem, vilket var uppenbart.
Därför vägrade utrikesutskottets ordförande att
genomföra en korrekt sakbehandling av en motion
vars väckande riksdagen hade beviljat. Detta är
naturligtvis inte främst en förolämpning mot
miljöpartiet de gröna. Vi är för övrigt vana vid
sådant. Det är en förolämpning mot riksdagen, som
hade godkänt att motionen fick väckas. Då är det
utskottets skyldighet att gå in i en sakbehandling.
Så tolkar jag riksdagsordningen. Annars skulle
riksdagen från början satt stopp och sagt att denna
motion inte skulle väckas, eftersom den inte hör till
saken.
Dessvärre innebär detta att Stig Alemyr o. Co. har
lagt krokben för sig själva. Innehållet i motionen
och i vår reservation sammanfaller nämligen i allt
väsentligt med regeringens politik, däribland
Ingvar Carlssons brev, som får ett klart stöd i vår
reservation. Tänk om majoriteten hade samlat ihop
sig till en seriös debatt i stället för att likt strutsar
gömma sig för något som de plötsligt blev rädda för!
Det finns ingenting i vår reservation som kan stöta
en majoritet i sak. Vi var för övrigt inte ovilliga att
justera formuleringen. Då hade en majoritet i
utrikesutskottet och därmed riksdagen på ett
kraftfullt sätt kunnat ställa sig bakom regeringens
agerande när det gäller Gulfkrisen, gisslandramat
och innehållet i Ingvar Carlssons brev.
Nu vet jag inte riktigt hur majoriteten ämnar bära
sig åt. Det enda logiska, framför allt för
socialdemokraterna, är att rösta för vår
reservation. I vår reservation står det klart att vi
ställer oss bakom Ingvar Carlssons brev. Hur skall
det tolkas om socialdemokraterna röstar mot vår
reservation? Om ni tillsammans med de partier som
bedriver ett krypskytte och en skandalös och
pinsam propaganda mot Ingvar Carlssons brev
avslår en reservation som uttryckligen ställer sig
bakom brevet, hur skall offentligheten kunna förstå
det? Hur skall offentligen kunna begripa något av
de politiska turerna? Detta har utrikesutskottets
majoritet med dess ledning i spetsen bäddat för
genom att inte att sköta det beredningsansvar som
ändå riksdagsordningen lägger på de olika
utskotten.
Stig Alemyr har effektivt målat in sig i ett hörn. Jag
hoppas att han lyckas ta sig ut. I den politiska
debatten hoppas man ibland att motståndarna
stannar kvar i de hörn som de har målat in sig i.
Men detta är alldeles för viktigt för det. Jag emotser
att socialdemokratin lyckas ta sig ut ur hörnet och
ser till att det kan fattas ett vettigt beslut där
riksdagen inte nu genom att gå efter majoriteten
samtidigt avslår en reservation som stödjer Ingvar
Carlssons brev. Det vore något märkligt att förklara
för offentligheten.
Anf. 2 KARL-ERIK SVARTBERG (s):
Herr talman! Majoriteten i utskottet har varit
överens om att strikt hålla sig till det som
proposition 48 handlar om -- sanktioner i fråga om
Irak och Kuwait -- och jag tänker göra detsamma.
Herr talman! Iraks ockupation och annektering av
Kuwait samt dess hållande av utländska
medborgare som gisslan är ett flagrant brott mot
FN-stadgan och mot folkrätten. Det internationella
samfundet har i stor enighet fördömt Iraks
aggression, och FNs säkerhetsråd har i ett antal
resolutioner krävt att Irak villkorslöst skall lämna
Kuwait.
Sverige stöder självfallet FN i dess ansträngningar
att nå en fredlig lösning på konflikten. FNs
säkerhetsråd antog den 6 augusti 1990 en resolution
om vissa ekonomiska sanktioner i fråga om Irak och
Kuwait, och den 25 september 1990 en resolutiom
om flygembargo mot dessa länder. Regeringen har
med anledning därav i beslut den 7 augusti och den
4 oktober förordnat om tillämpning av 3--5 och 6--
8 §§ lagen om vissa internationella sanktioner.
Utskottet hemställer nu att riksdagen ger sitt
godkännande.
Herr talman! Säkerhetsrådets resolutioner i Irak--
Kuwait-konflikten måste genomföras utan
dröjsmål. Det är viktigt att markera att aggression
inte får löna sig.
Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till
utskottets hemställan.
Anf. 3 PER GAHRTON (mp) replik:
Herr talman! Först yrkar jag bifall till vår
reservation, vilket jag tydligen glömde nyss.
Det var ett mycket vettigt anförande Karl-Erik
Svartberg höll. I alla avseenden -- utom den
inledande meningen -- var det klokt, välöverlagt
och förnuftigt, och jag kan instämma i allt. På den
grundvalen skulle vi utan vidare i utrikesutskottet
ha kunnat formulera ett kraftigt
majoritetsyttrande, som hade satt herrar Bildt och
Westerberg på den plats de förtjänar -- och som jag
utgår från att också socialdemokraterna anser att
de förtjänar.
Men Karl-Erik Svartberg säger att
utskottsmajoriteten har valt att strikt hålla sig till
det som propositionen handlar om. Ja, men det
finns en motion också. Sedan när har riksdagens
utskott börjat att bara behandla propositioner och
strunta i de motioner som i laga ordning väckts med
anledning av dessa propositioner? Maktarrogans är
snarast ett milt ord, om det är så att regeringspartiet
fr.o.m. nu bara skall behandla regeringens
propositioner och låtsas som om de motioner
oppositionspartierna väckt över huvud taget inte
existerar.
Nej, det är ett allvarligt tjänstefel som
utrikesutskottets majoritet har begått, och dess
värre har den satt krokben för sig själv. Det hade
varit mycket bättre för er om ni hade tagit det på
allvar som vi upprepade gånger i utrikesutskottet
försökte få er att förstå -- att man faktiskt i
utskotten måste behandla de motioner som i laga
ordning har väckts och som riksdagen har tillåtit oss
att väcka. Det är ju detta som det handlar om. Det
kanske verkar som en sorts formalitet, men det är
en oerhört väsentlig fråga för riksdagen om de
motioner som vi väcker här bara skall avfärdas av
en majoritet, som inte ens vill gå in i sakdebatt.
Det är alltså ett allvarligt tjänstefel som
utrikesutskottets ledning har begått i det här fallet.
Jag kan inte på rak arm säga vilka åtgärder som är
lämpliga att vidta. Men vi kan inte stillatigande
acceptera att socialdemokraterna nu tycks etablera
den nya principen att oppositionsmotioner som de
tycker är för heta att ta i skall man över huvud taget
inte sakbehandla. Det kan inte vara i
överensstämmelse med riksdagsordningen, i varje
fall inte med dess anda. Om det är i
överensstämmelse med dess bokstav får vi givetvis
kontrollera närmare.
Anf. 4 BENGT HURTIG (v):
Herr talman! Jag har i ett särskilt yttrande
markerat att även jag anser att beredningen av
detta ärende är otillräcklig. Också vi har ju väckt en
motion som är direkt inriktad på själva
propositionen, men den motionen har man inte
ansett vara värd någon argumentation.
Utskottstexten består av tre meningar, och därmed
anser man ärendet vara behandlat.
Nu har en del grundlagssakkunniga sagt mig att
detta är en mer kontinental ordning. I andra
parlament kan man förfara på det här sättet. Vi får
väl hoppas att det inte är någon anpassning till
utrikes förhållanden.
Utskottet borde, tycker jag, ha tagit tillfället i akt
att analysera möjligheterna till en fredlig lösning av
krisen i Persiska viken. Just i tider när mycket
händer är det viktigt, anser jag, att vi försöker
formulera principer som regeringen bör handla
efter. Alltför stor försiktighet när det gäller att ta
ställning i Irak--Kuwait-frågan har varit påfallande
i vårt land. I USA förs glädjande nog en betydligt
mer öppen och intensiv debatt.
Iraks ockupation av Kuwait är givetvis oacceptabel,
och de FN-resolutioner som nämns i propositionen
har varit rimliga åtgärder för att förmå Irak att dra
sig tillbaka från Kuwait. Jag är för min del
övertygad om att sanktionerna mot Irak förr eller
senare skulle ge den effekt som önskas även om
man avstått från att blockera medicin och andra
varor som kan föras in i Irak för humanitära
hjälporganisationers arbete.
Säkerhetsrådets senaste resolution, som ger
möjligheter till enskilda länders militära insatser
efter den 15 januari 1991, är ett högt spel med
krigsrisken i området, särskilt mot bakgrund av att
massiva militära styrkor har förts till regionen. Det
är absolut nödvändigt att ge sanktionerna en rejäl
chans att verka. En sådan hållning är enligt min
mening nödvändig på grund av de sataniska
mordredskap som militär numera förfogar över och
på grund av att konventioner mot vissa typer av
vapen respekteras dåligt.
Ett ansvarsfullt agerande från svensk sida för en
fredlig lösning av konflikten kan inte innebära att
Sverige i en eventuell framtida FN-aktion
medverkar med stridande trupp.
Frisläppandet av den utländska gisslan är givetvis
glädjande, liksom de förberedelser för dialog som
nu inletts.
En koppling mellan ockupationen av Kuwait och
ockupationen av Palestina är enligt min mening
ofrånkomlig, och det är rimligt att säkerhetsrådet
nu driver på i Palestinafrågan för att underlätta en
lösning av också denna konflikt. Svenska
påtryckningar för att driva Palestinafrågan mot en
lösning är synnerligen angelägna.
De två meningar som utskottet presterat och som
innebär att man markerar nödvändigheten av
fredliga lösningar på konflikten har gjort att jag
nöjt mig med ett särskilt yttrande. Jag känner likväl
sympati för den reservation som Per Gahrton har
inlämnat, och vi kommer att stödja den i
voteringen.
Anf. 5 EVA BJÖRNE (m):
Herr talman! I drygt fyra månader har vi nu levt
med Iraks våldförande på Kuwait och ett stort hot
om ett omfattande krig. FNs resolutioner måste nu
förverkligas och allt göras för att Iraks ockupation
av Kuwait hävs. Alla de grymheter som irakiska
soldater begår i Kuwait måste få ett slut, och
kuwaitierna måste få sitt land tillbaka.
Det är ett starkt enat FN som står emot Saddam
Husseins erövringspolitik. Ett FN som kunnat sätta
kraft bakom de resolutioner som fördömt Iraks
handlande och som inger hopp om en fredlig
lösning genom att Iraks armé drar sig tillbaka från
det ockuperade Kuwait.
Det är viktigt att inom FNs ram söka en fredlig
lösning av konflikten. Vi stödjer att resolutionerna
om ekonomiska sanktioner som beslutats av
säkerhetsrådet gentemot Irak och Kuwait tillämpas
av Sverige. Det bidrar till att FNs beslutsamma
uppträdande får ett så stort stöd som möjligt. Det
är förhoppningsvis en väg att nå en fredlig lösning
av konflikten.
Det är helt självklart att vi moderater känner en
stor glädje över att den svenska gisslan har kommit
hem. Verkligheten visar dock att statsministerns
brev med största sannolikhet inte hade varit
nödvändigt. Den linje som har utstakats i harmoni
med FN-resolutionerna är klar. Irak måste lämna
Kuwait och schejkdömets legala regering återfå
makten. I annat fall har säkerhetsrådet givit
klartecken för insättande av väpnat våld efter den
15 januari 1991 för att uppnå resolutionernas
målsättningar. Det är det som har fått Saddam
Hussein att besluta att släppa alla i gisslan.
I statsministerns brev görs inget klart fördömande
av den irakiska invasionen av Kuwait. Detta är
häpnadsväckande, inte minst mot bakgrund av att
brevet förefaller vilja ge en svensk helhetssyn på
läget i Mellersta Östern. Genom den klara
kopplingen mellan Palestinakonflikten och
invasionen i Kuwait ansluter sig regeringen till
själva huvudlinjen i Saddam Husseins politik.
USA och England har framfört negativa
synpunkter, och Finlands utrikesminister Paasio
har uttalat att den svenske statsministerns brev
''inte ökar möjligheterna till fred''.
Flera nationer, bl.a. Västtyskland och Frankrike,
har lyckats få ut sina medborgare från Irak. Det har
inte skett genom politiska medgivanden.
Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till
utskottets hemställan.
Anf. 6 PER GAHRTON (mp) replik:
Herr talman! När man hör Eva Björne, vet man
inte om man skall skratta eller gråta. Eva Björne
tillhör den utskottsmajoritet som enligt en annan
företrädare för samma majoritet strikt har hållit sig
till vad propositionen sysslar med och därför inte
vill ta upp konflikten i allmänhet och beröra
statsministerbrev och sådana saker. Nu betecknar
Eva Björne regeringens politik som att den ansluter
sig till huvuddragen i Saddam Husseins politik.
Eva Björne och Karl-Erik Svartberg ingår i samma
majoritet, som inte på ett seriöst sätt har velat
behandla vår syn på konflikten. Eva Björnes inlägg
är tacken till socialdemokraterna för deras fiffighet,
denna fullständiga generalattack mot regeringen
där man likställer den svenska regeringens politik i
Mellanöstern med Saddam Husseins politik.
I sak är det naturligtvis inte jag som främst skall
bemöta det, utan det är regeringens representant.
Men jag tycker ändå att det är skandalöst att
jämställa den svenska regeringens politik, som går
ut på att dels skapa fred i området, dels rädda
svenska medborgare ur trångmål, med en av
Mellanösterns mest hårdföra diktatorer, för att
uttrycka det ganska milt.
Jag ställde en fråga till moderaterna, och den fick
jag inget svar på: Tolkar moderaterna FN-stadgan
så att vi kanske skall ta ett steg till, att vi rent av
skall skicka stridande trupp, om FN så vill? Skall
svenska soldater slåss i öknen där borta, för att
genomföra den politik som moderaterna står för?
Anf. 7 EVA BJÖRNE (m) replik:
Herr talman! Per Gahrton får göra precis vilket han
vill -- han får skratta eller han får gråta.
Som vanligt tar Per Gahrton upp en del av det man
säger och kommenterar det, men han bryr sig inte
om helheten. Men precis som Per Gahrton har rätt
att stå här i kammaren och framföra sin talan, har
vi moderater rätt att göra det.
Sedan är det här inte fråga om huruvida vi vill ha
stridande trupp i Mellanöstern, Per Gahrton. Per
Gahrton har suttit i utrikesutskottet och lyssnat på
de sakkunniga. Vi har ställt upp för FN. Vi har ställt
upp på att vara medlemmar i FN. I och med det är
vi underställda de bestämmelser som gäller inom
FN. Där gäller inte bara artikel 43 -- det har Per
Gahrton också hört -- utan även artikel 25 och
artikel 26, som vi som medlemmar i FN har
skyldighet att underställa oss.
Anf. 8 PER GAHRTON (mp) replik:
Herr talman! Man skall tydligen tolka detta så att
om moderaterna får regeringsansvar kan det tänkas
att Sverige skickar stridande trupp, i och för sig inte
förrän på FNs begäran, men i alla fall. Om FN
skulle begära det, skall vi skicka stridande trupp till
andra länder, i händelse av att moderaterna
kommer i regeringsställning. Det är intressant
information till väljarkåren.
Naturligtvis får Eva Björne diskutera vad hon vill.
Jag tycker i princip att det är bra att moderaterna
vill ta upp konflikten i hela dess vidd. Problemet är
ju bara att moderaterna i utrikesutskottet har
medverkat till en majoritet som bestämt sig för att
inte ta upp saken. Så skrev ni ihop er med
socialdemokraterna om ett yttrande som inte är
något yttrande. Nu här plötsligt i talarstolen tar ni
upp statsministerbrevet och det ena med det andra.
Det största problemet är väl hur
socialdemokraterna skall agera nu. Den s.k.
enighet som ni hade i utskottet har fullkomligt
punkterats här. Inför öppen ridå har denna
konstlade enighet spruckit, en enighet som hade ett
enda syfte: socialdemokraterna försökte springa
ifrån en öppen strid om konflikten och gjorde upp
med ett parti vars representanter inte hinner mer än
upp i talarstolen förrän de spräcker enigheten. Det
är en tjusig koalition!
Anf. 9 EVA BJÖRNE (m) replik:
Herr talman! Utskottets betänkande gäller de
ekonomiska sanktionerna mot Irak. Där är vår
enighet med socialdemokraterna hel. Vi ställer oss
bakom att godkänna de sanktionerna.
Talmannen anmälde att Per Gahrton anhållit att till
protokollet få antecknat att han inte ägde rätt till
ytterligare replik.
Anf. 10 JAN-ERIK WIKSTRÖM (fp):
Herr talman! Den 2 augusti i år invaderades
Kuwait av Irak. Det var en oprovocerad
aggression. Redan samma dag fördömde FNs
säkerhetsråd invasionen och krävde att Irak
omedelbart skulle dra tillbaka sina trupper. Irak
och Kuwait uppmanades att omedelbart inleda
förhandlingar.
Den resolutionen ledde inte till något resultat, och
säkerhetsrådet antog den 6 augusti en resolution
om ekonomiska sanktioner mot Irak. I denna
senare resolution uttrycker säkerhetsrådet sitt
bekymmer över att den första reservationen inte
följts och att Iraks invasion av Kuwait fortsätter.
Säkerhetsrådet uttalar sin beslutsamhet att få slut
på Iraks invasion för att återupprätta Kuwaits
suveränitet, oberoende och territoriella integritet.
Rådet fäster uppmärksamheten på sina
skyldigheter enligt FNs stadga att upprätthålla
internationell fred och säkerhet. Vidare bekräftar
säkerhetsrådet den naturliga rätten till individuellt
och kollektivt självförsvar som svar på Iraks
väpnade attack mot Kuwait.
Den svenska regeringen handlade nu mycket
snabbt. Redan den 7 augusti utfärdade regeringen
en förordning om vissa sanktioner mot Irak.
Regeringen har sedermera begärt riksdagens
godkännande av regeringens förordnanden om
tillämpning av lagen om vissa internationella
sanktioner i fråga om Irak.
Utrikesutskottet föreslår nu att riksdagen skall
bifalla regeringens proposition om sanktionerna
mot Irak.
Samtidigt understryker utskottet vikten av att
regeringen inom FNs ram söker alla de möjligheter
till fredlig lösning av konflikten som kan finnas. De
sanktioner som påbjudits av säkerhetsrådet måste
få möjlighet att verka fullt ut.
Sedan utskottet skrev detta har säkerhetsrådet
fattat beslut om att alla nödvändiga medel får
användas för att förmå Irak att dra sig tillbaka från
Kuwait. Under tiden fram till den 15 januari 1991
har Irak chansen att göra det. Självfallet hoppas vi
alla att Irak skall utnyttja denna möjlighet. Då är
det viktigt att sanktionerna får fortsätta att verka.
Det är också viktigt att Sverige i tal, skrift och
handling visar sin solidaritet med de beslut som FNs
säkerhetsråd har fattat. I stort sett tycker jag också
att så har varit fallet. Regeringens
ställningstaganden har föregåtts av samråd i
utrikesnämnden och kontakter med partiledarna.
På den punkten finns bara det undantag som Per
Gahrton har tagit upp i denna debatt, nämligen det
brev som Sveriges statsminister sände till Saddam
Hussein, ett brev som under de senaste veckorna
har blivit både diskuterat och kritiserat. Inget
samråd med oppositionspartierna hade föregått
brevets tillkomst.
Det är väl ingen hemlighet att folkpartiet
liberalernas partiledare har efterlyst en rad
förtydliganden av vad som står i brevet. Han har
också i viss utsträckning fått sådana förtydliganden
vid utrikesnämndens sammanträde. Han har även
riktat allvarlig kritik mot sammankopplingen i
brevet mellan Iraks ockupation av Kuwait och
Israels ockupation av Västbanken och Gaza.
Det är självfallet angeläget att också lösa den
palestinska konflikten. Men en sak är klar: en
sådan lösning har inte kommit ett steg närmare
genom Iraks aggressionskrig mot Kuwait.
Per Gahrton frågar nu av någon anledning
folkpartiet om vi anser att gisslan skulle ha offrats
eller om Sverige skall sända krigsförband till
området. På det vill jag svara att vi inte har haft
några invändningar mot att ett brev skrevs.
Däremot har vi framfört synpunkter på och kritik
mot hur brevet var utformat. Vad gäller frågan om
Sveriges svar på den senaste resolutionen i FNs
säkerhetsråd vill jag säga att jag helt kan ställa mig
bakom de uttalanden som statsministern och
utrikesministern har gjort om vad Sverige är
skyldigt att göra i ett sådant fall.
Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till
hemställan i utrikesutskottets betänkande.
Anf. 11 PER GAHRTON (mp) replik:
Herr talman! Jan-Erik Wikström var betydligt mer
lågmäld i sitt anförande än vad moderaterna var i
sin generalattack mot regeringen. Men han
framförde ändå en kritik som gör att jag vill
påminna om att jag kommenterade statsministerns
brev redan i utrikesutskottet. Partierna hade ju
kännedom om detta brev. Därför kan jag också
skriva om det i vår reservation. Vi visste ju vad som
stod i brevet. Först begärde jag information om
innehållet i brevet, och senare samma dag fick
partierna den informationen. Den hade
utrikesutskottet omedelbart kunnat skaffa sig om
man hade velat. Innehållet i brevet hade ju redan
spritts ryktesvägen. Det hade alltså funnits
möjlighet för utrikesutskottet att under
handläggningen av ärendet seriöst diskutera
statsministerns brev och ta ställning till det i stället
för att tjuvhålla på det och skapa denna konstlade
enighet som inte alls har hållit.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall fortsätta att
vara regeringens försvarsadvokat i detta
sammanhang. Regeringen har uppenbarligen ingen
egen försvarsadvokat i denna debatt, något som
tycks behövas. Min roll är alltså något ovanlig. Om
jag vore statsminister skulle jag nog ta de initiativ
som jag i den rollen har befogenheter att ta för att
åstadkomma en ganska radikal
strukturrationalisering av regeringspartiets
företrädare i utrikesutskottet. Ingen av dem tycks
ju ens försvara regeringens politik.
Hur skulle då detta brev till Saddam Hussein ha
skrivits för att uppnå sitt syfte? Har Jan-Erik
Wikström en aning om vilka komplikationer det
innebär att på detta sätt närma sig en av
Mellanösterns, kanske världens, mest hårdföra
diktatorer? Vi vet alla att det är vad det handlar
om. Vi vet också vilka medel regimen har använt
för att hålla sig vid makten i 22 år samt vilka
förhållanden som råder där. Innan jag tillsammans
med representanter för de flesta övriga partier --
bl.a. en folkpartist som folkpartiet senare har
behandlat på ett skandalöst sätt -- reste till Irak,
sade jag och andra att detta var en balansgång på
slak lina. Antingen balanserar man på den slaka
linan eller också struntar man i de svenska
medborgarna där nere, om man vill ha sina fingrar
helt rena.
Jag tycker faktiskt att Ingvar Carlsson eller hans
brevförfattare har lyckats ovanligt bra med att
skriva ett brev som dels fyller den funktionen, dels
och samtidigt är helt hållbart inför en offentlig
kontroll. Innehållet i brevet står också i
överensstämmelse med viktiga grundsatser i svensk
utrikespolitik. Det är ett skickligt skrivet brev som
innehåller dessa två syften vilka det inte är helt lätt
att förena.
Anf. 12 JAN-ERIK WIKSTRÖM (fp) replik:
Herr talman! Per Gahrton söker varje tillfälle att
komma åt socialdemokraterna via repliker med mig
och Eva Björne. Det skall nu inte lyckas.
När utrikesutskottet behandlade den här frågan var
den svenska gisslan ännu inte hemma. Vi hade
självfallet allt intresse av att i utskottet agera så att
vi inte försvårade möjligheterna för Sverige att få
hem gisslan. När debatten om Ingvar Carlssons
brev sedan har brutit ut, en debatt som Per Gahrton
på nytt tar upp i dag, har jag påpekat att vi har en
avvikande uppfattning på framför allt en viktig
punkt och vill få förtydliganden på en rad andra
punkter. Om vi skulle ha framfört synpunkter på
hur brevet hade bort utformas, så skulle vi ha
lämnat dem till regeringen om den hade efterfrågat
sådana. Vad gäller möjligheterna att utforma ett
brev som behagar Saddam Hussein är jag övertygad
om att Per Gahrton är oöverträffad.
Anf. 13 PER GAHRTON (mp) replik:
Herr talman! Jag förstår inte hur Jan-Erik
Wikström kan få det till att jag vill komma åt
socialdemokraterna i detta replikskifte. Jag vill
varken komma åt det partiet eller regeringen, även
om jag kanske tidigare har kritiserat enstaka
socialdemokratiska ledamöter.
Jan-Erik Wikström säger att folkpartiet inte ville
försvåra möjligheterna att få gisslan fri. Hur går det
ihop med er behandling av en av ledamöterna som
var med på resan till Bagdad i detta syfte? Ni
skandaliserade ledamoten offentligt medan gisslan
ännu var kvar i Irak. Ni behandlade henne som om
hon hade gjort ett allvarligt brott. Hur tror ni det
uppfattades? Var det ett sätt att inte försvåra
frigivningen av gisslan? I svensk politik har jag
sällan varit med om ett så fullständigt skandalöst
agerande. Även folkpartiets högsta ledning var
involverad. Det överensstämmer inte med ert tal
om att ni på ett seriöst sätt ville agera diplomatiskt
för att få den svenska gisslan frigiven. Jag har inte
begärt att ni skall kontrollera enskilda
landsmötesombud. Det är inte vad det handlar om,
utan det handlar om att partiledningen var
involverad.
Anf. 14 JAN-ERIK WIKSTRÖM (fp) replik:
Herr talman! Per Gahrton fladdrar från ämne till
ämne i sina repliker. I folkpartiets riksdagsgrupp
hade vi inga invändningar mot att en enskild
ledamot på eget initiativ gjorde en resa till Irak.
Däremot sade vi nej till att med riksdagsgruppens
medel betala denna resa. Det skulle nämligen ha
inneburit att vi som parti hade ställt oss bakom
ledamotens handlande. Det är också den
faktaupplysning som gavs på landsmötet.
I övrigt vill jag säga att man, om man sitter med i
utrikesutskottet, får vara med om att handlägga
utomordentligt känsliga frågor. Det förhållandet
att fyra partier kunde skriva ihop sig också i denna
fråga, berodde bl.a. på att vi ansåg det vara
utomordentligt viktigt att underlätta för Sveriges
regering att få hem gisslan. Vi är glada över att så
kunde ske.
Talmannen anmälde att Per Gahrton anhållit att till
protokollet få antecknat att han inte ägde rätt till
ytterligare replik.
Anf. 15 PÄR GRANSTEDT (c):
Herr talman! Iraks invasion av Kuwait är det
senaste exemplet i historien på hur en tyrannisk
självhärskare med hjälp av krigshandlingar och
militärt våld försöker utöka sin makt. Det är ett
mönster som vi dess värre har sett gå igen under
århundradenas lopp. Men i dag måste man uppfatta
detta som något oerhört primitivt och något som
Världssamfundet med all kraft måste reagera mot.
Drabbade är människor som lever i Kuwait och som
utsatts för våldshandlingar och terrorhandlingar av
olika slag. Drabbade är också Världssamfundet och
ansträngningarna att skapa en internationell
rättsordning som skall trygga relationerna mellan
folken.
Det som ändå ger en skymt av hopp i den kris som
Saddam Hussein och Iraks övervåld mot Kuwait
har skapat är att FN kanske för första gången
någonsin har kunnat agera och verka på det sätt
som var avsikten när Världsorganisationen
bildades. Ur den synpunkten valde Saddam
Hussein tidpunkten för sitt angrepp illa. FN står
mer enat än någonsin och har också kunnat handla
med kraft genom de ekonomiska sanktioner som
har vidtagits och som vi i dag skall ta ställning till,
men också genom en militär styrkedemonstration
som har visat Saddam Hussein att möjligheterna att
med ytterligare militära aktioner försöka häva den
blockad som man har utsatts för inte existerar.
Vår förhoppning är naturligtvis att den här
konflikten skall kunna lösas utan ytterligare
blodsspillan och att de åtgärder som har vidtagits
från FN skall visa sig tillräckliga. I dag känns det
hoppet kanske något större än det har gjort under
tidigare månader.
Det här är en viktig utrikespolitisk fråga, dels
därför att ett land har förlorat sin frihet och
människor där drabbats hårt, dels därför att det är
en test på Världssamfundets förmåga att stävja
våldsverkare av det slag som Saddam Hussein
representerar.
Här i Sverige stänker det dock i ankdammen.
Debatten här handlar inte om hur vi på det mest
kraftfulla sättet skall kunna stödja FN när det gäller
att agera på ett ansvarsfullt sätt. I stället diskuterar
vi formuleringar i brev.
Centerpartiet har inte deltagit i den kritikstorm
som har riktats mot Ingvar Carlssons brev till
Saddam Hussein. Det beror inte på att vi tycker att
detta brev i alla avseenden var fulländat
formulerat. Brevets utformning var inte av det
slaget att jag skulle ställa mig bakom ett
betänkande från utrikesutskottet som gick ut på att
analysera situationen i Mellanöstern. Å andra sidan
kan vi inte finna att brevet innehåller enskilda
punkter som på ett oacceptabelt sätt strider mot
Sveriges åtaganden gentemot FN och
Världssamfundet i övrigt vad gäller Irakkrisen. Det
är ofrånkomligt att brevets syfte, nämligen att
möjliggöra för den svenska gisslan att få komma
hem, också har satt sin prägel på dess utformning.
Det är något som vi inte bör förvåna oss över.
Även om brevet således inte speglar den bild som
vi skulle vilja ge av situationen i Mellanöstern i alla
dess delar, anser vi inte att brevet är så förgripligt
att det finns anledning att här föra en lång debatt
om dess innehåll. Framför allt beklagar vi att en del
ganska överdrivna kommentarer kring brevet har
bidragit till att ge utlandet en uppfattning om att
detta brev till sitt innehåll skulle ligga betydligt
närmare Saddam Husseins syn på situationen än
vad som faktiskt är fallet. En del av de
missuppfattningar som nog har uppstått i utlandet
kring innehållet i statsministerns brev tror jag man
kan säga beror på det sätt på vilket brevet har
kommenterats i den svenska debatten.
När man hör Per Gahrton från denna talarstol, då
förstår man att den stora konflikten inte utspelas
kring Persiska Viken utan i Sveriges riksdags
utrikesutskott. Den stora skurken i dramat heter
inte Saddam Hussein utan Stig Alemyr. Att göra
det här till en fråga som i huvudsak rör Sveriges
riksdags utrikesutskotts behandling av en motion
undertecknad av Per Gahrton är kanske att rikta
fokus något fel. Per Gahrton har från denna
talarstol anklagat utrikesutskottet för tjänstefel i
och med att man inte med vederbörlig utförlighet
har kommenterat hans motion. Det har naturligtvis
inte begåtts något tjänstefel. Per Gahrton har en
betydande erfarenhet av riksdagsarbete både som
företrädare för miljöpartiet och tidigare som
företrädare för folkpartiet och borde ha läst
tillräckligt många utskottsbetänkanden för att veta
att det inte alls är ovanligt att motioner blir ganska
summariskt behandlade. Det är alltså långt ifrån
regel att alla motioner blir föremål för en utförlig
diskussion i utskotten. Vad som är ett krav är att
utskottet tar ställning till motioners yrkanden, och
det har naturligtvis skett också i detta fall.
Det är utskotten som bedömer om det finns
anledning att göra en längre utläggning med
anledning av det som står i motionerna. I detta fall
bedömde utskottet att det inte var lämpligt.
Motivet för den bedömningen har redan anförts av
Jan-Erik Wikström. När vi slutbehandlade vårt
betänkande rådde en ganska känslig situation med
hänsyn till att den svenska gisslan ännu inte hade
kommit hem. Vi fann det inte lämpligt att Sveriges
utrikesutskott under trycket av den situationen
skulle göra en grundlig analys av läget i
Mellanöstern. En stor majoritet i utskottet nöjde
sig därför med att ställa sig bakom regeringens
yrkande i propositionen. En lika stor majoritet
avvisade miljöpartiets förslag att göra andra
ställningstaganden. Därmed är Per Gahrtons
motion korrekt behandlad, och han har ingen
anledning att klaga. Efter detta hoppas jag att vi
skall kunna ägna vårt intresse, inte åt Per Gahrton
utan åt Saddam Hussein och konflikten i
Mellanöstern.
Anf. 16 PER GAHRTON (mp) replik:
Herr talman! Jag har inte sökt konflikt med
centerpartiet i sakfrågan. I den tycker jag att
centern har haft en i stort sett riktig linje. Det är
just i sakfrågan jag har debatterat med några
företrädare för olika partier.
Jag anser dock att det brister något i logiken i det
Pär Granstedt säger. Det är just bristen på
diskussion i sakfrågan i utskottsbetänkandet som
har gjort oss i miljöpartiet både betänksamma och
ganska upprörda. Det handlar inte om
formaliteterna i samband med behandlingen av en
motion. Hade det varit en helt oviktig motion, då
kan jag försäkra Pär Granstedt att vi inte hade gjort
någon större sak av dess behandling i utskottet.
Men den aktuella motionen handlar om en stor och
mycket viktig sakfråga. Det har också visat sig
orimligt att föreställa sig att det går att lägga på
locket och undvika en debatt. Den har sannerligen
inte bara provocerats fram av mig. Det är dock bra
om jag har bidragit till att det har blivit något av en
sakdebatt. Uppenbarligen har flera ledamöter som
deltagit i debatten, i varje fall någon av dem, i
förväg tänkt sig att föra en debatt i sakfrågan. Jag
har således svårt att se någon logik i Pär Granstedts
resonemang. Pär Granstedt vet också att mitt
arbete för fred i Mellanöstern inte främst utförs här
i riksdagen. I riksdagens kammare diskuterar jag
med riksdagsledamöter. Pär Granstedt är säkert
medveten om att jag sysslar och har sysslat med en
del annat som har med Mellanöstern att göra, och
det har också gällt gisslan och Gulfkrisen.
Anf. 17 PÄR GRANSTEDT (c) replik:
Herr talman! Det faktum att utrikesutskottet inte
utförligt har diskuterat det som står i miljöpartiets
motion innebär inte att vi generellt sett vill försöka
begränsa debatten kring situationen i
Mellanöstern. Det vore en orimlig uppgift och en
orimlig ståndpunkt. Tvärtom är det viktigt att den
här frågan diskuteras grundligt. Men i utskottet
ansåg vi inte, som jag redan har framhållit, att det
var lämpligt att utskottet, samtidigt som gisslan
väntade på att få åka hem, gjorde ett utförligt
uttalande där vi i olika delar analyserade
situationen i Mellanöstern. Vi tyckte att det fanns
lämpligare tillfällen att föra den diskussionen, t.ex.
här i kammaren i dag. Det har vi också gjort. Det
är bara beklagligt att så mycken tid har åtgått till att
diskutera, inte vad som faktiskt sker i Mellanöstern
och vad vi skall göra åt det utan hur en motion från
miljöpartiet borde ha hanterats.
Anf. 18 PER GAHRTON (mp) replik:
Herr talman! Här har förts en viss debatt om krisen
i Mellanöstern. En sak fattas dock, men det kanske
bättrar sig. Ingen från regeringspartiet har i sak
försvarat regeringens agerande. Genom det
agerande som Pär Granstedt i sin egenskap av vice
ordförande i utskottet är medansvarig för har det
under en tid skapats en konstlad bild av enighet i
den här frågan mellan de fyra stora partierna, en
enighet som miljöpartiet och vänsterpartiet på
något sätt står utanför. Sanningen är dock att det
finns ett betydande mått av enighet i sakfrågan
mellan fyra partier i en annan kombination,
nämligen mellan socialdemokraterna,
centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet. Det
är den reella majoriteten i frågan. Carl Bildts och
Bengt Westerbergs partier utgör en minoritet som
har skapat problem för trovärdigheten i svensk
utrikespolitik över lag. Om denna debatt bidrar till
att ge en riktig bild av situationen, då har den
faktiskt fyllt en funktion.
Anf. 19 KARL-ERIK SVARTBERG (s):
Herr talman! Jag blev upprörd när jag lyssnade till
Eva Björnes anförande. Överenskommelsen om att
strikt hålla sig till det propositionen handlar om,
nämligen sanktioner mot Irak och Kuwait, höll
alltså inte längre än hit till debatten. Frestelsen för
Eva Björne att göra sig till megafon för Carl Bildt
blev för stark. Det är därför jag är upprörd.
Låt mig först citera ur utrikesministerns frågesvar
den 13 november. Så här säger han bl.a.:
''Med skärpa har det internationella samfundet
reagerat mot Iraks invasion och folkrättsstridiga
annektering av sitt grannland. Genom en rad
viktiga resolutioner har säkerhetsrådet klart och
tydligt visat att stor internationell enighet råder i
denna fråga. Detta är mycket positivt. FN kan
äntligen spela den viktiga roll som organisationen
tidigare långa perioder varit oförmögen till.'' Han
säger vidare: ''Det är regeringens starka
förhoppning att ett nytt krig skall kunna undvikas
och att en fredlig lösning på Irak--Kuwait-
konflikten skall kunna uppnås på grundval av
säkerhetsrådets resolutioner. Detta skulle öppna
möjligheter till en lösning av Mellanösterns övriga
problem''.
I statsministerns brev till Saddam Hussein den 22
november står följande:
''Vad beträffar den aktuella situationen i Gulfen har
vi vid upprepade tillfällen uttalat att en militär
lösning måste undvikas. Allt som är möjligt måste
göras för att finna en förhandlad politisk lösning.
Sverige för sin del är redo att ge sitt bidrag för att
uppnå detta mål på basis av resolutionerna i FNs
säkerhetsråd.'' Jag betonar ordet resolutionerna.
Detta är klara besked. Målet skall uppnås på basis
av resolutionerna i FNs säkerhetsråd, och dessa
resolutioner talar sitt mycket tydliga språk vad
gäller den här frågan.
För att inget missförstånd skall råda vill jag i
korthet beröra vad vår FN-ambassadör Jan
Eliasson sade i FNs generalförsamling i måndags:
''Sverige är berett att pröva varje framställan ifrån
säkerhetsrådet i enlighet med FN-stadgan om
fortsatt stöd för FNs arbete i Gulfkonflikten.''
Anf. 20 EVA BJÖRNE (m):
Herr talman! Jag hoppas att Karl-Erik Svartberg
också inser att vi har yrkat bifall till utskottets
hemställan och att vi är helt ense med övriga partier
om de resolutioner som här skall godkännas.
När vi i utrikesutskottet diskuterade den här
frågan, Karl-Erik Svartberg, då var innehållet i
Ingvar Carlssons brev inte känt. Vi ville få del av
det, men detta var inte möjligt just då. Att vi nu
diskuterar brevets innehåll och talar om vad vi
anser är negativt i brevet samt redovisar det i brevet
som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett
brev som en medlem i FN skickar till Saddam
Hussein, tycker jag att vi har full rätt till. Jag är
ingen megafon för Carl Bildt när jag gör det, utan
jag framför de åsikter som jag och mitt parti står
för.
Anf. 21 KARL-ERIK SVARTBERG (s):
Herr talman! Jag uppmärksammade att Eva
Björne yrkade bifall till utskottets hemställan, och
jag är naturligtvis medveten om att moderaterna
ställer sig bakom denna hemställan. Det är fem
partier som gör det, nämligen alla utom
miljöpartiet. Men detta bifallsyrkande från
moderaterna levererades med ett slag under bältet
av, som jag tycker, grövsta sort.
Anf. 22 PER GAHRTON (mp):
Herr talman! Jag reste mig inte för att begära ordet
utan för att instämma. Jag ber alltså att få instämma
i Karl-Erik Svartbergs anförande. Eftersom han
därefter har hunnit hålla ytterligare ett anförande,
ber jag att få instämma också i det. Hans
anföranden var utmärkta och klargörande, och det
tackar jag för.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 6 §.)
Anf. 23 ANN-CATHRINE HAGLUND
(m):
Herr talman! För nästan exakt ett år sedan
omringades detta hus av uppretade lärare som inte
ville låta sig kommunaliseras. I dag skall vi ta
ställning till fortsättningen -- ett nytt bidragssystem
för skola och vuxenutbildning.
Nu som då -- för ett år sedan -- saknas de mål som
motiverar förändringen. För det är väl inte så att
Göran Persson söker förändring bara för
förändringens skull?
Varför kommunalisera? Varför lägga om
bidragssystemet? Varför öka de lokala politikernas
makt? Vad syftar förändringarna till? Är det för att
öka elevernas kunskaper? Om det vore så väl ändå.
Om det är någonting som borde debatteras, men
som inte debatteras vare sig här i riksdagen eller i
massmedierna, är det frågan om vilka kunskaper
eleverna skall ha när de lämnar skolan.
I dag avslår riksdagen troligen -- för jag vet inte
vilken gång i ordningen -- ett gammalt moderat
krav som innebär att det av skollagen skall framgå
att skolans viktigaste uppgift, överordnad andra
uppgifter, är att ge alla elever goda kunskaper och
färdigheter. Därmed blir budskapet otydligt. Allt
blir lika viktigt. Därför ser det ut som det gör i
många skolor. Lärare, föräldrar och elever lämnas
i sticket.
Att driva fram förändringar utan att först ha klara
mål för skolan ger inga positiva resultat. Att ändra
i organisationen är en yttre handling som kanske för
en tid döljer bristen på innehåll. Tomma tunnor
skramlar som bekant mest, och i skolpolitiken har
det rasslat till en del under Göran Perssons styre.
Det är ju när man lägger ut ansvar som mål och
läroplaner blir särskilt viktiga. Om utformningen
av läroplanerna vet vi dock ingenting.
Nu har Göran Persson förelagt riksdagen två
propositioner där han skjuter frågan om innehållet
framför sig. Riksdagen förväntas effektuera beslut
om ramar. Regeringens proposition flyttar ansvar
från en central politisk nivå till en lokal politisk
nivå. Skolan blir fortsatt politikerstyrd.
Systemfelen består och om utbildningens innehåll
och kvalitet finns inga tankar från regeringshåll.
Situationen, problemen i skolan, är inte lärarnas
fel. Det är regeringens, systemets, fel. Vad Sveriges
elever, föräldrar och lärare behöver är en politik
som sätter kunskap och kvalitet i centrum, som i
tydliga mål och läroplaner lyfter fram skolans
huvuduppgift och som syftar till att varje elev skall
utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.
Det är t.ex. inte rimligt att det i en obligatorisk
skola finns sådana brister i undervisningen som
påtalas i den nationella utvärderingen av skolan.
Bristerna är särskilt stora när det gäller ämnena
samhällskunskap och religionskunskap.
Enligt rapporterna saknas i var femte klass
antingen religionskunskap eller samhällskunskap
eller t.o.m. båda ämnena fram t.o.m. april månad i
årskurs 5. I delar av den naturvetenskapliga
undervisningen är bristerna också stora. De
''mjuka'' ämnena biologi och zoologi tas upp,
medan ''hårda'' ämnen som fysik, teknik och kemi
är ovanliga.
De ämnen som åsidosättes är ämnen lärarna tycker
det är svårt att undervisa i. Rapporterna bestyrker
faran med blockläsning -- vissa ämnen och moment
skjuts åt sidan. De visar också på nödvändigheten
av tydliga mål och läroplaner som lyfter fram
skolans huvuduppgift och på vikten av att lärarna
har goda ämneskunskaper.
Skolministern vill inte diskutera rapporterna. Det
framgick tydligt av gårdagens frågedebatt. Skolan
behöver ett reformprogram. Men inte ett
reformprogram som endast rör om i
organisationen, utan ett reformprogram som
stärker undervisningen och förbättrar elevernas
kunskaper.
Det behövs därför för det första mål som lyfter fram
att skolans huvuduppgift -- överordnad andra mål --
är att ge kunskaper och färdigheter. Det måste
skapas en balans i skolans olika åtaganden så att
inte skolans huvuduppgift skjuts åt sidan.
För det andra behövs det tydliga läroplaner som gör
det möjligt för lärarna att verkligen nå målen.
För det tredje måste det klart utsägas att en
likvärdig utbildning också innebär att varje elev
skall ha rätt att utvecklas maximalt utifrån sina
förutsättningar.
För det fjärde bör det finnas reella möjligheter för
elever och föräldrar att välja skola. Placering i en
skola skall ses som ett erbjudande och föräldrarna
skall ha rätt att bestämma. Då kan vi få ett verkligt
föräldraengagemang i den valda skolans liv och
undervisning -- en skoldiskussion i varje familj.
Denna rätt att välja måste klart och tydligt slås fast.
Det är märkligt att inte detta är självklart i Sverige!
Planmonopolet på skolans område måste överges.
Ett val av en fristående skola skall vara lika
självklart som ett val av en offentlig skola. De
fristående skolorna skall inte ses som något ''vid
sidan av''.
Skollagen skall ange fristående skolor som
likvärdiga, som ett jämbördigt alternativ. Dessa
skolor skall ha samma ekonmiska förutsättningar
som de skolor som drivs i kommunal regi. Det
måste bli slut på diskrimineringen av de fristående
skolorna!
För det femte behövs ett statsbidrag som följer
elevens val av skola. Det statsbidragssystem vi i dag
skall ta ställning till är ett steg i rätt riktning. Det är
schabloniserat och därmed förenklat. Det
grundläggande systemfelet består dock i och med
att politiska beslut och inte den enskildes val avgör
till vilken skola eleven hänvisas för sin skolgång.
Utskottet gör visserligen ett tillkännagivande när
det gäller val av skola och begär ett lagförslag,
vilket är ett genomslag för kravet att kunna välja
skola. Men när det gäller utformningen av
statsbidraget förblir skolan politikerstyrd.
Vi moderater anser att statsbidraget skall följa
eleven till den skola föräldrar och elev väljer --
offentlig eller fristående. Då blir möjligheten att
välja en möjlighet för alla.
Konkurrens mellan olika skolor skulle också både
stimulera skoldebatten och kvaliteten. En ''icke
vald'' skola får ju en mycket tydlig signal om att det
är dags att göra något åt saken. Det är dags att
förbättra kvaliteten.
För det sjätte bör eleverna kunna välja ämnen efter
intresse. Det är särskilt viktigt på högstadiet.
För det sjunde behövs betyg som anger kunskaper
och färdigheter. Betygen kan inte förbigås när man
diskuterar olika sätt att styra och utvärdera skolan.
Visst är det positivt att de relativa betygen äntligen
skall försvinna. Hade vi moderater fått bestämma
hade detta system aldrig införts. Det är positivt att
skolministern säger sig vilja ha ett bättre
betygssystem. Men skolministerns tal är tvetydigt.
Fortfarande skall betyg ges först på högstadiet. Om
betygen skall ge information och stimulans då
måste betygen föras in tidigare i skolan.
Det är oroande att frågan om betygen dragits i
långbänk. Det är oroande att den expertgrupp som
skolministern gett sitt stöd uttalat att antalet
betygssteg skall minska, att egenskaper som
kreativitet och samarbetsförmåga skall ingå i
betygsättningen och att betyg endast skall ges från
högstadiet.
Ett bra betygssystem visar respekt för kunskap och
för elevernas arbete. Vi vill ha betyg och fler
betygssteg som visar vad eleverna kan.
För det åttonde måste vi ha en lärarutbildning som
ger lärarna gedigna ämneskunskaper. Därför måste
den bygga på ämnesstudier och ge en tillräckligt
lång utbildning i varje ämne. Lärarna bör inte
heller undervisa i för många ämnen, för det gör det
svårt för dem att hålla kunskaperna aktuella och
intressanta.
Bland det viktigaste för att få en undervisning av
hög kvalitet är en bra lärarutbildning! Få saker
torde oroa föräldrar så mycket inför barnens
skolgång som att de inte skall få en bra lärare!
Problemen inom grundskollärarutbildningen är
många och stora. Det är svårt att få tillräckligt
många sökande. Därtill får vi nu veta att av de som
1988 började på utbildningen med inriktningen mot
årskurserna 4--9 är bara drygt hälften kvar i dag.
Vi går mot en stor lärarbrist. Läraryrket är inte
attraktivt, trots avtal som givit unikt stora
lönepåslag för stora lärargrupper.
Orsaken till att lärarbanan inte lockar dagens
ungdomar är naturligtvis till stor del att de genom
sin skolgång har fått en klar uppfattning om vad
yrket innebär. De vill helt enkelt inte försätta sig i
en sådan situation.
Grundfelet är att vi har en skola som prioriterar
annat än kunskaper. Med en sådan inställning blir
också lärarnas uppgift otydlig och orimlig.
Lärarbristen är ett av de allvarligaste
skolproblemen vi står inför.
Herr talman! Jag tar därför tillfället att här och nu
i kammaren föreslå att en kriskommission tillsätts
för att komma till rätta med problemen inom
lärarutbildningen. Sverige kan inte fortsätta att gå
rakt in i en stor lärarbrist. Läraryrket måste göras
attraktivt igen. Lärarutbildningen måste ha högsta
tänkbara kvalitet.
Vi moderater har föreslagit en ny lärarutbildning
för lärare som skall undervisa i årskurserna 4--9.
Den bygger på rejäla ämnesstudier och kan tillföra
skolan lärare med en gedigen utbildning och en mer
varierad utbildningsbakgrund, vilket vore bra för
kvaliten i undervisningen.
Vår modell för lärarutbildningen skulle dessutom
öka lärarutbildningskapaciteten när det gäller
grundskolan. Den torde också kunna dra nya
grupper till läraryrket och ge det ökad status.
Herr talman! Låt oss få en kriskommission som kan
granska den nuvarande lärarutbildningen och olika
förslag som har lagts fram för att förbättra den och
öka kapaciteten. Därigenom kan kommissionen
komma med förslag som motar den hotande stora
lärarbristen.
I samband med detta har vi moderater också
föreslagit en fortbildning som prioriterar den
ämnesmässiga utbildningen. Vi har föreslagit att
alla lärare skall erbjudas en ämnesinriktad
fortbildning om 20 poäng vart tionde år.
Vi har också föreslagit en fristående utvärdering,
som således skall skötas av en från skolan fristående
instans.
Med den syn som vi moderater har på hur
fortbildningen och utvärderingen skall utformas
och organiseras, kan vi inte tillstyrka att skolverket
får dessa uppgifter. Vi hälsar med tillfredsställelse
bantningen av den centrala byråkratin. Det är helt
i linje med moderata förslag.
Vi anser dock att utvärderingen skall vara
fristående -- gärna efter engelsk modell. Vi anser
också att det statliga bidraget till fortbildning skall
gå direkt till kommunerna, som kan upphandla
fortbildning hos högskolan. Om en samordning är
nödvändig kan den skötas av en enhet inom eller i
anslutning till högskolan.
De centrala myndighetsuppgifterna på
skolområdet kan således minskas ännu mer enligt
vår uppfattning. Detsamma gäller på
högskolesidan. Det finns därför anledning att
analysera möjligheterna att samla de centrala
myndighetsuppgifterna för all utbildning i ett
ämbetsverk.
Herr talman! När det gäller den kommunala
vuxenutbildningen och frågor som hör samman
med den kommer Birger Hagård och Ulf Melin att
närmare utveckla våra synpunkter.
Jag vill sluta mitt anförande med att slå fast att vi
moderater självfallet står bakom alla de
reservationer som har undertecknats av moderater.
För att begränsa antalet voteringar yrkar jag dock
endast bifall till reservationerna nr 2 och 16.
Anf. 24 LARS LEIJONBORG (fp):
Herr talman! När jag förberedde mig inför detta
anförande hade jag vissa problem med hur jag
skulle få fram den rätta balansen mellan beröm och
kritik och mellan uppmuntran till nya framsteg och
klander för otillräckliga insikter och ambitioner.
Det slog mig att mina bekymmer säkert påminner
en del om dem som många lärare har dessa dagar
när de går och funderar på de höstterminsbetyg som
skall sättas. Eftersom betyg tycks vara på väg
tillbaka i socialdemokratisk skolpolitik tror jag inte
att någon har något emot att jag betygsätter
skolministerns proposition och
utbildningsutskottets betänkande. Jag väger
samman positivt och negativt och gör en samlad
bedömning.
Det måste självfallet bli ett positivt betyg. Nu får
vi äntligen en kraftig decentralisering av skolan och
schabloniserade statsbidrag. Allt detta har vi krävt
länge, och den svenska skolan behöver det
verkligen. Jag är också beredd att ge ett visst
överbetyg för Göran Perssons rejäla tag i
skolbyråkratin. Jag tror att det är riktiga grepp.
Något av de högsta betygstegen kan dock inte
komma i fråga. Även med dessa förändringar
kommer Sverige också framöver att ha en
politikerstyrd skola. Det finns en risk för att
decentraliseringen så att säga gör halt vid
kommunalhuset och att det blir skolstyrelsen och
skolkontoret som får mera att säga till om.
Därigenom kan man gå miste om de verkligt
dynamiska effekterna som en sådan här förändring
annars skulle kunna möjliggöra, nämligen om man
i högre grad hade givit makten i skolan till dem som
är verksamma i skolan -- lärare, elever och
föräldrar.
Jag tycker att utskottets betänkande kan ges en
aning högre betyg än propositionen. I betänkandet
rättas ett och annat problem till. Det finns ett
uttalande om syokonsulenternas rätt till
fortbildning som är värdefullt. Skolministern får en
välbehövlig knäpp på näsan för sitt mycket
egendomliga uttalande om att pengarna till
lokalupprustning först skall användas till
kontorslokaler åt lärare. Det är en prioritering som
i dagens ekonomiska läge ter sig minst sagt
egendomlig.
Utskottet har också rättat till en egendomlighet i
propositionen när det gäller det nya skolverkets
regionala organisation. Vi har också sett till att det
blir något mjukare övergångsregler när det gäller
den del av statsbidraget som beräknas utifrån
komvuxverksamheten.
Ett inslag i utskottets betänkande som är mycket
svårbedömt är bordläggningen av det som gäller
friskolor. Det här är en mycket viktig fråga. Den är
brådskande. Ett antal av de friskolor som finns i
Sverige har mycket stora ekonomiska problem. Vi
vet inte riktigt hur vi skall tolka det faktum att
socialdemokraterna tog initiativ till att bryta ut de
resonemang i propositionen och de
motionsyrkanden som handlar om friskolor. Vi kan
bara hoppas att detta tyder på att
socialdemokraterna är på väg att fullfölja ett
omtänkande som innebär en mera positiv syn på
friskolor.
Jag skulle vilja sätta BA+ på utskottsbetänkandet.
Det kan tyvärr inte bli AB. Det beror framför allt
på det sätt som utskottsmajoriteten handskas med
löften som givits i skolpolitiken på senare tid. Det
är mycket viktigt att hålla löften i politiken. Vi
politiker möter så mycket misstroende. En
anledning till det är att det på något sätt har blivit
en allmän känsla bland människor att löften som
politiker ger inte spelar någon roll. Så får det inte
vara.
Man måste dock skilja något på löften som givits i
god tro och löften som givits mot bättre vetande.
Jag hävdar att vi i detta sammanhang ser exempel
på ett par löften som har givits mot bättre vetande.
När de nu bryts är det mycket anmärkningsvärt.
Jag syftar på två saker. Först kan jag ta upp frågan
om klasstorleken. Det är en mycket gammal fråga i
svensk skoldebatt. Från olika håll har det länge
hävdats att det skulle vara bättre med mindre
klasser. Folkpartiet lade fram ett skolprogram 1987
där vi diskuterade denna fråga. Vi kom fram till att
redan inom ramen för de resurser som står till
skolans förfogande är det möjligt att åstadkomma
klasser som även på mellan- och högstadiet aldrig
skall behöva ha mer än 25 elever.
För att gardera oss mot kritiken att detta skulle
komma att innebära att resurser skulle tas från
angelägen specialundervisning tillförde vi skolan
vissa resurser. Det var inte fråga om några stora
belopp. Det rörde sig om drygt 70 miljoner. Detta
gjorde vi för att kunna hävda att en sådan här
förändring inte behöver innebära att några
angelägna specialundervisningsuppgifter behöver
eftersättas.
Förslaget gick ut på att det förbud som hittills har
gällt för kommuner mot att använda
förstärkningsresursen till att minska
klasstorlekarna skulle upphävas. Vi möttes av
kritik, där man sade att vi för det första inte hade
någon kostnadsberäkning och att det för det andra
var socialt oacceptabelt, eftersom det kunde få
allvarliga konsekvenser för de svagaste eleverna.
Detta är bakgrunden.
Nu har några år gått, och vi får här ett förslag till
schabloniserat statsbidrag utan detaljbestämmelser
som går ut på att kommunerna får göra klasserna
hur små eller hur stora de vill. Så långt är allt frid
och fröjd. Det hör dock till saken att i den
upphetsade situationen för ett år sedan då många
lärare var mycket skeptiska till kommunaliseringen
av lärarna, träffades en uppgörelse mellan
dåvarande vänsterpartiet kommunisterna och
socialdemokraterna.
Många lärare ansåg att det faktum att de punkter
som vpk förde fram återfanns i överenskommelsen
var något av en tröst i bedrövelsen. De resonerade
som så att det visserligen är synd att de blir
kommunaliserade, men att det trots allt blir mindre
klasser på mellan- och högstadiet.
Riksdagen uttalade att när det nya statsbidraget
utformas skulle riktlinjen vara att klasserna inte bör
ha mer än 25 elever. Alla som har sysslat med denna
fråga vet att om man säger att när statsbidraget
genomförs skall man se till att det blir högst 25
elever i varje klass, förväntar man sig naturligtvis
att det får ekonomiska konsekvenser. Alla vet att
om man inte accepterar en omfördelning av givna
resurser, måste man tillföra nya resurser för att
kunna minska klasserna.
Nu säger utskottsmajoriteten att man inte skall ta
upp frågan om 25 elever i varje klass, utan att det
skall göras i läroplanen i stället. Det låter som om
det skulle vara fråga om utbytbara storheter. Det är
precis detta som Sveriges kommuner fruktar mest
av allt. De fruktar att de skall bli av med pengar
men få nya krav. Att man skjuter denna fråga från
statsbidragssystemet till läroplanen innebär att man
byter pengar mot krav. Därigenom kan naturligtvis
varken Sveriges kommuner eller Sveriges lärare
anse att löftet är uppfyllt.
Jag tycker att de som under årens lopp har kritiserat
våra krav har ett ganska stort ansvar nu. När de
ingick denna överenskommelse måste de rimligen
ha känt till att den offentliga sektorn inte har
särskilt gott om pengar. De borde ha aktat sig innan
de utställde löftet.
Den andra punkten jag vill ta upp är något som
uttalades i samma sammanhang, nämligen att
statsbidragets storlek skall vara oförändrat. Jag var
mycket förvånad över det redan då. Redan i en
riksdagsdebatt den 8 december förra året ställde jag
frågan till Ylva Johansson om vad detta innebär
konkret och vad man kommer att säga om
regeringen i budgetpropositionen i januari 1990
eller januari 1991 föreslår kraftiga nedskärningar
av statsbidraget. Jag tyckte att det var så uppenbart
att det låg i farans riktning. Jag fick inget riktigt svar
på den frågan den gången. Vad som har hänt visar
dock att frågan var synnerligen berättigad.
När utskottet behandlade den här propositionen
var utgångspunkten fortfarande -- vårt betänkande
bygger på det, och vi har fått föredragningar från
utbildningsdepartementet som bekräftar det -- att
statsbidraget skall vara oförändrat. Mitt under
behandlingen får dock riksdagen regeringens
krisskrivelse, där det framgår att statsbidragen till
skolan skall minskas kraftigt -- med 1 miljard, 800
miljoner eller något sådant.
Jag läste en fråge- eller möjligen en
interpellationsdebatt som Ylva Johansson hade
med Göran Persson. Jag blev mycket förvånad över
både frågarens och svararens inlägg i den debatten.
Ylva Johansson sade att uppgörelsen kommer att
misstänkliggöras från borgerligt håll. Jag kan
försäkra Ylva Johansson att jag kommer att
fortsätta att misstänkliggöra denna uppgörelse.
Man kan inte trolla hur mycket som helst med
siffror. Antingen har socialdemokraterna vilselett
vpk för ett år sedan eller också har
utbildningsdepartementet vilselett
finansdepartementet. Antingen är det här en
besparing eller också är det inte en besparing. Om
det är en besparing har jag mycket svårt att förstå
hur Ylva Johansson kan anse att den ligger i linje
med er uppgörelse för ett år sedan.
Det är litet svårt att följa vänsterpartiets agerande.
På något sätt verkar det ändå som om
vänsterpartiet håller med om det jag nu säger. I
betänkandet finns en reservation av Ylva
Johansson -- den har nr 25 för enkelhetens skull --
där hon säger att för att vi skall klara klasser med
högst 25 elever måste skolan få mera resurser. Det
gäller inte minst om vi skall klara av att ha mindre
klasser i storstadsområdena. Det är förmodligen
den riktiga tolkningen av uppgörelsen för ett år
sedan. Eftersom ett av paktpartierna reserverar sig
håller uppenbarligen inte uppgörelsen längre.
Därför kan man ställa följande fråga, vilket jag
gjorde i en lärartidning. Kommer
kommunaliseringen att rivas upp nu när
uppgörelsen har fallit?
Betyget BA+ är väl i och för sig inte så tokigt för
att komma ifrån en oppositionspolitiker. Det hade
emellertid kunnat vara högre.
Jag vill även ägna några ord åt centerpartiets
inställning i skolpolitiken. Det finns vissa oklara
drag. Jag läste i tidningen att skolministern kan
tänka sig att diskutera gymnasieskolans utformning
med bl.a. centerpartiet, för att centerpartiet har en
progressiv skolpolitik. Jag undrar litet vilken
skolpolitik skolministern syftar på.
Jag läste att centerns partisekreterare Åke
Pettersson hade besökt Fågelviksskolan i Tibro.
Han gav där ut ett pressmeddelande med rubriken
Låt eleverna välja skola. Första meningen lyder:
''Självständiga skolor och möjligheter för eleverna
att välja skola kommer att förnya det svenska
skolsystemet under 90-talet''. I det nya
partiprogram som centern antog på sin senaste
stämma står: ''Det bör vara möjligt att välja den
skola som passar barnen bäst. Det här innebär att
föräldrarnas val av skola kan påverka fördelningen
av resurser till skolorna.'' Det här är en något
suddigare formulering än den som fanns i
programförslaget. Jag vill ändå fråga Larz
Johansson om han anser att det system som i dag
kommer att klubbas uppfyller det krav som Åke
Pettersson talade om i Tibro och det som
centerpartiets stämma antog i sitt partiprogram
Grön framtid, respekt för livet.
Jag höjde betyget för utskottet i förhållande till
propositionen. Jag glömde att säga att det
naturligtvis beror på att utskottet har ett
tillkännagivande när det gäller rätten att välja
skola.
Jag har följt socialdemokraternas turer i den frågan
med visst intresse. Vi lade fram en rapport i somras,
Den självstyrande skolan. Den som är intresserad
kan läsa några sidor om hur socialdemokraternas
uttalanden på den här punkten har varierat genom
åren. Det är en fråga om exegetik av den högsta
skolan att utläsa vad socialdemokraterna för dagen
tycker om frågan att välja skola.
I propositionen förekom ett allmänt tal om att det
nog är bra att eleverna i högre grad får välja skola.
Den traditionella socialdemokratiska
uppfattningen är dock att det naturliga är att man
går i den skola som ligger närmast bostaden.
När man nu har gått ett steg vidare, uppstår ett
problem. Tänk om detta att någon vill gå i en annan
skola än den närmaste leder till att den som vill gå
i den närmaste skolan inte får möjlighet härtill. På
denna punkt kommer Göran Persson fram till att vi
måste ha lagstiftning. Det måste slås fast att den
som vill gå i den närmaste skolan alltid skall ha den
rätten. Resultatet av detta framsteg skulle
egentligen bli en lagstiftning, som närmast hade
motsatt innebörd. Men här gör utskottet ett
tillkännagivande. Utskottet skriver:
''När det gäller elevers val av skola inom
kommunen anser utskottet att utgångspunkten för
placeringen av elev vid skola bör vara elevens
närhet till skolan. Kommunen bör emellertid så
långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt
tillgodose elevers och föräldrars önskan om
placering vid viss skola.''
Att jag, när vi på det sista sammanträdet fick denna
fråga till behandling, bestämde mig för att för
folkpartiets del inte reservera mig berodde på ordet
''emellertid''. Efter att ha läst dessa meningar ett
antal gånger uppfattade jag att i ordet ''emellertid''
ligger så att säga en polemik mot utgångspunkten i
den första meningen, vilket gör att jag tolkar detta
så att utskottet delar vår uppfattning att
huvudprincipen är att elevers och föräldrars önskan
om placering vid viss skola skall tillgodoses så långt
det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Då kan det
i undantagsfall inträffa att någon inte har möjlighet
att gå i den närmaste skolan. Om det är den riktiga
tolkningen, är detta ett definitivt framsteg.
Herr talman! Det torde stå helt klart att det beslut
som skall fattas i dag är en viktig milstolpe i den
svenska skolans utveckling. Staten minskar kraftigt
sitt inflytande till förmån för ett mer långtgående
kommunalt inflytande. Beslutet hade dock kunnat
vara ännu bättre. Med hänvisning till kammarens
tidsbrist nöjer jag mig med att yrka bifall till en
enda av våra reservationer, nämligen reservation 3,
Lag om självstyrande skolor, m.m.
Anf. 25 LARZ JOHANSSSON (c):
Herr talman! Häromdagen uppvaktades
utbildningsutskottet av företrädare för de svenska
skolorna i utlandet. De ville framföra en del
synpunkter till oss. De gav ett mycket klart och
tydligt budskap: När det gäller att rekrytera
personal till arbetsuppgifter i företag utomlands
eller internationella uppgifter som staten eller
andra organisationer skickar ut människor till
gäller den första fråga som alla ställer inte lön och
arbetsvillkor utan om det finns en svensk skola på
stationeringsorten att sätta barnen i. Man
upprepade flera gånger att det är oerhört viktigt för
svenskar som befinner sig utomlands att kunna ha
sina barn i svensk skola, därför att det är ett mått
på kvalitet. I en svensk skola är man säker på att
man får en utbildning av god kvalitet.
Sådant är faktiskt ganska roligt att höra. Jag tycker
att vi såsom svenskar kan var stolta över vår skola.
Vi såsom utbildningspolitiker kan någon gång räta
på ryggen och säga: Faktiskt är den svenska skolan
ganska bra. De som arbetar inom den svenska
skolan gör ett bra jobb. Ibland kan det finnas
brister i förutsättningarna, och då skall man
naturligtvis rätta till dem. Det kan finnas också
annat som brister. Utbildningens höga kvalitet är så
pass väsentlig att man inte får låta detta överskylas
av något slags ohämmad och obalanserad kritik av
hur skolan egentligen ser ut.
Mycket i propositionen och i utskottsbetänkandet
är bra. Många gamla centerståndpunkter både
bekräftas och flyttas fram när det gäller
genomförandet i detta sammanhang. Mycket i
propositionen är alltså bra. En del har ju faktiskt
utskottsbehandlingen lyckats göra ännu litet bättre,
kanske framför allt litet tydligare. Jag skall komma
tillbaka till dessa saker.
Det är viktigt att det nu slås fast ordentligt i
skollagens portalparagrafer att alla har rätt till en
likvärdig utbildning var man än bor i landet och
med alla övriga förutsättningar givna. Man skall ta
hänsyn till barn med särskilda behov. Detta är för
oss en självklarhet. Men det är viktigt att vi på detta
sätt lägger fast de grundläggande demokratiska
värderingarna och respekten för vår gemensamma
miljö. Vår framtid kommer mycket att handla om
de s.k. överlevnadsfrågorna, dit miljön naturligtvis
hör. Allt detta blir lagfäst, vilket är bra. Det
förpliktar också oss såsom skolpolitiker och dem
som är verksamma ute i skolan och skall genomföra
det. De måste leva upp till dessa målsättningar.
Jag skall beröra några punkter i propositionen som
jag tycker att det är viktigt att lyfta fram och
dessutom understryka i detta sammanhang. I
propositionen krävs att syo-personal, dvs. personal
för studie- och yrkesorientering, har en utbildning
som är avsedd för verksamheten. Utskottet har
ytterligare markerat detta och sagt att man med
sådan utbildning i första hand avser syo-linjen för
övrigt, den enda utbildning som finns just nu. Men
vi kan inte utesluta andra utbildningar. Detta
uttalande gör vi bl.a. mot bakgrund av det som nu
pågår i högskolan, dvs. uppluckringen av
linjesystemet och möjligheterna att plocka ihop
utbildningar på olika sätt. Vi tycker att man
behöver göra denna utvidgning. Dessutom anser vi
det självklart att syo är en del av utbildningen i
skolan. Det är bra att utbildningsutskottet gör
dessa uttalanden. Det har funnits en del oro, inte
minst från syofunktionärskårens sida, under de
veckor som behandlingen har pågått. Detta vill jag
gärna markera.
I skollagen garanteras eleverna redan i dag fria
läromedel och fri skolhälsovård samt grundskolans
elever fria skolskjutsar. Utskottet säger också här
att det är väldigt viktigt att de gällande
bestämmelserna verkligen efterlevs. Det är av
fundamental betydelse för att lika tillgång till
utbildning skall garanteras. Detta markerar
utskottet.
Jag anser för min del att skolmåltiderna är en
förutsättning för att den lika tillgången skall kunna
garanteras, inte minst för dem som redan är
skolskjutselever. De är borta från hemmet så pass
länge att de behöver ett riktigt mål lagad mat under
den tid de är i skolan. Vi har ändå i detta
sammanhang nöjt oss med denna markering och
inte sagt att vi just behöver lagstifta om den frågan.
Vi utgår från att landets kommuner inser hur
oerhört väsentligt detta är.
Propositionens huvudpunkt är
statsbidragssystemet. Även här har centerpartiet
sedan många år tillbaka drivit kravet på högst 25
elever i varje klass. Det skall erkännas att det är ett
något förenklat resonemang. Om vi skall kunna
driva denna typ av frågor seriöst, måste man
naturligtvis närmare analysera vad det handlar om.
Detta var viktigt i det gamla systemet, där vi hade
delningstal för tilldelning och utmätning av
basresurser.
Under de år som vi har drivit den här frågan har vi
visserligen kunnat konstatera en ökad anslutning
beträffande själva grundprincipen. Däremot har
det nog varit litet si och så på sina håll med
benägenheten att skjuta till erforderliga resurser.
Jag ber om ursäkt, Lars Leijonborg, om det jag nu
har att säga återigen uppfattas så, att det här är
fråga om att mästra. Men det är ganska viktigt att
vi, när vi behandlar dessa frågor, gör det på ett
korrekt och sakligt riktigt sätt. Det finns nämligen
inte, Lars Leijonborg, något förbud mot att
använda förstärkningsresursen till att bilda klasser.
Det är på det sättet, Lars Leijonborg, att beslut om
klassers och undervisningsgruppers
sammansättning och storlek fattas av kommunen.
Att ha delningstal är ett sätt att mäta ut resurser
från statens sida. Redan i dag har kommunerna stor
frihet när det gäller att sedan använda de här
resurserna.
Då kan man inte bara trolla bort det här och säga:
Att det skall vara högst 25 elever i varje klass skulle
inte innebära något behov av nya resurser. Men det
gör det, Lars Leijonborg, om man med detta menar
att delningstalet skall ändras. Det handlar här om
de beslut som riksdagen tidigare har kunnat fatta
när det gäller statsbidragssystemet.
Men nu är denna fråga överspelad. Den är alltså
inte längre aktuell på samma sätt som tidigare. Nu
mäts resurserna i stället ut på ett annat sätt.
Kommunerna har total frihet att bestämma hur
pengarna skall användas.
Vår uppgift i det här sammanhanget blir att försöka
se till att man har tillräckliga resurser, så att man
kan göra alla de bra saker som man skulle vilja
göra. Bl.a. gäller det att kommunerna skall kunna
se till att undervisningsgrupperna är så små som
möjligt. Det finns anledning att återkomma till
denna fråga senare.
Till de områden där utskottet gör förtydliganden
hör också detta med förhållandena mellan
kommunerna och landstingen fortsättningsvis. Det
har ju varit en ganska omfattande diskussion om
dessa saker. Även Kommunförbundet och
Landstingsförbundet har agerat i frågan. Det är nu
viktigt att utskottet gör ett klarläggande om vem
som skall bära vilka kostnader och vem som har
ansvaret för de olika utbildningarna.
Vidare är det förtydligande viktigt som utskottet
gör om det sätt på vilket basåret beräknas vid
övergången till ett nytt statsbidragssystem. Till
skillnad från Lars Leijonborg tycker jag att en av de
allra viktigaste punkterna i det här
utskottsbetänkandet är att vi nu lägger fast att det
verkligen är kostnadsnivån och basåret, budgetåret
1990/91, som är grunden vid övergången till det nya
statsbidragssystemet. Längre än så kan vi inte
komma i dag när det gäller att fatta beslut här.
Naturligtvis kan frågan om besparingar dyka upp i
samband med kommande budgetpropositioner --
precis som har varit fallet i samband med alla andra
tidigare. Då kan det självfallet bli ganska intressant
att veta vad folkpartiet säger. Det är ju då man får
ta ställning till den konkreta frågan -- inte nu, när
vi fattar beslut om överföring till ett nytt
statsbidragssystem. Det väsentliga nu är
resursnivån vid övergångstillfället.
Så några ord om de fristående skolorna. Denna
fråga har utskottet enhälligt bestämt sig för att lyfta
ut från den övriga behandlingen. Vi skall i stället
återkomma till den här frågan i samband med
budgetpropositionen. Att vissa partier ändå har
valt att anmäla reservationer beror på att man har
velat göra tydliga markeringar på ett visst sätt. Jag
nöjer mig i detta avseende med att säga att för vår
del kvarstår naturligtvis yrkandet i vår motion, som
också kommer att behandlas senare. De fristående
skolorna skall alltså ges samma villkor som de
offentliga skolorna. Enligt min mening går det inte
att komma längre i fråga om likställighetsprincipen
olika utbildningsanordnare emellan.
Sedan vill jag säga något om uppföljning,
utvärdering och tillsyn. Det ställningstagande som
utskottet har gjort -- och jag hoppas att detta också
blir riksdagens beslut -- innebär en bra organisation
av skolverket och skolverkets fältorganisation. Det
är bra särskilt därför att det här i långa stycken väl
överensstämmer med de krav som har framförts i
centermotionen. Det är bra att vi får en
fältorganisation utan någon form av regional
organisation på mellannivå.
Trots utskottets deklaration förekommer det
fortfarande, såvitt jag förstår, ett slags debatt ute i
landet om att det ändå skulle bli en regional
organisation. Jag tycker att det kunde vara av visst
värde om utskottets ordförande i den här debatten
ville bekräfta det som vi alla är överens om,
nämligen att skolverkets fältorganisation skall
bestå av personer som är anställda direkt vid
skolverket men som har sin placering lokalt eller
regionalt ute i landet. Det skall dock inte tillskapas
något ytterligare mellanled, något slags regional
organisation därutöver. I det här sammanhanget
måste jag säga att vi i centern har föreslagit att det
nya skolverket, i linje med riksdagens tidigare
principer när det gäller tillskapandet av nya verk
och myndigheter, bör lokaliseras utanför
Stockholm. I det här fallet borde det nya skolverket
ha lokaliserats till Härnösand. Martin Olsson
kommer senare i debatten att utveckla vårt
resonemang och att presentera ytterligare
argument. För min del nöjer jag mig därför med det
gjorda konstaterandet.
Likaså framför vi både i en motion och i en
reservation synpunkten att det nya
handikappinstitutet borde ha utgjort en integrerad
del av skolverket. Barn med handikapp av olika
slag är, och skall vara, integrerade i den vanliga
skolan. När det gäller utvärderingen, tillsynen,
uppföljningen och, naturligtvis, de stödinsatser
som behövs för dessa barn tycker vi att dessa saker
skall höra samman. Det skall vara integrerat. Att
handikappade barn inte skall särbehandlas på
något sätt har vi ansett vara viktigt.
I det nya statsbidragssystem som vi nu skall anta
kommer också statsbidraget till gymnasieskolan att
direkt tillföras gymnasieelevernas
hemortskommun. Det är en riktig princip. Till
skillnad från tidigare, då pengarna gick till
utbildningsanordnaren, går nu pengarna till
hemortskommunen. Därför tycker vi att det hade
varit logiskt att hemortskommunen själv kunde ha
fått avgöra på vilket sätt man skall lösa sina
gymnasieutbildningsfrågor, i den mån man har en
egen gymnasieskola. Om man inte har någon
sådan, skall man ha möjlighet att starta en egen
gymnasieutbildning eller välja att även
fortsättningsvis köpa platser av en grannkommun.
Vi tycker alltså att det hade varit logiskt om det
beslutet hade fått fattas av kommunen, som ju helt
och fullt har utbildningsansvaret för sina elever.
Man borde därför verkligen också ha fått ta ansvar
i detta avseende.
En invändning är att detta skulle kunna medföra
risker, att vi skulle kunna få någon form av
överetablering och att en mängd små
gymnasieskolor skulle startas mer eller mindre i
onödan. Men jag menar att kostnaderna för
gymnasieutbildningen är så pass höga att det här i
så fall skulle ha klarats ut och så att säga markerats
av sig självt.
Till sist några kommentarer till det som tidigare har
framförts här av moderaterna och folkpartiet.
Ann-Cathrine Haglund hade en lång utläggning om
lärarutbildningen, som i och för sig inte behandlas i
någon större utsträckning i föreliggande
betänkande. Hon har återigen krav på en
kriskommission -- den här gången för
lärarutbildningen. Förra gången gällde det en
kriskommission för hela skolan. Jag vill då bara
konstatera att en sak är alldeles säker, och det är att
Ann-Cathrine Haglund inte har bidragit till en ökad
rekrytering beträffande lärarutbildningen.
Sedan säger Ann-Cathrine Haglund, på tal om
detta med val av skola och resurser, att en icke vald
skola får en tydlig signal om att det är dags att göra
något åt kvaliteten i denna skola.
Men då vill jag fråga: Hur blir det då med en icke
vald skola -- det kan t.ex. gälla en hårt nedsliten
förortsskola i en av Stockholms södra förorter, en
skola som finns i ett område där det råder tunga
sociala problem och där det förekommer många
undervisningsspråk på grund av hög
invandrartäthet? I den här skolan finns det
dessutom många obehöriga lärare. På vilket sätt
skall då de marknadsekonomiska krafterna slå
igenom, så att den här skolan kvalitetsmässigt blir
väldigt bra? Jag tror att det vore ganska bra om man
gav dem som befinner sig i den här situationen
några tips om det. Jag vet att de gärna vill göra sina
skolor bättre redan i dag, utan de här signalerna.
Det finns inte några motsättningar, Lars
Leijonborg, i sätten att se på de här frågorna. Jag
försäkrar Lars Leijonborg att han även i
fortsättningen lugnt kan utgå ifrån att den politik
som vi driver här i riksdagen och att de beslut som
vi är med om att fatta här i riksdagen är den politik
centerpartiet står för. Jag är glad att Lars
Leijonborg läser våra pressmeddelanden, det vore
skojigt om ännu fler gjorde det. Det finns som sagt
ingen motsägelsefullhet i detta. Jag vet att Åke
Pettersson, liksom vi gör i vårt program, talar om
självständiga skolor och om att öka möjligheten att
välja skola. Jag skall komma tillbaka till det. Det är
nämligen det som också utskottsmajoriteten talar
om.
Om fler av olika skäl väljer en skola eller om
elevströmmarna, även med närhetsprincipen, leder
till att det blir fler elever i en skola än det har varit
tidigare, är det självklart att det måste påverka
resursfördelningen. Konstigt vore det annars Lars
Leijonborg.
Det som tas upp i reservationer är i huvudsak tre
saker. Rätten att välja skola, elevpeng som följer
eleven och lag om självstyrande skolor.
Det finns redan i dag väldigt stora möjligheter för
alla de här sakerna. Det är bara det att man på
många ställen inte utnyttjar möjligheterna fullt ut.
Det sprids så många myter om att det finns många
begränsningar. Vi har hört en del av dem tidigare i
dag om en mängd saker som man inte får göra. Så
är det faktiskt inte, det finns väldigt stora
möjligheter i dag.
Jag tycker faktiskt att det som utskottet konstaterar
om rätten att välja skola är logiskt. Självklart skall
elever som bor i närheten i första hand gå i den
skola som finns i deras bostadsområde. Självklart
skall det vara på det sättet. Dessutom, Lars
Leijonborg, skall kommunen redan i dag tillgodose
önskemål därutöver, så långt det är praktiskt och
ekonomiskt möjligt. Det gäller redan nu. Jag tycker
att det är ett mycket långtgående åtagande som
kommunerna gör. Om man skall sträcka sig
därutöver, Lars Leijonborg, säger man att
kommunerna dessutom skall tillgodose önskemål
som inte är ekonomiskt försvarbara. Det är väl litet
vågat i dessa tider, att ge den typen av signaler till
landets kommuner: Vi skall tillgodose önskemål
även om det inte är ekonomiskt rimligt.
Jag tycker att man har överdramatiserat den här
frågan ganska ordentligt. Möjligheterna är i dag
redan stora. Men så fort det handlar om att flytta
elever i större antal och över större avstånd uppstår
det ganska betydande kostnader. Om man vidgar
perspektivet ett litet ögonblick och tittar utanför
Stockholmshorisonten, skall man upptäcka att ute i
landets skolkommuner är skolskjutskostnader i dag
en mycket dryg del av skolkostnaderna. Dem skall
man inte bortse ifrån.
Sedan sägs det att frågan är kopplad till den
skolpeng som skall följa elevens val av skola.
Dessutom finns det i en reservation ett som jag
tycker något diffust resonemang om att man med
datorteknikens hjälp skall ta fram den statliga
bidragskostnaden per elev. Men det är väl inte
särskilt svårt. Det är bara vanlig enkel division.
Man kommer att veta hur mycket pengar
kommunen får genom det nya statsbidraget och
förhoppningsvis vet kommunen hur många elever
man har. Sedan dividerar man summan med antal
elever och får ett slags skolpeng, om man har
intresse av det. Det är fullt möjligt för alla
kommuner att göra det. Det är fullt möjligt för
dem, om de vill, att kalla det för skolpeng. Det är
fullt möjligt för dem att säga att pengarna får följa
precis det antalet elever i de skolenheter där de
finns. I dag får man bortse från de fristående
skolorna, men den frågan behandlar vi inte här.
Den har vi skjutit framför oss och kan återkomma
till. Men i övrigt gäller detta.
Det finns ett litet problem, och det tycker jag att
man bortser helt och hållet från när man för detta
resonemang. Det är att elever inte kostar lika
mycket, inte ens i samma kommun, inte ens i
samma skola och inte ens i samma klass. Om
eleverna går i en viss skolenhet kan det innebära att
de på grund av avstånd, klasstorlekar och annat är
förhållandevis dyra jämfört med en annan skola där
man har välfyllda klasser och kostnaden per elev
blir relativt låg. Att då fördela pengar efter något
slags skolpengsprincip, lika för alla, är inte särskilt
praktiskt. Dessutom har barn väldigt olika behov.
Det är en av de grundläggande principerna, i varje
fall i vår skolpolitik, den slås också fast i
propositionen, att resurser skall fördelas efter
behov. Man skall ta hänsyn till barn som har
särskilda behov. Självklart måste det också vara på
det sättet. Lars Leijonborg hör till dem som på ett
mycket förtjänstfullt sätt har hävdat de elevers rätt
som har grava läs- och skrivsvårigheter, de s.k.
dyslektikerna. Har Lars Leijonborg tänkt på att en
sådan elev kanske kostar tre gånger så mycket som
en annan elev i skolan? Skall den eleven begära
särskild skolpeng för sin skolgång, för att klara ut
dessa bekymmer?
Till lagen om självstyrande skolor. Det är likadant
här, det finns oändligt stora möjligheter redan i dag
att låta rektorsområdet eller skolenheten ta ett
mycket stort ansvar för sin egen verksamhet, ett
stort ansvar för sin budget, för sin planering osv.
Det finns oändliga möjligheter om man vill göra
något på den punkten. Det är många som gör det
också och antalet kommer säkert att öka. Det är
vad vi menar när vi talar om självständiga skolor.
Det är ganska långt därifrån till att lagstifta om
något slags rätt -- som folkpartiet nu vill och som
även miljöpartiet hakar på -- för de verksamma i
skolan att kunna ta över verksamheten, vad det nu
kan betyda. Sedan drabbas man av något slags
eftertanke som säger: Ja men, kanske det inte alltid
blir riktigt bra. Då säger man så här: Om de
utnyttjar sina möjligheter så att det strider mot
allmänintresset, måste man ha en lag som ger
kommunen rätt att ingripa mot de rättigheter man
tidigare har gett dem. Först skall man lagstifta för
att de verksamma skall ta över, sedan skall man
lagstifta mot de verksamma, om de tar sig vissa
friheter som man inte hade tänkt sig. Det är inte
särskilt logiskt det heller. Min fråga till bl.a. Lars
Leijonborg och Eva Goe s är: Vad är det för fel på
den representativa demokratin?
Föräldrarna till barn i skolan har möjligheter att
påverka också på andra sätt. Vi har ca 1 miljon barn
i skolan. Förhoppningsvis har de allra flesta två
föräldrar. Det är ett par miljoner föräldrar till barn
i skolan som har möjlighet, genom att utöva sin
rösträtt, att vara med och påverka i den kommun
de bor. Det är faktiskt en ganska tung faktor i detta
sammanhang. Lärarna, som är ett par hundratusen,
har också mycket stora möjligheter redan i dag
genom den representativa demokratin. Folkpartiet
anser sig av tradition ha många lärare som väljare
och medlemmar samt som ombud, har jag förstått
och läst i tidningarna. Har de inget inflytande på er
politik, varken på central eller lokal nivå, eftersom
man måste ta till särskild lagstiftning för att hävda
de verksammas rätt?
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 21
och 28 och avstår från yrkanden till de övriga
centerreservationerna, även om vi naturligtvis står
fast vid våra uppfattningar. I övrigt yrkar jag bifall
till utskottets hemställan.
Anf. 26 LARS LEIJONBORG (fp) replik:
Herr talman! Det står så här i centerns några
veckor gamla partiprogram: ''Det här innebär att
föräldrarnas val av skola kan påverka fördelningen
av resurser till skolorna.'' Det innebär att vi fr.o.m.
nu kan räkna med Larz Johanssons kreativitet och
brinnande intresse för regler inom skolområdet och
hur sådana problem skall kunna lösas som Larz
Johansson ställde frågor till mig och Ann-Cathrine
Haglund om. Hur skall det gå med resurserna till de
skolor som få väljer? Vad skall vi göra åt det faktum
att elever kostar olika mycket osv.? Innan man tog
in meningen i sitt partiprogram måste man ha haft
några funderingar om det. Jag är övertygad om att
Larz Johansson på ett kreativt sätt, med eller utan
datorer, kan bidra till lösningar av de frågor som
onekligen uppstår.
Larz Johansson talade om högst 25 elever i varje
klass och sade i det sammanhanget -- jag
antecknade det: ''Det här var viktigt i det gamla
systemet.'' Jag tycker att det säger en del om Larz
Johanssons perspektiv på skolan. De elever och
föräldrar som tycker att det är jobbigt med klasser
som består av 29, 30, 31 eller 32 elever bryr sig väl
inte om att riksdagen har fattat ett beslut om ett
nytt statsbidragssystem. De är intresserade av att
det skall bli färre elever i varje klass. Då känner jag
att de som har kritiserat oss när vi har hävdat att
man med en annan fördelning av skolans resurser
kan minska klasstorlekarna har ett särskilt ansvar
att tala om hur det med trolleri plötsligt kan bli
verklighet.
Jag talade om exegetik när det gäller rätten att välja
skola. Det är oerhört viktigt, Larz Johansson, vilka
ord man använder. När Larz Johansson beskrev
uskottets beställning sköt han in ordet ''därutöver''.
Eleverna skall gå i den skola som ligger närmast,
sade han. Därutöver skall man kunna välja annan
skola. Det står inte så i utskottets betänkande. Man
får vara oerhört noga med de ord man använder
här.
Vad är det för fel på den representativa
demokratin? frågar Larz Johansson. Jag tycker att
han skall föra den debatten med partisekreteraren
Åke Pettersson som i Fågelviksskolan i Tibro sade:
''Även föräldrarna måste bli delaktiga och få ett
ökat inflytande i skolan.'' Tydligen räcker inte den
representativa demokratin för centern. De
verksamma måste ha ytterligare lagliga medel att
vara med och påverka.
Anf. 27 ANN-CATHRINE HAGLUND (m)
replik:
Herr talman! Jag börjar bli ganska van vid att Larz
Johansson ägnar sig åt att attackera moderata
samlingspartiet och folkpartiet. Han är väl den
oppositionspolitiker som ger regeringspolitiken det
största stödet. Det är därför som han får beröm av
skolministern i olika sammanhang.
Larz Johansson frågade vad jag har gjort för att öka
rekryteringen. Jag har bl.a. föreslagit en
annorlunda och bättre lärarutbildning. Jag skulle
vilja kontra med att fråga: Vad har Larz Johansson
gjort för att öka rekryteringen och motarbeta
lärarbristen? Att det brister i lärarutbildningen
framgår inte minst av uttalanden från den
nyutnämnde chefen för skolverket. Han som har
lämnat tjänsten som rektor vid vår största
lärarhögskola har sagt att vi har infantiliserat
lärarkåren, och vår lärarutbildning får
Sovjetsystemet att verka liberalt. Han hoppas för
sin del att lärarna inte skall vara så försvagade att
de saknar möjligheter att gripa tillfällen när de i
framtiden får större frihet. Så kritiken mot
lärarutbildningen kommer inte enbart från
moderata samlingspartiet utan också från den nye
chefen för skolverket.
Sedan frågar Larz Johansson om den hårt nedslitna
skolan skall få fortsätta att vara sådan. Med hänsyn
till centerns partiprogram vill jag kontra med att
fråga: Vad skall Larz Johansson göra åt den? Skall
Larz Johansson låta den fortsätta att vara på det
viset? Jag instämmer i Lars Leijonborgs fråga, för
även centern måste ha tänkt igenom frågan och ha
svaret. För min del står det klart att man måste göra
någonting åt saken. Det är inte centraldirektiv som
gäller, utan här måste man göra på bästa sätt lokalt
efter sina förutsättningar.
Anf. 28 LARZ JOHANSSON (c) replik:
Herr talman! Först till Lars Leijonborg. Jag måste
upprepa eftersom Lars Leijonborg uppenbarligen
inte förstod. Självklart är det så att det även med
det förslag som majoriteten i utskottet och här i
kammaren står bakom kommer att finnas
möjligheter för fler att välja en viss skola. När
närhetsprincipen är tillgodosedd är det möjligt för
även andra, om det är praktiskt och ekonomiskt
genomförbart, att välja en viss bestämd skola. Blir
det då fler elever som kommer till den skolan är det
lika självklart att det påverkar resursfördelningen.
Det står också i vårt program.
Sedan tog Lars Leijonborg upp det här med
delningstal och 25 elever i varje klass. Han gjorde
något litet citat av vad jag skulle ha sagt -- det har
jag säkert också sagt -- och slutade där. Eftersom
Lars Leijonborg är duktig på att anteckna, har han
säkert antecknat fortsättningen också. Jag sade
nämligen: Det här -- diskussionen om delningstal --
var viktigt i det gamla systemet därför att man då
kunde med riksdagsbeslut ändra delningstalen och
därmed också bestämma hur mycket basresurser
som skulle strömma till skolan.
I det nya systemet har vi inte denna möjlighet, för
det är ett annat system där resurser delas ut på ett
annat sätt. Då är det viktigt att vi lägger fast t.ex.
resursnivån. Där har Lars Leijonborg sannerligen
inte lagt två strån i kors för att det skulle kunna bli
mer resurser till skolan. Det är ett som är säkert.
Jag är mycket medveten om att Lars Leijonborg
aldrig någonsin har förstått det gamla
statsbidragssystemet. Det är då inte särskilt troligt
att han kommer att begripa det nya heller, även om
det i mycket stor utsträckning är förenklat.
Till Ann-Cathrine Haglund: Jag frågade faktiskt
inte vad Ann-Cathrine Haglund hade gjort för att
öka rekryteringen till lärarutbildningen. Jag
konstaterade att hon sannerligen inte har bidragit
till att öka lärarrekryteringen. Då är det mycket lätt
att komma med en lång rad motfrågor. På den korta
stund jag har till förfogande hinner jag naturligtvis
inte svara på dem, men vi skrev en utförlig motion
i januari om lärarrekryteringsfrågor, där vi på ett
tiotal punkter hade förslag om hur vi skulle kunna
förbättra lärarrekryteringen. En del av dem är man
nu i full färd med att genomföra. Visserligen
avslogs motionerna, men det är faktiskt vad som nu
händer.
Jag vet vad man skall göra med den nedslitna
skolan, Ann-Cathrine Haglund. Man skall i varje
fall inte ta resurser från den. Skolan behöver i
stället mer resurser för att klara sig. Det var mer än
lokaler det handlade om. Det fanns en lång rad
andra kriterier också. Men Ann-Cathrine Haglund
hade inget svar, hon hade bara en motfråga.
Anf. 29 LARS LEIJONBORG (fp) replik:
Herr talman! Jag drar slutsatsen av Larz
Johanssons inlägg att jag har begripit både det
gamla och det nya statsbidragssystemet bättre än
vad Larz Johansson begriper centerns nya
partiprogram.
När det gäller resurser till skolan har jag faktiskt
lagt ett och annat strå i kors för att öka resurserna
till skolan. Vi har medverkat till att avstyra ett och
annat besparingsförslag. Vi har dessutom -- som
framgick av mitt huvudanförande -- när det gäller
att minska klasstorlekarna yrkat på ytterligare
resurser till skolan för det ändamålet.
Egentligen är det inte Larz Johansson och jag som
skall diskutera det här med 25 elever i varje klass.
Vi har ju kämpat gemensamt för det. Nu får vi ett
statsbidragssystem där den lokala beslutanderätten
ökar. Vi behöver inte längre bekymra oss för
begränsningar i rätten att begagna
förstärkningsresursen, som Larz Johansson
felaktigt refererade till tidigare. Däremot måste de
som träffade överenskommelsen i samband med
kommunaliseringen förklara varför de då lovade att
det nya statsbidragssystemet skulle innebära högst
25 elever i varje klass.
Anf. 30 ANN-CATHRINE HAGLUND (m)
replik:
Herr talman! Larz Johansson, nog har jag och
moderata samlingspartiet gjort mer för att höja
läraryrkets status och öka rekryteringen till
lärarutbildningen. Jag kontrar med att säga att inte
har Larz Johansson gjort något för detta.
När det gäller den hårt nedslitna skolan skulle jag
vilja ta ett exempel från ett annat land där man i
stora områden med enorma problem och hårt
nedslitna skolor har givit skolan en särskild
profilering, bl.a. anställt särskilt bra lärare, t.ex.
gett lärarna högre löner. På så sätt har man skapat
magnetskolor, s.k. magnet schools, som faktiskt
dragit till sig elever från ett mycket större område
än bara närområdet. Det finns oerhört många
exempel på vad man kan göra för att förbättra
skolorna när man lokalt har möjligheter att göra det
och har en lokal frihet.
Anf. 31 LARZ JOHANSSON (c) replik:
Herr talman! Jag måste erkänna att det första som
Lars Leijonborg sade i sin replik om statsbidrag och
centerns partiprogram var så intellektuellt
djupsinnigt att jag inte förstod det. Jag ber om
ursäkt. Jag kan därför inte kommentera vad det
egentligen var som Lars Leijonborg avsåg. Men
Lars Leijonborg fortsätter, antingen medvetet eller
därför att han inte förstår, att diskutera olika saker
i sina repliker. Det som jag har talat om i dag är att
Lars Leijonborg och folkpartiet inte har bidragit till
att garantera resursnivån i det nya systemet. Vad ni
eventuellt har motverkat för besparingsförslag
tidigare är fullständigt ointressant i dag, eftersom vi
skall fatta beslut om ett nytt statsbidragssystem,
och i det sammanhanget har Lars Leijonborg inte
bidragit på något sätt. Han har varit oerhört passiv
i hela den diskussion som vi har fört i utskottet.
Lars Leijonborg och jag har säkert haft
målsättningen gemensam, dvs. att få mindre klasser
i skolan. Men metoderna har varit helt olika. Lars
Leijonborg har nämligen aldrig någonsin insett att
om man här i riksdagen skall fatta beslut med det
gamla systemet så att man får färre elever i
klasserna i skolan, måste man ändra delningstalet.
Om man sänker delningstalet måste man samtidigt
skjuta till mer pengar, eftersom det då utgår fler
basresurser i systemet. Det har Lars Leijonborg
aldrig förstått. Därför är den där gemensamma
uppfattningen litet begränsad i detta sammanhang.
Ann-Cathrine Haglund, det är klart att det är ett
hugnesamt besked om det är någon skola som till
äventyrs känner igen sig i den beskrivning som jag
gjorde -- svårt nedslitna lokaler, tungt socialt klimat
i området, många invandrarelever, många
undervisningsspråk och många obehöriga lärare.
Ann-Cathrine Haglunds besked till dem är att man
först skall ta ifrån dem litet resurser, så att de
förstår att de är dåliga, sedan skall lönerna till deras
lärare höjas, och sedan skall man försöka
åstadkomma ett slags profilskola med de 43
undervisningsspråk som finns på skolan.
Andre vice talmannen anmälde att Lars Leijonborg
och Ann-Cathrine Haglund anhållit att till
protokollet få antecknat att de inte ägde rätt till
ytterligare repliker.
Anf. 32 YLVA JOHANSSON (v):
Herr talman! Demokrati förutsätter människors
aktiva deltagande. Den representativa demokratin
måste därför kompletteras med människors direkta
engagemang för att man tillsammans skall kunna
lösa gemensamma angelägenheter.
Vi i vänsterpartiet har försvarat den offentliga
sektorn, inte minst skolan, mot de attacker --
emellanåt har dessa liknat smutskastning -- som
högerkrafterna riktat mot den. Vi har motsatt oss
de nedskärningar på skolans område som
genomförts under 80-talet. Men det räcker inte
med att envist försvara den offentliga
verksamheten i allmänhet och skolan i synnerhet.
Vi vill också omorganisera, demokratisera och
utveckla. Den offentliga sektorn måste utvecklas
till en gemensam sektor som människor känner
delaktighet i och ansvar för.
Skolan är en betydande del av den offentliga
verksamheten i vårt land. Vissa av de
vänsterförslag som behandlas i det här betänkandet
är specifika för skolan, men flera av dem skall ses
mot bakgrund av vänsterpartiets vilja att medverka
till att utveckla och demokratisera den offentliga
sektorn.
Det är viktigt med utbildning och kunskap, dels för
den enskilda människan, dels för vår gemensamma
framtid och hela samhällets utveckling.
Även om vänsterpartiet gärna försvarar den
svenska skolan mot vulgära attacker, måste vi
konstatera att det finns stora brister. Fortfarande
har vi en skola som systematiskt missgynnar vissa
grupper av elever, t.ex. barn ur arbetarklassen och
flickor. Elevinflytandet är mycket litet, och det
tenderar att minska i takt med elevernas ålder och
mognad, tvärtemot läroplanens intentioner.
Undervisningen domineras tyvärr fortfarande av
förmedlingspedagogik och katederundervisning.
Jag är inte naiv nog att tro att vi löser de problem
som finns i skolan med organisatoriska åtgärder. Vi
i riksdagen kan aldrig kommendera fram en bra
skola. Det kommer i slutändan an på dem som har
sin dagliga verksamhet i skolan. Men vi kan med
olika beslut försvåra eller underlätta en positiv
utveckling.
Vi i vänsterpartiet ser många fördelar med ett
förenklat statsbidrag när det gäller skolan. Det
kanske främsta skälet är att det ökar möjligheterna
till en mer aktiv politisk diskussion om skolan ute i
kommunerna. Skolan omgärdas i dag av så
omfattande och detaljerade regler att det är svårt
för andra än erfarna och kunniga administratörer
att behärska detta regelverk. Det är svårt för den
''vanlige väljaren'' att kritisera hur skattemedlen
används i skolan, dels därför att mycket är
centralstyrt, dels därför att systemet för de flesta är
obegripligt.
Skolans verksamhet är ett gemensamt arbete som
utförs av lärare och elever tillsammans med övriga
anställda på skolan. En bra skola måste ytterst
skapas av dem som är verksamma där. Detta kräver
ett väsentligt utökat elevinflytande, samtidigt som
de anställda måste ges möjlighet till bra och
återkommande fortbildning. Dessutom krävs en
fortsatt utveckling av arbete i lärarlag och
arbetsenheter. Läraryrkets karaktär av
ensamarbete måste brytas.
Ett ökat lokalt ansvar för den dagliga verksamheten
i skolan står inte i motsättning till nationella beslut
om läroplaner eller statens ekonomiska ansvar för
skolan. Enligt vänsterpartiet är det möjligt att
uppnå lokalt ansvar och mångfald inom ramen för
en likvärdig skola. En bra skola för alla kan bara
skapas om skolan blir en gemensam angelägenhet
med hög prioritet.
Herr talman! Mot denna bakgrund är jag glad att
kunna konstatera att vänsterpartiet i väsentliga
delar står bakom det betänkande som vi nu
behandlar. Vi skiljer oss dock från
utskottsmajoriteten på vissa punkter, varav några
är av stor betydelse för oss i vänsterpartiet. Jag skall
strax återkomma till dem.
Låt mig först säga att när vi för ett år sedan
debatterade och beslutade om ett samlat
kommunalt huvudmannaskap för lärarna höjdes
det gälla röster från delar av borgerligheten, och
med hög svansföring lät de tagelstråna svepa över
de förnäma bakarna. Redan en månad senare, i
januari i år, visade det sig att den borgerliga
upprördheten mest varit tomt prat, eller hur skall
man annars förklara att inget parti motionerat om
att det s.k. kommunaliseringsbeslutet skall rivas
upp? Snabbt har de partier som för ett år sedan
svartmålade den kommunala kompetensen bytt fot.
Utbildningsutskottets ledamöter, från samtliga
partier, försöker nu överträffa varandra i
decentraliseringsiver. Lars Leijonborg frågade mig
om kommunaliseringsbeslutet kommer att rivas
upp. Svaret är nej. Jag vill returnera frågan till Lars
Leijonborg: Rivs beslutet om kommunalisering
upp om det blir en borgerlig regering efter valet?
Decentralisering och avreglering skall inte
förväxlas med demokratisering. Men
decentralisering och ökat lokalt ansvar kan skapa
förutsättningar för en mer levande demokrati. Det
är en märklig och motsägelsefull syn på
kommunernas ansvar och kompetens som
regeringen ger uttryck för. Samma regering som nu
livfullt argumenterar för ett ökat kommunalt
ansvar har tidigare i år drivit igenom ett
riksdagsbeslut om kommunalt skattestopp. I detta
beslut hade regeringen stöd av samma folkparti
som nu säger att det är så oroligt över
kommunernas dåliga ekonomi. Det är litet märkligt
att höra detta från Lars Leijonborg. Vi i
vänsterpartiet har motsatt oss denna centrala
strypning av kommunernas ekonomi som
skattestoppet innebär. Enligt vår mening får det
svåra konsekvenser när ansvaret för väsentlig
verksamhet på det viset separeras från det
ekonomiska ansvaret. Det ekonomiska läget i
kommunerna är nu mycket svårt. I det avseendet
tycker jag att socialdemokraterna, liksom också
Lars Leijonborg, talar med dubbla tungor när det
gäller decentralisering av ansvar och
demokratisering av den offentliga sektorn.
Vi i vänsterpartiet delar bedömningen att
statsbidragssystemet som styrmedel är ineffektivt
och bör ersättas av en friare resursanvändning i
kommunerna. Vi anser dock att riksdag och
regering även i fortsättningen i vissa fall bör kunna
använda sig av tidsbegränsade stimulansbidrag som
styrmedel för att genomföra reformer eller
påskynda en viss utveckling inom skolan. Det gäller
t.ex. det särskilda stimulansbidraget för
upprustning av skolornas fysiska miljö. Självfallet
måste det också finnas ett nära samband mellan
statens krav på kommunerna och statsbidragens
storlek. Men vi motsätter oss den sammanslagning
av bidragen till de olika skolformerna till ett enda
sektorsbidrag som regeringen och
utskottsmajoriteten förespråkar. Verksamheter
som dels styrs av skilda läroplaner, dels skiljer sig åt
när det gäller frivillighet och obligatorium bör ges
skilda statsbidrag. Det är viktigt att de
målsättningar och gränser som riksdag och regering
ställer upp för de olika skolformerna motsvaras av
ett ekonomiskt ansvar från statens sida.
Många invandrarorganisationer och
hemspråkslärare har hört av sig och uttryckt oro för
att just hemspråksundervisningen kommer att få
stryka på foten när beslut om resursfördelning inom
skolan decentraliseras till kommunerna. Mot
bakgrund av regeringens krispaket finns det
naturligtvis anledning att vara mycket orolig för
hemspråksundervisningens framtid. Den frågan får
vi anledning att återkomma till nästa år. Jag tänker
därför inte fördjupa mig i den nu. Men jag har svårt
att förstå på vilket sätt kommunerna kan klandras
för detta. Tvärtom tror jag att
hemspråksundervisningen kommer att vinna på att
kommunernas ansvar ökar. Tyvärr har våra
invandrare inte rösträtt i riksdagsvalen, men
däremot i kommunalvalen. Jag är övertygad om att
de som är direkt berörda av
hemspråksundervisningen nu kommer att få ökade
möjligheter att göra sina röster hörda.
Självfallet finns det mycket oro och många
förhoppningar när ett nytt statsbidragssystem skall
införas. Det är omöjligt att tvärsäkert uttala sig om
konsekvenserna innan systemet prövats i
verkligheten. Det kan finnas anledning att göra
förändringar om oron visar sig befogad och
förhoppningarna kommer på skam. Därför har
vänsterpartiet, liksom centerpartiet, föreslagit att
en parlamentarisk kommitté skall följa
genomförandet av det nya systemet. Detta har nu
ett enigt utskott ställt sig bakom.
Det aktuella betänkandet behandlar inte bara ett
nytt statsbidragssystem. Regeringen har även
föreslagit nya skrivningar i skollagen. Bl.a. sägs i en
av de inledande paragraferna: ''Var och en som
verkar inom skolan skall främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö.'' Jag är mycket glad att
samtliga partier har ställt sig bakom denna betoning
av ansvaret för miljön. När jag är ute på skolorna
möts jag ofta av ett miljöengagemang som förenar
så gott som alla i den uppväxande generationen.
Detta bådar gott inför framtiden. Förhoppningsvis
kommer den yngre generationen att klara av de
svåra miljöproblem som vuxengenerationen
aningslöst lämnar efter sig. Vänsterpartiet har
länge krävt mer miljökunskap i skolan, och jag
hyser goda förhoppningar om att den nu föreslagna
skrivningen i skollagen skall konkretiseras i de
kommande läroplanerna.
Flera handikapporganisationer har haft
invändningar mot det föreslagna institutet för
handikappfrågor inom skolväsendet. Man har
befarat att detta skulle vara ett avsteg ifrån
integrationssträvandena när det gäller
handikappade elevers skolgång. Jag kan garantera
att vänsterpartiet inte tänker medverka till någon
försämring för de handikappade eleverna. En av
anledningarna till att inte samla alla uppgifter i
skolverket är att de förvaltningsuppgifter när det
gäller specialskolorna, som det nya institutet
föreslås få, svårligen kan kombineras med ansvaret
för utvärdering och uppföljning. Utskottet
poängterar också att skolverket skall ansvara för
läroplansutveckling, tillsyn och utvärdering för
samtliga elever, alltså även för de handikappade
eleverna. Syftet är absolut inte att särbehandla de
handikappade elevernas skolgång.
Herr talman! Den första uppgift jag fick som ny i
riksdagen för drygt två år sedan var att ta mig an
den proposition om bl.a. profilskolor, där det
föreslogs att elever och föräldrar skulle ges ökade
möjligheter att välja skola. De restriktioner som
sattes upp den ganska flummigt formulerade ''Så
långt detta är praktiskt och ekonomiskt möjligt att
tillgodose''. Vi i vänsterpartiet motsatte oss detta av
flera skäl som jag inte nu skall upprepa. Jag vill
bara med stor tillfredsställelse konstatera att den
nuvarande skolministern nu, två år senare, betonar
att platserna i en grundskola skall förbehållas de
elever som bor närmast skolan. Jag gör också den
tolkningen att även utskottsmajoriteten ansluter sig
till ''närhetsprincipen''. Det är en princip som vi i
vänsterpartiet omhuldar.
Brukarinflytande inom den offentliga sektorn är ett
populärt begrepp som nu är föremål för åtskilliga
debatter, konferenser och seminarier. Dessa
handlar så gott som uteslutande om hur det s.k.
brukarinflytandet skall öka. Det gäller hur de som
använder och är beroende av olika delar av den
offentliga sektorn mer direkt skall kunna påverka.
Det är säkert många som håller med mig om att det
är nödvändigt att den offentliga verksamheten får
utvecklas, så att de s.k. brukarna ges ett ökat
inflytande. Men när det gäller skolan tycks det vara
stört omöjligt att åstadkomma ens en bråkdel av det
inflytande som brukarna -- eleverna -- efterlyser.
Varför?
Ingen kan säga att man inte är informerad om
problemet. Det är väldokumenterat att eleverna i
stor utsträckning saknar möjlighet att påverka
undervisningen och sin dagliga verksamhet i
skolan.
Varje parti som värnar om demokratin borde
uppröras av dessa rapporter. Det är måhända inte
någon lätt uppgift att ändra den nuvarande
ordningen och ge eleverna ökad makt. Men det är
både hårresande och oacceptabelt att en
socialdemokratisk regering, som presenterar en
omfattande proposition om ansvaret för och
utvecklingen inom skolan, totalt förbigår elevernas
situation och deras möjligheter till inflytande över
sin egen arbetssituation.
I regeringens proposition sägs att det är omöjligt att
i en decentraliserad skola garantera elevinflytandet
genom centrala beslut. Vidare sägs att det är
lärarna som skall ställa upp preciserade mål,
planera och genomföra undervisningen. Detta är
en kraftigt sänkt ambitionsnivå jämfört med nu
gällande läroplan för grundskolan, där dessa
uppgifter åvilar elever och lärare i samarbete.
Regeringens proposition tar fasta på
personalinflytandet, men lämnar det s.k.
brukarinflytandet utan kommentar.
Utskottsmajoriteten späder på den ogina
inställningen till eleverna genom att avstyrka
vänsterpartiets yrkande om att elevernas rätt till
inflytande bör skrivas in i skollagen samt
vänsterpartiets begäran om förslag från regering
om hur elevinflytandet skall öka.
Göran Persson och Lars Gustafsson, vad har ni att
säga till socialdemokraternas försvar? Vi i
vänsterpartiet tror inte att vi sitter inne med några
universallösningar eller att elevinflytandet kan
åstadkommas på en kafferast. Men jag hade
verkligen hoppats att vi hade kunnat enas om det
angelägna i att åstadkomma förbättringar när det
gäller elevernas möjligheter till reellt inflytande
över undervisningen och över sin egen
arbetssituation, liksom att detta bör vara ett
nationellt mål med hög prioritet för den svenska
skolan. Metoderna att genomföra detta kan vi
diskutera. Kanske kunde de förslag för att öka
ungdomars inflytande och delaktighet som nyligen
presenterats av den av regeringen tillsatta
ungdomskommittén, där jag själv haft förmånen att
ingå, ligga till grund för en sådan diskussion.
Herr talman! Jag tänker inte kommentera
vänsterpartiets samtliga reservationer. Våra
ståndpunkter finns tydligt redovisade i de 7
reservationer som har fogats till detta betänkande
och som vi självfallet står bakom. Jag nöjer mig
med att yrka bifall till reservationerna 4 och 9. När
det gäller de moment där vi inte har någon
reservation vill jag yrka bifall till utskottets
hemställan.
Avslutningsvis vill jag kort kommentera resultatet
av två andra partiers agerande i utskottet.
Det gäller för det första miljöpartiet i skepnad av
Eva Goe s, som i detta betänkande har hamnat helt
i knät på högern. I partimotionen från miljöpartiet
drivs man av en obegriplig lust att utsätta
kommunerna för ett nytt statsbidragssystem
vartannat år. Om detta mot förmodan inte skulle
vinna majoritetens gillande föreslås att förslagen i
propositionen avslås. Denna partiståndpunkt har
föranlett Eva Goe s att tillsammans med folkpartiet
förespråka att ett s.k. entreprenadförhållande
skapas mellan kommunen och skolorna, att
tillsammans med moderaterna och folkpartiet
framhålla de fristående skolorna som konkurrenter
till den kommunala skolan och att i likhet med
moderaterna och folkpartiet förespråka en
elevpeng. Jag tycker att det är bra att miljöpartiet
nu bekänner färg i skolpolitiken, men jag beklagar
att det är i det mörkblåa sällskapet Eva Goe s har
hamnat.
För det andra gäller det folkpartiet under ledning
av Lars Leijonborg som under stora krumbukter
åstadkommit reservation nr 19, som ett resultat av
sitt märkliga intresse -- som han också visat prov på
här i kammaren -- för att recensera andra partier i
stället för att ägna sig åt konstruktivt politiskt
arbete. Bakgrunden är att regeringen i sin
proposition nonchalerade den beställning som
riksdagen, som ett resultat av uppgörelsen mellan
vänsterpartiet och socialdemokraterna, gjorde
förra året om att statsbidraget för grundskolan
skulle utformas så att ett riktmärke för
klasstorleken blir högst ca 25 elever utan att för den
skull skapa ett delningstal. Vi i vänsterpartiet tog
upp detta i vår motion och föreslog att detta
riktmärke för klasstorleken, i ett system med friare
resursanvändning, i stället skulle anges i
läroplanen. Vi anser att undervisningsvolymen bör
dimensioneras med hjälp av två instrument, dels ett
riktmärke för klasstorleken, dels timplanerna. Nu
hemställer utskottsmajoriteten att det skall göras
ett tillkännagivande till regeringen med den
innebörden. Något nytt delningstal skapas inte,
men farhågorna för att klasserna i framtiden skulle
kunna bli hur stora som helst kommer på skam. Ett
parti mäler sig dock ut ur denna majoritet, Lars
Leijonborgs liberala folkparti. I stället för att
riksdagen skall göra detta tillkännagivande vill Lars
Leijonborg och folkpartiet att riksdagen skall
''påminna'' regeringen om förra årets
riksdagsbeslut när det gäller statsbidragssystemet,
detta samtidigt som folkpartiet förespråkar ett
statsbidragssystem som är utformat som en
elevpeng. Hur går detta ihop? Det måste kännas
ovant att tillhöra den politiska grupp som vill
förbättra ekonomin för kommunerna, Lars
Leijonborg. Tidigare har ju folkpartiet varit en
villig partner både när det gällt nedskärning inom
skolans område och införande av skattestopp för
kommunerna. Jag ser fram emot att få ta del av
folkpartiets budgetförslag i januari. Det är då vi
kan se hur högt folkpartiet värderar skolan. Vi i
vänsterpartiet vill öka anslaget till skolan. Lars
Leijonborg är välkommen att ansluta sig till våra
förslag.
Nu säger Lars Leijonborg att han har svårt att följa
mitt och vänsterpartiets agerande. Själv har jag
utomordentligt lätt att känna igen Lars Leijonborgs
agerande, eftersom det som vanligt utmärks av
frånvaro av folkpartistisk skolpolitik. I stället är det
recensioner och betygsättning av andras partiers
politik som dominerar hans anförande. Det gör det
litet svårt att debattera med Lars Leijonborg. Jag
har intrycket att han har ett begränsat intresse för
de skolpolitiska realiteterna. Vi i vänsterpartiet är
stolta över de beslut som vi har medverkat till här i
riksdagen. Jag blir ganska irriterad när Lars
Leijonborg försöker göra sig till talesman för det
lilla bittra och lurade parti som han själv inte tillhör.
Med sådana vänner behöver man inga fiender.
Låt oss diskutera realiteter. Det är den politik som
förverkligas, eller gör anspråk på att förverkligas,
som är intressant. Lars Leijonborgs
betygssättningsprocedurer har begränsat intresse
för de människor som har sin dagliga verksamhet
i skolan. Hur vill det regeringsalternativ som Lars
Leijonborg säger sig tillhöra lösa problemet med
stora klasser? Hur mycket pengar är det
regeringsalternativet berett att anslå till
skolsektorn?
Anf. 33 LARS LEIJONBORG (fp) replik:
Herr talman! Jag känner faktiskt att jag med mitt
sätt att föra den skolpolitiska debatten har bidragit
konstruktivt till skolutvecklingen. Jag är självklart
ganska tillfredsställd med åtskilligt som det nu
händer på skolområdet: socialdemokraternas
tillnyktring i betygsfrågan och den klara inriktning
mot decentralisering som finns i propositionen. Det
är väl hedrande för andra partier att jag intresserar
mig för vad de säger. Jag tror att är viktigt i den
skolpolitiska debatten, eftersom det kan bidra till
att vi blir mer noga med orden.
Man måste beundra socialdemokraterna för deras
sätt att få igenom sin skolpolitik.
Kommunaliseringsbeslutet genomfördes ju med
hjälp av vänsterpartiet. Men när man tar del av det
här betänkandet finner man att vänsterpartiet nu är
ganska kritiskt till en hel del. Man ställer inte upp
på frågan om preciserad och förenklad läroplan,
man tycker inte att statsbidragen skall slås ihop till
ett, man anser att regeringen har nonchalerat
beställningen om högst 25 i varje klass och man
säger att man inte går med på några besparingar,
trots att samma regering som man nyligen har gjort
upp med har meddelat riksdagen att den avser att
genomföra besparingar med närmare 1 miljard på
skolområdet. För dagen är det alltså ganska oklart
huruvida den majoritet som genomförde
kommunaliseringen av lärarna fortfarande är en
realitet här i riksdagen.
Jag kan inte svara exakt på hur folkpartiets
budgetalternativ i januari 1991 kommer att se ut
och inte heller när det gäller utbildningsområdet.
Vi avvaktar och ser vad regeringen föreslår och
vilka motiveringar man kan ha för det. Min poäng i
inläggen här i dag har varit att jag tycker att de
partier som genomförde kommunaliseringen av
lärartjänster på vissa villkor, har ett särskilt ansvar
för att se till att de villkoren uppfylls. Som jag har
visat i mina inlägg tyder väl allt på att ett antal av
dessa villkor -- åtminstone när det gäller
klasstorlekarna och de oförändrade statsbidragen --
inte kommer att stå sig. Det är mot den bakgrunden
jag i olika sammanhang har ställt frågan om
kommunaliseringsbeslutet skall rivas upp. Vi har
sagt i motioner under 1991 att om det finns intresse
från andra partier att riva upp det är vi beredda att
göra det. Frågan är vad vänsterpartiet nu gör när
man ser vad resultatet blev av den uppgörelsen man
träffade.
Anf. 34 YLVA JOHANSSON (v) replik:
Herr talman! Lars Leijonborg tar fram
kristallkulan och kan se in i framtiden hur det
kommer att gå med de riksdagsbeslut vi alldeles
strax skall fatta här i kammaren. Tyvärr har jag inte
någon sådan kristallkula. Det kanske är tur, för det
kan ibland underlätta den politiska verkligheten.
Jag har i dag ingen anledning att ifrågasätta eller
betvivla att den uppgörelse som vänsterpartiet och
socialdemokraterna träffade för ett år sedan
kommer att hålla. Den har hållit hittills. Den har
hållit genom det här betänkandet, och jag
förutsätter att den kommer att hålla under de beslut
som riksdagen skall fatta om några timmar. Det är
naturligtvis så att om man tillhör ett parti som
känner sig lämnat utanför därför att man inte fick
igenom sin politik vid det tillfället är det tacksamt
att nu sitta och andas i en kristallkula och spå om
hur illa allting skall gå i framtiden.
När det gäller majoriteter måste det vara bekant för
Lars Leijonborg att det i den här kammaren inte
finns någon majoritet som håller i alla frågor. Det
borde ju folkpartiet vara medvetet om vid det här
laget.
Anf. 35 LARS LEIJONBORG (fp) replik:
Herr talman! Ylva Johansson säger att uppgörelsen
har hållit hittills. Det är onekligen en
definitionsfråga. Hon sade tidigare att regeringen i
propositionen nonchalerat löftet om 25 elever i
varje klass. Jag menar alltså att det inte finns någon
utbytbarhet mellan å ena sidan att införa en sådan
här bestämmelse och ta de ekonomiska
konsekvenserna av det i statsbidragssystemet, å
andra sidan att skriva in en mening i läroplanen.
Vidare är det ju högst tvivelaktigt om uppgörelsen
om oförändrat statsbidragssystem håller, eftersom
den ena parten, nämligen regeringen, har meddelat
att man avser att minska statsbidragssystemet. Som
jag antydde i ett tidigare inlägg var jag litet
förvånad över Ylva Johanssons yttranden i en
interpellationsdebatt med skolministern tidigare,
där Ylva Johansson inte markerade att ett sådant
förslag enligt vänsterpartiets mening står i strid mot
den överenskommelse de båda partierna träffade.
Anf. 36 YLVA JOHANSSON (v) replik:
Herr talman! Till Lars Leijonborg skulle jag vilja
säga att uppgörelsen träffades här i riksdagen. I
riksdagens utbildningsutskott har vi fått skrivningar
och tillkännagivanden som visar att uppgörelsen
håller. Det kan inte vara obekant att det har skett
vissa förändringar eller tillägg till propositionen
efter utskottets behandling av den.
Jag undanber mig, Lars Leijonborg, tolkningar av
vad som enligt vänsterpartiet är brutna löften eller
hållna löften. Vi vill gärna själva göra sådana
bedömningar och dra slutsatser.
Andre vice talmannen anmälde att Lars Leijonborg
anhållit att till protokollet få antecknat att han inte
ägde rätt till ytterligare replik.
Anf. 37 EVA GOE S (mp):
Herr talman! I går skulle vi centralisera; i dag
decentralisera. I går skulle vi byråkratisera; i dag
avbyråkratisera. I går skulle man ta beslut bakom
lyckta dörrar; i dag talar vi om närdemokrati. Det
är skuggan av gårdagens EG-debatt.
Jag har mycket svårt att förstå moderaternas,
folkpartiets, socialdemokraternas och i viss mån
centerns lovsång till EG, men jag är mycket glad
över det betänkande som vi behandlar i dag
beträffande skolan. I dag avvecklas SÖ och
länsskolnämnder. Visserligen uppstår ett skolverk,
men vi avbyråkratiserar. Det är ett steg framåt, som
följer miljöpartiets krav.
I dag avvecklas statsbidragets styrande funktion.
Också det är ett steg i miljöpartiets riktning.
Visserligen införs ett sektorsbidrag och inte en
elevpeng, som är miljöpartiets förslag. Men efter
gårdagens debatt uppstår en misstänksamhet om
att detta bara är ett sätt att övervältra det
ekonomiska ansvaret på kommunerna och
samtidigt urholka ekonomin för dem. Det fattas ju
27 miljarder kronor i landstingens och
kommunernas kassor. Mitt under arbetet med
skolans ansvar poppar det upp ett krispaket, där
man vill dra in 1 miljard kronor från utbildningens
område. Jag får en olustkänsla när jag tänker på
det.
Jag vill tro på att Sveriges största och viktigaste
arbetsplats skall utvecklas och inte strypas. Jag vill
tro på Göran Perssons positiva anslag. Jag vill tro
på att miljöpartiets idéer, där satsningen på barnen
och utbildningen är investeringar för framtiden,
skall bli förverkligade. Men då måste teori och
praktik gå hand i hand. Skolans mål skall vara att
lära för livet, att låta kreativitet utvecklas hos barn,
att utveckla personlighet och tänkande intellekt
och att bygga på de naturliga förutsättningar som
barnet har med sig när det kommer till skolan.
Eleverna skall vara skolans självklara centrum och
respekteras som de individer de är. Arbetet skall
präglas av demokrati, solidaritet, jämställdhet,
positiv konfliktlösning och personligt ansvar.
I demokratibegreppet ingår demokrati i praktisk
handling. I det storskaliga samhälle som vi håller på
att bygga upp blir människan anonym, maktlös och
utbytbar. Koncentration av makt gör att beslut tas
allt längre från den det berör. Kortsiktigt
effektivitetstänkande leder till stress och
ensidighet. I solidaritetsbegreppet ingår ett
medmänskligt perspektiv på omvärlden för att
framtiden skall bli fredlig. Det ingår även förståelse
och respekt för andra folk och kulturer. Det
innebär att man utvecklar en ekologisk förståelse
och tar fatt i överlevnadsfrågorna. Det räcker inte
att bara känna till, vi måste också förstå och
respektera naturens lagar. De miljöproblem som
blir allt påtagligare är i mångt och mycket en
produkt av bristande kunskaper om hur samspelet
mellan natur och människa skall fungera.
Den nuvarande läroplanen för grundskolan
innehåller delar som klart och tydligt uttalar att
barnen skall undervisas bl.a. i miljö- och
överlevnadsfrågor. Framtiden kräver att denna typ
av undervisning i skolan får samma betydelse som
baskunskaperna har i dag. Jag ser fram emot Göran
Perssons mål och riktlinjer där jag förmodar att
detta kommer att ingå.
I framtidens skolan måste barnens självkänsla
stärkas. För att överleva som individer måste
barnen tycka om sig själva sådana de är oavsett
prestation. Barn som är starka och trygga i sig
själva vågar också ge av sig själva utan
reservationer. Våra barn och ungdomar blir alltför
ofta och tydligt påminda om, direkt eller indirekt,
att de inte behövs, att de är i vägen. Du blir inget
förrän du förtjänar pengar. För att utvecklas är det
centralt att växa inte bara fysiskt utan också
psykiskt och få ett starkt självförtroende och att
känna att man behövs och har betydelse.
På vilket sätt ger vi barnen självtillit?
På vilket sätt ger vi våra barn kunskap om världen?
Hur ger vi våra barn självförtroende?
Hur lär vi dem vördnad för livet?
Hur hjälper vi dem att uttrycka sina känslor?
Hur hjälper vi dem att utveckla social, ekologisk
och historisk förståelse?
Ja, inte sker det genom betygen. Vi anser att betyg
inte skall sättas i grundskolan. Jag tar upp detta i
dag eftersom vi just satt oss ned i en
betygsberedning. Detta lönsamhetstänkande gör
att eleverna bara pluggar för att reproducera
mekaniska och ytliga kunskaper. Man pluggar in
mätbara kunskaper. Det står helt i strid med den
analys och det kritiska tänkande som vi vill att
barnen skall lära sig i skolan samt mot det
samarbete som skall främjas.
Bengt Ekman, som forskar i frågor om
elevinflytande, säger: I och med betygen får
kunskapen ett bytesvärde i stället för ett
bruksvärde. Eleverna blir smarta anpasslingar för
att få bra betyg.
Betygen tvingar lärarna att lägga upp sin
undervisning med tanke på just betygssättningen.
Det betyder att läraren tvingas att ständigt ge avkall
på sina försök att förverkliga de övergripande
målen om samarbete, demokratiska arbetsformer
etc. i läroplanen. Vi vet, som Ylva Johansson sade
här tidigare, att undervisning i dag ofta bedrivs från
katedern.
Herr talman! Jag tänker gå över till att kommentera
själva organisationen av skolan. Jag tror inte att
den löser allt, eftersom det är innehållet och målen
som är det viktiga. Vi hade velat få mål, riktlinjer,
statsbidrag, och organisation i ett paket redan i fjol.
Detta betänkande har i alla fall blivit bättre än vad
vi hade förutsett. Det är ett steg på vägen mot
decentralisering, men det tar inte steget fullt ut och
lägger ansvaret på skolenheten. Eller som Jan-Erik
Lane sade i Skolvärlden: Skilj skolan från
kommunen! I en decentraliserad självstyrd skola
kan man mycket bättre utnyttja lärarnas kunskaper
och kompetens. Om skolans viktigaste uppgifter att
undervisa och att fostra sköts i samverkan mellan
lärare, elever och föräldrar utan kommunal
inblandning kommer vi att få en verklig
demokratisk skola av god kvalitet.
Vi i miljöpartiet vill understryka kravet på
självstyrande skolor med egen styrelse och eget
budgetansvar, där lärare, personal, elever och
föräldrar samverkar för att få en ansvarstagande
och demokratisk skola.
Vi vill också betona arbetsmiljön, den är avgörande
för klimatet i skolan. Då tänker då jag inte bara på
den fysiska arbetsmiljön utan också på den
psykosociala. Även här har betänkandet gått ett
steg framåt när man klargör att det är arbetsmiljön
för eleverna i klassrummet som skall förbättras.
Vi tycker också att det är bra med ökad
försöksverksamhet inom skolvärlden, varvid man
prövar kooperativa skolor, fristående skolor med
olika inriktning och profilskolor.
Vi har upptäckt att man i förslagen till ändringar i
skollagen har undantagit den kommunala
musikskolan i det offentliga skolväsendet. Jag har
därför en fråga till Göran Persson. Om inte
regeringen klart markerar att denna ligger inom
kommunernas självstyre med bibehållen status
inom den kommunala offentliga skolverksamheten
efter den 1 januari 1991, kommer hoten mot
musik-, dans- och kulturskolornas existens att bli
ännu större än vad de är i dag. Har Göran Persson
någon kommentar till detta? Är det verkligen så att
man har glömt bort kulturskolorna och
musikskolorna?
Jag skall gå tillbaka till skolans utformning. Vi
tycker att rektorernas profil har lyfts fram enormt i
det här betänkandet. För oss är inte benämningen
rektor viktig utan att det finns samarbetsformer och
beslutsfunktioner som ökar elevernas, föräldrarnas
och lärarnas engagemang och inflytande i skolan.
Vi anser att rektor eller motsvarande skall tillsättas
av skolans styrelse.
När det sedan gäller statsbidragens utformning har
miljöpartiet ett eget förslag där vi menar att man
skall dela upp det i tre delar.
Ett statsbidrag bör vara generellt och ta hänsyn till
kommunernas struktur. Det gäller antalet barn,
familjestruktur, invandrartäthet, antal barn i
hemspråksundervisning, åldersstruktur osv. Man
skall även ta hänsyn till glesbygden. Man skall här
kompensera dem som har problem och använda det
i en allmän pott. Detta gäller även barnomsorgen,
inte bara skolan.
Vi vill ha ett statsbidrag som följer eleverna, en typ
av elevpeng som är lika för alla elever var de än bor.
Det skall alltså gälla både kommunala, kooperativa
och fristående skolor. Där vill jag betona, Ylva
Johansson, att dessa skolor skall vara godkända och
följa nationella bestämmelser.
Jag är mycket positiv till vänsterns nya syn på
skolan. Man har bytt fot och kommit mycket nära
miljöpartiets synpunkter och även högersidans,
moderater och folkpartister, eftersom vänstern nu
vill öka inflytandet genom självstyrande skolor.
Vi anser att en tredje typ av statsbidrag skall utgå
till de kommunala barnomsorgsinstitutionerna.
Sådana institutioner kan drivas kommunalt,
kooperativt eller privat, dock ej i vinstsyfte, har vi
tillagt, när det gäller privata institutioner. De skall
följa kommunala barnomsorgsplaner, nationella
planer och bestämmelser. Dessa elev- och
barnomsorgsplaner kan variera mellan olika åldrar
och stadier.
Miljöpartiet har sagt att denna övergång skulle
kunna ske före den 1 juli 1993, och under tiden
accepterar vi propositionens förslag. Detta beror
på att vi har människor som sitter i kommittéer som
behandlar det kommunala inflytandet, och vi
räknar med att också de skall komma fram till
någonting och kanske kunna bidra till att
förverkliga våra idéer.
Herr talman! Krispaketet har orsakat kaos i denna
debatt liksom i debatten om kommunalisering av
lärarna. Jag tänker då på de 300 milj.kr. som skall
tas från hemspråksundervisningen. Hur detta skall
gå till nämns inte. Vi i miljöpartiet anser att det är
oerhört viktigt att garantera
hemspråksundervisningens fortsatta existens och
att se till att den får behålla sin status.
Ingen har hittills talat om komvux. Vi i miljöpartiet
tycker att det är bra att man i betänkandet har
föreslagit en s.k. gummibandsprincip. De
kommuner som redan har byggt ut komvux
ordentligt skall inte bestraffas, utan de skall
belönas och få fortsätta med sin verksamhet. De
som vill bygga ut får göra det när de uppnått den
kvalitet som behövs.
Miljöpartiet vill också betona att
distansundervisningen är oerhört viktig. Jag tänker
då på statens skola för vuxna. Det är ett oerhört bra
sätt att komplettera sin skolutbildning när man
blivit litet äldre och kan läsa på distans. Vi vill
därför slå ett slag för speciellt statens skola för
vuxna i Härnösand, som arbetar tillsammans med
utbildningsradion.
Sedan kommer jag till lärarna och fortbildningen.
Jag håller med Ann-Cathrine Haglund om att läget
är allvarligt när det gäller utformningen av
lärarutbildningen. Strömhoppen från
lärarutbildningen, och från skolan över huvud
taget, beror i hög grad på att lärarna känner sig
utelämnade och att de får fel signaler. Ge lärarna
frihet att arbeta och arbetsglädje! Enbart
elevkontakter räcker inte ett helt arbetsliv, utan det
är viktigt med meningsfull fortbildning. Därför har
vi från miljöpartiet krävt att en lärare vart sjunde år
skall ha rätt till en termins studier och yrkespraktik.
Vi har också sagt att det är viktigt att universiteten
och högskolorna anordnar dessa
fortbildningsinsatser.
När det gäller skolverkets lokalisering har
miljöpartiet liksom centern betonat att det är
viktigt att utlokalisera verket. Både Rune Molin
och Mona Sahlin har vid sina besök i
Västernorrland sagt att Västernorrland skall
prioriteras. Som vi vet ligger detta län mitt i
Sverige, och det finns en mycket stor framåtanda.
Det finns i dag idéer om att placera ett universitet i
denna region. Jag tycker att det visar på kreativitet
och framsynthet. Härnösand är en skolstad med
traditioner som skulle passa utmärkt som
lokaliseringsort för skolverket. Vi i miljöpartiet
ställer oss därför bakom reservation nr 28.
Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna
3, 18, 28 och 34, men naturligtvis står vi i
miljöpartiet bakom alla våra reservationer vid
utskottets betänkande.
Anf. 38 YLVA JOHANSSON (v) replik:
Herr talman! Jag håller inte med Eva Goe s om att
vänsterpartiets syn på självförvaltande skolor och
elevinflytande skulle ha särskilt stora likheter med
den syn som högerpartierna företräder. Jag vill ta
upp några punkter där våra åsikter skiljer sig
kraftigt.
Den första är den rätt för den skola som så önskar
att mäla sig ut ur det kommunala skolväsendet som
såväl folkpartiet som miljöpartiet har reserverat sig
till förmån för.
Den andra gäller det förslag om ett statsbidrag
utformat som en elevpeng, vilket kommer att skapa
stora orättvisor mellan elever.
Den tredje är att vi i vänsterpartiet inte vill att
skolorna skall konkurrera om eleverna. Vi vill i
stället ge eleverna möjlighet att ha inflytande på
den skola där de går.
Anf. 39 EVA GOE S (mp) replik:
Herr talman! Om Ylva Johansson hade läst
reservationen i utskottsbetänkandet, hade hon sett
att där står att man i vissa kommuner diskuterar en
utläggning av driften av en del av grundskolan, och
man vill ha reda på i vilken juridisk form skolorna
kan drivas i entreprenad. Det är detta som vi i
miljöpartiet har betonat, dvs. att de juridiska
förutsättningarna härför skall utredas.
Jag vill än en gång betona att just självstyrande
skolor, med en styrelse där föräldrar och personal
är engagerade är något som är bra. Skulle t.ex. inte
en kooperativ skola i Drevdagen vara något som
passar vänsterpartiet? Det blir ju självstyrande
skolor med ett aktivt elevinflytande och där även
föräldrarna verkligen är aktiva.
Anf. 40 YLVA JOHANSSON (v) replik:
Herr talman! Detta är ett litet märkligt
resonemang. Nu är det plötsligt fråga om att de
borgerliga förslagen handlar om att man vill ha
engagemang och att människor skall vara
engagerade och ha inflytande över skolan. Det är
väl inte riktigt där som skiljelinjen går.
Anf. 41 EVA GOE S (mp) replik:
Herr talman! Det var i alla fall det jag trodde från
början. I tidigare reservationer från vänsterpartiet
har man inte haft med frågan om engagemang och
frihet att utforma arbetet. Det vi vill betona är att
en skola av typen Drevdagen skall kunna
överlämnas till en annan juridisk person. Detta är
sådant som vi tycker att man skall utreda.
Andre vice talmannen anmälde att Ylva Johansson
anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte
ägde rätt till ytterligare replik.
Anf. 42 LARS GUSTAFSSON (s):
Herr talman! I riksdagsbehandlingen av
problemkomplexet om utveckling, styrning och
ansvar beträffande skolan kan det betänkande som
behandlas i dag ses som det tredje steget i en
förändringsprocess. Det första steget var utskottets
betänkande om skolans utveckling och styrning,
som debatterades här i kammaren den 8 februari
1989. Det utskottsbetänkandet var i huvudsak
principiellt hållet.
Det andra steget i förändringsprocessen togs
genom utskottets betänkande om kommunalt
huvudmannaskap för lärare m.fl. Det betänkandet
debatterades här i kammaren den 8 december 1989.
Den debatten skedde under betydande, och för vårt
utskott ovanligt, publikt intresse. I
utskottsbetänkandet föreslogs att den statliga
regleringen av löne- och anställningsvillkor för
tjänster som lärare, skolledare, biträdande
skolledare och syofunktionärer skulle upphöra, och
det blev också riksdagens beslut.
Det tredje steget i förändringsprocessen tas i och
med detta utskottsbetänkande. Det innehåller
förslag om ett nytt statsbidragssystem,
ansvarsfördelningen stat--kommun, uppföljning
och utvärdering samt förändring av den statliga
skoladministrationen. Det fjärde steget kommer
senare och innefattar förslag om riktlinjer för nya
läroplaner. Beträffande gymnasieskolan och den
kommunala vuxenutbildningen kommer förslag att
läggas fram i början av 1991. När det gäller
grundskolan kommer förslagen något senare.
I detta betänkande finns 61 yrkanden som
kammaren har att ta ställning till. Bland de 38
reservationerna finns det bara 1
trepartireservation, från moderaterna, folkpartiet
och miljöpartiet. I övrigt finns 11
tvåpartireservationer och 26 enpartireservationer.
De flitigaste reservanterna är, inte oväntat,
moderaterna och folkpartiet, som är inblandade i
20 resp. 13 reservationer. Slutsatsen av detta blir att
det finns mycket stabila majoriteter för alla förslag.
Utskottet har gjort 8 tillkännagivanden. De fem
viktigaste är:
För det första att antalet lektorstjänster skall ha
samma omfång som nu för att
forskningsanknytningen inte skall försvagas.
För det andra att det i läroplanen för grundskolan
skall införas ett uttalande om att ca 25 elever skall
vara riktmärke för klasstorlek. Jag kommer tillbaka
med kommentarer till detta senare.
För det tredje att man beträffande statsbidraget till
komvux skall ha en övergångsperiod för fyra år för
att ge kommunerna tid att successivt anpassa sig till
de nya förhållandena.
För det fjärde att uppföljningen av reformen skall
granskas av en parlamentarisk kommitté.
För det femte att fältorganisationen för
uppföljning, utvärdering och tillsyn skall ligga
under skolverket.
Jag vill beträffande den sistnämnda punkten gärna
stryka under det som Larz Johansson tog upp i sitt
inlägg. Utskottet menar allvar med att det inte skall
utpekas stationeringsorter och inte införas ett nytt
led mellan skolverket och den kommunala nivån.
Jag kommer i det följande att relativt flitigt
använda mig av citat. Det är citat ur olika
dokument, dels ur utskottsbetänkanden, dels ur
andra dokument. Jag gör det för att belägga att
flera av de reservationer som jag kommenterar
egentligen är tillgodosedda genom dessa
dokument. Inte minst viktigt blir det när det gäller
att kommentera ett antal av moderaternas och
folkpartiets reservationer.
Moderaterna har en reservation, nr 1, om
likvärdig utbildning. I den allmänna motiveringen
till 1 kap. 2 § första stycket skollagen vill
moderaterna att det skall anges att en likvärdig
utbildning också skall innebära att alla elever skall
ha rätt att utvecklas maximalt efter sina
förutsättningar.
Lagrummet föreslås få följande lydelse: ''Alla barn
och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden
och ha lika tillgång till utbildning i det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen
skall inom varje skolform vara likvärdig varhelst
den anordnas i landet.''
Den allmänna motiveringen till lagrummets andra
mening, dvs. den som moderaterna vill göra ett
tillägg till lyder: ''I lagen bör också fästas kravet att
utbildningen inom varje skolform skall vara
likformig varhelst i landet den anordnas. I detta
sammanhang vill jag framhålla att likvärdig inte
innebär likvärdig i betydelsen likadant. Tvärtom
skall det, inom de ramar som statsmakterna ger,
finnas utrymme för anpassning av undervisningen
och organisationen av utbildningen till behov hos
olika elever och vid olika skolor.''
Det torde av jämförelsen framgå tydligt att
moderaternas yrkande redan är tillgodosett i
propositionen. Det är alltså en helt onödig
reservation. Till yttermera visso hänvisar utskottet
till Utbildningsplan för grundskolelärarlinjen från
den 31 maj 1988. Låt mig citera tre ställen ur den
utbildningsplanenen. Alla finns under avsnittet
Mål, karaktär och allmän inriktning.
''De studerande skall utbildas för verksamhet i en
obligatorisk skola och i grundutbildning för vuxna,
som har till uppgift att ge varje individ oberoende
av språlig, social och kulturell bakgrund,
ekonomiska eller andra villkor en likvärdig och
likformig utbildning.''
''Det är för läraren också fråga om att kontinuerligt
stödja varje elevs utveckling.''
''De studerande skall få kunskaper om varför elever
kan få svårigheter i skolan, liksom om vilka insatser
skolan kan göra för att dels förebygga svårigheter,
dels ge särskilt stöd åt elever med svårigheter. De
studerande skall också uppmärksammas på
uppgiften att stimulera elever med särskilda
förutsättningar.''
Det torde av citatet ur utbildningsplanen för
grundskolelärarlinjen framgå med önskvärd
tydlighet att även i detta centrala dokument
beaktas aspekterna att stödja varje elevs
utveckling.
Moderaterna har också en reservation, nr 2, om
kunskaper och färdigheter. Jag måste faktiskt ta
mig litet tid med den reservationen, eftersom
uttrycket kunskaper och färdigheter spelar en stor
roll i moderaternas förkunnelse. I motiveringen till
1 kap. 2 § andra stycket skollagen vill moderaterna
att det ''klarare bör anges att skolans viktigaste
uppgift -- överordnad andra uppgifter -- är att ge
alla elever goda kunskaper och färdigheter''.
Lagrummet föreslås få följande lydelse:
''Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och
färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen
skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.''
Den allmänna motiveringen till lagrummets första
mening, dvs. den som moderaterna vill ändra lyder:
''För barn- och ungdomsskolan är de viktigaste
uppgifterna att ge kunskaper och färdigheter samt
att verka fostrande tillsammans med hemmen.''
Litet längre ner i den allmänna motiveringen står:
''Självfallet måste skolans fostran ske i samarbete
med de omyndiga elevernas vårdnadshavare. Det
är i första hand de som är ansvariga för barnens
uppfostran, och skolans insats utgör ett stöd och
komplement.''
Moderaterna gör ett antal påståenden i reservation
2. Ett påstående är att ''nu gällande läroplan kan
tolkas så att skolans huvuduppgift -- att ge alla
elever goda kunskaper och färdigheter -- inte blir
tillräckligt central. Till detta bidrar de många andra
krav som ställs på skolan från olika håll.''
Som en första kommentar till detta kan man anföra
att läroplanens avsnitt Mål och riktlinjer i andra har
stycket följande lydelse: ''Det är en huvuduppgift
för skolan att eleverna får goda kunskaper och
färdigheter. Skolan skall genom skolarbetet och i
samarbete med hemmen stimulera elevernas
verksamhetslust och fostra dem till ansvar, till goda
arbets- och fritidsvanor och till ett demokratiskt
handlingssätt. Kunskaper, färdigheter, normer och
värderingar skall genom skolans försorg inte endast
föras vidare från en generation till nästa utan även
aktivt bearbetas och vidareutvecklas.''
Nog måste det väl vara tillräckligt centralt att detta
konstaterande görs alldeles i början av läroplanen
som en inledning till avsnittet Mål och riktlinjer.
Det är det egentliga första avsnittet. Så långt måste
väl alla de som skall bruka läroplanen ha hunnit
läsa och ta den till sig.
Vidare säger moderaterna att ett skäl till att
huvuduppgiften inte ses som tillräckligt central är
att det har kommit så många krav på skolan från
olika håll. Visst har det kommit krav på skolan.
Inte minst här i riksdagen väcks det varje år ett
tjugotal motioner, bl.a. från moderat håll, med
olika krav på nya ämnen, moment och teman.
Riksdagen avslår ju det mesta av detta, så
moderaterna kan inte skylla på oss i utskottet.
De krav som reses på skolan från regional och lokal
nivå får väl på vanligt sätt vägas mot de
huvuduppgifter skolan har. En del kanske är
förenligt med dessa krav och kan tas in i skolarbetet
om annat lyfts ut. Andra krav däremot får avvisas
av tidsskäl eller relevansskäl. Nog borde väl
skolledare, lärare och elever kunna klara ut detta.
I detta avseende har ju åtminstone skolledare och
lärare redan stor makt.
Moderaterna anser vidare att moment och
aktiviteter som är mindre viktiga skall tas bort. De
framför dessutom påståendet att skolan i dag
engageras i alltför mycket som bör ske på annan tid.
Det skulle onekligen underlätta diskussionen, i
varje fall en meningsfylld sådan, om moderaterna
ville dels tala om vad det är för moment och
aktiviteter som är mindre viktiga och kan tas bort,
dels ge anvisning om vad de anser borde ske på
annan tid.
För att summera: Det måste enligt min mening
anses tillräckligt dokumenterat att kunskaper och
färdigheter intar en central plats bland skolans
arbetsuppgifter. Uppgiften har sedan länge nämnts
först i skollagen och föreslås alltfort göra det. Det
talas om den i läroplanen som skolans
huvuduppgift, och den nämns även där först. När
det nu i den allmänna motiveringen till skollagen på
den här punkten sägs, att de viktigaste uppgifterna
för skolan är att ge kunskaper och färdigheter samt
att verka fostrande tillsammans med hemmen och
att det är hemmen som i första hand är ansvariga
för barnens uppfostran och att skolan där är ett stöd
och ett komplement, borde det ge en anvisning om
hur ansvarstyngdpunkterna ligger som även
moderaterna borde begripa.
Till slut måste det dock sägas i det här
sammanhanget att de två aspekter på skolans
verksamhet som brukar kallas att undervisa och att
fostra, i praktiken är svåra att skilja och ställa mot
varandra. Tidigare försökte man ofta göra det.
Fostran angavs som ''karaktärens utformande,
känslo- och viljelivets utveckling och de allmänna
personliga egenskapernas daning''. Undervisning
angavs som ''bibringandet av kunskaper och
färdigheter''.
Senare diskussion om målsättningar har visat på det
mindre lämpliga i denna tudelning. Undervisning
innebär ju i realiteten en påverkan på
personligheten och har således en fostrande effekt.
Fostran kan ju inte utövas utan något medium. I
skolan är det naturligt att detta är undervisning.
Därför rymmer fostran också en
undervisningsaspekt. Om man betraktar
undervisning och fostran på detta sätt, dvs. som två
interagerande aspekter av skolans verksamhet, blir
det inte lika självklart, som det tydligen är för
moderaterna, att ge det ena i absolut mening en
överordnad ställning.
Det avsnitt i utskottets betänkande som har
rubriken ''Vissa allmänna ansvarsfrågor, m.m.'' har
avsatt två reservationer och ett särskilt yttrande,
rubricerade Lag om självstyrande skolor, m.m. Jag
skall nu kommentera detta avsnitt.
Om moderaternas särskilda yttrande kan jag fatta
mig kort. Moderaterna ställer ju i det här fallet upp
på utskottsmajoritetens ståndpunkt att inte lagstifta
centralt utan att frågorna skall avgöras lokalt.
Däremot har moderaterna i sitt särskilda yttrande
kvar oron för att decentraliseringen skall stanna på
kommunnivån och hos politikerna. Detta gick ju
igen som ett eko i Ann-Cathrine Haglunds
anförande här, jag vet inte hur många gånger. Jag
tycker för min del att den oron är obefogad.
Jag går så över till att beröra reservation 3 av
folkpartiet och miljöpartiet. Det framgår att
folkpartiet har lämnat sin motionsståndpunkt om
att det finns stor risk för en politikerstyrd skola, för
den ståndpunkten upprepas inte i reservationen.
Reservanterna koncentrerar sig nu på en
lagreglering av inflytandet för skolpersonal,
föräldrar och elever, så att det skall garanteras. Det
är i mitt tycke väl djärvt av reservanterna att
använda så starka ord som garantera, när man vet
innebörden i ordet -- eller är det månne så att
reservanterna inte vet det?
Jag vill göra den parentesen att Lars Leijonborg här
egentligen tog tillbaka sin gamla ståndpunkt, när
han också talade om att det finns risker för
politikerstyrd skola. Hans ord blev därvidlag ett
eko av vad Ann-Cathrine Haglund sade.
Alltnog, som Larz Johansson redan har påpekat,
kommer längre fram i reservationen eftertankens
kranka blekhet. Där medges ju att systemet med
självstyrande skolor kan hindra eller försvåra en
kommunal skolpolitik enligt förpliktelserna
gentemot skollagen. Det får alltså även i
folkpartiets kommunala värld finnas en kommunal
skolpolitik. Det trodde man knappast, när man har
läst alla litanior över den kommande
kommunalpolitikerstyrda skolan, som skulle bli
följden av decentraliseringen och
kommunaliseringen.
Reservanterna talar t.o.m. om att det lokala
beslutsfattandet vid skolenheter kan komma att stå
i strid med allmänintresset, uttryckt i kommunala
och statliga beslut. I sådana fall skall, enligt
reservanterna, den lokala beslutsrätten kunna
inskränkas.
Reservanterna har naturligtvis helt rätt i det sista de
här skriver, nämligen att allmänintresset måste ta
över särintressena, när dessa två intressen
kolliderar, och att en kommunal skolpolitik inte får
hindras eller försvåras av ett system med
självstyrande skolor.
Med dessa inskränkningar blir det som
reservanterna kallar garanti för personalens,
föräldrarnas och elevernas inflytande detsamma
som kan härledas ur utskottsmajoritetens
ståndpunkt. Den ståndpunkten är nämligen
följande: Statsmakterna skall centralt enbart
reglera dessa förhållanden genom stadgandet i
skollagen, 1 kap. 2 § tredje stycket, som lyder:
''Verksamheten i skolan skall utformas i
överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom skolan skall främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö.''
När det gäller lagen om självstyrande skolor har
också vänsterpartiet en reservation. När Ylva
Johansson här med emfas säger att utskottet är
ogint, vill jag påpeka för Ylva Johansson att det i
propositionen, vilken utskottet ansluter sig till, står
bl.a. följande: ''Även eleverna har berättigade krav
på att få del av ett ökat lokalt inflytande.'' Det kan
ju inte direkt kallas för ogint.
Oenigheten mellan oss och vänsterpartiet gäller hur
det här skall åstadkommas. Propositionen och
utskottet tror inte på centrala detaljregleringar. Jag
tycker att Ylva Johansson skall ta sig en funderare
på följande: Det har under många år gjorts försök
att detaljreglera elevinflytande och
personalinflytande i olika slags föreskrifter, lagar
och förordningar, och med olika slags konferenser.
Den vägen för att ge inflytande för elever och
personal har inte visat sig vara särskilt lyckosam, i
varje fall inte när det gäller eleverna. Det tycker jag
att man skall tänka på innan man bryter staven över
utskottets ståndpunkt i det här avseendet.
När det gäller reservation 5 från moderaterna,
folkpartiet och miljöpartiet om fristående skolor
tar jag nu inte upp en diskussion om nivån på
stödet, eftersom det blir anledning att återkomma
till den frågan i samband med behandlingen av
budgetpropositionen. Jag noterar bara att man i
propositionen säger att en översyn skall syfta till att
nivåerna för fristående skolor blir mer jämförbara
med de kommunala.
När det sedan gäller formuleringen i skollagens 1
kap. 3 § om de fristående skolornas ställning
jämfört med de kommunala skolornas har
reservanterna invändningar. Lagrummet föreslås få
följande lydelse:
''Vid sidan av de skolformer som anordnas av det
allmänna kan det finnas skolor som anordnas av
enskilda fysiska eller juridiska personer (fristående
skolor).''
Specialmotiveringen till lagrummet lyder: ''Med
den utformning som regeln nu har fått markeras att
de fristående skolorna är sidoordnade de
skolformer som inom det offentliga skolväsendet
för barn och ungdom anordnas av det allmänna,
dvs. att utbildning vid en fristående skola i vissa fall
kan ersätta utbildning inom någon av dessa
skolformer.''
Reservanterna säger att de vill ha en formulering
som jämställer de fristående skolorna med de
offentliga. Min fråga är: Kan två företeelser vara
mera jämställda med varandra än att stå vid sidan
av varandra och vara sidordnade?
Avsnittet om ett generellt bidrag till skolsektorn
har alstrat tre reservationer, en från moderaterna
och folkpartiet, en från vänsterpartiet och en från
miljöpartiet. Av tidsskäl kommenterar jag bara
moderaternas och folkpartiets reservation. I den
kräver man ett nytt förslag till statsbidrag som
beräknas per elev och år, är lika stort för kommunal
och fristående skola samt skall följa elevens val av
skola. Detta är alltså kraven.
Larz Johansson har varit inne på detta förut och
uttryckt sig på ett sätt som jag i stort sett kan
instämma i. Reservanterna utgår från -- som han
också påpekade -- att alla elever på grundskolan i
en kommun kostar lika mycket per år och att alla
elever i en kostnadsklass i gymnasieskolan kostar
lika mycket per år. Det är ju, som Larz Johansson
sade, inte alls fallet. Elever i olika stora klasser,
elever boende på olika avstånd från skolan, elever
boende i glesbygd/tätort, elever med
inlärningssvårigheter, elever med annat
hemspråk -- alla kostar olika, även om de bor i
samma kommun, går i samma skolenhet och i
samma årskurs.
Reservanterna tycks egentligen bara intressera sig
för att bidraget skall vara lika stort för kommunala
och fristående skolor. Men även om man löser det
problemet enligt reservanternas önskan så kvarstår
ju alla de avvägningar som jag nämnde, och
åtskilliga fler -- jag tog bara några exempel.
Det är just den här kopplingen, att bidragen skall
följa elevens val av skola, som enligt min mening
gör reservanternas förslag omöjligt. Enligt
reservanterna måste ju genom den s.k.
elevpenningsidén dessa elevbidrag bli manifesta och
uppenbara sig som konkreta summor som skall
överföras mellan olika skolenheter, inte bara
mellan kommunala och fristående, utan också
kommunala skolenheter sinsemellan, liksom också
mellan en kommunal skola i en kommun och en
kommunal skola i en annan kommun.
Det är i detta läge jag ställer frågan: När vi vet att
elever kostar olika mycket, hur skall elevbidraget
beräknas om man vill ta hänsyn till olikheter elever
emellan? Jag utgår naturligtvis från att moderater
och folkpartister som talar så mycket om individen
och dess frihet, om hänsyn till individen och dess
särart, har tänkt på hur detta skall tillgodoses i
deras system. Nu hade det faktiskt varit tiden och
platsen att närmare utveckla detta, men det hör vi
mycket litet om.
När reservanterna skriver att bidraget skall följa
elevens val av skola, är det ju för övrigt fel just nu,
för inte ens moderater och folkpartister yrkar nu på
att det är eleven som skall välja skola. De
accepterar utan reservation utskottets skrivning i
detta avsnitt. Där står -- som har citerats förut här i
kammaren: ''Utskottet anser att utgångspunkten
för placering av elever vid skola inom kommunen
skall vara elevens närhet till skolan. Kommunen
skall emellertid enligt utskottets mening så långt
det är praktiskt och ekonomiskt möjligt tillgodose
elevers och föräldrars önskan om placering vid viss
skola.''
Jag skall inte kommentera det avsnittet mera; våra
synpunkter framgick av debatten tidigare här i dag.
Folkpartiet åberopar i reservation 19, om
riktmärke för klasstorlekar, ett uttalande av
utskottet från december 1989 i betänkandet om
kommunalt huvudmannaskap för lärare. Det har
också varit föremål för debatt förut här, så jag skall
fatta mig ganska kort.
Det är riktigt att vi nu inte knyter det riktmärket till
statsbidragsutformningen, och det beror på att det
visat sig omöjligt att med den nu valda
statsbidragsmodellen göra detta. Därför knyter vi i
stället riktmärket till det nya förslaget till läroplan
för grundskolan. Krångligare är inte det. Det
väsentliga måste ändå vara, Lars Leijonborg, att
riktmärket finns i något viktigt dokument som rör
skolan.
Eftersom Lars Leijonborg återkommer gång på
gång till den här punkten och kritiserar oss och
vänsterpartiet, tycker jag att han skall fundera över
en sak. Han säger att det tillförs inga resurser.
Folkpartiet tillför ju heller inga resurser. Eftersom
Lars Leijonborg är så enveten på den här punkten,
måste jag säga att folkpartiet hade en gyllene chans
att haka på vänsterpartiets yrkande, som finns i en
reservation.
Lars Leijonborg höll faktiskt på att göra det, men
hyggliga som vi är frågade vi om folkpartiet skulle
reservera sig där också, och då hoppade Lars
Leijonborg snabbt av. Det går att ändra på det här
i kammaren och göra en vändning till. Om Lars
Leijonborg inte gör det, tycker jag att han skall tala
tyst om resurser. Det är möjligt att folkpartiet har
700 à 800 miljoner att lägga på här. Men gör det då!
Sedan till reservation 21 av centern och folkpartiet,
som gäller gymnasieregionerna -- Lar Johansson
tog upp detta förut. Reservanterna vill omedelbart
avskaffa gymnasieregionerna och låta varje
kommun själv besluta om att anordna
gymnasieskola. Utskottet anser att man på litet
längre sikt kan göra som reservanterna säger.
Däremot anser inte utskottet att man omedelbart
bör göra det. Huvudskälet är att kommuner med
nyetablerade gymnasieskolor och därmed dryga
investeringskostnader inte omedelbart skall kunna
få sin gymnasieskola starkt reducerad genom att
grannkommuner öppnar nya skolor. Vi tycker att
en övergångstid skulle ge kommunerna i en
gymnasieregion tid att förbereda sig för den fria
etableringen, som även utskottet anser att man på
sikt bör tillåta, när man nu ändrar
statsbidragssystemet.
Reservanterna säger att de inte delar farhågorna
som kommit till uttryck i det här sammanhanget. Vi
tycker icke förty att det finns sådana farhågor. De
har, för att ta ett exempel, manifesterat sig i ett brev
till utskottet från Åmåls kommun, där en
gymnasierektor bedömer att det kan vara sannolikt
att några grannkommuner skulle kunna starta egen
gymnasieskola, och därför känner man sig hotad.
Det är bakgrunden till att utskottets majoritet på
den här punkten inte nu går så långt som
reservanterna vill.
I reservation 30 yrkas avslag på propositionen när
det gäller att inrätta ett särskilt institut för
handikappfrågor inom skolväsendet. Det är väl
egentligen främst renodlingen av skolverkets
uppgifter och koncentration på
läroplansutveckling, tillsyn och utvärdering som
har gjort att utskottet ansett sig kunna acceptera
propositionens förslag beträffande ett särskilt
handikappinstitut. Skolverkets arbete med
läroplansutveckling, tillsyn och utvärdering skall
självfallet gälla också de handikappade eleverna.
På den punkten finns det ingen tveksamhet.
Utskottet kan också se fördelar med att samordna
länsskolnämndernas stödorganisation,
specialskolorna och den del av SILs uppgifter som
har gällt handikappade, t.ex. produktion av
speciella läromedel.
Vi betonar också från utskottets sida att det nya
institutet och det nya skolverket skall etablera ett
nära samarbete som också borde borga för att de
handikappade eleverna inte kommer i en sämre
situation än nu utan snarast i en bättre.
Herr talman! Det här var några korta kommentarer
till en del av reservationerna. Jag har inte kunnat ta
upp alla reservationer, för det medger helt enkelt
inte tiden, utan jag ber med detta att få yrka bifall
till utskottets hemställan som helhet.
Anf. 43 ANN-CATHRINE HAGLUND (m)
replik:
Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker att det
var bra att vi äntligen fick en debatt om innehållet
och om begreppet likvärdig utbildning och om
kunskaper och färdigheter. Det var bra att Lars
Gustafsson försökte reda ut vad man menar med
''likvärdig'' och ''likvärdig utbildning''. Det visar att
det behövs en ganska omfattande bevisföring för att
klarlägga vad man menar med ''likvärdig'', som i
propositionen används i en mängd olika betydelser.
Därtill kommer andras tolkning, skolöverstyrelsens
t.ex.
Jag instämmer i mycket av det som Lars Gustafsson
sade. Däremot anser jag inte att vårt krav är
tillgodosett. Självklart skall skolan stödja varje
elevs utveckling, men det är inte detsamma som att
låta varje elev utvecklas maximalt. Ett av
grundfelen med vår skola är ju att den inte har haft
inriktningen att låta varje elev utvecklas maximalt
efter sina förutsättningar.
Sedan tycker jag inte att det anges tillräckligt tydligt
att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och
färdigheter och att denna huvuduppgift är
överordnad andra uppgifter.
Att inte denna skolans överordnade uppgift klart
och tydligt anges medför att det blir en sorts
dubbelt budskap. Det är svårt för dem som är
verksamma i skolan att tyda detta. Den
övergripande signalen måste vara klar i
valsituationer, för både lärare och skolledare, att
huvuduppgiften är att ge kunskaper och
färdigheter.
Ett resultat av att den signalen inte ges i dagens
skola är stoffträngseln. Vi har krävt att ämnena
skall ses över, att sådant som är mindre viktigt tas
bort och att man när något nytt förs in skall ta bort
något annat. Det är en utomordentligt grannlaga
uppgift, men det är särskilt viktigt i en situation när
man decentraliserar och avreglerar att det är klart
utsagt att skolans huvuduppgift, överordnad andra,
är att ge kunskaper och färdigheter.
När det gäller våra synpunkter på fristående skolor
vill jag understryka att det klart skall sägas att de
skolorna är jämbördiga med andra. Det görs inte,
och därav vår reservation och vårt krav på ett nytt
lagförslag.
Till sist vill jag säga något om klasstorlekarna som
jag inte har kommenterat förut. Moderata
samlingspartiet har ett särskilt yttrande där vi anser
att undervisningsgrupperna självfallet skall vara så
små som möjligt men att detta är någonting som
skall avgöras lokalt efter de olika
förutsättningarna.
Anf. 44 LARS LEIJONBORG (fp) replik:
Herr talman! Det var bra att Lars Gustafsson
nämnde vårt tillkännagivande om lektorer. Det hör
också till den här listan som gör att jag satte ett
något högre betyg på utskottets betänkande än på
propositionen.
När det gäller klasstorlekar finns i min
argumentation ett drag av ''vad var det jag sa'' eller
''betalt och kvitterat''. Nu fick vi här en prislapp på
vad det kostar att minska klasstorlekarna, om man
inte skall ta pengarna inom systemet: ungefär 800
miljoner.
Att jag är så envis med detta beror på att jag i ett
antal debatter under de sista åren på 80-talet, när
jag drev tanken att det är möjligt att omfördela,
fick höra att det är socialt oacceptabelt, för det
kommer att drabba de svagaste eleverna för hårt.
Jag tänkte ägna huvuddelen av den här repliken åt
frågan om självstyrande skolor, för jag tycker att
den är intressant. Vi är överens om att mera skall
bestämmas lokalt. Det finns formuleringar om det
både i propositionen och i utskottsbetänkandet.
Att det då emellanåt kan inträffa intressekonflikter,
det vet vi av verkligheten, och det är lätt att
föreställa sig att det uppstår sådana i framtiden.
Föräldrar, elever och lärare på en gymnasieskola
tycker att verksamheten är ganska bra som den är.
Den kommunala skolstyrelsen anser att
gymnasieskolan skall tillföras en viss yrkesinriktad
linje därför att det vore bra för orten. Det är alltså
två åsikter som står emot varandra. Jag tycker att
det inte är alldeles enkelt att tala om vilken av de
båda åsikterna som skall få göra sig gällande. Min
poäng med en lagstiftning som ger stöd åt de lokalt
verksamma är att sådana intressekonflikter på
något sätt skall kunna överprövas. Jag ser framför
mig att konflikter av den här typen får hanteras av
t.ex. förvaltningsdomstol, där skolstyrelsen med
sina politiska målsättningar och med stöd av
lagstiftning driver sin uppfattning och där de lokalt
verksamma med stöd av lagen om självstyrande
skolor hävdar sin mening. Därefter får en tredje
part slita tvisten. Vi kan polemisera om detta. Både
socialdemokraterna och t.ex. folkpartiet
liberalerna strävar både i fråga om resurser och val
av skola i en riktning som gör att dessa problem
uppkommer. Det är därför riktigt med en positiv
dialog.
Anf. 45 EVA GOE S (mp) replik:
Herr talman! Jag vill än en gång ta upp förslaget
om att överlämna till en juridisk person, t.ex. en
ekonomisk förening där föräldrar ingår, att driva
exempelvis en Montessoriskola eller annan
fristående skola. Att utreda hur detta juridiskt skall
kunna ske det bör väl inte vara farligt. Alla borde
enligt betänkandet ha rätt att starta profilskolor.
Lars Gustafsson säger att vi inte kan få det bättre
och att dessa fristående skolor skall stå sida vid
sida. Men det finns ju fortfarande hakar kvar, och
vi har genom vår reservation på denna punkt velat
peka på dessa.
Som jag tidigare sade arbetar rätt många
kommittéer, utredningar och beredningar, som
skulle kunna se över också denna fråga. Vi behöver
alltså inte arbeta fram något förslag här och nu.
Vår reservation nr 18 går ut på att förenkla
statsbidragssystemet genom att dela upp statens
bidrag till kommunerna på dels ett
utjämningsbidrag, dels en elevpeng, dels ett
barnomsorgsbidrag, som går till institutionerna.
Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det
förslaget. Vi anser att det innebär en förenkling
jämfört med det nuvarande systemet, som
inrymmer en hel del viktningsvariabler.
Anf. 46 YLVA JOHANSSON (v) replik:
Herr talman! Nu säger Lars Gustafsson att vi
kanske är överens om att vi vill öka inflytandet.
Men socialdemokraterna och vänsterpartiet skiljer
sig åt när det gäller hur elevinflytandet skall öka.
Det är något förvånande att utskottets ordförande
nu anger detta skäl för att våra partier inte kunnat
komma överens i denna fråga. Vi i vänsterpartiet
anger ju inte i vår motion eller reservation hur
elevinflytandet skall öka. Anledningen härtill
trodde jag att jag hade klargjort i mitt anförande.
Vi tror inte att vi har några universallösningar. Men
jag anser att det borde vara möjligt att föra en
diskussion om hur elevinflytandet skall kunna ökas.
Därför borde man kunna bifalla vårt yrkande att
riksdagen skall begära ett förslag från regeringen.
Också i en decentraliserad skola måste det vara
möjligt att diskutera vad vi tycker är ett mycket
allvarligt problem, nämligen den
väldokumenterade bristen på elevinflytande. Man
borde därför föreslå åtgärder för att underlätta och
öka elevinflytandet. Detta skall inte förväxlas med
en central reglering. Jag förstår uppriktigt sagt inte
varför Lars Gustafsson använder argument mot
centrala reglers begränsade betydelse för ett
elevinflytande. Vi har inte föreslagit någon central
reglering av hur elevinflytandet skall gå till. Vad vi
har föreslagit är att elevernas rätt till inflytande
klart skall framgå av skollagen. Det gör vi eftersom
vi anser att skollagen bör vara ett centralt
rättesnöre för all verksamhet i skolan.
Jag vill upprepa vad jag sade i mitt anförande:
Riksdagen kan aldrig kommendera fram en bra
skola. Det kommer till sist an på dem som har sin
dagliga verksamhet i skolan. Men vi kan genom
olika beslut försvåra eller underlätta en positiv
utveckling i skolan.
Det är en sådan diskussion jag efterlyser, och jag
hade hoppats att vi skulle ha kunnat komma
överens om att inleda en sådan diskussion och
utifrån den komma fram till de åtgärder som skulle
kunna underlätta och öka elevinflytandet.
Anf. 47 LARS GUSTAFSSON (s) replik:
Herr talman! Till Ann-Cathrine Haglund vill jag
säga att jag citerade ganska mycket därför att jag
ville visa att de formuleringar som moderaterna har
i sina reservationer och i ett särkskilt yttrande och
formuleringarna dels i utskottsbetänkandet, dels i
andra dokument som är viktiga i det här
sammanhanget ligger oerhört nära varandra i vissa
avseenden. Jag förstår att jag inte kan övertyga
Ann-Cathrine Haglund på den här punkten, utan
hon får tycka att uttrycket ''att utvecklas maximalt
efter sina förutsättningar'' är någonting annat än
vad som står i dessa dokument. Min förhoppning är
bara att vi genom en sådan här debatt för andra
skall kunna påvisa skillnaderna i valörerna. Jag
tycker nästan att vi närmar oss en semantisk
diskussion på den här punkten.
Det glädjer mig att Ann-Cathrine Haglund tonade
ned det annars så vanliga kulsprutemässiga
hamrandet om hur dålig den svenska skolan är.
Hon gjorde det i varje fall i sin replik.
Låt mig sedan till Lars Leijonborg säga att det inte
var jag som satte upp någon prislapp. Jag bara
konstaterade att vänsterpartiet har en reservation,
där man anger den summa som partiet vill lägga på.
Den summan var Lars Leijonborg nära att halka
på. I sista stund vek han av, men han kan ju hoppa
på den summan igen. Jag hade alltså inga
prislappar, utan jag bara konstaterade att det finns
en reservation som Lars Leijonborg kan ansluta sig
till om han kan få sitt parti bakom sig i fall han vill
lägga på mellan 700 och 800 milj.kr.
Så till frågan om självstyrande skolor. Lars
Leijonborg säger att lagstiftningen är ett stöd i det
sammanhanget. Men om man jämför hela
formuleringen i folkpartiets reservation med
utskottets formulering finner man att det inte
föreligger någon skillnad i sättet att förankra det
hela. Folkpartiets förslag är inte säkrare, sett ur de
berördas synpunkter, än utskottets formulering.
Det tycker jag att man skall göra klart för sig.
Jag sade, Ylva Johansson, att försöken att
lagreglera centralt inte varit särskilt framgångsrika.
Det har erfarenheten visat, och det borde man
kanske ta till sig. Den generella regleringen
hänvisade jag till genom citatet ur skollagen om de
demokratiska grundvärderingarna. Det är det
generella man kan säga centralt. Sedan får man på
lokal nivå tolka lagen. Genom att det står i lag kan
det prövas i olika sammanhang. Det borde räcka i
fråga om central reglering. Annars blir återigen
allmänna formuleringar, som inte är särskilt mycket
att hålla sig i när man kommer till den konkreta
situationen i skolan.
Anf. 48 ANN-CATHRINE HAGLUND (m)
replik:
Herr talman! Det är riktigt att Lars Gustafssson
inte kan övertyga mig. Det är inte bara en
semantisk skillnad, utan det gäller frågan om att
vara tydlig när man formulerar mål och vad skolan
skall innehålla, hur läroplanerna skall utformas
samt vilka kunskaper och färdigheter eleverna skall
få, vilken kvalitet vi skall ha på skolan.
Jag håller förvisso med dem som sagt att det finns
mycket fint i den svenska skolan. Det görs
fantastiska insatser av elever och lärare och även av
väldigt många föräldrar. Men det finns problem,
och de flesta av problemen bottnar just i att man
inte varit tillräckligt tydlig när det gäller skolans
huvuduppgift, dvs. att det inte ses som skolans
huvuduppgift att bibringa kunskaper och
färdigheter. Det är så väldigt mycket annat som
skolan skall göra. Man får tecken på det när man
undersöker lärarnas attityder till sitt arbete.
Lärarna talar då om stress och en känsla att inte
hinna och orka med. Man märker att lärarna flyr
yrket och lärarutbildningen inte är tillräckligt
attraktiv. Det är precis detta det handlar om. När vi
nu skall lägga ut ansvaret till verksamheten, är det
särskilt viktigt att man är tydlig på de här
punkterna, så att det blir en klar signal om vad
lärarna skall ägna sig åt i sitt arbete. Det är därför vi
har krävt en definition av begreppet ''likvärdighet''
och att skolans huvuduppgift skall anges som
överordnad, nämligen att bibringa kunskap och
färdigheter.
Anf. 49 LARS LEIJONBORG (fp) replik:
Herr talman! Jag anser att det kvarstår en skillnad
i majoritetens och minoritetens skrivningar när det
gäller de lokalt verksammas möjligheter att hävda
sin rätt. Enligt Lars Gustafssons modell har den ena
parten, kommunen, rätt att till sist avgöra vad som
skall gälla. Enligt den modell som jag har anslutit
mig till blir det två parter som får framföra sina
åsikter. Även de lokalt verksamma har juridisk
uppbackning, och sedan får en tredje part, t.ex. en
förvaltningsdomstol, slita tvisten.
När det gäller de 800 milj.kr. som vpk föreslår i sin
reservation minns jag inte riktigt den incidenten att
jag skulle ha varit på väg att ansluta mig till det
förslaget. Det måste i så fall ha varit ett olycksfall i
arbetet. Vi har alldeles avgjort inte 800 milj.kr. att
tillföra skolan. Vi har fullt upp med att diskutera
hur vi skall ställa oss när Lars Gustafssons parti för
fram förslag om besparing med samma summa på
skolområdet.
Anf. 50 EVA GOE S (mp) replik:
Herr talman! Jag vill upprepa min fråga när det
gäller det generella statsbidraget kontra en
elevpeng. Vi har alltså föreslagit att det skall införas
ett generellt statsbidrag till kommunens hela
verksamhet i form av ett utjämningsbidrag, vars
storlek blir beroende av kommunens skattekraft
och struktur. Detta bidrag skall alltså täcka hela
området. Dessutom skulle det utgå en elevpeng
som följer eleven till skolan, vare sig det är en
kommunal, kooperativ eller fristående skola, som
är godkänd enligt skolplanen. Jag vill ha en
kommentar till den idéen, som skulle förenkla hela
statsbidragssystemet.
Anf. 51 LARS GUSTAFSSON (s) replik:
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund talade i sin
senaste replik mycket om att läroplanerna skall
vara tydliga. Det blir ju tillfälle att återkomma till
frågan om läroplanerna senare, och därför tar jag
inte upp den saken nu. Men kvar står att
moderaterna säger att eleverna skall ha rätt att
utvecklas maximalt efter sina förutsättningar. I
utbildningsplanen för grundskollärarlinjen står att
man skall stödja varje elevs utveckling. Det är inte
exakt samma formulering, men jag måste säga att
det är väldigt litet som skiljer på den punkten. Som
jag sade tidigare har jag inte för avsikt att försöka
övertyga Ann-Cathrine Haglund. Andra får väl
bedöma vilka skillnader det finns i formuleringarna
när de får se dem in extenso.
Till Lars Leijonborg vill jag säga att med den totala
formuleringen i folkpartiets reservation blir det till
slut ändå kommunen som har rätt att avgöra hur
man skall förhålla sig. Det framgick av de senare
formuleringar som Lars Leijonborg har i sin
reservation, att det till slut ändå är kommunen,
allmänintresset, som tar över särintressena. Jag
tycker därför att reservationen inte skiljer sig
särskilt mycket från utskottsmajoritetens
ståndpunktstagande.
Miljöpartiet säger i sin reservation att statsbidraget
skall gå till skolan direkt. Jag vill i korthet säga till
Eva Goe s att det finns en del problem med detta.
Det är bl.a. svårt att definiera vad en skolenhet är.
Jag kan hänvisa till ett tidigare
utredningsbetänkande där man kom fram till att
detta inte är alldeles enkelt. Man måste också fråga
sig om det finns nationell statistik på detta område
som gör det enkelt att skicka bidraget direkt till
skolorna. Detta har att göra med en rad strukturella
kriterier, som man på ett enkelt sätt måste kunna
ta fram utan att ha en omfattande byråkrati för att
definiera detta. Det finns alltså en rad mycket
praktiska hakar i miljöpartiets förslag. Det ser
enkelt ut på papperet, när man säger att bidraget
skall skickas direkt till skolan. Men man finner att
det inte är så enkelt om man tränger in i problemet.
Det beror på svårigheten att begreppet
''skolenhet''. Det är ett av skälen till att vi anser att
det inte finns någon möjlighet att gå den vägen.
Tredje vice talmannen anmälde att Lars
Leijonborg, Eva Goe s och Ann-Cathrine Haglund
anhållit att till protokollet få antecknat att de inte
ägde rätt till ytterligare repliker.
Anf. 52 Statsrådet GÖRAN PERSSON (s):
Herr talman! Jag skall inte kommentera utskottets
betänkande, för det har utskottets ordförande gjort
på ett förtjänstfullt sätt. Däremot förtjänar
debatten som sådan en kommentar. Den har visat
på en betydande enighet om den skolpolitik som
propositionen representerar. Vi kommer på nästan
alla punkter att få stöd av riksdagen för den linje
som läggs fast i propositionen.
Debatten har också varit bra på så sätt, att den visat
att samstämmigheten om de här linjerna mycket väl
kan ligga till grund för en politisk enighet också ute
i kommunerna i den utveckling som vi nu har
framför oss. Det är en styrka för skolan.
Den enigheten har ett undantag och har haft så
under väldigt många år. Det är moderata
samlingspartiet som medvetet ställer sig utanför.
Jag har följt skolpolitiken här i riksdagen sedan
1979 och har haft tillfälle att lyssna till de
anföranden som Ann-Cathrine Haglund brukar
hålla, anföranden av samma slag som det hon höll
också i dag. Det är ett aggressivt tonläge, ett
utdömande av skolans verksamhet, en
svartmålning av vad som sker runt om i vårt land
varje dag på 5 000 arbetsplatser.
Jag håller med Larz Johansson i det han sade om
att den typen av beskrivning av vad som sker ute
i skolorna verkligen inte bidrar till att locka unga
begåvade människor att välja läraryrket. Eftersom
den beskrivningen dessutom i grunden är falsk,
bidrar den också till någon typ till förakt av politik
och politiker.
Debatten har ändå varit bra på så sätt, att ju längre
den har framskridit desto mer dämpad har fru
Haglund blivit. I sin sista replik sade hon ändå att
det sker väldigt mycket bra i den svenska skolan.
Jag hoppas att detta är någon typ av signal på en
positionsförflyttning från moderata
samlingspartiets sida i den meningen att man
respekterar och värderar en arbetsinsats som så
väldigt många människor dagligen utför i våra
skolor. De är värda den respekten och
uppskattningen. Först utifrån en sådan
verklighetsbeskrivning kan vi gå vidare i ett
reformverk. Det är det reformverket som vi har
gett verktygen för i den här propositionen.
Jag har velat säga detta om debatten, eftersom
detta faktiskt är ett centralt politiskt faktum och en
iakttagelse som vi har kunnat göra under så lång tid
och som tydligen också gäller för fortsättningen.
Moderaterna står isolerade, men om de vill ansluta
sig är de välkomna. Deras högröstade linje gäller
inte som en beskrivning av verkligheten.
För ett år sedan hade vi en annan debatt i den här
kammaren. Då var det fullsatt på läktaren, och det
var fullsatt i plenisalen. Man hade satt upp
kravallstaket utanför rikdagshuset. Det var
partiledare i talarstolen, och min avgång krävdes
både härifrån talarstolen och av skanderande
talkörer utanför rikdagshuset.
Vi tog då den pricipiella debatten och fattade det
principiella beslutet om regleringen av lärarnas
tjänster. Det blev en våldsam debatt, fylld av
överdrifter och lögnaktiga påståenden, fylld med
skrämsel och med beskrivningar av vad som
komma skulle, något som inte alls motsvarade
verkligheten.
Det var några som orkade ta den debatten och som
tyckte att den var värd att ta. Vi kan i dag, ett år
senare, konstatera att den debatten, när vi vunnit
den, lade grunden för det vi nu gör i fråga om
statsbidragssystem, skoladministration,
skollagstiftning och på en lång rad andra punkter.
Det var inget tomt symbolbeslut, utan det var ett
beslut som rörde en av de sakligt fundamentala
faktorerna för att få till stånd en decentralisering av
skolans verksamhet.
Då var det lätt för några att ställa sig vid sidan av
och utnyttja det missnöje och den oro som fanns,
och det gjorde man verkligen!
Jag brukar peka på att när den debatten väl var
vunnen, så inträffade ungefär en månad senare den
allmänna motionstiden i rikdagen. Vid
motionstidens utgång hade inget av de partier som
i december månad beskrev kommunaliseringen
som en katastrof framställt något motionsyrkande
om att beslutet skulle rivas upp. Man förbigick
detta med tystnad. Vad som i december var
katastrof och övergrepp, var i januari inte värt att
nämnas. Tydligare än så kan inte defensiven
beskrivas, och tydligare än så kan inte
inställsamheten mot mäktiga intressen på skolans
område beskrivas. Tidningen Skolvärlden har
utomordentligt väl beskrivit detta mycket tragiska
politiska spel.
Nu är det ett år senare, och nu har vi enighet. Det
vi lade fast som princip, det vi stakade ut som
handlingsprogram och som då våldsamt
kritiserades och gjordes ned, det har vi nu enighet
omkring: statsbidragssystemet,
utvärderingsfrågorna, läroplansteorierna,
skollagen och skoladministrationen. Detta är steg
två i det här resonemanget, och där har vi i dag
enighet.
Det känns naturligtvis bra när Lars Leijonborg står
här och säger att han ger propositionen godkänt
betyg. Det känns bra, men det hade varit bättre,
Lars Leijonborg, om vi från början hade fått se ett
rakryggat uppträdande från folkpartiets sida. Då
hade vi kanske kunnat gå ännu längre i den här
processen.
Det hedrar en del av aktörerna i dagens debatt att
de haft en rak och konsekvent linje genom hela
denna fråga. Skolpolitisk forskning kommer så
småningom att visa vilka det har varit -- det är ingen
större tvekan på den punkten.
Jag har rest mycket under det här året -- jag kände
mig tvungen till det. På grund av den våldsamma
kritik som i fjol riktades mot regeringsförslaget och
inte minst mot min person sade jag att jag skulle
resa ut och träffa lärarna och möta dem på landets
skolor. Jag har under året gjort det. Jag har träffat
mellan 25 000 och 30 000 lärare, och jag vågar påstå
att jag har träffat samtliga landets skolchefer. Jag
har träffat de allra flesta skolledarna, hela den
statliga skoladministrationen. Jag har varit på
många föräldramöten och på Hem och Skolas
rikskonferenser. Jag har träffat skolstyrelsernas
ledamöter. När vi dragit principerna för fjolårets
beslut och dagens proposition har man överallt
sagt: Det där är rätt, det har vi önskat oss länge, stå
på dig och se till att det blir gjort.
Det har inte funnits några partigränser i det
budskapet. Det har varit folkpartister, moderater,
centerpartister och socialdemokrater. Över
partigränserna har man kommit fram efter mötena
och sagt: Stå på dig, det är rätt!
Den där opinionen känner naturligtvis även ni som
sitter i riksdagen. Jag misstänker att ni också träffar
folk som arbetar ute på fältet. Då återstår inte
särskilt mycket annat som politisk taktik och
strategi för dem som var motståndare till den här
processen än att försöka starta en annan debatt,
glömma bort fjolårets debatt, dra ett streck över
den. Jag förstår den uppläggningen.
För mig, som slet med debatten och som fick dra
den ända hem tillsammans med hårt arbetande
partikamrater i utskottet, med vänsterpartiet och
med goda argument från några centerpartister,
känns det angeläget att påminna om den.
Att nu folkpartiet och moderaterna gör
skolpengsfrågan till den stora principiella frågan i
den här debatten är heller inte särskilt förvånande.
Det är ju den som skall skilja oss åt nu. För
moderaterna är detta ingenting nytt. Detta har
länge varit moderaternas paradfråga i
skolpolitiken. Där har Ann-Cathrine Haglund gott
internationellt stöd -- hon är inte ensam. Det finns
många konservativa ute i världen som sett detta
som möjligheten att utveckla skolan. Men att
radikala liberaler, särskilt svenska folkpartister,
som har en stolt tradition när det gäller skapandet
av den svenska skolan, nu skulle byta fot och
betrakta skolan som någonting som kan regleras
med den enklaste marknadsfilosofi, det är en
nyhet. Dit har Lars Leijonborg manövrerat
folkpartiet, och där sitter partiet nu. Följer man
den internationella debatten, vilket jag gör i min
egenskap av statsråd -- jag träffar mina kollegor på
OECD-möten -- kan man notera vad som hänt ute
i världen. Det som hänt är att den engelska
skolministern, Thatchers man, när thatcherismen
fallit, har deklarerat att resonemangen om en
skolpeng, vouchers, inte är någonting som längre
gäller -- den är inte praktiskt möjlig att hantera.
Men när Thatcher går ut, går Westerberg in! Så ser
det ut, och det är tragiskt med tanke på att
Westerberg här leds in i en fålla som allt fler överger
och som är så fjärran från folkpartistisk tradition i
skolpolitiken. Detta är Lars Leijonborgs bedrift,
och den lär vi kanske få anledning att återkomma
till.
Lars Leijonborg borde fråga sig varför inte Ann-
Cathrine Haglund i dag åberopar framgångarna i
England och i USA, för där har ju hennes
skolpolitiska recept prövats. Vi har haft tio år av
extrem högerpolitik i såväl USA som England.
Reagan och Thatcher har prövat sina idéer i
skolpolitiken. Resulatet känner vi till. Det
amerikanska skolsystemet befinner sig i ett
katastrofalt tillstånd. En av de stora
inrikespolitiska frågorna är hur man skall kunna
restaurera vad som har brutits ned. Det engelska
skolsystemet uppvisar motsvarande tendens. Det
som för tio år sedan i den svenska högerns agitation
var framtidslanden och lyckorikena, USA och
England, nämns nu aldrig i agitationen. Det som
för tio år användes som exempel för den svenska
skolpolitiken plockas nu aldrig fram. Varför? Jo,
därför att det har prövats och visat sig vara icke
möjligt att använda. Det har lett till mänskliga
tragedier och fördärvandet av en
ungdomsgenerations utbildning. I det läge då vi alla
vet detta kommer Leijonborg traskande och
ansluter sig. I samma ögonblick pläderar han
fortfarande för, om jag förstod honom rätt, att vi
skall hålla fast vid en statlig reglering av tjänsterna.
För alla som vet vad det handlar om, för alla de
många skolmänniskor ute i landet som har följt den
här debatten och som förstår att den statliga
regleringen representerar det stelt centralt
fastställda och samtidigt möter resonemanget om
en skolpeng, för alla dessa tänkande och
reflekterande människor, är naturligtvis detta ett
politiskt och intellektuellt moras, som inte på något
sätt låter sig sättas på pränt, möjligen slarvigt
uttryckas i en talarstol.
Så är det, herr talman, och så blir det, om man låter
tillfälliga opinioner leda sig. Detta är vad som hänt
i den här frågan.
Det har inte varit lätt att driva den här linjen -- det
medger jag -- men det visar sig i dag, när vi kommit
till ett etappmål, att det har varit en riktig linje.
Skolan är och förblir en kultur- och
kunskapsinstitution. Den låter sig inte styras och
regleras som en enkel kvartersbutik. Detta inser
hela den utvecklade världen. De som har prövat att
göra detta har fått överge receptet.
Skolpengen är fel tänkt. Det avslöjas inte minst av
de frågor som Larz Johansson och Lars Gustafsson
har ställt. Det är en fröjd att lyssna till Larz
Johansson när han tenterar Leijonborg och
Haglund. Ingen fråga kan de svara på, inget besked
har de att ge annat än att detta på något sätt skulle
vara marknadsekonomins förlängning in i
skolsystemet. Men hur går det för dyslektikerna,
som Lars Leijonborg så varmt värnar om? Det kan
han inte svara på. Skolan är, som jag sade, en
kunskaps- och kulturinstitution och den kan inte
och skall inte regleras som en enkel kvartersbutik.
Skolan är någonting annat, någonting viktigare.
Detta säger jag som en politisk reflexion över vad
vi har upplevt och sett.
Vad ligger framför oss? I vilket mönster passar det
in som vi gör i dag? Hur ser skolpolitiken ut? Vilken
strategi har vi valt?
Herr talman! Jag har lagt upp något som jag har
kallat för min dagordning. Där har jag tydligt talat
om vilka saker som behöver göras för att vi skall få
till stånd en utveckling där vi håller samman
grundskola och gymnasieskola, där vi engagerar
människor som arbetar i den och där vi ger
föräldrar och elever större utrymme att vara med
och bestämma.
För att det skall åstadkommas och för att det skall
vara en skola för alla i fortsättningen, behöver vi
göra förändringar i de stora tunga system som styr
verksamheten. När vi har genomfört de
förändringarna skall vi genomföra förändringar i
organisation och innehåll. Det är en medveten
strategi, en långsiktig linje.
På dagordningen står naturligtvis inte bara
propositioner. Där står också utredningar,
regeringsbeslut och en del översynsarbete. Låt mig
bara säga att jag ser några väldigt tydliga steg som
har tagits och ytterligare steg som kommer att tas,
som passar in i strategin och som riksdagen kommer
att få hantera.
Först hade vi den skolproposition från februari
1989 som Lars Gustafsson hänvisade till. Därefter
kom kommunaliseringspropositionen som lade fast
vad som skulle komma i nästa proposition i form av
förändringar av olika styrfunktioner.
Nu kommer ansvarspropositionen som vi
behandlar i riksdagen i dag. Den tillhandahåller
instrument och redskap för en lokal utveckling av
skolan. I februari kommer kunskapspropositionen,
den som reglerar, skapar förutsättningarna och ger
innehållet åt gymnasieskola och vuxenutbildning.
Därefter, i stort sett samtidigt, följer ett
resonemang i budgetpropositionen om kopplingen
mellan förskola och skola som också blir möjlig att
genomföra till följd av den proposition vi tar
ställning till i dag. När de organisatoriska sakerna
är genomgångna kommer direktivet till
läroplansöversynerna. Översynerna kan för en
gångs skull göras i ett samlat grepp för förskola,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
Så ser strategin och handlandet ut.
Självfallet möter man en och annan invändning när
man lägger fast en så tydlig och snabbt driven
dagordning. Det skall man inte nonchalera, men
man får inte vid dessa tillfällen tveka om
inriktningen av arbetet. Inriktningen är fastlagd.
Det är det som gäller! Man får vara beredd att föra
debatt.
Sedan, herr talman, är det underbart att en och
annan gång höra att någon begär votering. Då får
vi veta vad majoriteten tycker. Sedan kan vi gå
vidare. Så ser alltså strategin ut i fråga om
innehållet i det kommande arbetet och sättet att
gripa sig an det: gå framåt, för debatt och begär
votering.
Det här skall också ses i samband med hur man
utvecklar och förändrar den gemensamma sektorn.
Skolan är en stor och viktig del av den
gemensamma sektorn, vilket är något som de flesta
i denna kammare sluter upp bakom. Den
gemensamma sektorn är viktig för människors
välfärd och rikedom i den meningen att man skall
leva ett rikt liv.
Den gemensamma sektorn är stor i Sverige. Vi har
valt att göra många saker gemensamt -- sådant som
vi inte tycker att marknaden har löst på ett bra sätt
eller sådant som skall stå utanför de mekanismer
som marknaden representerar, nämligen förmågan
att efterfråga beroende på egen ekonomisk styrka.
Det är inte den egna ekonomiska styrkan som skall
vara avgörande, utan behovet.
Alla har samma rättigheter, och alla har lika värde.
Därför tycker vi att omsorg, vård och utbildning är
sådana saker som vi alla har samma rätt till.
För den sakens skull har vi byggt upp dessa stora
och högt kvalitativa verksamheter, men de skall
också förnyas och utvecklas. På det området har vi
sett en del svårigheter. Vi har hamnat i ett läge då
vi har haft svårigheter att se den nya vägen.
Det har ibland varit svårt att få gamla strukturer att
förändras. Det har varit jobbigt att föra debatt med
personalorganisationer. Men skall dessa
gemensamma verksamheter överleva och
utvecklas, måste de också vara i takt med tiden och
motsvara de människors önskemål som använder
tjänsterna. I samma ögonblick som en sådan
situation inte föreligger börjar dessa gemensamma
verksamheter att falla sönder. Det gäller inte minst
skolan.
Detta måste vi förstå. Den kunskapsuppbyggnad
som finns i befolkningen leder fram till ökade krav
på inflytande -- både från professionella och
uppdragsgivare, lärare och föräldrar. Detta i sin tur
driver besluten allt längre fram i organisationen.
Det gäller såväl skolan som den gemensamma
sektorn i övrigt. Det är den principiella
utgångspunkten och det är detta det ytterst handlar
om. För detta ändamål måste vi tillhandahålla
redskapen och instrumenten.
Under 60- och 70-talen när det rådde ständig
ekonomisk tillväxt, satt vi i stora statliga
utredningar och fördelade tillväxten. Denna
tidigare strategi tror jag är svår att upprätthålla
under 90-talet. Det handlar om att göra andra saker
än vad vi gör i dag, utan att kunna påräkna realt sett
större resurser. Något av det vi gör i dag måste
ifrågasättas och överges.
Det är oerhört svårt att göra den typen av
granskning utifrån ett nationellt perspektiv. På
varje enskild anläggning -- skola, vårdhem eller
liknande -- har man som professionell eller förälder
sin egen uppfattning om vad det är som egentligen
borde ändras eller justeras. Då låter sig inte den
verksamheten utvecklas i och med att man lägger
fast ett och samma beslut för hela landet vid ett och
samma tillfälle. Man måste tillhandahålla verktyget
åt de människor som finns inom verksamheten att
själva bedriva den typen av löpande utveckling och
förnyelse av sektorn.
Däri ligger det nya, och det är det som är så svårt
för många av oss att se. Vi håller fast vid traditionen
om att utreda, statligt eller centralt, med gigantiska
kommissioner.
Den gymnasieskola som vi skall förändra nästa år
har utretts, mina vänner, i 16 år! Jag tror inte att ett
sådant tempo kommer att kunna hålla dessa
verksamheter som vi representerar i frontlinjen av
samhällsutvecklingen, för att uttrycka mig milt.
Vi måste tillägna oss ett nytt sätt att förnya och
förändra på. Vi måste bygga upp systemen på ett
sådant sätt att de människor som arbetar inom
verksamheten, får driva fram förändringar och
beredas utrymme och möjligheter för sina idéer.
Det påverkar statsbidragssystem och läroplaner
därför att samtidigt som denna frihet skall skapas,
skall vi hävda det som är så viktigt för skolsektorn --
någon typ av nationell likvärdighet.
Var finns ramen? Var finns begränsningarna? Inom
vilka gränser skall vi hålla oss? Det resonemanget
finns utvecklat i den proposition som vi behandlar i
dag och resonemanget kommer att följas upp i
läroplansöversynen som startar i vår.
Det svåra är alltså att åstadkomma lokal frihet och
samtidigt hävda nationell likvärdighet. Det är
precis som Lars Gustafsson sade -- likvärdighet är
naturligtvis inte samma sak som likhet. Det är inte
likhet vi åsyftar.
Det som är olika och på många sätt ser litet
annorlunda ut, kan naturligtvis ändå vara
likvärdigt. Vi vet att innan den processen rullar är
det många mäktiga intressen som utmanas. Om vi
som politiker i dessa lägen ser som vår främsta
insats att väta fingret, sätta upp det i luften och
känna vartåt de starka intresseorganisationernas
vindar blåser, kommer ingenting att förändras eller
utvecklas. Så är det.
Nu lägger vi fram en ansvarsproposition. Sedan
följs den, vilket jag sade förut, av en
kunskapsproposition. Där kommer vi, vilket
riksdagen kan delges som information, att föra
samman gymnasiefrågorna med
vuxenutbildningsfrågorna. Vi kommer att i en och
samma proposition föra dessa resonemang.
Vi gör det därför att vi inser att gymnasieskolan
förbereder för vuxenlivet. Det är en frivillig
skolform. Ungdomarna står inför ett helt liv med
alla dess möjligheter. Familj, fritidsverksamhet,
kulturaktivitet, arbetsliv, samhällsengagemang --
allt detta skall ungdomarna förberedas för. Vi vet
att de som vuxna kommer tillbaka till utbildning
fem sex gånger därför att de tvingas till det när de
byter arbete. Om vi inte har en skola, ett
utbildningsväsende, som står öppet för den vuxne
att komma tillbaka till och få ny avstamp i kommer
vi att bygga upp en situation som vidgar klyftorna i
samhället. Det är därför riktigt att koppla ihop
resonemanget om vuxenlivets start i
gymnasieutbildningen med den återkommande
utbildningen som vi har talat så mycket om under
så många år och försöka att göra verklighet av det
genom att låta gymnasieskolan vara en ryggrad
även för den verksamheten. Det kommer vi att
beskriva i kunskapspropositionen.
Detta leder fram till lokala kunskapscentra som blir
så viktiga både för att den enskilde individen skall
kunna växa och för hembygden och regionen. Den
plats i detta land som i nästa årtionde inte har
möjlighet att erbjuda en bra utbildning något så när
på hemorten, kommer successivt att tappa alltmer
av attraktion och kraft. Det måste vi inse.
Vi tänker också ta bort de sista kvarvarande
formella gränserna mellan det gamla läroverket och
yrkesskolorna genom att se till att de yrkesinriktade
program som gymnasieskolan innehåller också blir
treåriga. Vi kommer också att se till att vi tar stora
innehållsmässiga grepp. Jag återkommer till dem
när jag skall tala om läroplansöversyner. Detta
kommer in i kunskapspropositionen, som blir nästa
steg i den skolpolitiska reformeringen.
Det sker mycket just nu. Parallellt finns också ett
resonemang om förskola och skola. I
budgetpropositionen kommer vi att utveckla
kopplingen mellan förskolan och skolan. Genom
beslutet i dag kommer ni att göra skolan lik
förskolan organisatoriskt. Förut har det förelegat
en mängd hinder för samverkan mellan förskola
och skola till följd av den statliga regleringen av
skolan. Det har åtminstone upplevts och åberopats
som hinder. Ni undanröjer dem i dag.
Det är då naturligt att gå vidare och säga att
förskola och skola egentligen är samma sorts
verksamhet. Barnen utvecklas. De lär sig.
Samtidigt med den processen behöver de också en
social omsorg. På så sätt finns det all anledning att
koppla förskola och skola till varandra.
Det har funnits regler som har förhindrat detta i
kommunerna. Det gäller socialtjänstlagens
konstruktion och en del gamla regler i skollagen,
som ni tar bort i dag. Kvarvarande regelverk som
förhindrar detta tänker vi föreslå att ta bort i
budgetpropositionen. Därmed får vi möjlighet att
ha en gemensam kommunal organisation för
förskola och skola. Man slipper revirgränser och
den typ av resonemang som innebär att man tar
barnen ifrån förskolan och sätter dem i skolan. Det
är samma verksamhet.
Vi drar också upp riktlinjerna för en gemensam
läroplan. Innehållet i förskolan är oerhört
avgörande för barnets skolgång och vuxenliv. Vi vet
att mycket av språkutvecklingen sker i de tidiga
förskoleåren.
I propositionen för vi också fram förslag till
ändringar i skollagen som möjliggör en flexibel
skolstart för dem som vill och bedömer att det är
lämpligt för deras barn. För dessa barn skall det
vara möjligt att börja i skolan vid sex års ålder. Det
behövs naturligtvis en övergångsperiod för att
kommunerna skall kunna få möjlighet att svara upp
emot detta. Det ligger också i resonemanget.
Utredningen om skolbarnsomsorgen är inne i ett
slutskede. Jag räknar med att man ganska snart
skall få ett resultat som ytterligare anknyter den
verksamheten till skolans område.
Vid läroplansöversynen kommer man bl.a. att utgå
från det teoretiska resonemang som ligger i dagens
beslut. Ni talar om vikten av tydliga läroplaner och
vikten av en koppling till lokala arbetsplaner och
lokalt läroplansarbete. Ni lyfter fram lärarnas
professionalism. Detta ingår i dagens proposition.
Det här följs sedan upp genom att vi vid ett och
samma tillfälle skall göra en gemensam översyn av
skolformerna. Två stora frågor kommer att utöva
en stark inverkan på den översynen och påverka
innehållet i skolans arbete och kravet på kunskap.
Den ena är internationaliseringen i samhället. Vi
blir alltmer integrerade med omvärlden. Det
rymmer oerhörda möjligheter. Det är löftesrikt att
se unga människors attityd till omvärlden. Det är
inte Sverige som är arbetsfältet i framtiden. Det är
världen. För att man skall klara det skärps
naturligtvis kravet på att alla har goda
språkkunskaper. Kravet på att man själv skall vara
förankrad i sin egen kulturella bakgrund skärps
också. Det påverkar innehållet.
I innehållet ligger också de ekologiska
frågeställningarna. Vi vet att detta är den framtida
stora överlevnadsfrågan. Talar man med en elva-
eller tolvåring i dag, inser man att de är helt klara
över den här saken. En skola som inte förmår ge
kunskaper som ger samband, överblick och
beredskap för dessa barn att som vuxna
medborgare och konsumenter handla på ett sådant
sätt att de agerar så att vi långsiktigt kan överleva
på detta jordklot, kommer inte att vara trovärdig
och ligitim. Det måste påverka innehållet, brett
rakt över hela skolsystemet. Det ligger i
läroplansresonemanget.
Det här är den skolpolitiska strategin. Det är den
skolpolitiska dagordningen som vi har slagits
intensivt för. Vi har debatterat den. Efter att ha rest
i landet tycker jag att vi har fått en mycket bra
uppslutning kring den. Skolan är viktig. Det som är
viktigt är värt en strid.
Skolan skall vara en spjutspets -- som Olof Palme
uttryckte det -- mot framtiden. Det som är en
spjutspets måste ligga före. Det måste vara i takt
med tiden om det skall fungera som brytare. Vi
måste därför i vårt utvecklings- och
förändringsarbete ha en ständigt pågående process
så att skolan får den karaktären. En skola som är
förankrad i 60- eller 70-talet kommer inte att
fungera som spjutspets. Skolan skall vara
förankrad i nuet och i framtiden. Man skall
naturligtvis dra nytta av erfarenheter av vad som
har hänt tidigare. Men detta måste vara
utgångspunkten.
Jag tror att de stora statliga utredningarnas tid är
förbi. Det är de som arbetar i skolan -- lärare och
skolledare -- som tillsammans med elever och
föräldrar som skall utgöra drivkraften. Lokala
politiker blir allt viktigare som samtalspartner i en
dialog. Skolan är och förblir en samhällets
angelägenhet också i fortsättningen. Den är allas
vårt ansvar, inte bara föräldrars och lärares. Vi skall
alla ta ansvar för skolan. Det avgör faktiskt vårt
framtida liv och leverne.
Det är det här som det handlar om, och det är det
här som diskussionen har gällt. I detta perspektiv
skall dagens proposition sättas in. Det är en viktig
uppgift, men det är också en vacker uppgift.
Man är priviligerad när man får arbeta med skolan
och med barn och ungdom. Det handlar om att vi
är med och fostrar en ny generation, ger den
kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och stil
som gör att den kan bygga en bättre värld än den vi
har byggt. Det är detta som är det vackra i skolans
uppgift. Därför är det ett så oerhört privilegium att
få delta i en sådan debatt och få driva en sådan
diskussion. Därför sade jag förut att skolan är värd
en strid. Skolan skall ha ett tydligt ledarskap. I det
perspektivet passar dagens ansvarsproposition
förträffligt in.
Anf. 53 ANN-CATHRINE HAGLUND (m)
replik:
Herr talman! Jag har följt Göran Perssons
uppläggning av anförandena i kammaren sedan han
blev skolminister. Han använder hela tiden samma
strategi och samma taktik. Den går ut på att sära ut
oss moderater och att anklaga oss för svartmålning.
Folkpartiet varnas för att ha något samröre med
moderata samlingspartiet eftersom det bara skulle
leda till elände. Han har ett politiskt förföriskt och
flödande tal när han kritiserar oss. Han tillkänner
oss inga positiva synpunkter på dagens skola.
Jag behöver väl inte upprepa det igen: Det görs
mycket fint i dagens skola, men det finns problem.
Och de problem som finns är ju vad vi politiker är
satta att ta itu med.
Jag vill gärna hänvisa till en alldeles ny artikel som
har kommit i min hand. I nr 50 av Affärsvärlden
skildrar Bo Södersten tillståndet i den
socialdemokratiska skol- och utbildningspolitiken.
Jag skulle vilja rekommendera skolminister Göran
Persson att läsa den artikeln.
Så till kommunaliseringen. Skolministern
kritiserade oss i borgerligheten för att vi inte
upprepar vårt krav på att lärarna inte skulle
kommunaliseras. Men det var ju så att denna
kommunalisering redan var betald. Den var
uppgjord med facket, och den betalades dyrt -- den
var t.o.m. inledningen till en regerings avgång. Att
riva upp det beslutet var icke realistiskt, eftersom
priset redan var betalt.
Även jag reser mycket ute i skolorna i vårt land och
talar med både elever, lärare och föräldrar. Jag
möter lärare som jobbar och sliter men som känner
missmod, inte minst efter förra årets debatt. De
känner också stress och stoffträngsel, och de är
oroade över undervisningen, över yrkets status och
över lärarutbildningen. Men typiskt är att skall man
diskutera kvalitets- och innehållsfrågor -- det som
är det väsentliga -- så kan man inte debattera med
skolminister Göran Persson, utan skall man
diskutera med utskottets ordförande, Lars
Gustafsson. Inte minst frågedebatten i går om
utvärderingen av skolan visade att skolminister
Göran Persson inte vill diskutera kvalitetsfrågorna.
Jag tror nog att Göran Persson har en strategi, men
den är en strategi i fel ordning: först ta målen och
läroplanen, sedan ändra i organisationen. Detta är
det grundläggande systemfel som Göran Persson
gör. Vi måste naturligtvis först slå fast skolans mål
och göra upp läroplaner som är tydliga och som
tydligt anger skolans huvuduppgift: att ge kunskap.
Sedan skall vi ändra organisationen.
Anf. 54 LARS LEIJONBORG (fp) replik:
Herr talman! Det var nog länge sedan kammaren
fick ta del av en så magnifik uppvisning i
självgodhet som den vi just har lyssnat till!
Jag funderar litet på vad dessa våldsamma
trumpetstötar är motiverade av -- är det för att ni
samtidigt håller på att anta vår politik på punkt
efter punkt? Ni tar vår politik i betygsfrågan, ni tar
vår politik i skolstartsfrågan, ni talar om
profilskolor och ni tar vår politik i
statsbidragsfrågan.
I Göran Perssons anförande fanns inte ett ord om
den bitterhet och de samarbetsproblem som
kommunaliseringsbeslutet föranledde, inte ett ord
om de problem för Sverige som land som den
offentliga lönerörelsen hösten 1989 har fört med
sig.
Göran Persson talar om skolforskning. Jag måste
säga att jag med mycket stor tillförsikt ser fram
emot den dag när forskare skall ta del av vad
folkpartiet har sagt i skolpolitiken de senaste åren.
Vi har nämligen hållit en mycket rak linje. Däremot
är det ett och annat faktum som glöms bort i Göran
Perssons skildring av regeringens ''raka'' linje. Han
för in Bengt Göranssons sista skolproposition i
bilden, som om denna på något sätt var en
byggsten, men alla som var med minns ju att den
avförde kommunaliseringsfrågan -- en liten detalj
som Göran Persson glömde bort.
Jag tror också att framtidens -- och även dagens --
forskare skulle ha åtskilligt att säga om Göran
Perssons internationella rundmålning. För att bara
ta en detalj i detta sammanhang: Vouchers är
mycket ovanligt i USA och förekommer såvitt jag
vet knappast någonstans. Sanningen är väl den att
man i de allra flesta länder nu med stort intresse
prövar att ge större rätt för föräldrar att välja skola
och mer av lokalt beslutsfattande.
Jag funderar också på vad Göran Persson menade
när han sade att skolan inte är någon kvartersbutik.
Som jag var inne på i min replik till Lars
Gustafsson, torde detta vara ett problem också för
er. Ni säger ju att föräldrar och elever skall få välja
skola i större utsträckning. Om det nu inträffar, att
många väljer en skola i stället för en annan, är det
väl också för er ett problem hur resurser skall föras
från den ena skolan till den andra? Då måste väl
också ni ha prislappar eller någonting liknande?
Det här är ett viktigt problem, som vi absolut inte
bara talar om från talarstolar utan har brottats med
och utvecklat i ett antal rapporter. Det vore bra om
Göran Persson kunde föra en mera seriös
diskussion om de här viktiga frågorna.
Till sist vill jag ställa en fråga. Sollentuna kommun
har infört kommunal skolpeng. Anser
skolministern att Sollentuna kommun betraktar
sina skolor som kvartersbutiker?
Anf. 55 EVA GOE S (mp) replik:
Herr talman! Jag har svårt att förstå varför Göran
Persson låter så gråtmild. I dag borde väl vara en
glädjens dag, om man skall följa det paket som
ligger på bordet? För oss är det mycket glädjefullt,
eftersom en hel del har gått igenom. Ta t.ex.
ekologin -- nu har det blivit så verklighetsanknutet
att man t.o.m. i skolorna skall få lära sig om miljön!
Detta är ett krav som vi har drivit sedan långt innan
vi kom in i riksdagen. Jag väntar med spänd
förväntan på de mål och riktlinjer som jag efterlyste
för ett år sedan.
Skolministern säger att undervisningen skall vara
förankrad även i vår kultur. Därför tänker jag
återigen ställa frågan: Vad har hänt och vad
kommer att hända med den kommunala musik-,
dans- och kulturskolan? Eftersom den inte är
definierad i det offentliga skolväsendet, finns en
risk för att den blir utdefinierad. Detta skulle jag
vilja få ett konkret svar på.
Sedan undrar jag varför det skulle vara så orimligt
att utlokalisera skolverket, när man utlokaliserat
det ena verket efter det andra: boverket, banverket
och allt vad det heter. Att lägga ett skolverk mitt i
Sverige vore väl någonting att fundera på? Det är
också en fråga till Göran Persson.
Lars Gustafsson sade att det är svårt att ge
statsbidrag till skolan därför att det var svårt att
definiera skolan. Därför frågar jag nu Göran
Persson: Är det så svårt att veta vad en skolenhet
är? Skulle det inte gå att införa vårt statsbidrag,
som faktiskt tar hänsyn till att förskola och skola
skall ses i ett sammanhang? Vi vill alltså ha ett
generellt statsbidrag, som täcker de ekonomiska
svårigheter som finns i kommunerna och som följer
eleverna till institutionerna i både skola och
barnomsorg.
Göran Persson tycker att det är ett privilegium att
få jobba med skolan. Ja, det första jag sade från den
här talarstolen var att jag tycker det är ett verkligt
privilegium att vara lärare. Därför vet jag också hur
lärarnas situation är. Ge dem arbetsfrihet och
arbetsglädje -- det är det viktigaste redskapet. Och
jag tycker faktiskt att Göran Persson är på god
väg -- det berömmet vill jag ge.
När det gäller skolstart vid sex års ålder ser jag inte
att problemet ligger i administrativa svårigheter,
utan jag ser det ur pedagogisk synvinkel. Jag har
varit i England och sett hur skolorna fungerar där,
dit barnen kommer när de är fem år. Men det är en
helt annan skolform. Därför vänder jag mig mot att
man använder barnen som brickor i ett krispaket
och slänger in dem i skolan. Jag vill att skolan skall
anpassas till sexåringarna -- eller till femåringarna --
och inte tvärtom.
Anf. 56 YLVA JOHANSSON (v) replik:
Herr talman! Jag har inget att invända mot
skolministerns anförande, men jag skulle vilja
ställa en fråga.
Göran Persson sade så här: Vi skall ge verktygen till
dem som finns ute i verksamheten för att förnya och
förändra. Detta ställer jag gärna upp på, men jag
vill fråga om skolministern bland dessa som ''finns
ute i verksamheten'' också ser den dryga miljonen
elever. Vilka verktyg vill skolministern ge eleverna
för att öka deras inflytande? Jag menar att det här
måste bli föremål för en central debatt och
förhoppningsvis också för åtgärder.
Det finns i dag stora brister när det gäller
utvärdering och uppföljning av skolan. Nu skall det
bli ändring på det, och det är bra. Men när det
gäller elevinflytandet -- speciellt inflytandet över
undervisningen, det område som eleverna själva
uppger att de helst vill ha inflytande över -- finns
bristerna ganska väl dokumenterade. Dessa brister
upprör mig och mitt parti, för vi menar att eleverna
måste ses som medarbetare i skolan. Elevernas
inflytande och engagemang i undervisningen är av
central betydelse för att man skall nå bra resultat i
skolan.
Jag kan inte acceptera att detta stora problem får
en så undanskymd för att inte säga osynlig plats i
regeringens proposition. Jag vill fråga: Hur ser
skolministern på elevernas roll i skolan? Är bristen
på elevinflytande över huvud taget ett problem, och
kan vi i så fall föra en diskussion om hur vi skall
försöka förbättra elevernas möjligheter att påverka
undervisningen och sin egen arbetssituation?
Anf. 57 Statsrådet GÖRAN PERSSON (s)
replik:
Herr talman! Först vill jag vända mig till Ylva
Johansson. Klarar vi inte ett vettigt elevinflytande,
kommer vi inte heller att klara en bra skola. Det
kommer att allt kraftigare understrykas. Särskilt
kommer detta att märkas i gymnasieskolan. När vi
framlägger vår proposition,
kunskapspropositionen, nästa år, kommer dessa
resonemang att vara centrala. Får eleverna inte en
möjlighet att vara med och utöva inflytande,
kommer de att vända skolan ryggen. Det är jag
alldeles övertygad om. Här finns en lång rad saker
som man kan och måste göra. Dem kan vi mycket
väl diskutera. Vi har all anledning att vara kreativa.
Helt kort till Eva Goe s. 6-årsstart är en stor
pedagogisk fråga och en stor social fråga. Den låg
i regeringens struktur- och sparpaket, gemenligen
kallat krispaketet. Där pekade vi på stora
förändringar i gemensam sektor, som skulle göra
att vi får mer av välfärd för de resurser som vi sätter
in. Någonting viktigare för barn och ungdom än att
koppla ihop skola och förskola, att de stora
pedagogiska och sociala verksamheterna
samverkar, har jag svårt att se. Det är oerhört
viktigt för dem och därmed också för nationen. Det
platsar på så sätt väl i en diskussion om strukturen i
gemensam sektor. Det är mot denna bakgrund som
den frågan fanns med i det sammanhanget.
Ann-Cathrine Haglund klagar bittert. Hon har
uppenbarligen inte bara hållit tal här i kammaren
utan också lyssnat på andras. Hon fångar alldeles
riktigt den politiska strategi som jag har valt och
som väl fru Haglund kan känna en viss bitterhet
över. Men det är så, Ann-Cathrine Haglund, att ni
i moderata samlingspartiet representerar en
skolpolitisk tradition, som har gjort att ni i regel har
stått utanför de breda uppgörelser som har träffats.
Dessa breda uppgörelser har i regel varit
förankrade i det socialdemokratiska partiet, i
folkpartiet, i centerpartiet och av och till också i det
kommunistiska partiet, i dag vänsterpartiet. Så har
det sett ut. När jag då har funnit att de mycket
enkla marknadslösningar som moderaterna har
stått och står för börjar vinna anklang hos de gamla
skolliberalerna, har jag blivit bekymrad. Jag har
ägnat stor kraft och mycken möda åt att beskriva
eländet med den politik som moderaterna står för,
i syfte naturligtvis att beskriva för folkpartisterna
vad de är på väg att ge sig in i. Där har fru Haglund
alldeles rätt fångat det budskap som jag står för.
Fru Haglund har i övrigt alltid varit möjlig att
förutse. Det har varit min kritik av moderaterna.
Under stark press här i kammaren i dag har hon i
nästan alla inlägg retirerat, skruvat ner tonen och
börjat säga att det finns också ett och annat som är
bra i den svenska skolan. Ja, fru Haglund, den
svenska skolan ligger i världstopp. Vi jämför oss
regelbundet med andra länder i OECD-kretsen. Vi
har ingenting att skämmas för -- tvärtom. Vi satsar
mest av alla länder på vår ungdomsskola, och vi
ligger i topp också i det avseendet. De nationer och
system med ''magnet schools'' som fru Haglund
åberopade har minst av allt rosat marknaden i de
jämförelserna. Så är det, och det är bra om
moderaterna kommer till insikt om detta. Det är en
utgångspunkt för den skolpolitiska debatt som vi
har all anledning att föra gemensamt, därför att det
är fakta.
Sedan finns det -- vilket jag inser och på intet sätt
skall fördölja -- fel, bekymmer och brister också i
den svenska skolan. Naturligtvis, konstigt vore det
annars. Men dem kan vi aldrig angripa och hantera,
om vi beskriver verkligheten på det negativa och
felaktiga sätt som moderaterna har gjort. Skall vi
komma framåt och kunna förändra, måste vi
faktiskt utgå från den verklighet som gäller och
beskriva de arbetsinsatser som görs av
hundratusentals lärare i detta land. Så många är
det. Åtskilliga tusentals skolledare samt
engagerade elever och deras föräldrar gör ett bra
arbete. Men det finns en del saker som förhindrar
dem att göra det fullt ut, och det är dessa saker som
vi nu försöker plocka bort.
Jag är glad över att Eva Goe s, Ylva Johansson,
Larz Johansson och Lars Leijonborg i viss
utsträckning har ställt sig bakom
socialdemokraternas linje i denna reformstrategi.
Jag är däremot litet bedrövad över att moderaterna
inte kan komma ut från sin isolering, se till det
konstruktiva och föra en debatt. Sedan kan man
beskylla mig för att vara retorisk eller ägna mig åt
vackert och fagert tal. Politik är också tal. Politik är
att klä de tankar man bär och de visioner man har i
tal, att vinna människor för sina idéer. Jag blir
oerhört smickrad om Ann-Cathrine Haglund
tycker att det jag säger är vackert. Då börjar de
idéer som jag representerar att tränga in också i
hennes medvetande. Dit trodde jag inte att jag
skulle kunna nå. Undrens tid är uppenbarligen inte
förbi.
Till Lars Leijonborg vill jag säga att jag är kritisk
mot folkpartiet och besviken. Lars Leijonborg har
i sitt parti en lång rad representanter för en
progressiv skolpolitik: Gunnar Helén, Rodhe och
Bert Stålhammar, människor som många av oss
som arbetar med skolfrågor har känt stor beundran
och respekt inför. De skulle aldrig komma på
tanken att orientera sig mot kvartersbutikens ideal.
De skulle naturligtvis hålla fast vid kulturoch
kunskapscentra. Detta leder fram till att de elever
som kommer dit alla skall ha lika rätt. De ser inte
likadana ut. De behöver olika stöd och stimulans.
För detta behövs en omfattande samhällelig
verksamhet. Den måste vara olika, därför att
eleverna ser olika ut. De är individer, och dessa
individer kan inte förses med en och samma
prislapp och skickas runt på någonting som man
tror är en marknad. Där har ni inte kommit fram i
ert resonemang, och där återstår fortfarande för
Lars Leijonborg att bevisa att hans teorier skulle
kunna fungera i praktiken. Lars Gustafsson och
Larz Johansson har effektfullt markerat genom
frågor hur tung detta bygge är. Jag kan spä på
genom att säga: Koppla Lars Leijonborgs krav på
skolpeng och marknadsorientering till hans
samtidiga vurm för en statlig reglering av tjänster,
och ni ser det intellektuella och politiska moras som
folkpartiet har hamnat i när det gäller skolfrågorna.
Jag är också kritisk mot folkpartiet i den meningen
att jag tycker att folkpartiet inte står för en linje.
Tydligast markeras detta av den partimotion som
Bengt Westerberg skrev under med anledning av
budgetproposition 1990 och som Lars Leijonborg
utan blygsel har åberopat här i kammaren i dag.
Man skriver så här om kommunaliseringsbeslutet:
''Folkpartiet anser att beslutet att kommunalisera
lärartjänsterna var olyckligt både i sak och i form.
Om det mot förmodan skulle visa sig att det
politiska läget förändras så att beslutet kan rivas
upp under vårriksdagen, kommer vi att medverka
till detta.'' Man har inget yrkande. Budskapet är:
Tar någon ett initiativ står folkpartiet till tjänst.
Men folkpartiet tar inget initiativ.
Jag pressade Lars Leijonborg på detta i den
allmänpolitiska debatten, och jag vill upprepa det
igen. Jag tycker att detta på något sätt ger uttryck
för en kluvenhet inför insikten om vad som är
riktigt i utvecklingen. Om man väljer det riktiga,
får man en del problem med starka intressegrupper,
och då hamnar man mitt emellan.
Folkpartiet är således kluvet -- såsom det brukar
vara. På något sätt har man valt att ansluta sig till
den som man för tillfället tror är starkast, och det
är trist och litet bedrövligt.
Så kommer Lars Leijonborg fram till det stora
fyndet i den internationella debatten. Han säger
nämligen att det inte finns några ''vouchers'' i USA.
Nej, det gör det inte, så där har Lars Leijonborg
rätt. Det är i varje fall ovanligt med sådana. Man
har sådana på några håll på försök. Men Lars
Leijonborg vill införa skolpeng i Sverige. Vad som
inte duger i Reagans USA, det skall Lars
Leijonborg alltså genomföra i Sverige. Och vad
som inte dög i Thatchers England, det vill Lars
Leijonborg åstadkomma tillsammans med Ann-
Cathrine Haglund i Sverige. Det är ju det som
kritiken gäller. Lars Leijonborg ger mig alltså rätt
på den punkten.
Men förklara då, Lars Leijonborg, varifrån dessa
nyliberala tankar kommer, hur de är förankrade
internationellt och hur de kan kopplas till en
ansvarsfull skolpolitik, som utgår från de elever
som faktiskt har det största behovet av samhällets
stöd och hjälp! Hur skall dessa saker förenas? Det
återstår att göra, och däri ligger folkpartiets
tillkortakommande.
Anf. 58 TREDJE VICE TALMANNEN:
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om
att detta sammanträde skall fortsätta efter kl.
19.00.
Anf. 59 ANN-CATHRINE HAGLUND (m)
replik:
Herr talman! Jag retirerar absolut inte när det
gäller det som jag har sagt tidigare i den här
debatten. Jag konstaterar att skolministern
kommer med fagert tal. Men det är ett tal med
mycket av självgodhet och med föga innehåll.
Jag kan känna bitterhet över att skoldebatten inte
handlar om kunskaper och kvalitet. Den handlar
alltså inte om det som är det viktiga. Dessutom
känner jag besvikelse över att vårt lands
skolminister inte vill föra den debatten. Han vill
inte tala om innehållet, och han vill inte heller börja
med att först slå fast vad vi skall ha skolan till.
Är det bra t.ex. att vissa ämnen åsidosätts, som
vetenskapliga rapporter i den internationella
utvärderingen har utvisat? Och är det bra att vissa
ämnen -- samhällskunskap, religionskunskap och
naturorienterande ämnen i vissa delar -- åsidosätts?
Det är förståeligt att skolministern inte vill
diskutera dessa saker. Skolministern älskar ju att
flytta om i organisationen. Han älskar att flytta om
klossar och att flytta det politiska beslutandet från
en politisk nivå till en annan.
Vidare kritiserar Göran Persson det här med
marknadslösningar. Men marknadslösningar
innebär att ansvaret flyttas ut till elever, föräldrar
och lärare. Det handlar om att föräldrar och lärare
skall ha den självklara rätten att välja skola.
Dessutom skall bidragen följa eleven till den skola
som har valts. Det är marknadslösningar. Det skall
alltså vara en självklar rätt för föräldrar att
bestämma vilken skola barnen skall gå i. Det gäller
ju att få det föräldraengagemang i skolan som är så
oerhört viktigt för barnen och som också är oerhört
viktigt för utvecklingen av skolan. Det är alltså
marknadslösningar att låta elever, föräldrar och
lärare få ta ett ansvar för och vara delaktiga när det
gäller skolans utformning. För att vi skall kunna
uppnå detta krävs det att skolans huvuduppgift --
jag tänker då på detta med kunskapen -- slås fast.
Vidare krävs det att vi får en lärarutbildning av hög
kvalitet, en lärarutbildning som verkligen lockar
människor att genomgå denna. Det gäller ju att vi
får lärare till skolan. Det får inte vara den enorma
brist på lärare som i dag hotar.
Mot den bakgrunden har vi föreslagit att en
kommission skall tillsättas som skall ha både att se
över lärarutbildningen och att granska de förslag
som finns, bl.a. från oss moderater. Det gäller ju att
förändra lärarutbildningen så, att både denna och
läraryrket blir attraktiva.
Skolan skall vara en spjutspets, sade Göran
Persson. Då vill jag säga: Ja, en spjutspets med
kunskap och kompetens.
Anf. 60 EVA GOE S (mp) replik:
Herr talman! Ja, Göran Persson, jag har också en
vision. Jag har en vision om en skola med skapande
och kreativa människor, en skola där barnen
utvecklas personligen, i sitt tänkande och
intellektuellt, en skola med arbetsglädje samt en
skola som är förankrad i verkligheten och där
miljön sätts i centrum. Jag skulle kunna fortsätta på
den här listan över vad som är mina visioner.
Men även ett högt torn börjar vid marken. Jag
frågar därför ännu en gång: Hur går det med
musik-, dans- och kulturskolan? Kommer den att
bli utdefinierad? Allt tal om att vi skall ha skapande
och kreativa människor och om en förankring i
kulturen låter mycket bra. Men vad kommer alltså
att hända med musik-, dans- och kulturskolan?
Anf. 61 LARS LEIJONBORG (fp) replik:
Herr talman! Göran Persson har i dag fört in en
grad av demagogi, för att inte säga vulgaritet, i
skoldebatten som vi hittills inte riktigt har varit
vana vid. Det är ett häpnadsväckande slarv med
bl.a. fakta i hans inlägg.
Göran Persson sade i sitt första inlägg att frågan om
kommunalisering inte var värd att nämnas när det
gäller de motioner som oppositionen har väckt i år.
Men nu återger han att folkpartiet faktiskt
behandlade frågan i januari och i den motion som
har väckts med anledning av den nu aktuella
propositionen. Jag har alls inte samma
verklighetsbedömning, nämligen att
kommunaliseringsbeslutet förra hösten var
nödvändigt för det som vi nu skall besluta om. På
den punkten håller jag i stället med Eva Goe s, som
tidigare i dag har sagt att det naturliga när det gäller
detta med en kommunalisering av lärartjänsterna
hade varit att också diskutera den saken i det här
sammanhanget.
Vidare är även Göran Perssons historieskrivning
beträffande folkpartiet, som skulle vara på väg in i
moderaternas marknadsekonomiska gap, och
beträffande hans kamp för att rädda oss mycket
ohistorisk. Men folkpartiets nuvarande
skolprogram, där de aktuella kraven finns med,
antogs 1987. Då var Göran Persson fast förankrad
i Katrineholms kommunalpolitik. Och då räddade
han oss inte från några käftar över huvud taget. Det
är litet synd att vi har fått den här tonen i debatten.
Det finns ju ett antal sakliga problem som vi
gemensamt har att lösa.
Nu när ni också -- under de här fanfarerna är ni ju
på glid åt vårt håll och därom råder det väl inte
något tvivel -- accepterar tanken att man i högre
grad skall låta elever och föräldrar välja skola,
uppkommer problemet med hur det ekonomiska
systemet skall utformas i en sådan här skola.
Om en dyslektiker väljer en annan skola än den
som ligger närmast, skall denne, som det står i
Göran Perssons dokument, när det är praktiskt och
ekonomiskt möjligt få gå någon annanstans.
Men då kvarstår följande fråga till Göran Persson:
Hur skall den mottagande skolan kompenseras
ekonomiskt? Det här är verkligen inte ett problem
som bara jag och Ann-Cathrine Haglund behöver
fundera över, utan det är ett problem som de flesta
av oss behöver fundera över -- möjligen med
undantag av Ylva Johansson, eftersom hon här har
sagt att hon gör en helt annan tolkning än vi andra
tycks göra beträffande utskottets skrivning om
rätten att välja skola.
Anf. 62 Statsrådet GÖRAN PERSSON (s)
replik:
Herr talman! Det må väl vara mig förlåtet om jag
på något sätt kopplar ihop dagens debatt, som
tydligen är en framgång med tanke på den
proposition som jag har lagt fram, med det som var
en förutsättning för fjolårets riksdagsbeslut och
som en del uppenbarligen försöker att förtränga.
Men jag glömmer det aldrig -- det försäkrar jag.
Det var en oerhört hård strid, och det var
nödvändigt att ta den. Det gjorde vi också, och vi
vann. Men i det sammanhanget finns det anledning
att peka på att det inte var alla som stod och som
dessutom stod rakryggade.
Jag lyssnade på Ann-Cathrine Haglunds tal i dag.
Det slutade den här gången med ett krav på en
kriskommission för lärarutbildningen. I fjol var
det, som Larz Johansson sade, ett krav på en
kriskommission för skolan -- en viss flexibilitet.
Jag kan dela Ann-Cathrine Haglunds oro på en
punkt. Det gäller lärarförsörjningen långsiktigt.
Där är jag naturligtvis öppen för alla konstruktiva
förslag, exempelvis av den typ som centerpartiet
har lagt fram i sin motion. Detta är ett problem som
vi måste lösa gemensamt. Om regeringen inte gör
något, kommer naturligtvis kravet att växa sig
starkt på någon typ av parlamentarisk beredning.
Jag kan försäkra fru Haglund att hon ganska snart
kommer att få en lång rad förslag från regeringen
samt medel anslagna i budgetpropositionen för att
möta den typen av insatser. Inte skall utskottet och
riksdagen på den punkten behöva sakna
arbetsuppgifter, verkligen inte.
Jag återkommer till marknadslösningarna.
Historien var den, fru Haglund, att ni skulle
förklara hur det skulle gå till. Jag njuter varje gång
Larz Johansson jagar fru Haglund med de frågorna.
Det är verkligheten personifierad av centern,
förankrad ute i landets kommuner. Fru Haglund,
med stöd av Lars Leijonborg, har sin förankring i
den nyliberala teorin. Då visar det sig, att när
skrivbordets perspektiv inte längre gäller, utan det
handlar om enskilda elever och kommuner, kan fru
Haglund inte svara. Det är därför vi kritiserar
marknadslösningarna. Det är därför de faller så
platt till marken. Det är så situationen ser ut.
Det här är allvarligt politiskt, för det befriar på
något sätt politikerna från att vara kreativa,
lyhörda och uppfinningsrika samt från att ta ansvar,
för marknaden sägs ju lösa problemet. Det är
därför vi för debatten, för marknaden löser inte
dessa bekymmer, den förvärrar dem. Det har vi sett
i USA och England. Där har resonemanget också
varit kopplat till kravet på skattesänkningar, vilket
är moderaternas huvudnummer och den politik
som förs i landet i dag: Sänk skattetrycket, sänk
skatterna! Det har Reagan gjort, det har Thatcher
gjort. Vi ser resultatet i skolsystemet. Skolan är
extremt kostsam. Vi har tyckt att det har varit värt
det. Sänk skattetrycket, sänk samhällsinkomsterna
och ni måste göra stora besparingar. Då kommer
förfallet.
Det går inte, fru Haglund, att ena minuten hävda
att man företräder kvalitet och kunskap och i andra
ögonblicket ansluta sig till den typen av
skattepolitisk profil. De hänger ihop. Det inser inte
minst de som arbetar ute i skolan. Det är därför
moderaterna har så liten framgång med sin
skolpolitik. Den vilar inte på den fasta grund som
den borde vila på. Fru Haglund säger däremot att
hon står fast. Hon sitter fast, vill jag säga, i ett
perspektiv på skola och utbildning som är så till den
milda grad förenklat och förvanskat att det inte är
förankrat i den verklighet alla vi andra
uppenbarligen ser. Det är moderaternas dilemma.
Eva Goe s frågor om kulturella aktiviteter, frågor
om profil på olika typer av skolor har behandlats
tidigare och kommer att behandlas i
läroplansresonemangen. Om vi likt dagens
resonemang särskilt skall reglera olika typer av
profilskolor är en fråga som också kräver sitt svar.
Jag tycker inte det. Där tror jag att utskottet har
hamnat rätt. Det vore fel, det vore att inrätta en
lång rad skolformer som vi inte har anledning att
reglera. Det skulle skapa nytt krångel och nya
bekymmer.
Slutligen vänder jag mig till Lars Leijonborg. Jag
har fört den här debatten med Lars Leijonborg en
gång förut. Jag begick då ett misstag som gjorde att
jag fick retirera och be om ursäkt. Ett sådant
misstag gör man bara en gång. Jag påstod vid det
tillfället att kommunaliseringsfrågan inte ens
nämndes under allmänna motionstiden. Men den
nämndes, jag citerade det själv. Den här gången
sade jag på det korrekta sättet. Det fanns inget
yrkande från någon om att frågan återigen skulle
tas upp. Det var det som var poängen. Då var det
en riktig beskrivning.
Poängen består i, Lars Leijonborg, att ni bedrev en
våldsam agitation och kampanj i den här frågan, i
den här kammaren, företrädda av partiledaren.
Men ni orkade inte en månad senare föra era
önskemål fram till ett yrkande, utan ni sade att om
någon annan tar upp frågan, kan vi från folkpartiet
vara med och stödja. Då kom min lilla ironiska
eftersläng: Folkpartiet, till er tjänst. Den som för
tillfället är starkast har att räkna med folkpartiets
stöd. Det gäller tydligen också i skolpolitiken. Det
är något bedrövligt.
Om det är demagogi som jag ägnar mig åt kan vi
alltid diskutera. Det vore kanske bra om Lars
Leijonborg svarade på frågorna och redde ut
begreppen, hur man ser på marknadslösningar i
skolsystemet, om det är förenligt med den
klassiska, folkpartistiska skoltraditionen. Ser Lars
Leijonborg inga bekymmer när han tittar tillbaka i
tiden? Ser Lars Leijonborg inga bekymmer när han
tittar ut över världen och ser vilka effekter den här
typen av lösningar har fått för skolsystemet? Finns
det ingenting som ringer till varning? När Thatcher
går ut ur skolpengsresonemanget, går det svenska
folkpartiet in. Är inte detta enkla konstaterande
någonting som borde få Lars Leijonborg och
folkpartiet att fundera på om man verkligen har valt
rätt partner när man valt moderata samlingspartiet
i den skolpolitiska debatten. Det är den frågan jag
har ställt och det är den som Lars Leijonborg
undviker att svara på.
Sedan tar Lars Leijonborg upp frågan om
kommunaliseringsbeslutet som förutsättning för
dagens statsbidragsförändring. Där åberopar han
Eva Goe s som sakkunnig i den meningen att han
skulle ha rätt i den tolkningen. Jag har stor respekt
för Eva Goe s, men på den här punkten har faktiskt
både Lars Leijonborg och hon fel. Dagens
statsbidragssystem, som kammaren snart tar
ställning till, och som Lars Leijonborg prisar, har
varit möjligt att lägga fram förslag om därför att vi
har tagit bort kopplingen att tjänster med
kommunen som arbetsgivare skall vara statligt
reglerade. Vi har tagit bort den kopplingen. Det
gör det möjligt att lägga ut ett schabloniserat
statsbidrag till kommunerna. Det är verkligheten,
den känner vi alla som under lång tid har jobbat
med skolfrågorna. Egentligen var det en litet fräck
dragning att åberopa fru Goe s. Jag tror att också
hon har den insikten. Inte ens där har i så fall Lars
Leijonborg stöd. Det är min gissning.
Det sägs att vi skulle vara på glid mot folkpartiet.
Det råder inget tvivel om att det finns positioner
som man skall överge. Jag skall inte på något sätt
slå mig för bröstet och säga att allt vad vi gör har en
spikrak linje från 30- och 40-talen fram till i dag.
Man måste faktiskt våga byta position. Det har jag
aldrig gjort någon hemlighet av. Det tycker jag
ibland är god politik. Men det skall redovisas, och
argumenten skall deklareras.
Jag har inför partikongressen drivit mitt parti till en
annan ståndpunkt i betygsfrågan. Det är jag glad
för. Det är ett bra beslut. Jag har drivit en linje
beträffande nya statsbidragssystem och
decentralisering, vilken är förankrad i en klassisk
socialdemokratisk syn på utveckling av offentlig
sektor. Det är jag också glad för.
Lars Leijonborg har lett folkpartiet till Ann-
Cathrine Haglund och marknadslösningarna på
skolområdet. Är han glad för detta och är
frisinnade och liberaler glada över den saken? Det
är det frågan gäller.
Det har varit en lång debatt, herr talman. Jag
tycker att den har varit bra. Den visar att vi i
grunden, kring de stora frågorna, står enade, med
ett undantag. Det undantaget hoppas vi snart skall
komma på glid, som Lars Leijonborg sade, i rätt
rikting.
Tredje vice talmannen anmälde att Ann-Cathrine
Haglund och Lars Leijonborg anhållit att till
protokollet få antecknat att de inte ägde rätt till
ytterligare repliker.
Anf. 63 BIRGER HAGÅRD (m):
Herr talman! I förrgår högtidlighöll vi nobeldagen
i det här landet. Som vanligt var det ett stort antal
amerikaner som kunde uppbära nobelpris. På en
fråga hur det kom sig att amerikaner år efter år
dominerar svarade den amerikanska ambassadören
att det sannolikt beror på flexibiliteten i det
amerikanska systemet. Det amerikanska system
som Göran Persson utdömer som eländets elände
producerar år efter år fler nobelpristagare än något
annat land. Kan det möjligtvis bero på att vi, i
synnerhet ni socialdemokrater, har satt
medelmåttan i högsätet? Det är medelmåttan som
för er har blivit det stora idealet. Vi har hela tiden
efterlyst mer kunskap och mer kvalitet i
utbildningen för att vi också skulle kunna få ett
system för högre utbildning och en
forskarverksamhet som fungerar ordentligt.
Den självpåtagna rollen som Sankt Göran klär
förvisso inte skolministern. Han talar här om sina
utomordentliga förslag, som nu skulle segla
igenom. Ja, det tror jag. Precis som Lars
Leijonborg och Ann-Cathrine Haglund förut har
påpekat är det ju förslag från moderaterna och
folkpartiet som i så stor utsträckning kommit att
prägla propositionen. Det är det som är bra i
propositionen. Det andra har vi rättat till i
utskottet. Utskottets produkt har på det sättet
kunnat bli en ganska hygglig sådan.
Det finns ytterligare två frågor som jag skulle vilja
diskutera just med anknytning till vad vi har rättat
till i utskottet. Den ena gäller lärarfrågan, där vi har
tagit upp lektorernas roll. Utskottet har enigt sagt
att det är av nationellt intresse att vi har
forskarutbildade lektorer i gymnasietjänster.
Kommunerna har bara att rätta sig därefter. Men
varifrån skall vi ta dessa lektorer? Situationen är nu
närmast katastrofal. Den är krisartad. Därför
behövs en kriskommission, skolministern, som just
tar upp lärarfrågan i hela dess vidd.
Jag vill påminna om att när skolöverstyrelsen
gjorde en undersökning av lektorssituationen
1985/86 kom man fram till att det fanns 2 916
lektorstjänster. Då var 69 % av dessa besatta.
Åtskilliga av lektorerna var i sin tur tjänstlediga för
andra uppdrag. Man lyckades året 1986 besätta
bara 32 % av de utannonserade tjänsterna. I dag är
situationen sämre. Vi vet att på sin höjd ungefär
hälften av våra lektorat är besatta.
Det är bra att utskottet nu har tagit upp frågan. Det
är bra att utskottet har sagt att vi måste göra
någonting för att få en rättelse till stånd.
Den andra lärarfrågan gäller adjunkter, men den
har inte berörts här. Adjunkterna kommer
uppenbarligen att försvinna ur bilden om inte
förhandlarna, Kommunförbundet och lärarnas
organisationer, enkannerligen Lärarnas
riksförbund, kan driva igenom att den stolta gamla
titulaturen fortfarande skall finnas kvar. Det borgar
för en kvalitet som vi inte kan vara utan men som
dess värre nu i mångt och mycket har fått stryka på
foten. Det här med titulaturen är ju inte riksdagens
problem, men jag vill ändå beröra den för jag tror
att det är en symbol som kan betyda mycket för
skolans status i framtiden.
Så ytterligare några frågor som gäller den
kommunala vuxenutbildningen. Vi moderater har
velat stryka under nödvändigheten av att man
preciserar kommunens ansvar för
vuxenutbildningen. Vi vill inte att vi i framtiden
skall riskera att få en situation som liknar den som
vi har på socialtjänstområdet. Det måste ytterst
vara kommunen som bestämmer den totala
omfattningen av den kommunala
vuxenutbildningen.
Jag är glad över att den motion som bl.a. jag står
bakom -- det finns andra motioner som gick i
samma riktning -- och där jag kräver en
övergångstid när det gäller fördelning av
statsbidrag har tillstyrkts. Utskottet har enhälligt
konstaterat att man inte kan tillämpa de nya
bestämmelserna om statsbidrag omedelbart. Det
skulle få förödande konsekvenser. I Vadstena,
Söderköping, Mariestad och Linköping skulle
vuxenutbildningen i ett enda nu halveras. Det är
inte rimligt. I andra städer och kommuner skulle
den skäras ned med en tredjedel eller kanske en
fjärdedel. Samtidigt skulle den byggas ut i vissa
andra kommuner. I t.ex. Jokkmokk skulle den
tredubblas, i Sundbyberg mer än fördubblas och i
Håbo på samma sätt, för att nu nämna några
exempel. Det är som sagt inte rimligt. Kommuner
som alltså har byggt upp en god kommunal
vuxenutbildning skall inte bestraffas. Utbildningen
måste finnas kvar. Andra kommuner kan inte på
kort tid bygga upp en sådan utbildning att den blir
tillfredsställande. Det föreslås en övergångstid på
fyra år, och det är positivt.
Jag skulle tro att vi kommer att få som ett resultat
att man omprövar de fem kriterier som nu skall
finnas för utdelande av statsbidrag i framtiden.
Verkligheten når alltid i fatt socialdemokraterna
förr eller senare. Det är bra om vi i så fall har
kunnat ge riktmärket för hur verkligheten skall
mötas.
Anf. 64 MARTIN OLSSON (c):
Herr talman! Nya statliga myndigheter bör
lokaliseras utanför Stockholmsområdet. Det har
riksdagen uttalat sig för för flera år sedan.
Samtidigt sade man att Norrland och sydöstra
Sverige i första hand bör komma i fråga.
När regeringen lade fram sitt förslag om
avskaffande av skolöverstyrelsen och
länsskolnämnderna och i stället inrättande av ett
centralt skolverk var det därför naturligt för oss i
Västernorrland att föreslå förläggning av den nya
myndigheten till den välbelägna gamla skolstaden
Härnösand, som under en följd av år har drabbats
av stort sysselsättningsbortfall och därmed stor
befolkningsminskning.
Jag har, herr talman, begärt ordet i denna debatt,
eftersom mitt namn står som första namn på en
flerpartimotion med krav på denna lokalisering.
Mina medmotionärer från Västernorrland är Bo
Holmberg, Sigge Godin och Roy Ottosson. Samma
krav på lokalisering till Härnösand framfördes i
centerns kommittémotion, som väcktes i anledning
av propositionen. Inom centerns riksdagsgrupp
hade vi alltså på ett tidigt stadium beslutat att
arbeta för en lokalisering till Härnösand och
därmed stödja det under 80-talet hårdast drabbade
länet och samtidigt följa det nämnda
riksdagsuttalandet gällande lokalisering av nya
statliga myndigheter utanför Stockholmsområdet.
Västernorrlands läns befolkning har under 80-talet
minskat med nära 8 000 personer. Det har jag haft
anledning att säga många gånger från talarstolen.
Det gör att Västernorrland drabbats av större
befolkningsminskning än något annat län under det
gångna decenniet. Stora risker föreligger för att
denna negativa utveckling skall fortsätta. Under
den gångna hösten har i länet aviserats många
företagsnedläggelser och många varsel har lämnats.
Länet har utan tvivel stora utvecklingsmöjligheter,
om erforderliga satsningar på infrastruktur skulle
göras och staten genom lokalisering av statlig
verksamhet ville gynna länet. Tyvärr har vi inte
hittills fått några löften som skulle innebära att de
nödvändigaste behoven täcks. I en interpellation
under hösten tog jag upp både de akuta
sysselsättningsproblemen och nödvändigheten av
insatser för att långsiktigt ge Västernorrland
samma utvecklingsmöjligheter som övriga län. Jag
nämnde i interpellationen även frågan om
skolverket och lämpligheten av att lokalisera det till
Härnösand. Jag fick inget svar av industriministern.
Härnösands kommun är i allra högsta grad berörd
av de nämnda svårigheterna för länet. Under 80-
talet har residensstaden Härnösand, som är
synnerligen beroende av offentlig verksamhet,
förlorat ca 500 arbetstillfällen inom offentlig
förvaltning. Vid kommande årsskifte kommer
kommunen att drabbas extra hårt på grund av att
dess största industri, Hagraf, med 250 anställda
läggs ned.
Härnösand torde vara en av de mycket få
residensstäder som inte under 70- eller 80-talet
tillförts ny statlig verksamhet. Lokalisering har
uteblivit trots kommunens stora behov av ny
verksamhet, trots att offentlig verksamhet minskat
betydligt där under 80-talet och trots att Härnösand
både kommunikationsmässigt och ur övriga
synpunkter borde ha mycket goda förutsättningar
för olika statliga verksamheter.
När det gäller lokalisering av det nya skolverket
finns det även anledning att erinra om att
Härnösand är en klassisk skolstad med mycket lång
tradition inom utbildningsområdet. Om vi ser
tillbaka kan vi konstatera att det i Härnösand under
200 år fanns det enda gymnasiet norr om Gävle.
Man har en lång tradition även inom
lärarutbildningen. Lärarutbildningen sker numera
för övrigt på Sundsvall/Härnösands högskola.
Härnösand bör ha mycket goda förutsättningar att
vara en lämplig lokaliseringsort för det nya
skolverket. Inom Västernorrlands län är alla
ansvariga eniga om vikten av denna lokalisering.
Som jag nämnde har vi inom centerns
riksdagsgrupp helt ställt oss bakom detta krav.
Herr talman! När man tar del av
utbildningsutskottets betänkande blir man dock
besviken, både som västernorrlänning och som
förespråkare för att ny statlig verksamhet bör
lokalisera, så att den bidrar till en regional balans i
vårt land.
Utskottsmajoriteten skriver: ''En nödvändig
förutsättning för att ett skolverk med nya
verksamhetsformer skall kunna starta redan den 1
juli 1991 är att skolverkets centrala del förläggs till
Stockholm, inte minst med hänsyn till att
lokalfrågan bör vara löst på ett fullgott sätt vid
verksamhetens start.''
Jag har i dag på förmiddagen talat med
kommunalrådet Tord Oscarsson i Härnösand för
höra om det är riktigt att Härnösand inte skulle
kunna ställa upp med lokaler. Jag fick uppgiften att
det finns lokaler och att man är i färd med att bygga
lokaler som innehåller mer än 5 000 m2 kontorsyta.
Ett annat argument som utskottsmajoriteten anför
är följande: ''De samhällsekonomiska
konsekvenserna av en eventuell utflyttning samt
hänsyn till den nuvarande personalens
bosättningsort bör också vägas in vid bedömningen
av lokaliseringsfrågan.'' Med detta resonemang kan
man ju aldrig göra utlokaliseringar! Självfallet
måste man räkna med de positiva effekterna som
en lokalisering får för en avfolkningsdrabbad ort.
Utskottet anser sig tydligen inte alls behöva ta
hänsyn till en av riksdagen tidigare uttalad princip.
Jag måste säga att utskottsmajoritetens skrivning är
ett hårt slag mot de lokaliseringssträvanden som jag
hoppades att det skulle finnas en majoritet för i
riksdagen.
Varför tar regeringen och riksdagsmajoriteten inte
ett regionalpolitiskt ansvar? Regeringens
representant har lämnat kammaren.
Utskottsmajoriteten består av socialdemokrater,
moderater, folkpartiet och vänsterpartiet. Varför
vill man inte medverka till att Västernorrland och
Härnösand får den här värdefulla lokaliseringen?
Varför följer man inte riksdagens uttalade
intentioner när det gäller ny statlig verksamhet?
Dess bättre har centern och miljöpartiet reserverat
sig till förmån för en lokalisering till Härnösand. I
reservationen framförs mycket värdefulla
synpunkter. Man erinrar om riksdagens uttalande
att nya verk bör lokaliseras utanför
Stockholmsområdet. Dessutom bör man, framhålls
det, vid en sådan lokalisering väga in såväl
regionalpolitiska som arbetsmarknadspolitiska
aspekter, samtidigt som man ser till att verket har
goda förutsättningar att fungera. Vidare
konstaterar man att Härnösand från dessa
synpunkter är en lämplig ort. Man hänvisar även till
att moderna data- och telekommunikationer
underlättar en lokalisering till Härnösand, som ju
har goda kommunikationer med tåg och flyg.
Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 28.
Jag vill återkomma till motionen som är
undertecknad av representanter från, förutom
centern, tre andra partier.
Jag vill uppmana kammarens socialdemokrater att
stödja förre civilministern Bo Holmberg som är en
av motionärerna.
Jag vill uppmana folkpartisterna att stödja sin
främste regionalpolitiske talesman Sigge Godin,
som också är en av undertecknarna.
Vidare har varken moderaterna eller
vänsterpartisterna begärt en lokalisering till
Härnösand, men jag vill uppmana även dem att
tänka på det regionalpolitiska ansvaret som
riksdagen skall ta vid alla beslut.
Därmed vill jag återigen yrka bifall till reservation
28.
I detta anförande instämde Stina Eliasson (c).
Anf. 65 ULF MELIN (m):
Herr talman! Den detalj- och centralstyrning som
har präglat svenskt skolväsende har haft
socialdemokraterna som sin främste beskyddare.
Man har ständigt byggt på regelverket, så att de
som verkar inom detta system har upplevt det som
allt krångligare.
Under de senaste åren har vi äntligen fått en del
förändringar på skolans område som är i rätt
riktning. Då menar jag inte kommunaliseringen av
den svenska lärarkåren. Detta beslut lider vi i vårt
land fortfarande av. Nyss hörde jag statsrådet säga
att han hade träffat 25 000--30 000 skolpolitiker,
lärare och andra personer anställda inom skolan.
Av dessa hade inte någon invänt mot detta beslut.
Det är inte så lätt att göra invändningar till någon
som står i en talarstol eller är på konferens. Ute
bland lärarna förekommer det dock fortfarande en
stark kritik av och vånda inför detta beslut. Det
borde även statsrådet vara medveten om. Även
socialdemokraterna har insett att det inte längre går
att central- och detaljstyra en verksamhet som är så
beroende av att personalen gör ett bra jobb.
Därför har man börjat tala om ett skolsystem där
vi från riksdag och regering skall ange de mål och
riktlinjer som skolan skall verka för. Det är bra,
men det är inte tillräckligt. Som vanligt tar
socialdemokraterna bara ett halvt steg i taget.
Varför vågar man inte ta steget fullt ut och lita på
skolans personal, lärare, elever och föräldrar?
Statsrådet Persson sade också att man i Sverige
satsar mest pengar per capita på utbildning än något
annat industriland. Det är riktigt. Har vi då
världens bästa skola? Når vi det bästa resultatet?
Trots vår duktiga personal är det min uppfattning
att vi inte gör det. Skälet till detta är att resurserna
inte används på bästa sätt, beroende på den
detaljstyrning som styr skolans verksamhet.
I det fallet tar propositionen ett par steg i rätt
rättning, om än inte tillräckligt många, när man nu
lägger ut beslutandenivån på många väsentliga
områden till den lokala skolstyrelsen. Här kommer
de lokala skolpolitikerna att få en annan roll och
möjlighet att utforma den egna skolan. Nästa steg
måste bli att vi inför ett system med ett bidrag som
följer elevens val av skola.
I vårt land skall i stort sett alla elever ha samma
utbildning i grundskolan. Det innebär att de
högpresterande liksom de svagpresterande
eleverna blir lidande. Ändå vet vi att vi som
individer är olika, men så skall det vara i
socialdemokratins Sverige. I något slags
jämlikhetsiver ser socialdemokraterna till att vi inte
tar hand om våra elever på bästa sätt, vare sig de är
teoretisk eller praktiskt lagda.
I söndagens Dagens Nyheter var det en intervju
med skolverkets nya chef Ulf P Lundgren som
träffande sade så här om den svenska skolan:
''Skolan måste ge varje elev möjlighet att bli duktig
på någonting. Nu går många barn ut skolan och har
lärt sig att de inte kan. Att kunna något ger en
självkänsla som gör det lättare att lära hela livet''.
Jag tycker att det ligger mycket i detta, samtidigt
som det är ett bra eller dåligt -- vilket man vill --
betyg över den likformiga svenska skolan.
Hade vi ett skolsystem som byggde mer på den
enskilde eleven och som gav en större möjlighet till
tillval kombinerat med skolor med olika profil,
offentliga och fristående skolor, är jag övertygad
om att vi dels gav våra ungdomar en mer adekvat
utbildning, dels använde resurserna både bättre
och effektivare. Vi skulle också med ett sådant
system ta hand om eleverna på ett bättre sätt.
Det är bra att socialdemokraterna äntligen inser att
vi måste bort från detaljstyrningen och i stället ge
mer generella bidrag till skolväsendet. Men, och
det är ett stort men, utgångspunkten skall vara ett
bidrag som följer elevers och föräldrars val av
skola. Det missar dess värre majoriteten i
utbildningsutskottet, och det beklagar jag. Om vi
ökade tilltron till eleverna och föräldrarna, vilket vi
moderater vill, skulle Sverige få ett antal nya
fristående skolor. Det skulle leda till att de som vill
studera på en sådan skola också hade ekonomisk
möjlighet att göra det. Då styr inte plånboken.
Förutom valfrihet för eleverna så innebär systemet
också att det finns olika skolor med olika
pedagogik. Får vi denna mångfald inom
utbildningsväsendet måste de olika skolorna ha en
hög kvalitet på sin undervisning för att få eleverna
till att välja just den skolan. Det innebär att skolan
är i en ständig förändring, precis som det övriga
samhället.
Jag tycker att det är trist att majoriteten om en
stund förmodligen kommer att säga nej till
elevernas rätt att i en vidare bemärkelse välja
skola -- jag är medveten om att utskottsmajoriteten
tar ett steg i denna riktning men det är inte
tillräckligt -- och ett bidragssystem som följer
eleven i dess val av skola i det beslut som vi strax
skall fatta. Egentligen är jag inte särskilt förvånad.
Socialdemokraterna är i många stycken nejsägare
till förnyelse av skolan. Där skall allt helst ske inom
det offentliga monopolets ram. Det är dess värre en
politik som varken gagnar våra elever eller vår
skolpersonal.
Innan jag går in på ett par av våra reservationer vill
jag ta upp en fråga i betänkandet där utskottet har
gjort en positiv förändring gentemot förslaget i
propositionen. Det jag tänker på är förslaget om
nya beräkningsregler för statsbidraget till
kommunal utbildning för vuxna. Om förslaget gått
ograverat igenom i riksdagen hade det medfört
dramatiska förändringar i den tilldelning av
resurser som nu ges till kommunerna. En del
kommuner med en välutvecklad vuxenutbildning
skulle vara förlorare, medan de kommuner som i
dag har ingen eller liten andel vuxenutbildning
skulle vinna på förslaget. Detta är enligt vår
uppfattning inte rimligt. Av det skälet har vi
moderater ställt oss bakom tillkännagivandet till
regeringen om övergångsregler som innebär att
omfördelningen av resurserna för kommunal
utbildning för vuxna sker successivt under en
fyraårsperiod och inom ramen för det totala
bidragsbeloppet, trots att vi anser att det borde
finnas ytterligare kriterier.
Vi har föreslagit en annan modell för att motverka
dessa negativa effekter. Beräkningsmodellen för
det nya statsbidragssystemet bör, enligt vår mening,
vara utformat på det sättet att det också belönar
kommuner som aktivt verkar för att rekrytera och
motivera vuxna för studier. Därför bör en form av
aktivitetsgrad vägas in som ett ytterligare kriterium
för statsbidraget. Vi tycker inte heller att kriteriet
med inriktning mot kommunens arbetsmarknad är
fullständigt. Om endast de anmälda arbetssökande
räknas missar man utbildningsbehoven hos den
grupp vuxna som har anställning men som behöver
förnya sin yrkeskompetens eller som behöver
kvalificera sig för ett nytt yrke eller för mera
avancerade arbetsuppgifter. Man tar inte heller i
denna variabel hänsyn till utbildningsbehoven i
kommuner med brist på arbetskraft och till
näringslivets efterfrågan på ny personal med
grundläggande yrkesutbildning och kompetens i
takt med den tekniska utvecklingen. Därför bör
arbetssökandekriteriet kompletteras med någon
form av efterfrågekriterium.
Det faktum att kommunen uppbär statliga bidrag
för vuxenutbildning innebär inte att utbildningen
nödvändigtvis skall anordnas av det allmänna. I
stället bör bidraget ses som en resurs som
kommunen kan disponera på ett sådant sätt att de
uppsatta målen nås och att resurserna används på
ett effektivt sätt. Andra arrangörer av utbildning
skall, enligt vår uppfattning, ha likvärdiga
möjligheter att svara för den vuxenutbildning som
kan förekomma i kommunen.
Enligt propositionen innebär den nya skollagens
9 §, som även Birger Hagård berörde, ett
långtgående åläggande för kommunerna att
närmast utan begränsning svara för
vuxenutbildning. Kravet ställs i relation till den
enskildes önskemål med formuleringen: ''Det
offentliga skolsystemet skall ge vuxna tillfälle att i
enlighet med individuella önskemål komplettera
sin utbildning.'' Vidare sägs att ''utbildningen inom
varje skolform skall vara likvärdig varhelst den
anordnas inom landet''.
Genom att kommunens skyldighet relateras till
individuella önskemål finns det ingen övre gräns för
kommunens åtagande. I praktiken föreslår
regeringen här en lagstiftning som kan få samma
effekt som socialtjänstlagen, dvs. definitionen av
det kommunala ansvaret kan komma att fastställas
av domstol.
Slutligen, herr talman, måste 9 § formuleras om, så
att utgångspunkten blir ett offentligt stöd för
vuxenutbildning, men att kommunen är fri att själv
avgöra vilken omfattning den totala verksamheten
skall ha.
Anf. 66 LAHJA EXNER (s):
Herr talman! Det har varit en lång och lärorik
debatt, särskilt för mig som har suttit här nästan
som katten bland hermelinerna, eftersom jag aldrig
har fått ta del av den svenska skolan.
I regeringens proposition om ansvaret för skolan
och i utbildningsutskottets betänkande 4 behandlas
många stora och grundläggande frågor som
kommer att påverka skolan lång tid framöver. Jag
har, tillsammans med tre finsk- och svenskspråkiga
kolleger, tagit upp frågan om statsbidraget till
hemspråksundervisning i motion 1990/91:UbU22
och har tagit del av utskottets behandling av denna
motion.
Invandrar- och minoritetsbarnens rätt till
hemspråksundervisning har varit lagfäst sedan
1976, och den har gett goda resultat i form av
tiotusentals aktivt tvåspråkiga ungdomar. Många
av dem har redan kommit ut i arbetslivet, och vi får
en snabbt växande skara som utgör ett värdefullt
tillskott av välutbildade två- eller flerspråkiga
medarbetare till vår arbetsmarknad. Dessa
ungdomar har dessutom god kännedom -- kalla det
gärna kulturkompetens -- om flera kulturer, och det
har vi nytta av här hemma och i det snabbt växande
internationella samarbetet. Det är väl bara en
tidsfråga innan vi kan få några av dem som
ledamöter i riksdagen, delegater i Europarådet
eller i FN.
Regeringen har nu föreslagit riksdagen
förändringar i statsbidragsreglerna även för
hemspråksundervisningen. Den föreslagna
specialresursen 2 skall ersätta nuvarande
bidragsdelar till hemspråksundervisning och
studiehandledning på hemspråket,
stödundervisning i svenska samt en proportionell
del av bidragen till socialavgifterna.
Vi motionärer har under årens lopp kunnat följa
hemspråksreformens utveckling ganska ingående
och är medvetna om den oro som den föreslagna
ändringen i statsbidragen har vållat ute bland
elever, föräldrar och lärare. Vi motionärer inser
naturligtvis behovet av förenkling och bättre
styrning av statsbidragen, så att de verkligen ger
mesta möjliga för pengarna och hamnar i
kommuner och skolor där undervisning sker.
När vi har studerat propositionen och
utskottsbetänkandet har vi funnit att en del frågor
förblivit obesvarade. Jag vore tacksam om vi här i
kammaren kan få dessa besvarade. Nu har
statsrådet varit tvungen att lämna riksdagen, men
vi kanske kan få svar av utskottets talesman.
Hur kommer statsbidraget till de s.k.
hemspråksklasserna att se ut i det nya
bidragssystemet?
Vad händer med försöket med finskspråkig
undervisning på högstadiet? Får denna tvåspråkiga
undervisning del av specialresurs 2?
De inhemska minoriteternas och invandrarbarnens
deltagande i hemspråksundervisning beaktas,
enligt propositionen, genom aktivitetsmåttet. När
kommunen nu erhåller specialresurs 2 enbart för de
elever som har minst en i utlandet född förälder
uppstår frågan: Finns det risk för att kommunen
nekar de elever som har ett annat hemspråk än
svenska hemspråksundervisning, trots att elevens
båda föräldrar är födda i Sverige? Vilka räknas i
detta sammanhang som inhemska minoriteter?
Hur kan vi styra användningen av specialresurs 2 till
rätta skolor och elever i frikommuner och
kommuner med kommundelsnämnder?
Erfarenheter från denna typ av kommuner pekar
på att man måste vara extra noga med information
om alla förändringar och, om möjligt, ha en ännu
effektivare uppföljning, så att eleverna verkligen
får sin rätt till hemspråksundervisning.
Herr talman! Det är viktigt att vi får ett
klarläggande på dessa punkter. Våra skolreformer
får inte strida mot de invandrar- och
minoritetspolitiska målen: jämlikhet, valfrihet och
samverkan. Jag hoppas att det är möjligt att
samverka här i dag så att vi kan nå både de
skolpolitiska målen och de invandrar- och
minoritetspolitiska målen. Men för säkerhets skull
yrkar jag bifall till vår motion.
I detta anförande instämde Erkki Tammenoksa (s).
Överläggningen var härmed avslutad.
Beslut
Utrikesutskottets betänkande UU11
Mom. 1 (ändrad svensk hållning i förhållande till
konflikten)
Utskottets hemställan bifölls med 275 röster mot
38 för reservationen av Per Gahrton. 1 ledamot
avstod från att rösta.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Utbildningsutskottets betänkande UbU4
Mom. 2 (kunskaper och färdigheter)
Utskottets hemställan bifölls med 254 röster mot
61 för reservation 2 av Ann-Cathrine Haglund m.fl.
Mom. 3 (lag om självstyrande skolor m.m.)
Först biträddes reservation 3 av Lars Leijonborg
m.fl. med 57 röster mot 19 för reservation 4 av Ylva
Johansson. 238 ledamöter avstod från att rösta.
Därefter bifölls utskottets hemställan med 259
röster mot 55 för reservation 3 av Lars Leijonborg
m.fl.
Mom. 13 (kostnadsfri utbildning m.m.)
Utskottets hemställan bifölls med 293 röster mot
19 för reservation 9 av Ylva Johansson. 1 ledamot
avstod från att rösta.
Mom. 20 (ett generellt finansiellt stöd till samtliga
primärkommuner för grundskola, gymnasieskola
och kommunal utbildning för vuxna)
Först biträddes reservation 16 av Ann-Cathrine
Haglund m.fl. med 93 röster mot 21 för reservation
18 av Eva Goe s. 197 ledamöter avstod från att
rösta.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 197
röster mot 103 för reservation 16 av Ann-Cathrine
Haglund m.fl. 14 ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 24 (riktlinjer för statsbidragssystemet i fråga
om grundskolans specialresurser)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot motion
Ub22 av Laija Exner m.fl. -- bifölls med
acklamation.
Mom. 27 (planeringen m.m. av
gymnasieutbildningen i fråga om gymnasieorter
och gymnasieregioner)
Utskottets hemställan bifölls med 240 röster mot
74 för reservation 21 av Larz Johansson m.fl.
Mom. 40 (lokalisering av det nya ämbetsverket för
skolväsendet)
Utskottets hemställan bifölls med 243 röster mot
68 för reservation 28 av Larz Johansson m.fl. 4
ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 50 (syfte med och ansvar för fortbildningen)
Utskottets hemställan bifölls med 257 röster mot
20 för reservation 34 av Eva Goe s. 38 ledamöter
avstod från att rösta.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Meddelande om samlad votering
Förste vice talmannen meddelade att
jordbruksutskottets betänkanden JoU15, JoU16
och JoU19 skulle avgöras i ett sammanhang efter
avslutad debatt.
7 § Åtgärder mot miljöfarliga blybatterier
Föredrogs
jordbruksutskottets betänkande
1990/91:JoU15 Åtgärder mot miljöfarliga
blybatterier (prop. 1990/91:36).
Anf. 67 IVAR VIRGIN (m):
Fru talman! Detta betänkande handlar om hur vi
skall begränsa miljöproblemen från miljöfarliga
blybatterier. Det kan till en början konstateras att
regeringen inte har gjort sig någon särskild brådska
att lösa detta allvarliga miljöproblem. Man har
visserligen startat provinsamlingar under 1989 och
1990 och fått in en hel del batterier, men denna
åtgärd hade kunnat vidtas mycket tidigare och fått
en betydande effekt under 80-talet.
Nu föreslås en miljöavgift för att finansiera
insamlingen av miljöfarliga blyhaltiga batterier.
Det påminner om den metod man använder när det
gäller våra vanliga batterier. I den frågan hade de
borgerliga partierna emellertid den uppfattningen
att ett pantsystem var att föredra för att få effekt i
systemet och verkligen förbättra
återsamlingsresultaten.
Man kan i miljöfrågor använda olika ekonomiska
styrmedel. Miljöavgifter är en möjlighet. De
borgerliga partierna kämpade egentligen under
hela 80-talet för att få den idén placerad på kartan
och lyckades så småningom att få detta accepterat,
och nu har vi miljöavgifter på en del områden. Men
det måste ändå sägas att socialdemokraternas
motstånd mot detta ekonomiska styrmedel har
varit mycket hårt.
Man kan vidare tänka sig miljöstimulanser. Det
bästa exempel vi har på detta är väl den
skatterabatt vi hade för bilar fram till år 1989 under
den tid vi väntade på obligatoriet. Det ekonomiska
styrmedlet hade en betydande effekt och stod i
själva verket för en betydande miljöinsats.
Ett tredje instrument är ett pantsystem som kan
användas för att återcirkulera miljöfarligt material
eller helt enkelt för att minska resursanvändningen
i samhället. Det råder väl inget tvivel om att de
pantsystem vi har för glas och aluminiumburkar har
visat sig utomordentligt framgångsrika. Vi har fått
höga återanvändningstal och har på detta sätt
kunnat minska resursåtgången i samhället och
minska miljöproblemen av de produkter det är
fråga om.
Det vi i dag debatterar, nämligen blybatterier, är
definitivt en miljöfarlig produkt. Allvarliga
miljöeffekter kan uppstå om batterierna handhas
på ett sätt som inte är ansvarsfullt, dvs. om de
hamnar på soptippar där blyet urlakas under en
längre tid och förstör sjöar och vattendrag. Detta är
alltså ett problem som måste åtgärdas.
Moderata samlingspartiet har i detta fall haft
uppfattningen att pantsystem är det system som är
att föredra för att åstadkomma denna
återanvändning. Det handlar om att ge den
enskilde en ordentlig stimulans att återlämna bil-
eller båtbatterier i samband med nyinköp så att de
verkligen kommer tillbaka och tas om hand på ett
ansvarsfullt sätt. Vi har alltså den uppfattningen att
det bör finnas ett pantsystem för att få detta system
att fungera väl.
Jag kan konstatera att folkpartiet talar om
stimulans för att få människor att lämna tillbaka
dessa batterier. Men det är mer fråga om att man
skall kunna stimulera återlämnandet av batterier
genom olika typer av tävlingsbidrag eller på annat
sätt när dessa miljöavgifter kommer in.
Centerpartiet har en reservation som handlar om
återvinningspremie, och det är för mig mycket
likartat ett pantsystem. Jag skulle vilja säga att det
i praktiken är ett pantsystem.
Man kan konstatera att de borgerliga partierna har
en samsyn i denna fråga, men vi har kommit fram
till något olika lösningar. Moderata
samlingspartiets förslag är att man sätter en pant
som relateras till batterivikten. Den tas ut av
grossisten och förs till en speciell fond. De
återförsäljare som försäljer bilbatterier skall också
vara skyldiga att ta emot förbrukade batterier och
återbetala den pant som kunden har erlagt. För ett
vanligt bilbatteri kan det handla om i
storleksordningen 50 kr. för att åstadkomma denna
stimulans till återlämnande av batterierna. Det
råder inget tvivel om att det i ett sådant system kan
uppkomma underskott i början när systemet
sjösätts. För detta ändamål har vi tänkt att pengar
skall tas ur bilskrotningsfonden.
Vi är rädda för att det system som majoriteten nu
fastnat för, som är ett miljöavgiftssystem, kommer
att ge ett lågt insamlingsresultat på längre sikt. Jag
anser att utvecklingen när det gäller insamling av
ordinarie batterier visar att man får en god effekt i
början, men att ointresset så småningom blir större
för att verkligen återlämna batterier. Även där
skulle vi sannolikt få ett bättre resultat genom ett
pantsystem. Det finns väl anledning att återkomma
till det.
Vi tycker alltså att det system som majoriteten har
fastnat för är ett halvfärdigt system. Jag är av den
uppfattningen att en borgerlig regering bör snabbt
lägga fram ett förslag där pantsystemet sätts i sjön
på detta viktiga område. Jag yrkar bifall till
reservation 6 i det aktuella betänkandet.
Anf. 68 SÖREN NORRBY (fp):
Fru talman! Bly och vissa blyföreningars skadlighet
för människors hälsa är väl känt. Det anses t.ex. att
romarrikets nedgång och fall delvis kan ha berott
på att akvedukterna, vattenledningarna, var
utförda i bly. Då var det genom vattnet som
människor fick i sig bly.
Blylödda konservburkar förekom förr i tiden med
sannolika hälsoeffekter. Det talas om att
medlemmarna av en polarexpedition omkom
allesammans rakt upp och ner. Det visade sig bero
på blyförgiftning från de konservburkar de hade
maten i. Då var det alltså genom maten som
människor fick i sig bly.
Senare har den tekniska utvecklingen bidragit med
mera raffinerade metoder att tillföra oss människor
bly. Jag har naturligtvis den blyhaltiga bensinen i
tankarna -- eller i tanken. Nu var det genom den
luft vi andas som blyet tillfördes. Den metoden är
under avveckling, men den kommer att finnas kvar
många år ännu.
Den mest omfattande blyanvändningen svarar
blybatterier för. Även där handlar det om
hälsorisker. Veterinärrapporten om att kor som
slickat i sig blysalter från ett batteri som stod
uppställt i beteshagen blev blyförgiftade och måste
nödslaktas talar ett tydligt språk. En annan
alarmerande uppgift var den som kom från
Göteborg om oförklarligt höga blyhalter i
rökgaserna från sopförbränningsanläggningen i
Sävedalen. Detta fortgick tills man upptäckte att
från småbåtshamnarna och
båtuppläggningsplatserna i regionen
tranporterades allt avfall blandat i containrar som
tippades rakt ner i förbränningsugnen, dvs. även
3 000--4 000 blybatterier varje år.
Blybatterierna innehåller också svavelsyra som
delvis kommer ut i naturen. Här torde det röra sig
om ett par tusen ton per år eller några procent av
all den svavelsyra som drabbar Sveriges miljö.
Insamlandet av kasserade blybatterier lönade sig
rent ekonomiskt fram till mitten av 80-talet. Ett
batteri kunde ha ett värde av 5--10 kr. när
konsumenten lämnat det tillbaka till en
bensinstation. När sedan blypriset på
världsmarknaden sjönk och batteriskrotet
samtidigt klassades som miljöfarligt avfall under
kommunalt monopol och med särskilt
transporttillstånd, ökade transportkostnaderna
som följd, och plötsligt blev de gamla batterierna
en ekonomisk och miljömässig belastning.
Insamlingsgraden sjönk ända ner till ungefär 60 %
av den ursprungliga volymen. Upp till 400 000
batterier per år samlades inte in utan lagrades på
olämpliga sätt eller hamnade på soptippar, dvs.
under från miljösynpunkt oacceptabla
förhållanden. Ett tillkommande problem var att
människor i allmänhet inte visste var de kunde göra
av med sina gamla batterier.
I det här läget började ett utredningsarbete inom
naturvårdsverket, och batteri- och
skrotbranscherna bildade ett särskilt företag,
Returbatt, som i mars 1988 begärde pengar ur
bilskrotningsfonden för att snabbt sätta igång en
insamlingskampanj. Regeringen fattade beslutet
om en sådan kampanj först i början av 1989,
varigenom dyrbar tid förlorades. Den kampanjen
gav bra resultat och förlängdes t.o.m. 1990.
Utgångsläget i kampanjen var att enbart i hushållen
i Sverige kunde det uppskattningsvis finnas 800 000
gamla blybatterier. Det fanns sannolikt ännu fler
batterier lagrade på soptippar, verkstäder,
bensinstationer, jordbruk, skrotupplag och
liknande. Kanske hälften av detta ''lager'' är nu
insamlat. Det finns alltså mycket kvar att hämta
genom fortsatt insamling. Därför är det nödvändigt
att under några år ytterligare kräva en högre
insamlingsnivå än de 95 % som propositionen
föreslår, så att vi kan beta av det som finns lagrat.
Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 4
om insamlingsnivåer.
Samtidigt skrev naturvårdsverket i mars 1988 till
regeringen och föreslog en långsiktig lösning av
batteriinsamlingen. Efter en snabb
remissbehandling tog sedan regeringen två och ett
kvarts år på sig för att få fram en proposition, som
nära ansluter sig till naturvårdsverkets förslag. Det
är en senfärdighet som än en gång visar att
regeringen inte är beredd att ge förtur åt viktiga
miljö- och avfallsfrågor.
För att nu inte riskera en ytterligare försening har
vi från folkpartiet liberalernas sida avstått från att
upprepa vårt och riksdagens gamla krav på pant på
blybatterier. I stället har vi valt att driva på förslaget
om 125 % återvinning de två närmaste åren. Det
innebär inte att vi släpper idén om pant som
styrmedel, men vi ser att i detta speciella fall krävs
det ytterligare utredningar. Vi tror att miljön mår
bättre av en högre insamlingsnivå än av ytterligare
väntan på regeringsförslag. Ett pantsystem är inte
helt okomplicerat, med bl.a. betydande
kontrollproblem. Nu skall det i praktiken, fru
talman, inte bli mer än ett års väntan med hänsyn
till att det är val nästa år -- som också Ivar Virgin
nyss antydde.
Miljöavgifter är ett styrmedel som aktualiseras i
sammanhanget. Från folkpartiet liberalernas sida
vill vi säga att äntligen har alla slutit upp bakom
tanken på användning av miljöavgifter som
styrmedel. Ekonomiska styrmedel består inte bara
av avgifter utan även annat, t.ex. subventioner eller
bidrag, dvs. den metod som har tillämpats i den
tillfälliga insamlingsverksamhet med blybatterier
som nu har pågått i snart två år.
Avgifter kan ha olika funktioner. De kan vara
styrande. De kan vara finansierande, som i det här
aktuella fallet, eller utgöra en del av skattebasen.
Vi skall alltså ha klart för oss att de ekonomiska
styrmedlen är mer än miljöavgifter, och
miljöavgifter kan ha olika funktioner.
Vi har från folkpartiet liberalernas sida också
anfört en del synpunkter på teknikupphandling
som ett styrmedel för att utveckla nya batteri- och
starttekniker. Vi tänker oss då att man samordnar
de olika intressenter som är stora kunder på
batterimarknaden. Det kan vara statliga verk,
kommunala trafikföretag och liknande. Dessa
samordnar sina kravspecifikationer på batterierna,
talar om för batteribranschen att de t.ex. om två år
kräver att de batterier de köper skall ha halva
vikten mot de nuvarande. Om fem år skall
batterierna dessutom ha dubbla energitätheten.
Om tio år kan de kräva att det skall finnas helt nya
batterityper och helt nya startsystem för
förbränningsmotorer. Upphandlingen kan sedan
delvis samordnas, men det är inget absolut krav.
Det viktiga är att tillverkarna vet att det finns en
garanterad avsättning för de nya produkter de tar
fram inom ramen för ett sådant
teknikupphandlingssystem. Styrelsen för teknisk
utveckling kan mycket väl hålla ihop ett sådant
samordnat arbete. Utskottet avvisar inte den
modellen. Därför yrkar jag av arbetstekniskt skäl
inte bifall till reservationen.
Folkpartiet liberalerna har också tagit upp frågan
om insamlings- och informationsmetoder i
sammanhanget. Även här har vi en skrivning från
utskottet som inte avvisar vårt förslag. Det vi här
redovisar är något som man skulle kunna kalla en
morot som vanliga konsumenter behöver för att
stimuleras att lämna tillbaka sina gamla batterier.
Fru talman! Jag vill ta upp ytterligare en delfråga.
Enligt propositionens förslag skall de avgifter som
inflyter i ett sådant system läggas in i det som kallas
batterifonden hos riksgäldskontoret.
Det låter väldigt fint med en fond. Man tänker sig
någonting där pengar redovisas och där pengar
placeras räntebärande. Detta är vad vi alla
förutsätter. Jag skulle nu vilja ha ett besked från
regeringspartiets företrädare i den här debatten:
Kommer batterifondens pengar att placeras
räntebärande? Det verkar vara en självklar fråga,
men jag ställer den mot bakgrund av att
bilskrotningsfonden, som ju har använts för viktiga
miljövårdande uppgifter när det gäller den
batteriinsamling som nu pågår, inte har pengarna
placerade på räntebärande konto. På det sättet har
sedan ungefär tio år landets bilägare, som ju
faktiskt äger pengarna i den här fonden, gått miste
om över 300 milj.kr. i räntor.
Bilskrotningsfonden består i dag av 228 milj.kr. Det
borde ha varit 539 milj.kr., som skulle ha kunnat
användas för viktiga miljövårdande uppgifter. Men
medlen finns inte därför att riksgäldskontoret inte
har placerat pengarna räntebärande.
Anf. 69 LENNART BRUNANDER (c):
Fru talman! Nu diskuterar vi åtgärder mot
miljöfarliga blybatterier. Att bly inte är särskilt bra
vet vi alla, och vi skall försöka se till att det inte
kommer in i näringskedjorna och i ekosystemen --
för då skapar det bekymmer.
Sören Norrby sade här att romarna kanske kom på
obestånd därför att de drack vatten med bly i, och
att sjöfarare fick bly i sig genom mat i blylödda
konservburkar. När Sören Norrby sade detta, kom
jag att tänka på att det faktiskt ännu i dag finns
blylödda konservburkar i svensk handel. Det är ett
bekymmer som vi också borde tänka på i det här
sammanhanget. Detta tas inte upp nu, och jag skall
inte tala om det vidare, men jag vill bara konstatera
att det är så.
Det har här diskuterats om vi skall ha pantsystem
eller inte. Som Ivar Virgin sade tidigare, är ju de
borgerliga partierna överens om att vi skall ha ett
pantsystem. Vid åtminstone ett par tillfällen har vi
fått riksdagsuttalanden om att vi skall ha ett
pantsystem, och regeringen har fått ett uppdrag i
detta syfte. Men regeringen har i stället valt att göra
upp med batteribranschen om andra åtgärder --
först när det gäller de små batterierna och sedan
också när det gäller de nu aktuella batterierna, som
är litet större.
Från centerpartiets sida har vi i det här
sammanhanget valt att förorda
återlämningspremie, som i princip är ett
pantsystem. Skillnaden är ganska liten. Man får
betalt för att man lämnar tillbaka ett batteri som
har använts. En avgift motsvarande premien tas ut
vid försäljningen. Skillnaden är ju att de batterier
som finns i handeln också kommer in på det här
sättet.
Det mål som regeringen har för sitt förslag är att
man skall få in 95 % av batterierna. Det kan väl i
och för sig vara bra, men egentligen borde målet
vara 100 % -- det är ju det mål som vi skall arbeta
för.
Sedan kan man naturligtvis, som folkpartiet gör i
sitt förslag, säga att vi i början borde ha in 125 %,
för att vi också skall få in alla gamla batterier. Men
jag förutsätter att regeringen, när den lagt fram sitt
förslag, har utgått från att vi skall ha in 95 % av de
batterier som kommer ut i handeln. Regeringen har
inte bekymrat sig så mycket för de batterier som
fanns ute hos konsumenterna. Det är en stor brist i
sammanhanget, och det är därför som vi har sagt att
en återlämningspremie borde tillkomma.
Regeringen tror ju inte riktigt själv på sitt förslag,
för i propositionen skriver man att om inte det som
man har föreslagit går bra, så skall man i nästa
omgång tillämpa systemet med
återlämningspremie. Vi tycker att det hade varit
riktigt att ta till det med en gång.
Men vi tycker också att man borde styra
utvecklingen mot bättre batterier -- mot batterier
som inte innehåller bly och som inte är så
miljöfarliga -- genom att ha styrande avgifter.
Enligt vad vi har fått reda på finns det alternativ --
nickel-hydridbatterier och litiumbatterier. Man
skulle kanske också kunna tänka sig andra
tändsystem, och andra system över huvud taget för
motorerna, så att man kom ifrån batterierna med
bly, som är till besvär för miljön, för människor och
naturligtvis också för djur. Men det har inte varit
möjligt att få majoritet för detta synsätt. En
majoritet i riksdagen har ändå klart för sig att
styrande miljöavgifter är någonting som är värt att
använda, och en väg att nå fram till renare och
bättre miljö och renare varor.
Fru talman! Jag skall inte bli långrandigare i detta
sammanhang. Det har sagts mycket, och vi har
diskuterat dessa frågor tidigare. När det gäller pant
eller inte pant är ståndpunkterna klara. Regeringen
har inte fullföljt de uppdrag man har fått av
riksdagen. Man har gått andra vägar för att nå
samma mål i och för sig. Men jag tror att det hade
varit bättre om man hade valt det system som
riksdagen uttalade sig om tidigare. När riksdagen
den gången fattade beslut, så fanns det ett system
som Nordiska rådet hade låtit utarbeta i fråga om
pant på batterier.
Fru talman! Dessa saker tar vi nu upp i
reservationerna 7 och 9. Jag inskränker mig här till
att yrka bifall till reservation 9.
Anf. 70 ANNIKA ÅHNBERG (v):
Fru talman! Marknadsmekanismerna i praktiken
skiljer sig från marknadsmekanismerna i teorin på
så vis att de inte fungerar. Just miljöproblemen är,
tycker jag, mycket tydliga exempel på hur
marknadsmekanismerna inte förmår att på ett
riktigt sätt hantera svåra problem. Här har vi en
produktion av batterier som, enligt vad vi alla vet,
på lång sikt är förödande för vår jord, för oss själva
och för kommande generationer. Men
marknadsmekanismerna förmår inte styra bort från
användningen av dessa batterier. Det behövs ett
starkt samhälle, som griper in och på olika sätt
korrigerar dessa marknadsmekanismer. Denna
samhällsstyrning kan naturligtvis vara av många
olika slag. Det kan vara lagar, förordningar,
kontroll, tillsyn och även ekonomiska styrmedel.
Andra talare här har kommenterat att
propositionen har dröjt mycket länge och att det,
när förslaget kommer, är miljöavgift och inte pant
som föreslås. Jag delar uppfattningen att det viktiga
nu är att det i praktiken händer någonting, och att
det är att föredra att pröva det här systemet med
avgifter framför att skicka tillbaka förslaget och be
om ett nytt förslag, vilket ytterligare skulle försena
den här processen.
Dessutom tror jag att miljöavgifter har en fördel,
nämligen att de kan vara något enklare att
administrera. Att bygga upp ett pantsystem kan
innebära en mer byråkratiskt krånglig hantering.
Kanske är jag också mer optimist än en del av de
tidigare talarna här. Jag tror nämligen att det inte
måste vara ett personligt ekonomiskt incitament för
att människor skall vara beredda att lämna tillbaka
batterier. Jag tror faktiskt att miljömedvetenheten
i vårt samhälle i dag är så pass stark att människor
av hänsyn till miljön mycket väl kan tänka sig att
vara med och lämna tillbaka de här batterierna utan
pantavgiften.
Utan tvivel är det kostsamt att ha denna
återvinning, att ta hand om de här batterierna.
Råvarupriserna sjunker. Ökade krav på
miljöhänsyn vid hanteringen gör att den blir
kostsam. Därför behövs denna miljöavgift för att
finansiera arbetet med insamling och
omhändertagande.
Vi tycker alltså att det i alla fall är bra att någonting
äntligen händer när det gäller de blyhaltiga
batterierna.
Det är en formulering i betänkandet som kommer
från propositionen och som jag tycker är väl värd
att lägga på minnet. ''Åtgärder för att
användningen av miljöfarliga blybatterier på sikt
skall kunna upphöra'' står det. Alldeles riktigt, det
är dit vi måste komma, att vi över huvud taget inte
använder sådana batterier.
Vi delar från vänsterpartiets sida helt och fullt den
inställningen, men vi är mycket tveksamma till om
det som föreslås i propositionen och som utskottets
majoritet ansluter sig till verkligen räcker. Det är
mycket mycket vagt, därför att en miljöavgift på de
befintliga batterierna kan inte på något sätt vara
tillräcklig för att få till stånd den utvecklingen. Det
behövs ett mer intensivt arbete med att ta fram
alternativ.
Miljöministern skrev i propositionen att hon har för
avsikt att tillsätta en utredning för att följa upp och
utvärdera teknikutvecklingen i fråga om alternativa
batterityper. Det är i klartext ingenting annat än att
man skall sammanställa det som redan finns gjort.
Vi menar från vänsterpartiets sida att det är helt
otillräckligt. Vad som behövs är ökade insatser, mer
resurser till forskning och till utveckling av
alternativ. Vi tycker då att det rimliga sättet att
finansiera de åtgärderna är att göra miljöavgiften
högre än vad regeringen har tänkt sig.
Det framgick inte av propositionen, men det kom
fram vid utskottsbehandlingen att man tänker sig
ett stort engagemang från ideella organisationer,
från föreningslivet, i arbetet med att samla in
batterier. Jag tycker att det är mycket bra. Jag tror
också att det finns ett stort intresse hos
föreningslivet att delta i det arbetet.
Men i naturvårdsverkets utredning, som ligger till
grund för propositionen, talas det hela tiden bara
om en aktör. Det talas om ett bolag som skulle
administrera den här hanteringen, och det föreslås
att i detta bolag skall branschintressen vara
representerade, återvinningsföretagen osv. Med
utgångspunkt i det begränsade förslaget har vi i
vänsterpartiet tyckt att det är väldigt viktigt att även
miljöintressena blir representerade i bolaget.
Eftersom det också i naturvårdsverkets utredning
sägs att det är regeringen som skall forma villkoren
för hur bolaget skall arbeta och i vilka former, har
vi från vänsterpartiet tyckt att det vore lämpligt att
riksdagen till regeringen skickade med tanken att
miljöorganisationerna skall vara representerade i
återvinningsbolaget. Utskottets majoritet
avstyrker det yrkandet med i mitt tycke mycket
märkliga motiveringar. Det skall bli intressant att få
förklarat vad som egentligen är skälet till att man
vill avslå detta, som vi ser det, självklara krav.
Fru talman! Jag vill med detta säga att vi från
vänsterpartiets sida står bakom de reservationer
som jag har undertecknat, och jag vill särskilt yrka
bifall till reservationerna 2, 10 och 12.
Anf. 71 KAJ LARSSON (s):
Fru talman! Regeringen har lagt fram en
proposition som heter 1990/91:36, om åtgärder mot
miljöfarliga blybatterier. Förslaget innehåller
åtgärder -- hur man skall hantera och omhänderta
uttjänta batterier, informationskampanj och
finansiering -- men också en utredning för att få
fram alternativa batterier och alternativa
startsystem.
Det har riktats kritik här i dag mot att det har dröjt
länge, innan regeringen har kommit med förslag.
Jag lyssnade på Ivar Virgin, som sade att en
borgerlig regering skall ändra på det här. Jag tycker
att det är att ta ut segern litet väl tidigt. Vi skall först
ha ett val, Ivar Virgin. Majoriteten i utskottet har
tillstyrkt propositionens förslag.
Bly är ett problem för naturen, för bly bryts inte
ned. Den årliga användningen av bly i Sverige är ca
30 000 ton. Därav går ca 22 000 ton åt för
tillverkning av batterier. I Sverige används det i dag
cirka en miljon startbatterier till bilar och båtar.
75 % av dessa tillverkas i Sverige och resten
importeras.
Under åren 1989--1990 har det bedrivits en
insamlingskampanj som har haft till syfte att både
informera och stimulera människor att lämna
uttjänta batterier till insamling och bortforsling till
återvinningsanläggningen.
Förra året, 1989, kom det till Boliden-Bergsöö
drygt 26 000 ton batteriskrot. Detta motsvarar nära
en och en halv miljon batterier. Denna siffra skall
då jämföras med att det såldes ca en miljon nya
batterier.
Innan försöksperioden startade 1989 var det endast
60 % av batterierna som kom till
återvinningsverket Boliden-Bergsöö. Resterande
batterier, alltså 400 000, var så att säga ute på vift,
och man kan ställa sig frågan var dessa blivit av.
Svaret är att en stor del säkert är nedgrävda i gamla
soptippar, och eftersom bly inte bryts ned så är det
begripligt att detta är till stor skada för naturen.
Därmed kan konstateras att det har funnits många
uttjänta batterier stående som säkert inte hade
blivit omhändertagna om inte
insamlingskampanjen startat. Pengar för
insamlingskampanjen togs ur bilskrotningsfonden.
Insamlingen har fortsatt under detta år som också
visar på ett gott resultat.
Men nu är det dags att gå från kampanj till ett
permanent system. Målsättningen för ett
permanent system skall vara att insamlingsnivån
skall vara över 95 %.
En landsomfattande kampanj skall genomföras för
att upplysa människor hur viktigt det är att
blybatterier omhändertas och, om så inte sker,
vilka effekter detta får på naturen. Men det
kommer också att vara viktigt att informera om hur
insamlingen sker, var batteriet skall lämnas, osv.
Det kommer att bli naturvårdsverket som får
ansvaret för denna informationsverksamhet.
Finansieringen av såväl information som insamling
och oskadliggörande av batterierna skall ske genom
att en avgift uttas på varje nytillverkat eller
importerat batteri. Avgiften skall betalas efter
debitering från statens naturvårdsverk.
Eftersom blybatterier klassas som miljöfarligt
avfall är det i dag kommunerna som ensamt har
ansvaret och skyldighet att insamla och
transportera blybatterier. Tillstånd för transport
skall ges av länsstyrelsen.
Enligt naturvårdsverket försvårar denna procedur
en rationell hantering. Av den anledningen föreslås
att det kommunala monopolet slopas för insamling
av blybatterier. Därmed försvinner inte
kommunens ansvar. Även när
blybatteriinsamlingen blir permanent kommer det
att vara kommunens angelägenhet att ansvara för
hanteringen av miljöfarliga blybatterier i samhället.
På sikt skall vi försöka komma ifrån denna typ av
batterier. Därför kommer en utredning att tillsättas
för att följa upp och utvärdera teknikutvecklingen
i fråga om alternativa batterityper och alternativa
startsystem för bilar och båtar.
Detta är det huvudsakliga innehållet i regeringens
förslag. Vid behandling i utskottet har majoriteten
av utskottet ställt sig bakom förslaget. Till
betänkandet har fogats 12 reservationer, och jag
skall kommentera några av dessa.
I reservation nr 1 från folkpartiet och reservation
nr 2 från vänsterpartiet anser båda partierna att det
bör satsas mer på teknisk utveckling och forskning.
I rapporten Begränsningsuppdraget, som
kemikalieinspektionen överlämnade till regeringen
i juni 1990, anges att det internationellt finns en
omfattande utveckling av alternativ till blybatterier
och att användningen av blybatterier på sikt skall
upphöra. Regeringen anser att det är viktigt att
genom en utredning följa upp vad som händer på
området och söka dra nytta av de internationella
erfarenheterna.
Att påbörja egen forskning innan man kartlagt vad
som pågår internationellt kan leda till onödigt
dubbelarbete. Först alltså kartläggning av den
utveckling som pågår, sedan eventuellt beslut om
ytterligare forskning!
Vänsterpartiet säger i reservation 3 att insamling
och transport av blybatterier enligt utskottets
mening inte är förenligt med det ökade ansvar för
avfallet som ålades kommunerna enligt riksdagens
beslut våren 1990. Jag påstår att detta är fel.
Kommunerna har det övergripande ansvaret för
planering och översikt av allt avfall, t.ex. att göra
en avfallsplan som gäller från den 1 januari 1991.
I detta ansvar ingår också ansvaret för miljöfarliga
blybatterier. Dessutom har den som yrkesmässigt
hanterar miljöfarliga batterier skyldighet att ta
emot sådana, när de är uttjänta.
Vissa avfallsslag, som går att avgränsa och som har
en egen marknad i Sverige, är lämpade för
undantag från det kommunala monopolet, dels för
att göra det möjligt att tillverkaren/importören
lever upp till producentansvaret, dels för att
kommunerna behöver avlastas arbete där så är
möjligt.
I dag tas blybatterierna huvudsakligen om hand av
Returbatt, ett företag som ägs av två
batteritillverkare/importörer,
återvinningsföretaget Boliden-Bergsö i
Landskrona samt skrotbranschen.
Detta bolag har bildats för att underlätta insamling,
transport samt återvinning av och dessutom
information om batterier. Bolagets verksamhet
täcker både tillverkning, insamling och återvinning
av blybatterier, dvs. hela varans livslängd.
Insamlingsnivån, som folkpartiet tar upp i
reservation 4, behöver inte, Sören Norrby,
fastställas till 125 % de första två åren -- den ligger
redan på den nivån. Branschen bedömer inte att det
finns så många batterier kvar efter två år att nivån
också i fortsättningen kan ligga på denna höga nivå.
Det finns därför inte anledning till ytterligare
detaljstyrning. Regeringen har sagt att om
insamlingsnivån framöver inte kommer att ligga på
95 % är regeringen beredd att införa ett pantsystem
för att ytterligare stimulera insamlingen.
Vidare kan sägas till folkpartiet angående
reservation 5 om stimulans av insamlingsarbetet att
nuvarande system, där kostnaderna för
insamlingen täcks, fungerar bra. Ytterligare
ekonomiska stimulanser behövs inte.
Idrottsorganisationer och andra kan ansöka om
bidrag till insamlingsarbete, om de kan visa att de
kan sköta det på ett sätt som är ofarligt för hälsa och
miljö. Det kan t.ex. gälla idrottsföreningar.
Pengarna är med andra ord inte förbehållna
företaget Returbatt. Returbatt får ansöka om
medel precis som andra.
Stora krav måste dock ställas om man lämnar ut
insamling av miljöfarligt avfall till organisationer
som inte är specialister på att ta om hand
miljöfarligt avfall.
Avgiften på blyfarliga batterier skall täcka
kostnaden för insamling och omhändertagande
men även information. Det är alltså inte något som
kan liknas vid en punktskatt, som moderaterna
anser i reservation 6. Avgiften innebär helt enkelt
att tillverkaren tar sitt producentansvar, dvs. tar
kostnaden för att det som tillverkas också
omhändertas när användningsperioden för varan är
slut. Och, som jag tidigare har sagt, ett pantsystem
kan övervägas om man inte når minst 95 %
insamling.
Till centern och som svar på reservation 7 vill jag
säga att den utredning som regeringen skall tillsätta
och som jag tidigare berättat om får till uppgift att
följa och utvärdera teknikutvecklingen för
alternativa batterityper och alternativa startsystem.
Syftet att påskynda utvecklingen och framför allt
användningen av miljövänliga alternativ tycker jag
därmed uppnås.
I reservation 8 från miljöpartiet föreslås att
miljöavgift skall uttas och placeras i den
kemikaliefond som miljöavgiftsutredningen
föreslagit och användas till utveckling av mer
miljöanpassade alternativ till blyackumulatorer.
Den kemikaliefond som det talas om finns inte! Det
är bara ett förslag från en utredning. Beslut kan
alltså inte fattas om att placera pengar i den fonden.
Vidare kräver miljöpartiet i reservation 11 att lagen
om avgifter för miljöfarliga batterier bör inarbetas
i övrig miljölagstiftning. Miljöskyddskommittén har
i uppdrag att se över alla miljölagar och kan alltså
redan enligt sina direktiv göra detta. Därför behövs
inga pekpinnar från riksdagen i detta fall.
Vänsterpartiet kräver i reservation 12 att
miljöorganisationerna skall vara representerade i
företaget -- Returbatt -- som skall organisera
insamlingsverksamheten. Jag lyssnade på Annika
Åhnbergs anförande och efterlyser en kommentar.
Det är inte givet, Annika Åhnberg, att Returbatt
skall ha batteripengarna. Returbatt är ett
fristående företag som, precis som alla andra, får
ansöka om bidrag från batterifonden. Eftersom
Returbatt är ett fristående företag kan regeringen
eller riksdagen inte föreskriva vilka som skall sitta i
dess styrelse.
Fru talman! Den skrivning som majoriteten i
utskottet gjort i betänkandet JoU15 är bra, och jag
yrkar bifall till hemställan i detta betänkande och
avslag på reservationerna.
Anf. 72 IVAR VIRGIN (m) replik:
Fru talman! Jag konstaterar att
socialdemokraterna nu accepterar miljöavgifter,
vilket jag måste erkänna i och för sig är ett fall
framåt.
Vi som är starka anhängare till marknadsekonomin
har för länge sedan insett att marknadsekonomin
på miljöområdet behöver ett
korrigeringsinstrument, och ett sådant har vi angett
i form av miljöavgifter eller skattestimulanser. På
det område som vi just nu debatterar är min
uppfattning att ett pantsystem är det helt
överlägsna systemet för att åstadkomma en hög
miljöeffekt. Erfarenheten från andra system tycker
jag visar att det verkligen är så. Med ett pantsystem
får man en mycket hög återlämningssiffra till
fromma för miljön. Jag tror att det var centerpartiet
som en gång hänvisade till en utredning i Lund som
visade att pantsystem hade den effekten. Just på
detta område måste det ekonomiska styrmedlet
pant vara att föredra. Jag kan försäkra Kaj Larsson
att det trots dessa insatser finns kvar en mängd
batterier, i garage, båthus och på andra håll.
Rent allmänt kan jag säga att det kommer att bli
utomordentligt svårt att av den statistik som vi får
fram de närmaste åren kunna dra några som helst
slutsatser. De tidigare insamlingsoperationerna kan
ha medfört att så många batterier ute på
marknaden har återlämnats att siffran mycket väl
kan komma att sjunka. Den saken kan man alltså
inte vara helt säker på. Däremot kan man vara
säker på att ett pantsystem har en överlägsen
funktion vad gäller återlämningsgraden. Därför är
det systemet definitivt att föredra.
Anf. 73 LENNART BRUNANDER (c)
replik:
Fru talman! Kaj Larsson säger att ett pantsystem
är överlägset. Jag tycker det hade varit bättre om
regeringen hade fått fram ett system med hjälp av
vilket man säkert kunde säga att batterierna
lämnades in. Då hade den återlämningspremie som
det talas om i propositionen varit ett bra och riktigt
alternativ.
Kaj Larsson säger vidare att det skall göras en
utredning som undersöker alternativ till
blybatterier, och det låter framåtsyftande.
Egentligen är det bedrövligt att det förslaget läggs
fram i den här propositionen. Den utredningen
borde naturligtvis ha varit klar med sitt arbete när
propositionen skrevs. Då hade man kunnat peka på
vilka möjligheter som finns och därmed skapa de
förutsättningar som behövs för att de alternativa
systemen skall kunna användas. Det var ju inte för
skojs skull som riksdagsmajoriteten 1988 gav
regeringen i uppdrag att inrätta ett pantsystem för
batterier -- det var för att blybatterier skulle
mönstras ut eller, om de användes, i varje fall
lämnas in. I det läget skulle regeringen ha agerat
snabbt och tillsatt en utredning som hade kunnat ha
de här alternativen klara redan nu.
I det sammanhanget sade statsministern att
socialdemokratiska partiet skulle bli ett miljöparti.
Vi väntar fortfarande på det -- det skulle inte vara
så tokigt.
Sedan tog Kaj Larsson upp kommunernas roll när
man nu tar bort det kommunala monopolet och
sade att det är störande för att insamlingen skall
fungera väl. Han framhöll det som något slags
bedrift att man nu lägger fram det förslaget. Det är
inte länge sedan vi här i riksdagen fattade beslut om
motsatsen. Vid det tillfället hade vi från
centerpartiet reservationer, och det hade även
andra partier. Vi förutsade att det skulle komma att
fungera precis så, inte bara på batteriområdet utan
även på andra områden, men nu är det här det
område där vi konfronteras med det. Då sade man
från socialdemokraterna att det här var ett bra
förslag. Det var egentligen ganska onödigt. Hade
man följt vårt förslag till lösning av problemet när
vi för ungefär ett år sedan fattade beslut om
avfallspolitiken hade det fungerat.
Anf. 74 ANNIKA ÅHNBERG (v) replik:
Fru talman! Jag förstår inte hur Kaj Larsson kan
vara nöjd med det som sägs i propositionen och det
som utskottsmajoriteten har kommit fram till när
det gäller åtgärder för att få fram alternativ. Det
finns ingen som helst rimlig proportion mellan det
angivna målet -- att användningen av de här
batterierna skall upphöra -- och de anvisade
medlen, nämligen att miljöministern har för avsikt
att någon gång, ovisst när, tillsätta en utredning
som skall se över vad som redan är gjort på andra
håll i världen. Det är så uppenbart när man hör det
att detta är bara tomma ord.
Varför har vi inte i Sverige ett mer utvecklat arbete
när det gäller att ta fram alternativ? Varför måste vi
gå till andra delar av världen? Borde inte just ett
land som Sverige, industriellt avancerat, ligga långt
framme just när det gäller avancerad
miljöteknologi och när det gäller att ta fram t.ex.
alternativ till batterier? Är inte i själva verket
bristen på stimulans till forskning och utveckling
kring det här ett viktigt skäl till att vi nu måste gå
utomlands för att se vad man har åstadkommit där?
När det gäller det kommunala monopolet vill jag
säga att vi från vänsterpartiets sida inte är benägna
att peta i definitionen av miljöfarligt avfall och
undanta än det ena än det andra. Redan när vi i
våras i riksdagen behandlade den stora
avfallspropositionen framförde vi från
vänsterpartiets sida att man borde se över hela
begreppet miljöfarligt avfall, som i dag över huvud
taget inte utgår från om avfallet verkligen är
miljöfarligt eller inte utan utgår från var avfallet
produceras -- om det produceras i industrin är det
miljöfarligt, slänger vi det i soptunnan hemma är
det inte miljöfarligt. I en sådan översyn av
helhetsbegreppet miljöfarligt avfall kan man också
ta upp den här frågan, men vi tycker att det är fel
sätt att arbeta på att bryta loss den och undanta den
från det kommunala monopolet.
När det till sist gäller företaget Returbatt tycker jag
att det är mycket märkliga och ologiska svar man
får. Företaget finns. Dess arbete är av en helt annan
karaktär än små ideella organisationers. Man kan
inte jämställa dem med varandra och säga att
Returbatt får ansöka precis som alla andra och att
det inte är säkert att företaget får några pengar.
Men det är ju därför bolaget är bildat! Det är
väldigt konstigt att då först medverka till att bolaget
bildas i det uttalade syftet att ta hand om
insamlingsarbetet och att ansvara för
informationskampanjerna. Jag tycker att det är ett
mycket konstigt svar. Eftersom Returbatt redan
finns och är en dominerande aktör borde det vara
självklart, tycker jag, att man ger den etablerade
miljörörelsen representation i bolagets styrelse.
Och eftersom det är regeringen som i avtal med
bolaget reglerar avgiftens nivå och liknande borde
man i avtal också kunna reglera detta.
Anf. 75 SÖREN NORRBY (fp) replik:
Fru talman! Kaj Larsson säger att det inte finns
batterier så det räcker för en insamlingsnivå på
125 % under de närmaste två åren. Jodå, det finns
visst batterier så det räcker! Fråga villaägarna här i
landet, fråga båtägarna här i landet, fråga
lantbrukarna här i landet! De kan ställa upp så det
räcker till både 125 och 150 % om de mobilieras
fullt ut.
Det behövs inte ytterligare stimulanser, säger Kaj
Larsson, för att få fram de här batterierna. Det är
självklart att om man inte anser att det behövs
ytterligare stimulanser kan man inte nå upp till
125 %. Men om man sätter in rätt
stimulansåtgärder, nämligen dem som gör att de
här kategorierna plockar fram sina batterier och
framför allt får reda på vad de skall göra med dem,
kommer de batterierna fram.
Det är alldeles uppenbart att Returbatt i framtiden
kommer att spela en avgörande roll i det här
arbetet. Det innebär att det kommer att bli den
dominerande aktören. Men jag ser det som
fullständigt självklart att Returbatt har ett intresse
av att exempelvis samverka med ideella
organisationer för att på så sätt plocka fram de
batterier som finns ute i villagarage, på
båtuppläggningsplatser och vad det kan vara.
När det sedan gäller den tekniska utvecklingen
frågar jag mig: Har det satsats en krona på att
utveckla nya batterityper här i landet? Det är ju
tacknämligt att man säger att man i det fortsatta
arbetet kan beakta de synpunkter som folkpartiet
har på användning av teknikupphandling som ett
hjälpmedel i sammanhanget.
Man åberopar i debatten här utredningen om
miljöfarligt avfall. Den har just haft sitt första
sammanträde. Vi vet alltså ännu inte så mycket om
vad som kommer att hända där. Men en sak vet vi
med stor bestämdhet, och det är att det avgörande
problemet är att definiera när någonting är avfall.
Det är alltså en definitionsfråga: När blir
återvinningsråvaran avfall? Det är inte alldeles
enkelt att definiera det när det gäller enskilda
människors avfall -- det visar sig på en rad olika
områden.
Kaj Larsson tog inte upp den fråga jag ställde om
ränta på de pengar som hamnar i batterifonden.
Skall regeringen förvalta de pengarna lika uselt som
man har förvaltat bilskrotningsfondens pengar
under många år, dvs. ingen ränta alls? Skall staten
alltså tjäna räntan på den här fonden, som har
skapats av miljöskäl?
Jag vill slutligen, fru talman, peka på information
som ett viktigt styrmedel. När det gäller att få
människor att ställa upp är det bättre att människor
är motiverade än att de är kommenderade. För att
bli motiverad behöver man information.
Anf. 76 KAJ LARSSON (s) replik:
Fru talman! Det har ju talats mycket om att ett
pantsystem skulle vara ett välsignande instrument
när det gäller insamlingen av blybatterier. Vi har
haft en kampanj nu i två år som har fungerat väldigt
bra. Resultatet har i alla fall blivit bra. Det fungerar
på det viset att man från bilskrotningsfonden får 17
kr. per batteri. Det som kommer att gälla framöver
innebär ingen förändring av det. Det systemet har
nu i två år visat ett mycket bra resultat, och varför
skulle det inte kunna fortsätta med det? Varför
skulle resultatet framöver inte bli lika bra? Varför
måste man omedelbart införa en form av
pantsystem?
Jag tycker inte att man i detta läge skall gå in för
ett pantsystem, men jag håller dörren öppen, Ivar
Virgin. Om det skulle visa sig att det här inte blir
bra kan man tänka sig att titta närmare på ett
pantsystem.
Lennart Brunander tog upp det kommunala
monopolet. Jag har i mitt anförande betonat att det
inte innebär någon förändring av vad vi tidigare har
sagt. Det är kommunerna som har det totala
ansvaret för miljöfarligt avfall.
Sören Norrby har efterlyst svar när det gäller räntan
på fondernas medel. Jag skall vara ärlig och säga att
jag i dag inte kan svara på det. Jag utgår från att det
skall kunna utgå ränta, men jag vågar inte lova det
eller bestämt säga att det blir så.
När det gäller stimulans är svaret till Sören Norrby
detsamma. Jag tycker att det inte behövs någon
stimulans när man två år i rad haft ett bra resultat.
Annika Åhnberg tog återigen upp frågan om
representation i styrelsen i Returbatt. Jag försökte
beskriva att det företagets styrelse är som ett privat
företags styrelse; vi i riksdagen kan inte gå in och
säga att den och den skall sitta i styrelsen -- det är
en omöjlighet.
Fru talman! Därmed tror jag att jag har tagit upp
de flesta av de synpunkter som har framförts.
Anf. 77 LENNART BRUNANDER (c)
replik:
Fru talman! Ivar Virgin sade att pantsystemet eller
en återlämningspremie inte är något välsignande
system. Men uppenbarligen räknar regeringen
ändå med att det skulle kunna vara det, eftersom
det skulle kunna frälsa regeringen, om det system
som man nu föreslår inte skulle fungera. I sådant
fall skulle man kunna tillgripa det, och det är alltså
ett bättre system än det man nu har.
Jag fick inget svar av Kaj Larsson på frågan varför
man inte redan nu har en färdig utredning om
alternativ till blybatterier. Frågan är ju inte ny; den
har varit aktuell länge. Hela batterifrågan har varit
aktuell och diskuterats här gång på gång. Man
borde ha haft detta klart nu och inte behövt säga att
frågan skall utredas.
Anf. 78 IVAR VIRGIN (m) replik:
Fru talman! Det är, Kaj Larsson, alltid bra med
öppna dörrar. Det håller jag med om, och det är
glädjande att regeringen ändå kan tänka i de här
banorna. Det är bara tråkigt att tanken inte
fullföljdes på det sättet att man omedelbart satte
pantsystemet i sjön.
Jag är helt övertygad om att pantsystem faktiskt
också har en annan egenskap som gynnar miljön.
Pantsystemet i sig ger en stark stimulans till teknisk
utveckling. I den mån som aktörerna på den här
marknaden tycker att detta system är besvärligt och
kostar arbetsinsatser, kommer intresset för
batterityper som inte har dessa egenskaper och som
inte är pantbelagda att öka. Jag tycker faktiskt att
det är tråkigt att behöva konstatera att vi inte har
pant på normala batterier. Om vi hade haft det är
jag övertygad om att vi skulle ha fått en mycket
snabb utveckling mot batterier som gjorde att vi
inte behövde ha ett pantsystem, helt enkelt därför
att de i sig var miljövänliga. Detta är en mycket
viktig funktion, som gäller nästan alla ekonomiska
styrmedel, men i fråga om pantsystemet tror jag att
det gäller i ovanligt hög grad.
Om vi ser litet framöver kan det här problemet bli
accentuerat, nämligen om elbilen införs. Då får vi
säkerligen ett ökat antal batterier att ta hand om.
Vissa remissvar av tyngre karaktär förordar ändå
ett pantsystem, det gäller bl.a. LOs och
konsumentverkets remissvar. Jag skulle tro att det
bakom remissvaren där man förordar ett
pantsystem ligger en betydande tankemöda för att
få fram de system som man tycker är bäst ur
miljösynpunkt.
Anf. 79 SÖREN NORRBY (fp) replik:
Fru talman! Kaj Larsson säger att bidraget till
Returbatt med 17 kr. per batteri har gett bra
resultat. Varför skulle det då inte fungera bra
framöver också, frågar Kaj Larsson och menar att
det inte behövs någon ytterligare stimulans. Det
där låter ju bestickande, ända till dess man funderar
ett snäpp till och upptäcker att vad Returbatt
egentligen har sysslat med är att skumma grädden
av marknaden. Man har tagit hand om de gamla
batteriupplag som funnits på bensinstationer,
bilverkstäder, skrotupplag osv. Men nu är denna
marknad i stort sett avbetad, och det är vad
Returbatt med stor framgång har åstadkommit
under de här två åren.
Nu gäller det att ta nya tag och hitta på nya
stimulansinstrument och nya idéer för att nå de
enstaka batterier som finns i kanske en halv miljon
villagarage i landet eller hos tiotusentals
lantbrukare som kanske har 10, 15 eller 20 batterier
var men som hittills inte har nåtts av en ordentlig
information. Jag återkommer därmed till frågan
om informationen som styrmedel. Det är mycket
betydelsefullt att vi utvecklar styrinstrumenten i det
här sammanhanget, och det gör vi inte genom att
titta i backspegeln utan att genom att se framåt.
Jag har en del egna erfarenheter av den här typen
av batteriinsamlingar. Alldeles entydigt är den
reaktion som jag har mött från många människor
som kommit med sina gamla batterier: Vad bra att
det ordnats en sådan här insamling, för förut har jag
inte haft en aning om var jag skulle göra av mina
gamla batterier. Det kom en pensionär med ett
batteri på cykelns pakethållare. Han kom tillbaka
gång på gång, eftersom han hade flera batterier
hemma i sitt garage men inte någon bil längre.
Jag har massor av spännande och intressanta
erfarenheter från ett stort antal sådana insamlingar
som jag har varit med om. Ibland har insamlingarna
skett med intensiv medverkan av
idrottsorganisationer. Det har varit just sådana
klubbar och föreningar som i sin verksamhet
arbetar mycket med batterier, dvs.
motororganisationer och liknande. De har ställt
upp, och de har fått en slant för varje insamlat
batteri. Ungdomarna deltog i insamlingen och
lärde sig vad miljövård i praktiken är för någonting,
samtidigt som de bidrog till finansieringen av sin
egen idrottsverksamhet.
Den sortens ideella insatser skall vi satsa på även i
framtiden.
Sedan tackar jag Kaj Larsson för ett ärligt besked
när det gäller räntan på den här batterifonden. Det
var ett ärligt besked och en vetlig kommentar. Jag
hoppas att vi tillsammans skall kunna se till att de
här pengarna blir räntebärande och att vi på samma
sätt skall kunna arbeta för att få även
bilskrotningsfondens pengar räntebärande. De här
pengarna är litet grand av grädden på moset när det
gäller viktiga återvinnings- och miljövårdsinsatser i
det här landet.
Anf. 80 ANNIKA ÅHNBERG (v) replik:
Fru talman! Kaj Larsson sade i sin replik ingenting
mer om detta med ökad satsning på forskning och
utveckling. Det förstår jag så väl, för med hedern i
behåll hade han inte kunnat göra mycket annat än
att instämma i det jag sade, och det vill han tydligen
inte göra, åtminstone i den här församlingen. Jag
hoppas att Kaj Larsson har desto mer att säga till
kamraterna i regeringen, så att vi kan få en
proposition som innehåller ett förslag om
ordentliga satsningar på forskning och utveckling
kring alternativa batterier.
Det är fånigt att vi skall behöva en så lång och tjatig
diskussion om företaget Returbatt. Detta är ju en
relativt enkel fråga, och jag förstår faktiskt inte det
envisa socialdemokratiska motståndet på den här
punkten.
I naturvårdsverkets utredning heter det:
''Ett för ändamålet särskilt bolag -- Returbatt --
föreslås administrera systemet -- -- --. Kravet på
Returbatts verksamhet bör vara att inom en
tvåårsperiod från det att systemet trätt i kraft nå en
kontinuerlig insamlingsnivå överstigande 90 %.
I Returbatt bör ingå de branscher som berörs av
förslaget dvs. batteritillverkare, batteriimportörer,
skrotbranschen, återvinningsföretag m.fl.''
Det är alltså det statliga myndigheten
naturvårdsverkets synpunkter på hur det här
bolaget skall vara uppbyggt och vad det skall göra.
Då kan jag inte förstå varför det skulle vara så
orimligt att även miljörörelsen hade säte i detta
bolags styrelse för att kunna vara med och arbeta
med dessa oerhört viktiga informationskampanjer.
Miljörörelsen har en lång och gedigen erfarenhet av
hur man når ut med bra information just i
miljöfrågor. Jag kan inte förstå det här envisa
motståndet. Jag tycker att Kaj Larsson åtminstone
borde kunna säga att man skall tänka över saken
och fundera på om detta inte skulle kunna vara en
bra idé. Det finns inte någon anledning till att det
föreligger partiskiljande motsättningar i denna
fråga.
Anf. 81 KAJ LARSSON (s) replik:
Fru talman! Först vill jag vända mig till Ivar Virgin.
Han är envis när det gäller pantsystemet. Han tror
än en gång att det är pantsystemet som skall lösa
hela problematiken.
Som jag ser det är inte problemet så stort i dag. Jag
tycker inte att Ivar Virgin skall vara så låst vid
detta. Jag har sagt i talarstolen här i dag att om det
visar sig att de goda resultat vi har uppnått under
två år inte håller i sig, är vi öppna för att pröva ett
pantsystem.
Man skall också vara medveten om, Ivar Virgin, att
det också är byråkratiskt att införa ett pantsystem.
Det innebär merarbete osv., och jag trodde inte att
Ivar Virgin var en sådan vän av byråkrati.
Sören Norrby verkar veta allt. Han vet att det finns
batterier i garage, i lador osv. När batteribranschen
gör den bedömningen att det inte finns flera
batterier kvar vet Sören Norrby hur det förhåller
sig: Det står ett batteri här och ett annat där och
tillsammans blir de många batterier. Jag litar
faktiskt på branschens bedömning i det här fallet.
Glöm inte heller, Sören Norrby, den information
som finns i förslaget om att man skall fortsätta att
gå ut och informera människor om hur viktigt det
är att batterier kommer i rätta händer när de är
uttjänta.
Till sist talar Sören Norrby om att idrottsföreningar
och liknande skall ta hand om batterierna. Jag har
själv arbetat inom idrottsföreningar och min
uppfattning är att vi skall vara rädda om
idrottsfolket. Jag vill använda dessa människor till
att fostra och ta hand om vår ungdom -- inte till att
ragga batterier!
Satsning på utveckling är ju någonting som vi
kommer att fortsätta med, Annika Åhnberg. Som
jag har sagt kommer en utredning att tillsättas. Jag
tycker att det är naturligt att man börjar med att
titta på vad som finns i dag, och man har kommit
ganska långt internationellt sett på detta område.
Man bör summera de olika bitarna innan man
kastar sig in på forskning och utveckling. Jag tycker
att det är rätt naturligt att man klarar av detta
problem först.
Det har framförts kritik som går ut på att
utredningen skulle ha kommit till stånd långt
tidigare. Det kvittar naturligtvis vad regeringen
gör. När utredningar kommer till stånd är det alltid
för sent och fel på något sätt. Det har jag vant mig
vid här i riksdagen.
Till sist, Annika Åhnberg, Returbatts styrelse är en
privat styrelse. Vi kan inte sätta oss på den. Jag
bedömer det så att det skulle vara bra om det blev
konkurrens för att inte Returbatt blev ensamt på
marknaden om att samla in batterier.
Jag har ingenting emot att fler företag gör det. De
får naturligtvis ansöka om pengar från insamlingen
precis som Returbatt. Vi kan inte sitta här och säga
att den ena eller andra personen skall sitta i
Returbatts styrelse.
Anf. 82 MARIANNE SAMUELSSON
(mp):
Fru talman! Miljöpartiet de gröna har tidigare
föreslagit att ett pantsystem skall införas för
blybatterier. Detta kan lämpligen utformas som ett
miljöavgiftsbaserat inlämningspremiesystem.
Med regeringens förslag saknar man möjligheter
att lägga styrande miljöavgifter på blybatterier.
Endast avgifter för att direkt täcka kostnader för
omhändertagande kan tas ut.
Vi anser att möjligheterna att ta ut avgifter bör
utökas. En styrande miljöavgift på blybatterier bör
tas ut. Pengarna bör användas till att ta fram mer
miljöanpassade alternativ till blyackumulatorer.
Detta är angeläget eftersom det fortfarande saknas
bra alternativ i handeln. Pengarna skulle kunna tas
in till den kemikaliefond som
miljöavgiftsutredningen har föreslagit.
Miljöskyddskommittén arbetar bl.a. med en
samordning av miljölagstiftningen. Det är olyckligt
med en uppsplittring av miljölagstiftningen i alltför
många lagar eftersom det försvårar tillämpningen.
Små lagar, som t.ex. den som föreslås i
propositionen, är därför olämpliga.
Miljöskyddskommittén bör därför få i uppdrag att
arbeta in lagen i annan miljölagstiftning.
Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 8 och
11.
Jag vill också kommentera något av det Kaj
Larsson sade. Han har rätt i att kemikaliefonden
inte finns ännu. Det utesluter inte att den kommer
att finnas så småningom och förhoppningsvis kan
man då lägga det i denna fond.
Kaj Larsson sade också att det inte behövdes några
pekpinnar från riksdagen. Om det inte skall
behövas några pekpinnar från riksdagen vill det nog
till att regeringen kommer med betydligt snabbare
och radikalare idéer på miljöområdet. Det måste ju
hända någonting.
I propositionen återfinns egentligen inget förslag
om hur man skall utveckla alternativen. Trots att
det nämns i inledningen, finns det bara en kort bit
om att saken skall utredas och att man därefter skall
återkomma i frågan. Det hade varit väldigt bra om
man redan här hade kunnat lägga in ett förslag om
styrande avgifter så att det verkligen hade hänt
någonting i fråga om alternativen.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas efter 9 §.)
8 § Miljöprojektet Göteborg
Föredrogs
jordbruksutskottets betänkande 1990/91:JoU16
Miljöprojekt Göteborg (Skr. 1990/91:6).
Anf. 83 RUNE THORÉN (c):
Fru talman! Snart är det på dagen tre år sedan som
regeringen tillkallade en delegation med uppgift att
initiera och samordna åtgärder för att göra
Hisingen i Göteborgs kommun väsentligt renare
inom en 10-årsperiod. Delegationen har sedermera
presenterat sitt betänkande Miljöprojekt
Göteborg. Och det är detta som nu föranleder
regeringen att i en skrivelse till riksdagen låta oss ta
del av de åtgärdsförslag som där ges.
Jag vill först konstatera att det nu har gått tre år av
de tio år som angavs i uppdraget. Det är viktigt att
komma ihåg detta eftersom många åtgärder måste
planeras i mycket god tid för att så småningom ge
effekt. Ett bra exempel på detta är satsningar på
infrastrukturen i form av en utbyggd järnväg.
Miljöprojekt Göteborg har arbetat mycket aktivt.
De stora punktutsläppen i Göteborg har studerats,
såsom raffinaderierna, hamnen, Volvo m.fl.,
därutöver har avfallshanteringen och trafiken varit
de stora delarna i miljöprojektets arbete.
Det är just på dessa punkter som vi från centern
anser att riksdagen bör reagera på den skrivelse
som vi i dag har att ta ställning till. Vi anser således
att statsmakterna skall ta ett större ansvar bl.a. när
det gäller att kontrollera de stora punktutsläppen,
dvs. ge länsstyrelsen större möjligheter till bättre
kontroller.
På samma sätt menar vi att statsmakterna måste ta
större ansvar när det gäller avfallshanteringen.
Man kan genom ekonomiska styrmedel se till att de
blir mera lönsamt att sortera avfall. Detta har vi
gett uttryck för i reservation 1 resp. reservation nr
7. Centern står självklart bakom dessa i sin helhet
men med den ordning vi numera har
beslutsordningen här i kammaren avstår jag från att
hemställa om bifall på dessa två reservationer.
Fru talman! Jag vill slutligen ta upp den fråga som
såväl miljöprojekt Göteborg som många andra
utredningar kommit fram till är det allvarligaste
miljöproblemet i Göteborg -- biltrafiken. Som
framgår av betänkandet så har utöver miljöprojekt
Göteborg också storstadstrafikkommittén
behandlat detta liksom den av regeringen tillsatte
förhandlingsmannen i Göteborgsregionen Ulf
Adelsohn. Alla kommer fram till att det är ett stort
miljöproblem med den tilltagande biltrafiken och
att bästa åtgärden är att få en bättre kollektivtrafik.
Utskottet avstår ifrån att ta ställning i dessa viktiga
frågor. Enligt vår mening bör riksdagen ta fasta på
vad som sägs i skrivelsen angående
trafikproblemen och även uttrycka en mening om
vad man bör göra för att åtgärda dessa.
Enligt centerns mening är det tre saker man kan
göra. Det ena är att se till att samhällsplaneringen
är sådan att vi hellre minskar behovet av trafik när
vi planerar bostäder, arbetsplatser och service än
att som många gånger sker ökar behovet av trafik.
En ytterligare åtgärd är att förbättra drivmedlen för
bilarna. Katalytisk avgasrening var en åtgärd, en
annan är att börja använda inblandning av etanol.
Regeringen har här underlåtit att satsa på detta
bränsle vilket är helt obegripligt. En inhemsk
produktion som samtidigt ger våra storstäder en
bättre miljö. Vi anser i vår reservation nr 1 att
regeringen skyndsamt skall vidta åtgärder för att
stimulera detta inhemska bränsle.
Den tredje åtgärd som jag vill ta upp är naturligtvis
satsningen på kollektivtrafiken. För Göteborgs
vidkommande gäller det pendeltrafiken i regionen,
spårvägstrafiken inne i Göteborg och naturligtvis
även fortsatta förbättringar i framkomligheten för
busstrafiken i Göteborg. Detta är åtgärder som är
oerhört viktiga för att man skall kunna få en bättre
trafiksituation i Göteborg.
Man kan undra vad detta har att göra med oss i
riksdagen. Är det inte Göteborgs och
Göteborgsregionens egen sak att hantera? Men
som framgår av såväl skrivelsen från Miljöprojekt
Göteborg som av andra utredningar är man överens
om att det är statens ansvar att svara för
satsningarna i infrastrukturen. I regeringens
skrivelse framhålls också den påbörjade satsningen
på järnvägen, bl.a. västkustbanan.
Fru talman! Jag tycker att man inom utskottet med
ansvar för miljöfrågor är alltför flat. Man talar om
denna blygsamma satsning samt om att man inom
regionen först måste komma överens om någon
form av trafikplanering. Vad är nu detta?
I regionen är man överens om att en satsning måste
ske på det västsvenska järnvägsnätet. Det har
betydelse för en effektivare godstrafik och kommer
starkt att medverka till en avlastning av vägnätet
runt Göteborg och på gatorna i själva Göteborg. En
framtida satsning på snabbtåg på samtliga linjer
kommer att medföra en annan struktur på
flygtrafiken och minska såväl personbils- som
busstrafiken, t.ex. mellan Göteborg och Malmö
samt Göteborg och Oslo.
Det antyds emellanåt att en utbyggnad av
Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö inte
skulle vara färdig förrän in på 2000-talet. Om så är
fallet är det helt förödande ur miljösynpunkt. Det
är skrämmande att det utskott som har ansvar för
miljön inte reagerar på detta utan bara hänvisar till
att miljöministern har sagt att man skall återkomma
med en samlad bedömning längre fram.
Från centerns sida anser vi att riksdagen i stället bör
tala om vilka satsningar som bör göras, eftersom
regeringen så totalt har underlåtit detta under ett
stort antal år. Vi anser att riksdagen skall ge
regeringen till känna vad vi har sagt om behovet av
satsningar på kollektivtrafiken i Västsverige.
Pendeltrafiken skulle få helt andra villkor om man
hade dubbelspår på samtliga fem järnvägslinjer.
Om man sedan också ser till att den regionala
spårtrafiken blir genomgående i Göteborg skulle
standarden höjas betydligt. Det skulle bli ett ännu
mer attraktivt alternativ till bilen som färdmedel,
inte minst vid arbetsresor men även i övrigt i
regionen.
Regionen och Göteborg får själva svara för
kostnaderna för att köpa in tåg och spårvagnar. Det
är stora investeringar som man är beredd att göra.
Själva spåren måste dock anses tillhöra
infrastrukturen, och för denna skall staten svara.
Det tar tid innan en sådan här planering blir
genomförd och får effekt. Det är därför viktigt att
vi så snart som möjligt får beslut i dessa viktiga
frågor.
Miljöprojekt Göteborg har tio år på sig. Av dessa
har tre redan gått. Med den takten, fru talman, som
projektet fortskrider föreligger stor risk att det inte
hinner hända mycket på de återstående sju åren
heller.
Från centerns sida har vi en klar uppfattning om
vad som behöver göras. Det behövs inte flera
utredningar. I första hand skall man i stället ge
banverket tillräckligt med investeringsmedel och
fatta nödvändiga beslut för att nå den effekt som
Miljöprojekt Göteborg talar om.
Med anledning av vad jag nu har sagt ber jag att få
yrka bifall till reservation nr 2 i jordbruksutskottets
betänkande nr 16.
Avslutningsvis vill jag tillägga att finansministern
snart lägger fram budgeten för kommande år. Jag
hoppas att det i densamma återfinns rejäla anslag
för investeringar i kollektivtrafiken på västkusten.
I annat fall är det på gränsen till politiskt bedrägeri
att tillsätta sådana utredningar som Miljöprojekt
Göteborg, storstadstrafikkommittén eller statliga
förhandlare om inte regeringen är beredd att följa
upp dessa utredningar med rejäla
investeringsanslag.
Anf. 84 ANNIKA ÅHNBERG (v):
Fru talman! Göteborgsregionen har många stora
och svåra miljöproblem. Det beror på att det finns
många verksamheter lokaliserade till det området
som ger upphov till miljöproblem. Det beror också
på att regionen får ta emot en stor del
luftföroreningar som kommer från andra länder.
Det var därför mycket befogat när Miljöprojekt
Göteborg tillsattes. Många och stora förhoppningar
knöts till projektet om att man skulle arbeta med
miljöproblemen på ett nytt sätt. Det gjorde man
också. Man arbetade sektorsövergripande i många
avseenden. Man arbetade med myndigheter och
privata företag. Man utnyttjade den gedigna
kunskap som finns hos fackföreningsrörelsen, och
man gick över många gränser som ett
utredningsarbete annars sällan passerar. Man
åstadkom också många konstruktiva dellösningar.
Ändå kan man i dag höra ganska många som lever
och bor i den här regionen uttrycka en besvikelse
över att så litet har hänt som människor påtagligt
kan uppleva, om man t.ex. bor på Hisingen. För
bara några dagar sedan kunde vi på nytt läsa i
tidningarna om att man hade inversion. Ett tjockt,
gråbrunt, smutsigt lufttäcke lade sig som ett lock
över regionen.
Det här beror självfallet på att många av de
problem som påvisades i Miljöprojekt Göteborg
och som tas upp i den utmärkta sammanställning
som utredningen har gjort, inte kan lösas på det
lokala planet. Det krävs övergripande lösningar.
Det krävs förändrad miljölagstiftning och insatser
från regeringen och riksdagen.
När det gäller ett av de viktigaste
problemområdena som även föregående talare tog
upp, trafiken, behövs det resurser från statens sida
för att man skall kunna göra en satsning på
kollektivtrafiken. Jag delar den uppfattning som
Rune Thorén framförde. Det känns mycket
beklämmande att från jordbruksutskottet lämna ett
betänkande där man inte obönhörligt kräver att
dessa resurser skall satsas på denna region. Man
nöjer sig med vaga uttalanden från regeringen om
att man skall återkomma i den frågan.
Det finns en risk för att den entusiasm som
människor kände när Miljöprojekt Göteborg
startade över att man nu på ett nytt sätt och mera
resolut och handgripligt skulle göra något åt
miljöproblemen, förbyts i resignation och
uppgivenhet över att det bara blev ytterligare en
utredning och ytterligare en bunt papper att lägga
på hyllan.
Därför hade det varit angeläget att riksdagen i dag
skulle ha markerat att om man tillsätter en sådan
utredning -- vilket i sig är ett outtalat löfte -- skall
man också vidta de nödvändiga åtgärderna som
utredningen kommer fram till. När man tillsatte
den utredningen borde det ha följts av nödvändiga
resurser. Det borde riksdagen i dag ha fattat beslut
om och ställt som krav till regeringen.
Fru talman! Jag vill yrka bifall till vår reservation nr
3, som handlar om behovet av resurser för
utbyggnad av kollektivtrafiken.
Jag sade att Miljöprojekt Göteborg kommer med
många förslag till lösningar som sträcker ut sig vitt
och inte är lokala. Det avspeglas också i
betänkandet, där man kan finna reservationer på så
vitt skilda områden som befogenheten att besluta
om hastighetsbegränsning lokalt och
nödvändigheten av att införa principen om den
omvända bevisbördan i miljölagstiftning. Det finns
över huvud taget många krav och förslag om ökade
anslag och om förändrad lagstiftning.
Vid utskottshanteringen tyckte jag att en hel del av
dessa förslag lämpligen borde ha behandlats i ett
annat sammanhang och yrkade därför inte bifall till
ett antal reservationer. Jag kommenterade i stället
i särskilda yttranden att jag delar de krav som förs
fram i reservationerna, men inte tyckte att det var
lämpligt att reservera sig. Nu har jag, för att tala i
klartext, fått bakläxa på detta från min grupp, som
tycker att det skapar oklarhet om vi inte yrkar bifall
till de reservationer som innehåller ståndpunkter
som vi i andra sammanhang har framfört. Jag vill
därför, fru talman, passa på att markera att vi också
ansluter oss -- även om jag nu inte yrkar bifall -- till
reservationerna nr 5, 6, 8, 9, 11 och 12.
Jag vill dock yrka bifall till vår reservation nr 3 som
handlar om kollektivtrafiken och även till
reservation nr 10. Denna reservation innehåller ett
förslag som framfördes i rapporten från
Miljöprojekt Göteborg om att Göteborgsregionen
skulle bli ett miljöskyddsområde. Om det skulle bli
ett miljöskyddsområde, öppnar det helt andra
möjligheter att göra något åt miljöproblemen
speciellt i denna region. Det ger större
befogenheter att fatta speciella beslut för denna
region.
Det här kravet framförde Miljöprojekt Göteborg i
sin utredning. Vi från vänsterpartiets sida tycker att
det är beklagligt att regeringen inte har tagit fasta
på detta förslag och tagit upp det i sin proposition
till riksdagen utan avvisar detta utan att egentligen
göra några kommentarer eller ens förklara varför.
Man förklarar inte heller hur man anser att de
resultat som var avsikten med att göra
Göteborgsregionen till ett miljöskyddsområde på
annat sätt skulle kunna uppnås.
Fru talman! Jag yrkar alltså särskilt bifall till
reservationerna 3 och 10. Därutöver står vi från
vänsterpartiets sida bakom de reservationer vi har
undertecknat, och därutöver dem som jag nyss
räknade upp.
Anf. 85 CLAES ROXBERGH (mp):
Fru talman! Miljöprojekt Göteborg skapades för
att lösa Göteborgs och speciellt Hisingens,
miljöproblem. Delegationen har mycket riktigt
tagit fram en rad bra förslag, men på grund av
bristande politisk vilja hos regeringen och hos
utskottsmajoriteten är det tveksamt om de
nödvändiga politiska besluten blir verklighet.
Satsningarna saknas.
Sämst har det blivit på trafikområdet. De av
regeringen och utskottsmajoriteten föreslagna
åtgärderna kommer knappast att göra Hisingen
väsentligt mycket renare på tio år. För detta krävs
ett helt batteri av mer långtgående och delvis helt
andra åtgärder, som inkluderar kraftiga
ekonomiska styrmedel som kan ge effekt på kort
sikt, t.ex. kommunala miljöavgifter.
Luften i Göteborg är eländig. Till på köpet räknar
man med en 5-procentig tillväxt av biltrafiken per
år. Detta kommer att leda till att utsläppen ökar
även om vi inför katalysatorer på varenda bil. Detta
skulle innebära att vi år 2010 skulle ha 25 % större
kväveoxidutsläpp än i dag.
För att få bättre luft i Göteborg krävs mycket stora
insatser både för spårvägen och för den regionala
tågtrafiken. Tyvärr har dock kollektivtrafiken
systematiskt missgynnats när statens anslag till
trafiken har fördelats -- trots Miljöprojekt
Göteborg. Det har på senare tid dragits i gång nya
vägprojekt -- Säröleden är ett exempel -- trots att
de pengarna borde ha satsats på kollektivtrafiken i
stället.
Biltrafiktillväxten är störst mellan Göteborg och
kranskommunerna. Därför är det oerhört viktigt
att kollektivtrafiken in till Göteborg förstärks. Till
Göteborg leder som alla vet järnvägar från
Uddevalla, Vänersborg, Alingsås och Kungsbacka,
men endast en är i dag utnyttjad för
pendeltågstrafik. För att få till stånd en effektiv
pendeltågstrafik krävs att Bohusbanan och
Boråsbanan rustas upp samt att utbyggnaden till
dubbelspår fortsätter utan avbrott på
västkustbanan. Dessutom krävs ökade anslag till
länstrafiken.
Men vad har resultatet varit? Jo, i det s.k.
krispaketet minskade regeringen i stället anslagen
till länstrafiken och den interregionala trafiken!
Man går alltså tvärtemot vad man borde göra. Kan
detta vara miljöpolitik? Nej, det passar att avge bra
miljölöften i samband med att man drar i gång
sådant som Miljöprojekt Göteborg, men sedan
drar man ner dessa pengar.
Västpendeln måste förverkligas i full omfattning,
och då måste det till mera pengar från statens sida.
Statsbidrag bör också kunna utgå för en större del
av investeringarna vad gäller spårväg, och även för
trådbussinvesteringar.
Miljöpartiet de gröna har tidigare föreslagit ett
särskilt investeringsprogram för miljövänlig
kollektivtrafik. Under en tioårsperiod bör staten
satsa 15 miljarder, utöver andra anslag till bl.a.
järnvägsinvesteringar. Det bör bli 500 milj. kr. per
år.
Vi anser också att anslagen till investeringar i
järnvägsnätet bör flerdubblas. Vi har tidigare
föreslagit att 65 miljarder anslås till ändamålet
under 90-talet. Första året bör nivån kunna vara 2,5
miljarder kronor, vilket vi föreslog för 1990/91.
Med dessa investeringar, tillsammans med ökade
anslag till köp av persontrafik på järnväg -- som
regeringen i stället skär ned -- skulle man kunna
uppnå en förbättrad miljösituation i Göteborg.
Storstadskommunerna och staten måste dela på
kostnader för utbyggnaden av kollektivtrafik.
Motivet till detta är att för att vi skall få en hyfsad
miljösituation måste huvuddelen av minskningen
av biltrafiken ske i storstäderna. Detta innebär att
det måste komma till stånd restriktioner mot
bilismen, t.ex. i form av regionala
drivmedelsavgifter och områdesavgifter. Dessa
avgifter kan samtidigt vara en finansieringskälla för
kollektivtrafiken. Men även om en del statliga
medel kan användas för att förbättra
kollektivtrafiken, måste kommunernas
beskattningsrätt utvidgas, så att
finansieringsmöjligheterna ytterligare ökas genom
t.ex. bilavgifter, miljöavgifter och lägesskatt för
kommunala fastigheter.
För att förbättra situationen i miljöskyddsområdet
Göteborg bör dieseldrivna fordon och bensindrivna
fordon utan effektiv avgasrening snarast möjligt
avvecklas. En storsatsning på alternativ som är
bättre ur miljösynpunkt bör omgående sättas i gång
med statligt stöd. Senast 1995 bör
miljöskyddsområdet Göteborg vara stängt för
dieselfordon och bensinfordon utan effektiv rening.
Omprövning av stora punktkällor bör intensifieras,
som Miljöprojekt Göteborg har föreslagit.
Naturvårdsverket bör omedelbart begära
omprövning och samtidigt agera så att man når den
målsättning som skisserats i miljöprojektet.
Dessutom måste kommunen få rätt att begära
omprövning av koncessionsvillkoren. Större krav
måste också ställas i lagstiftningen genom att man
vid koncessionsprövningen utgår från vad naturen
och människan tål. I dag utgår man i stället från vad
som är ekonomiskt möjligt för branschen.
Göteborg måste förklaras vara miljöskyddsområde
på det sätt som delegationen föreslår. Regeringen
går inte på den linjen, och utskottet kan heller inte
tänka sig den. Det uppdrag som regeringen senare
ämnar ge naturvårdsverket är inte tillräckligt.
Kommunen bör vidare få möjlighet att på egen
hand utfärda generella föreskrifter inom
miljöskyddsområdet. Det bör också klargöras i
miljöskyddslagen att det inom miljöskyddsområdet
skall kunna utfärdas föreskrifter som ställer mer
långtgående krav än vad som normalt är möjligt
med stöd i miljöskyddslagens nuvarande
tillåtlighetsregler.
Dagens miljölagstiftning utgår huvudsakligen från
att kontrollera enskilda punktutsläpp. Trafikens
miljöeffekter regleras över huvud taget inte.
Miljölagstiftningen klarar därför inte av att
begränsa den totala miljöbelastningen i ett område.
Den totala belastningen består ju av summan av
olika punktutsläpp, utsläpp från ''rörliga källor'',
bilar, diffusa utsläpp, t.ex. från jordbruket, och
utsläpp från punktkällor.
Det är därför nödvändigt att införa
miljökvalitetsnormer, som fastlägger den kritiska
belastningsgränsen i ett område och tar med
samtliga föroreningskällor. För att få ett system
med miljökvalitetsnormer att fungera effektivt
behöver de kopplas till en möjlighet att arbeta med
rättsligt bindande genomförandeplaner -- planer
som skall följas.
Göteborg är ett typiskt problemområde, med
utsläpp från en mängd olika källor, där problemen
inte har kunnat klaras av med dagens
miljölagstiftning. Miljöskyddskommittén bör därför
få klara direktiv om att kvalitetsnormer i
kombination med genomförandeplaner bör införas
i miljölagstiftningen. Det är en förutsättning för att
vi skall kunna reda upp sådana problem som finns i
Göteborg och även i andra delar av landet.
Både kemikalieinspektionen och kommunerna har
i dag otillräckliga resurser för att kontrollera alla
nya kemikalier. Principen om den omvända
bevisbördan, dvs. att den som tillverkar eller
importerar en produkt skall visa att den inte är
alltför farlig för hälsa och miljö, finns med i
förarbeterna till kemikalielagstiftningen. Det
innebär egentligen att den redan bör tillämpas. Om
den omvända bevisbördan skrivs in i lagen om
kemiska produkter, kommer det att klargöras att
den verkligen gäller fullt ut, och den blir lättare att
tillämpa för tillsynsmydigheterna. Lagen bör därför
ändras på det sätt som miljödelegationen har
föreslagit.
Miljödelegationen föreslår vidare att
substitutionsprincipen skall skrivas in i lagen om
kemiska produkter. Detta är redan genomfört,
eftersom miljöpartiet de gröna fick stöd av
riksdagen för ett motionsyrkande. Här är i stället
det viktiga att substitutionsprincipen tillämpas fullt
ut, dvs. finns det en ofarligare kemikalie skall de
som använder den farliga kemikalien tvingas att gå
över till att använda den ofarligare.
Lagen om kemiska produkter skiljer sig från
miljöskyddslagen genom att den gäller hela kedjan
från tillverkning till använding och
avfallshantering. Det är en brist att inte lagen om
kemiska produkter tillämpas redan vid
koncessionsprövning enligt miljöskyddslagen. Om
lagen om kemiska produkter tillämpades vid
tillståndsgivningen skulle koncessionsnämnden
kunna ta hänsyn även till andra miljöeffekter än
dem som direkt orsakas av tillverkningen.
Lagstiftningen bör därför ändras så att även lagen
om kemiska produkter tillämpas vid
tillståndsprövningen.
Miljödelegationen har föreslagit att transporter till
och från tillståndspliktig och transportintensiv
verksamhet skall prövas enligt miljöskyddslagen.
Regeringen menar i sin skrivelse att den
prövningen redan görs genom att lokaliseringen
sker enligt 4 § miljöskyddslagen. Ja, möjligheten
att pröva finns men utnyttjas inte, och prövningen
blir otillräcklig. Därför måste större hänsyn tas till
transporterna vid koncessionsprövningen.
Miljölagstiftningen bör ändras enligt delegationens
förslag, och miljöskyddskommittén bör får
tilläggsdirektiv om att utforma förslaget.
Miljöpartiet de gröna står bakom sina
reservationer. Jag yrkar bifall till reservationerna 4,
6 och 10.
Anf. 86 INGE CARLSSON (s):
Herr talman! Jag skall också försöka spara tid.
Miljösituationen i södra och västra Sverige är
allvarlig, och ön Hissingen i Göteborg är ett av de
mest utsatta områdena i Sverige när det gäller
utsläpp av luftföroreningar. Det kan vi alla vara
överens om.
Av det skälet beslöt regeringen den 17 december
1987 att utse en delegation med uppgift att initiera
och samordna åtgärder för att göra Hisingen i
Göteborgs kommun väsentligt renare inom en
tioårsperiod.
I jordbruksutskottets betänkande 1990/91:JoU16,
Miljöprojekt Göteborg, behandlas regeringens
skrivelse 1990/91:6, vari regeringen bereder
riksdagen tillfälle att ta del av de åtgärdsförslag som
lämnats av delegationen för Miljöprojekt Göteborg
och uppföljningen av dess förslag.
Utskottsmajoriteten har ingen erinran mot denna
redovisning. Jag vill på utskottsmajoritetens vägnar
framföra ett tack till medlemmarna i delegationen
för ett bra jobb.
De motioner som väckts av centern, miljöpartiet
och vänsterpartiet med anledning av skrivelsen
gäller till största delen sådana frågor som riksdagen
kommer att behandla mer ingående i den
miljöpolitiska propositionen våren 1991.
Ett antal av motionerna och de 14 reservationerna
är redan åtgärdade. Jag skall motivera
utskottsmajoritetens yrkande om avslag på
samtliga reservationer.
När det gäller reservation 1 av centern och
vänsterpartiet, som handlar om stora punktkällor
m.m., kan utskottsmajoriteten för sin del inte se
någon motsättning mellan miljöministerns
uttalande och reservanternas synpunkter i detta
avseende. Jag ber er därför förklara vad som skiljer
oss åt.
Som framgår av skrivelsen har miljöministern
understrukit det angelägna i att utsläppsvillkoren
för de företag som påverkar miljön i området kan
skärpas kraftigt i samband med omprövningen av
villkoren enligt miljöskyddslagen. Vidare har
redovisats hur regeringen i några
koncessionsärenden fastställt strängare krav för att
minska användningen och utsläppen av
lösningsmedel från vissa anläggningar i Göteborg.
Utskottsmajoriteten delar miljöministerns
uppfattning att miljöarbetet bör drivas intensivt
och att ny reningsteknik, råvarusnålare metoder
och miljövänligare kemikalier utnyttjas i
produktionen. Flertalet av de problem som
delegationen pekar på kommer också att behandlas
i den miljöpolitiska propositionen våren 1991.
I reservationerna 2--7 behandlas olika trafikfrågor.
Utskottsmajoriteten anser i likhet med
miljöministern att trafiken är ett av storstädernas
stora miljöproblem och att utsläppen från trafiken
behöver minskas kraftigt. För att uppnå detta krävs
bl.a. en utbyggd och konkurrenskraftig
kollektivtrafik. Jag vill framhålla att skrivelsen
innehåller en utförlig redovisning av de åtgärder
som vidtagits resp. planeras för att lösa trafik- och
miljöproblemen, främst i storstäderna.
För att förbättra trafiken och livsmiljön i våra tre
storstäder har tre förhandlare presenterat förslag
om situationen i Göteborg, Stockholm och Malmö.
Regeringen har aviserat att den kraftigt bidrar med
medel för att lösa en del av de stora trafik- och
miljöproblem som har uppstått i våra storstäder.
Jag vill tillägga att de mer övergripande frågorna
om trafik och miljö m.m. i huvudsak kommer att
behandlas i samband med den miljöpolitiska
propositionen våren 1991.
Att som centerpartiet i dess reservation 2 nu
specificera åtgärder för närmare 50 miljarder
kronor för att komma till rätta med
trafikmiljöproblemen i Göteborg är inte särskilt
begåvat. Hur skall centerpartiet finansiera alla
projekten? Har centern övergivit målsättningen att
hela Sverige skall leva?
I reservation 5 från miljöpartiet föreslås att
kommunerna i Göteborgsregionen ges rätt att
sänka hastigheten. Jag vill upplysa Claes Roxbergh
om att kommunerna enligt nu gällande regler kan
besluta om lokala hastighetsgränser för vissa vägar
om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten,
framkomligheten eller miljön.
Övriga reservationer under avsnittet trafik avstyrks
med bl.a. motiveringen att frågorna kommer att
behandlas i den miljöpolitiska propositionen och
får en mer ingående sakbehandling.
Centerpartiet tar i sin reservation 7 upp problemen
med de växande avfallsmängderna. Jag vill upplysa
om att jordbruksutskottet i betänkande JoU:16 i
samband med behandlingen i våras av regeringens
förslag om vissa avfallsfrågor anförde att avfallets
volym och farlighet måste minska samtidigt som
behandlingen av det avfall som ändå uppkommer
förbättras.
Utgångspunkterna för det fortsatta arbetet med att
minska mängden avfall och avfallets farlighet skall
enligt riksdagsbeslutet vara följande:
Produktionsmetoderna måste utvecklas med
utgångspunkt i sparsamhet med råvaror och
återvinning av använt material. Sparsamhet,
hushållning och återanvändning skall vara
grundläggande principer för vårt utnyttjande av
naturresurser och inriktningen av vår
varuproduktion.
Återanvändning måste därför vara en ledande
princip. Varorna måste vara anpassade till
miljökraven redan från början.
Det är alltså producenten som skall ansvara för att
varorna får en miljöanpassad utformning och för att
den restprodukt som en vara lämnar i form av avfall
kan tas om hand på ett från miljö- och
resurssynpunkt riktigt sätt.
Efter det att delegationen för Miljöprojekt
Göteborg presenterat sina förslag har
kemikalieinspektionen och statens naturvårdsverk
av regeringen fått i uppdrag att ta fram förslag till
lämpliga åtgärder för att begränsa användningen av
hälso- och miljöskadliga ämnen.
Detta uppdrag har nyligen presenterats för
regeringen. Eftersom detta nu remissbehandlas
återkommer miljöministern i denna fråga. Jag vill
också påpeka att miljöavgiftsutredningen har
avgett förslag om ekonomiska styrmedel på
avfallsområdet.
Denna fråga kommer också att behandlas i den
miljöpolitisika propositionen våren 1991.
Miljöpartiet har i reservation 8 förslag om
ytterligare resurser till kemikalieinspektionen.
Riksdagen har för innevarande budgetår beslutat
om resursförstärkningar motsvarande fyra tjänster
samt 500 000 kr. för vissa konsultinsatser.
Behovet av ytterligare resurser kommer att prövas
i samband med nästa års budgetförslag.
I reservation 9 från miljöpartiet tas kravet
beträffande den omvända bevisbördan upp. Denna
reservation är helt onödig med tanke på att
riksdagen så sent som den 24 oktober avslog ett
motionsyrkande från miljöpartiet som var identiskt
med dagens yrkande. Kemikalieutredningen har ju
föreslagit att principen beträffande den omvända
bevisbördan skall föras in i lagen om kemiska
produkter. Det förslaget bereds för närvarande i
regeringskansliet.
Vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår i
reservation 10 att Göteborgsregionen förklaras som
miljöskyddsområde. Men ingen av de tre berörda
kommunerna -- Göteborg, Partille och Mölndal --
tillstyrker det här förslaget. Utskottsmajoriteten
instämmer i dessa kommuners, liksom också
miljöministerns, överväganden i denna fråga.
Miljöministerns förslag är att naturvårdsverket
skall få i uppdrag att utarbeta branschöversikter
och allmänna råd för vissa branscher, så att arbetet
kan underlättas för myndigheter i
Göteborgsregionen liksom för andra större
tätorter.
Ett annat motiv är att miljöskyddskommittén skall
belysa möjligheten att ändra miljöskyddslagen så,
att regeringen får möjlighet att utfärda generella
normföreskrifter för vissa specificerade
verksamheter.
Jag yrkar avslag på reservationen.
I tre reservationer behandlas frågor om
lagstiftning, tillsyn och kontroll.
Av den aktuella skrivelsen framgår att delegationen
föreslår flera ändringar i miljöskyddslagen.
Förslagen har överlämnats till
miljöskyddskommittén, som ägnar särskild
uppmärksamhet åt de frågor som tas upp i
reservationerna. Kommittén kommer att avge sitt
första betänkande inom en mycket snar framtid.
Herr talman! Delegationen har lagt ned ett
omfattande arbete och presenterat en rad förslag
till åtgärder.
Målet för delegationen och dess uppdrag har varit
att åstadkomma ett renare Hisingen under loppet
av tio år. Det är vår plikt att möjliggöra att
förslagen blir konkreta beslut.
Den socialdemokratiska regeringen kommer därför
att i den kommande miljöpropositionen presentera
flertalet av delegationens förslag.
Förslagen kommer att innebära radikalt
förbättrade livsvillkor för hisingsborna och vara till
glädje för hela regionen.
Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets
betänkande 16 och avslag på samtliga
reservationer.
Anf. 87 ANNIKA ÅHNBERG (v):
Herr talman! Inge Carlsson efterlyste i början av
sitt anförande förklaringar till att det finns
reservationer när det gäller villkoren för stora
punktkällor. Inge Carlsson hänvisade till att den
ambition som miljöministern ger uttryck för inte
skiljer sig från den ambition som kommer till
uttryck i den aktuella reservationen. Ja, det är sant.
Men anledningen till att reservationen framställdes
är -- åtminstone enligt oss i vänsterpartiet -- att vi
tyckte att den ambition som miljöministern ger
uttryck för i ord inte stämmer överens med vad som
i praktiken händer. Det är mycket riktigt så som det
står i propositionen, nämligen att omprövningar nu
pågår beträffande många stora punktkällor. Vi i
vänsterpartiet tycker inte att man när det gäller
dessa omprövningar har levt upp till den höga
ambition som det talas om. Vi tycker alltså inte att
tillräckligt höga krav har ställts med tanke på vad
som är tekniskt möjligt att åstadkomma i dag. Nu,
liksom alltför ofta annars, låter man företagens
ekonomi gå före miljökraven.
Inge Carlsson säger att mycket av det som man har
motionerat om kommer att behandlas till våren i
samband med den miljöpolitiska propositionen och
att det därför inte finns någon anledning att ta upp
dessa krav i det här sammanhanget. Men då måste
jag fråga: Vad är avsikten med att regeringen nu
kommer med den här skrivelsen till riksdagen om
Miljöprojekt Göteborg om man har för avsikt att gå
Miljöprojekt Göteborg till mötes och man tänker
göra det i samband med den miljöpolitiska
propositionen till våren? Visserligen brukar vi
klaga över att man ofta kommer för sent, att man
dröjer för länge från regeringens sida. Men den här
gången hade vi kanske föredragit att den här
redogörelsen hade lämnats till våren och att man då
konkret hade visat vilka av förslagen som man är
beredd att stödja.
Det kan inte hjälpas, men misstanken dyker upp att
anledningen till att man kommer med den här
skrivelsen nu är att man så att säga vill ha betat av
hanteringen av Miljöprojekt Göteborg.
Visserligen har Inge Carlsson lovat att förslagen
skall tas upp i vårens miljöproposition. Jag hoppas
verkligen att så blir fallet. Det skall alltså bli
spännande att se om de förslag finns med i nämnda
proposition till våren som har framförts i
Miljöprojekt Göteborg. Jag utgår från att Inge
Carlsson, om förslagen inte finns med i nämnda
proposition, kommer att motionera därom.
När det gäller miljöskyddsområdet tror jag att ett
viktigt skäl kan vara att miljöskyddsområdet med
dagens bestämmelser innebär ökade befogenheter
för regeringen. Om mera av dessa befogenheter att
vidta strängare åtgärder när det gäller miljön låg på
det lokala planet, skulle säkert intresset från
berörda kommuners sida vara större om man där
hade ett större inflytande över vad detta med ett
miljöskyddsområde skulle innebära i form av
ökade restriktioner. En väg att gå vore kanske att
fundera över om inte kommunerna kunde få dessa
befogenheter.
Anf. 88 CLAES ROXBERGH (mp) replik:
Herr talman! Man kan undra varför motionerna i
samband med Miljöprojekt Göteborg och den
aktuella skrivelsen så mycket handlar om trafiken
och lagstiftningen. Svaret blir naturligtvis att det är
på dessa områden som problemen finns. Det är
alltså trafiken och miljölagstiftningen som är
problemet. Den svenska miljölagstiftningen läcker
nämligen som ett såll.
På grund av miljölagstiftningen är det omöjligt att
angripa de största utsläppen i Göteborg.
När det gäller detta med koncessionsprövningen
vill jag säga följande. Ja visst, det sker en
omprövning. Men det går för långsamt. Dessutom
ställer man, enligt vårt förmenande, felaktiga krav.
Man utgår från den bästa tekniken, från vad som
är ekonomiskt möjligt för ett medelstort företag i
branschen och från vad som är miljömässigt
motiverat.
Men man utgår inte från vad naturen tål, något som
det egentligen borde vara självklart att man gjorde.
Man borde alltså utgå från vad göteborgaren och
miljön i Göteborg tål. Dessutom är det bara
punktkällorna, de fasta utsläppen, som prövas på
det här viset.
Nej, det behövs en förändring av lagstiftningen.
Det behövs kvalitetsnormer, och kommunen bör
inte själv bestämma om det skall vara fråga om ett
miljöskyddsområde eller inte. Utsläpp över en viss
nivå bör automatiskt leda till att det blir fråga om
ett miljöskyddsområde. Då tvingas man göra upp
genomförandeplaner, som visar hur det skall gå till
att ändra på situationen.
Hela Sverige skall naturligtvis leva. Men jag skulle
vilja säga att utvecklingen i storstadsregionerna i
dag innebär att man delvis tar död på resten av
landet. En vettig utveckling för storstadsregionerna
och ett stopp när det gäller den framtida
expansionen skulle skapa möjligheter för övriga
delar av landet.
Beträffande hastighetsbegränsningen är det
naturligtvis så, att kommunen har möjlighet att
införa hastighetsbegränsning på vissa vägar. Men
det finns ett antal vägar för vilka den möjligheten
inte gäller. Jag känner till ett antal fall i Göteborg --
om jag nu inte är felunderrättad -- där det inte har
gått att ändra hastighetsgränsen.
Anf. 89 RUNE THORÉN (c):
Herr talman! Inge Carlsson efterlyste vad som
skiljer våra reservationer från majoritetens förslag.
I reservation 1 tycker vi att länsstyrelserna skall ha
mer pengar, så att de kan sköta kontrollen på ett
nödvändigt sätt.
I reservation 7 tycker vi att regeringen skall satsa
mer pengar på ekonomiska styrmedel. Det nämnde
Inge Carlsson själv.
I reservation 2 har vi nämnt etanol. Vi tycker att
utvecklingen har gått alltför långsamt. Det är inte
bara vi som tycker så utan många andra. I utlandet
har man kommit ett bra stycke längre än vi i
Sverige.
Jag skall ändå vara positiv på en punkt, Inge
Carlsson. Jag tar honom på allvar då han säger att
den kommande miljöpropositionen behandlar de
flesta av de frågor som vi har tagit upp. Äntligen,
äntligen. Jag hoppas verkligen att det också anvisas
medel. Jag har många gånger förut från denna
talarstol försökt att förklara att jag som gammal
kommunalkamrer vill skilja på investeringar och
finansiering. Jag kan förstå att det kan vara
bekymmersamt att i ett kortare perspektiv
finansiera allt. Men det är viktigt, Inge Carlsson, att
vi blir överens om att vissa projekt behövs.
Förslagen som gäller Västsverige innebär ju kanske
inte i sig att hela landet skall leva, vilket jag tycker
att det skall göra. Men titta på vad
järnvägsinvesteringarna ger. De går t.o.m. utanför
landet. Sträckningen Göteborg--Oslo ligger inte
bara i Sverige. Göteborg--Stockholm, Göteborg--
Malmö, Göteborg--Karlstad, Göteborg--
Jönköping -- utmed den linjen fortsätter man på
Götalandsbanan nästan förbi hemma hos Inge
Carlsson, alltså Linköping--Norrköping--
Göteborg--Kalmar. Allt detta är viktiga saker att
satsa på ur miljösynpunkt. Det ger minskad
lastbilstrafik och minskad biltrafik på många
ställen. Det ger minskad nationell flygtrafik. Det
har oerhört stor betydelse, inte bara ur
Göteborgsperspektiv.
Jag har däremot sagt, Inge Carlsson, att när vi har
byggt ut dessa järnvägar, får vi också möjligheter
till en bättre pendeltrafik i Göteborg. Men ur
Göteborgs synpunkt, vilket Miljöprojektgruppen
har sagt, är det viktigt att trafiken avlastas lastbilar
och bussar. Men vi behöver också ge pendeltrafiken
riktiga förutsättningar. Det är det vår motion tar
fram.
Jag hoppas verkligen, om Inge Carlsson inte är
beredd att ändra inställning vid beslutet här i dag,
att han och regeringen står vid löftet att det i den
kommande miljöpropositionen äntligen skall
komma både pengar till och förslag om att dessa
projekt räknas upp. Jag kommer att nogsamt följa
ärendet.
Anf. 90 INGE CARLSSON (s):
Herr talman! Till Annika Åhnberg kan jag säga att
de flesta av de förslag som har redovisats i
skrivningen och som vi har behandlat i utskottet är
sådana förslag som kommer i miljöpropositionen
våren 1991. Jag tror att ni kan vara lugna på den
fronten.
Det som skiljer oss åt, Rune Thorén, är att ni kräver
mer pengar. Jag ställde en fråga: Hur skall ni
finansiera era förslag, en utbyggnad av
kollektivtrafiken, som kommer att kosta mellan 50
och 60 miljarder kronor? Vi socialdemokrater har
ett ansvar för hela landet. Det verkar som om
centerpartiet har givit upp och inte vill vara med om
det längre. Jag kan inte lova att vi i förslaget i
miljöpropositionen kan åstadkomma den här
mängden pengar. Det är skälet till att jag har yrkat
avslag.
När det gäller de stora punktkällorna förstår jag
fortfarande inte vad som skiljer oss åt. Ligger
skillnaden i att ni kräver att länsstyrelsen skall få
mer pengar? Är det bara den skillnaden, tycker jag
faktiskt att vi kan vara överens. Pengar till de här
olika åtgärderna kommer naturligtvis att anslås i
budgetpropositionen.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas efter 9 §.)
9 § Prisregleringsavgifterna m.m.
Föredrogs
jordbruksutskottets betänkande
1990/91:JoU19 Tilläggsbudget 1.
Anf. 91 INGVAR ERIKSSON (m):
Herr talman! Jordbruksutskottets betänkanden
1990/91:19 behandlar tilläggsbudget 1 i
statsbudgeten för innevarande budgetår, den del
som berör jordbruksdepartementets område.
I juni 1990 fattade riksdagen beslut om ny
livsmedelspolitik. Beslutet innebar en avreglering
av svenskt jordbruk, förberedelser för en ökad
internationalisering, dock inom ramen för ett
bibehållet gränsskydd. Gränsskyddet kan sänkas,
men i samma takt som i omvärlden. Ömsesidighet
skall gälla för att skapa rättvisa
konkurrensförutsättningar.
Uppslutningen kring det livsmedelspolitiska
beslutet var stor. Samtliga riksdagspartier, utom
miljöpartiet, stod bakom beslutet. Den breda
uppslutningen kring beslutet var viktig och
värdefull och borde skapa förutsättningar för en
långsiktigt hållbar jordbrukspolitik.
Det livsmedelspolitiska beslutet var en
kompromiss. Vi moderater tvingades därför att
avstå från en del av våra ursprungliga förslag. Som
exempel kan nämnas att vi föredragit större insatser
av olika stimulansåtgärder i syfte att varaktigt föra
arealer ur livsmedelsproduktionen. Det skulle
snabbare leda till bättre balans också inom
spannmålsproduktionen, lägre exportkostnader
och bättre lönsamhet.
Om avregleringen skall kunna genomföras på ett
framgångsrikt sätt fordras att tydliga och klara
signaler sänds till jordbruksnäringen. Tyvärr kan
konstateras att det fortfarande, snart sex månader
efter beslutet, på flera områden råder oklarhet och
oro ute bland lantbrukarna om vad som gäller.
De kommande åren blir avgörande för den svenska
jordbruksnäringens fortsatta utveckling. Det
jordbrukspolitiska beslutet måste leda till att nya
produktionsalternativ etableras. Skall
omställningen lyckas måste riksdagens
jordbrukspolitiska beslut i grunden ligga fast. Där
brister i informationen till lantbrukarna nu råder,
måste regering och berörda myndigheter snabbt ge
klara besked.
Beslutet innebar bl.a. att det av staten
garanterade inlösenpriset på spannmål successivt
skulle trappas ned. Detta skulle, såvitt
omställningen blir framgångsrik, dock kunna
innebära en prisnivå med bibehållen lönsamhet.
Årets spannmålsskörd har dock blivit större än
beräknat. Den första november beslutade
regeringen därför att medge jordbruksnämnden att
höja prisregleringsavgiften på handelsgödsel och
bekämpningsmedel med hela 30 %. Höjningen av
prisregleringsavgiften syftade till att täcka
underskottet i spannmålsregleringen. Det har
också blivit utskottets förslag. Detta leder till att
lantbrukarna nu drabbas av avgiftshöjningar som
tvingar dem att betala ytterligare 120 milj. kr. om
året till spannmålsregleringen.
I propositionen, med förslag om tilläggsbudget,
framhölls att ''finansieringen av underskottet i
spannmålsregleringen bör belasta de jordbrukare
som producerar spannmål, dvs. som bidragit till
överskottsproduktionen och fått del av
merintäkterna.''
Vi moderater vänder oss mot detta resonemang.
Riksdagen fastställde inlösenpriset för spannmål då
vi tog beslutet om livsmedelspolitiken. Den av
utskottet nu förordade höjningen innebär ett avsteg
från riksdagsbeslutet. Dessutom kommer
höjningen av prisregleringsavgiften att drabba alla
de lantbrukare som använder bekämpningsmedel
och handelsgödsel. Detta innebär att även
lantbrukare som inte odlar spannmål kommer att
tvingas bekosta underskottet i
spannmålsregleringen. Detta är orättfärdigt.
Potatisodlare, betodlare och lantbrukare med gräs-
och vallodlingar kommer nu också att drabbas av
den höjda avgiften. Vi anser att höjningen innebär
att jordbruksnäringens villkor förändras i
förhållande till de villkor som gällde då riksdagen
fastställde jordbruksbeslutet. Ytterligare en pålaga
drabbar näringen.
Jag vill i sammanhanget notera vad majoriteten i
miljöavgiftsberedningen sade i sitt slutbetänkande.
Man menar där att några större förändringar i
avgiftssystemet inte skall göras. Man bör vara
försiktig. Man sade också när det gäller
bekämpningsmedlen att den osäkerhet som har
redovisats talar mot att införa alltför höga avgifter
och att man därför bör vara försiktig.
Herr talman! Jordbrukarna har i samband med
riksdagens omställningsbeslut i våras fått en klar
signal om en långsiktig politik. Nu ändrar man på
det. Det är därför mycket förvånande att
regeringen nu gett dessa nya signaler och helt
plötsligt, mot alla tidigare givna signaler, avsevärt
höjer prisregleringsavgifterna på handelsgödsel och
bekämpningsmedel.
Vi anser att denna åtgärd strider mot möjligheterna
att inleda en harmonisering med EG. I ett läge då
EES-förhandlingarna går mot sitt slut och Sverige
nu tar de första stegen till ett medlemskap i EG
beslutar regeringen om nya avgifter på jordbrukets
område, som försämrar vår konkurrenssituation
gentemot framför allt EG-länderna. Detta är
olyckligt och skadligt för möjligheterna att klara
anpassningen till omvärlden.
Prisregleringsavgiften på handelsgödsel och
bekämpningsmedel bör därför sänkas till den
tidigare nivån, dvs. den nivå som gällde innan
regeringen kom med sitt beslut den 1 november
1990.
Riksdagen borde med denna bakgrund besluta att
den rörliga kredit som statens jordbruksnämnd
disponerar för ändamålet inom
jordbruksregleringen och regleringen av
sockernäringen höjs så att den täcker underskottet.
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i
betänkandet undertecknad av oss moderater och
också av centerpartister som i utskottet anslutit sig
till vårt yrkande.
Anf. 92 KARL ERIK OLSSON (c):
Herr talman! För tämligen exakt ett halvår sedan
fattade riksdagen ett beslut om en ny
livsmedelspolitik. Detta beslut innebar, som Ingvar
Eriksson nyss har sagt, att vi i motsats till vad som
tidigare varit brukligt i riksdagen beslutade om
spannmålspriser att gälla de närmaste fyra åren,
pris på 1,30 kr., 1,15 kr., 1 kr. och 90 öre. Det här
var en uppgörelse mellan samhället och bönderna
inför en förestående mycket omfattande förändring
av jordbrukspolitiken, en förändring som kommer
att vara påfrestande i väldigt många sammanhang.
I det här läget krävs det naturligtvis att de besked
som ges från riksdag och regering står sig från det
ena året till det andra. När vi uppnådde en bred
enighet i jordbruksutskottet inför beslutet sade vi
att det var väldigt viktigt. När vi har denna enighet
kan vi lita på att beslutet håller, inte bara från ett
år till ett annat utan också från en valperiod till en
annan.
Det har varit en ovanligt bra skörd, det är sant.
Jordbruksministern säger i propositionen att den
här skörden kombinerad med ovanligt låga
världsmarknadspriser gör att underskottet i
spannmålskassan ökar. Det leder till betydande
problem när det gäller finansieringen. Så säger
jordbruksministern att det här skall jordbrukarna
vara med om att betala.
En mycket viktig del i jordbruksreformen var att
man skulle gå från ett regleringssystem till ett
system där jordbrukarna blir mer företagare. I
företagandet ligger att man får ta den skörd det blir.
Nu lägger man fram ett förslag att höja
regleringsavgiften på handelsgödsel och
bekämpningsmedel därför att skörden var bra.
Jag tycker att en intressant fråga att ställa sig, eller
egentligen att ställa till regeringspartiet och
utskottsmajoriteten, i det här sammanhanget är:
Om det hade blivit en mindre skörd än normalt,
hade man i så fall i det läget sänkt
regleringsavgifterna? Om det nästa år skulle bli en
mindre skörd än normalt, kan vi då förvänta oss att
man drar ner regleringsavgifterna, kanske under
den nivå som vi har i år? För det är väl på det viset
man skall se det hela? Men det här är mest
hypotetiskt, för då har vi avskaffat
regleringsavgifterna. Då är regleringsavgiften en
miljöavgift som det inte går att ändra på.
Det här är måhända inte någon jättefråga. Det
handlar om 120 miljoner per år som kommer att
ligga kvar in i framtiden och därmed naturligtvis bli
till mer pengar. Men principiellt är den viktig,
därför att den innebär att tilltron till regeringen när
det gäller att stå fast vid principerna i det
jordbrukspolitiska beslutet minskar än mer. Det är
därför som vi från centern, för att man i alla fall
skall ha tilltro till riksdagen, vill i reservation 1 slå
fast att det här är ett avsteg från riksdagsbeslutet
om livsmedelspolitiken. Jag yrkar bifall till
reservation 1. Jag tycker att denna princip är det
viktigaste.
Vidare yrkar jag bifall till reservation 2, som
egentligen är en följd av den förra, innebärande att
avgiften, om man inte tycker att den skall höjas,
borde ligga på den nivå som den tidigare låg på.
Anf. 93 HÅKAN STRÖMBERG (s):
Herr talman! Jag tycker inte att man är uppriktig
när man från reservanternas sida hävdar att en
höjning av gödselmedelsavgifterna för att täcka de
ökade kostnaderna för ett överskott av spannmål
innebär ett avsteg från den stora
jordbruksuppgörelse som träffades i våras. Det
finns ingenstans skrivet, det vill jag upplysa
reservanternas företrädare om, att det inte skulle
vara möjligt att i vissa situationer höja eller sänka
gödselmedelsavgifterna. Det kan man göra utan att
det skall betraktas som ett avsteg från
jordbruksuppgörelsen i våras. Jag känner en
mycket stor tillfredsställelse över att vi enhälligt
kunde ro jordbruksreformen i land i riksdagen, om
vi bortser från miljöpartiet. Jag tycker att det är
väldigt viktigt att -- utskottets ordförande sade det
också -- vi håller fast vid den. Då får man inte gå ut
med anklagelser och hävda att vi nu försöker gå
ifrån den. Det är väldigt viktigt som sagt att vi håller
fast vid den.
Om det nu skulle vara, som ni säger, ett avsteg,
varför pekade ni inte i samma reservation på att
också regeringen har gjort ett avsteg från
riksdagsbeslutet. Det sades också att man inte
skulle ställa ytterligare budgetmedel till förfogande
för spannmålsreglering under innevarande
budgetår. Men nu ställs en räntefri rörlig kredit till
jordbruksnämndens förfogande för att täcka
kostnaderna. Det belastar självfallet statsbudgeten
ytterligare.
Nu till saken: Om det nu visar sig att kostnaderna
för att sälja årets skörd är ca 1 000 miljoner mer än
vad man har beräknat, därtill till största delen
beroende på att vi har fått en ökad
spannmålsvolym, att vi har fått en bra skörd, då
måste det finnas någon som tar hem vinsten. Vem
är det? Det är ju Sveriges spannmålsodlare, som
kan sälja sin spannmål till ett i förväg fastställt pris,
oavsett hur stor volymen är. Det är då man skall
sälja i andra hand som problemen uppstår. Det har
varit det stora problemet under en lång rad av år
och egentligen ledde till att vi måste se över hela vår
jordbrukspolitik och hela regleringssystemet. Jag
vill inte påstå att ni som företräder reservanterna
skulle tala i egen sak, men nog tillhör ni båda
vinnarna på grund av den goda skörden. Är det då
inte rättvist att också vinnarna är med och betalar
en del av kostnaderna för överskottet och att man
inte bara lägger över dessa på konsumenterna?
Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till
utskottets hemställan och avslag på
reservationerna.
Anf. 94 KARL ERIK OLSSON (c):
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att
kostnaderna för exporten ökar mycket om
exporten, med rådande världsmarknadspriser,
ökar. Men det är inte det vi talar om, utan det vi
talar om är att beslutet innebar att regeringen skulle
ta ansvaret för att exportera spannmålen under den
här perioden. Då skall man inte i efterhand
diskutera detta med denna grupp och säga: Var nu
företagare, ta chanser och risker.
Håkan Strömberg vågade inte svara på den fråga
som jag ställde i mitt första anförande: Hade
regeringen sänkt den här avgiften om skörden hade
blivit liten? Jag har mycket svårt att tro att
regeringen hade gjort det.
Jag skall göra en kommentar om den rent formella
frågan. Det som regeringen har gjort är inte
formellt oriktigt. På den punkten kan jag hålla med
Håkan Strömberg. Däremot är det moraliskt och
principiellt förkastligt.
Anf. 95 INGVAR ERIKSSON (m):
Herr talman! Detta innebär ett principiellt avsteg,
Håkan Strömberg. Regeringen har gjort detta
avsteg trots att den har bundit upp sig i det
betänkande som vi kompromissade om. Det tycker
jag att man bör ha klart för sig. Jag vill också erinra
om vikten av att jordbruksnäringen genom de här
ökade avgifterna belastas med ytterligare ökade
kostnader som sedda i konkurrensperspektivet när
det gäller omvärlden är mycket olyckliga. Vi
betecknar det som mycket allvarligt att man under
den här perioden ökar kostnaderna ytterligare och
dessutom säger att det drabbar just dem som
producerat överskottet. Men det drabbar de facto,
Håkan Strömberg, många andra bönder som inte
producerar spannmål.
Anf. 96 HÅKAN STRÖMBERG (s):
Herr talman! Jo, utskottets ordförande, vi talar om
att vi mot tidigare beräkningar och prognoser har
fått en betydligt större spannmålsskörd i år än vi
hade räknat med och de problem som det innebär
att sälja ut detta på världsmarknaden när det är så
låga priser där. Då måste regeringen på något sätt
handla. Vi ställer krav på att regleringskassan skall
sälja ut spannmål. Vi ställer också krav på att
jordbrukarna skall ha sin del. Men när det uppstår
brist i kassan måste man på något sätt komma till
rätta med denna brist.
Jag vill svara på Karl Erik Olssons fråga att det är
helt klart, att om vi hade fått en dålig
spannmålsskörd i år och inte hade haft någon
exportvolym, hade vi kunnat sänka
förmalningsavgiften. Nu vill jag inte påstå att hela
denna förmalningsavgift skulle ha gått till
jordbrukarna, eftersom konsumenterna är med och
betalar. Då tycker jag att man åtminstone borde
dela på detta. Samma sak görs när budgetmedel tas
i anspråk för att täcka räntekostnader för rörliga
krediter. Då tar skattebetalarna och
konsumenterna en del. Men jag vill än en gång säga
att det inte är mer än rätt att också vinnarna i årets
skörd tar sin del, eftersom det är helt klart att det
är lönsamt för jordbrukarna om de får en bra skörd.
Men vi skall dessutom komma ihåg att det också är
beroende av handelsgödselmedel och kväve som
används på de åkrar där man odlar spannmål. Ni
har ju i andra sammanhang föreslagit att vi skall
införa miljöavgifter. Varför säger ni då nej när en
sådan införs beträffande jordbruket. När det gäller
våra vattendrag är ju kväveläckagen i jordbruket
den största föroreningskällan.
Anf. 97 KARL ERIK OLSSON (c):
Herr talman! Det är ju uppenbart att lönsamheten
blir bättre för jordbruket om skörden blir stor. Det
behöver vi inte diskutera i riksdagen. Det är en
självklarhet. Men vad vi diskuterar i riksdagen är
de regler som vi fastlade i beslutet för ett halvår
sedan och som skulle gälla under den här perioden.
Nu utnyttjar regeringen egentligen ett hål som vi
inte observerade och som vi inte diskuterade den
gången. Vi täppte inte till hålet, och därför säger
jag att regeringen formellt inte har gjort något fel,
men den har gjort en förändring som inte var
förutsedd i beslutet. Jag tror att det är mycket
osäkert om regeringen hade gått åt andra hållet,
Håkan Strömberg. Så väl tror jag mig känna
jordbruksministern och regeringen på den
punkten.
Anf. 98 INGVAR ERIKSSON (m):
Herr talman! Vi anser att riksdagens beslut måste
följas. Det är därför som vi har motionerat och
protesterat mot regeringens handling. Vi menar att
ingenting är viktigare än att upprätthålla
trovärdigheten just i den viktiga
omställningsprocess som svenskt jordbruk nu står
inför. Därför vill jag än en gång understryka vikten
av att sådana förslag inte upprepas.
Överläggningen var härmed avslutad.
Beslut
Företogs till avgörande jordbruksutskottets
betänkanden 1990/91:JoU15, JoU16 och JoU19.
Jordbruksutskottets betänkande 15
Mom. 2 (handlingsprogram för utveckling av
miljövänligare typer av batterier)
Utskottets hemställan bifölls med 279 röster mot
18 för reservation 2 av Annika Åhnberg. 8
ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 4 (insamlingsnivåer)
Utskottets hemställan bifölls med 242 röster mot
53 för reservation 4 av Bengt Rosén m.fl. 10
ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 6 (lagförslaget)
Utskottets hemställan bifölls med 246 röster mot
60 för reservation 6 av Sven Eric Lorentzon m.fl.
Mom. 7 (styrande miljöavgifter m.m.)
Utskottets hemställan bifölls med 242 röster mot
39 för reservation 8 av Marianne Samuelsson. 26
ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 8 (återvinningspremie)
Utskottets hemställan bifölls med 266 röster mot
38 för reservation 9 av Karl Erik Olsson och
Lennart Brunander. 2 ledamöter avstod från att
rösta.
Mom. 10 (inarbetande av lagen i övrig
miljölagstiftning)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 11 av Marianne Samuelsson -- bifölls
med acklamation.
Mom. 11 (miljöorganisationernas representation)
Utskottets hemställan bifölls med 288 röster mot
18 för reservation 12 av Annika Åhnberg.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Jordbruksutskottets betänkande JoU16
Mom. 2 (utbyggnad av kollektivtrafiken m.m.)
Först biträddes reservation 3 av Annika Åhnberg
med 28 röster mot 20 för reservation 4 av Marianne
Samuelsson. 259 ledamöter avstod från att rösta.
Härefter biträddes reservation 2 av Karl Erik
Olsson och Lennart Brunander med 44 röster mot
38 för reservation 3 av Annika Åhnberg. 225
ledamöter avstod från att rösta.
Slutligen bifölls utskottets hemställan med 233
röster mot 75 för reservation 2 av Karl Erik Olsson
och Lennart Brunander.
Mom. 4 (områdesavgifter och miljöavgifter m.m.)
Utskottets hemställan bifölls med 270 röster mot
37 för reservation 6 av Marianne Samuelsson.
Mom. 8 (Göteborgsregionen som
miljöskyddsområde)
Utskottets hemställan bifölls med 268 röster mot
38 för reservation 10 av Annika Åhnberg och
Marianne Samuelsson.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Jordbruksutskottets betänkande JoU19
Mom. 1 (uttalande om innebörden av riksdagens
livsmedelspolitiska beslut)
Utskottets hemställan bifölls med 241 röster mot
36 för reservation 1 av Karl Erik Olsson och
Lennart Brunander. 32 ledamöter avstod från att
rösta.
Mom. 2, 3 och 5 (sänkning av
prisregleringsavgifterna, m.m.)
Utskottets hemställan bifölls med 212 röster mot
97 för reservation 2 av Karl Erik Olsson m.fl.
Mom. 4
Utskottets hemställan bifölls.
Beslut om samlad votering
Beträffande de på föredragningslistan närmast
upptagna ärendena, skatteutskottets betänkanden
SkU6, SkU7 ocoh SkU8, näringsutskottets
betänkanden NU12, NU16 och NU17,
konstitutionsutskottets betänkande KU18 samt
finansutskottets betänkande FiU8, beslöt
kammaren på förslag av talmannen, att de fick
företas till avgörande i ett sammanhang sedan
debatten i alla dessa ärenden avslutats.
Ajournering
Kammaren beslöt kl. 18.10 att ajournera
förhandlingarna till kl. 19.00 för middagsuppehåll.
Återupptagna förhandlingar
Förhandlingarna återupptogs kl. 19.00.
10 § Fastighetstaxering av lantbruk
Föredrogs
skatteutskottets betänkande
1990/91:SkU6 Fastighetstaxering av lantbruk
(prop. 1990/91:47).
Anf. 99 KNUT WACHTMEISTER (m):
Herr talman! Aldrig någonsin har så stor osäkerhet
rått inför en fastighetstaxering som inför 1992 års
taxering av lantbruk. Osäkerheten beror
naturligtvis på den avreglering av jordbruket som
beslutades i våras och som kommer att väsentligt
påverka lönsamhet, prissättning och efterfrågan.
Hur detta kommer att påverka det marknadsvärde
som ligger till grund för det taxeringsvärde som
skall åsättas en jordbruksfastighet vet vi nu, i slutet
av 1990, inte mycket om. Det naturliga, logiska och
rättvisa vore att uppskjuta taxeringen till 1996, då
situationen har klarnat. Eftersom marknadsvärdet
skall baseras på försäljningarna andra året före
taxeringsåret skulle 1996 års taxeringsvärde
grundas på prisnivån 1994. Vid den tidpunkten kan
man klart utläsa hur avregleringen har påverkat
marknaden.
Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till
reservation nr 1.
Enligt min uppfattning är det som inte står i den
proposition som utgör bakgrund till detta
betänkande intressantare än det som står där. Det
som står i propositionen rör vissa ändringar i
värderingsförfarandet samt några förenklingar för
de mindre lantbruksenheterna. Däremot finns inte
några som helst förslag med anledning av
jordbrukets avreglering, och detta är
anmärkningsvärt. Speciellt finns det anledning att
kritisera att inga förslag finns när det gäller att
fastställa det marknadsvärde som skall ligga till
grund för taxeringsvärdet. Liksom tidigare skall
marknadsvärdet beräknas i första hand med
ledning av det genomsnittliga prisläget under andra
året före taxeringsåret, i detta fall alltså 1990.
Självfallet måste, enligt min uppfattning, alldeles
speciellt efter avregleringen, större hänsyn tas till
en fastighets avkastningsförmåga än till ett
marknadsvärde, som alltså har fastställts tidigare.
Skälen härtill är flera:
1. Avkastningsvärdering används vid prövning av
förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen.
2. Köpeskillingsstatistiken som används för att
räkna fram marknadsvärdet är osäker i och med att
en liten del av jorden och skogen omsätts på öppna
marknaden. Detta gäller speciellt skog, där förvärv
ofta har karaktären av köp av rotpost.
3. En annan svaghet med denna statistik är att
släktköp undantagits, trots att de oftast är baserade
på en seriös beräkning av fastighetsvärdet.
4. Denna köpeskillingsstatistik gäller för 1990,
nästan ett halvt år innan avregleringen beslutades
av riksdagen.
Det är fullkomligt givet att denna avreglering måste
medföra prisfall på fastigheterna, något som också
noteras i vårens proposition om
livsmedelspolitiken. Även skatteutskottets
majoritet tillstår detta, men lika litet som
regeringen vill man ta hänsyn till detta självklara
skäl när det gäller att få fram ett rättvisande
taxeringsvärde.
Om man nu inte vill gå med på någon lättnad, som
borde ha föranletts av jordbrukets avreglering,
borde man åtminstone i logikens namn medverka
till ökade möjligheter för omtaxering. Någon
lättnad av nuvarande regler har alltså inte skett.
Fortfarande kan särskild fastighetstaxering ske om
fastighetens beskaffenhet påtagligt ändrats. Vi har
emellertid beklagligtvis inte fått gehör för det
ganska självklara kravet på att sjunkande
marknadsvärde skulle vara en tillräcklig grund för
omtaxering. Att omställningen kan ske under en
följd av år understryker ytterligare detta krav.
Det finns anledning att kommentera ytterligare
några punkter i betänkandet. Det har framkommit
att småhus med tomtmark som ingår i
lantbruksenhet betalas med ett högre pris än om
småhus och tomt hade varit en självständig enhet.
Detta förhållande föreslås i propositionen få ge fullt
utslag i det nya taxeringsvärdet. Att denna
prisskillnad får slå igenom fullt ut anser vi vara
felaktigt av två skäl:
1. Prisskillnaden beror säkerligen i stor
utsträckning på det förhållandet att kostnaderna
för reparation och underhåll av bostad på
jordbruksfastighet hittills varit avdragsgilla men
fr.o.m. kommande årsskifte inte är det.
2. Ett underskott på jordbruksfastighet är t.o.m. i
år kvittningsbart mot tjänsteinkomst, en regel som
nu försvinner, till stor nackdel för många
deltidsjordbrukare. Avdragsmöjligheten har
naturligtvis verkat prishöjande.
Det är också anmärkningsvärt att propositionen
inte tar upp de problem som avregleringen med
följande omställning kommer att medföra när det
gäller fastställande av ägoslag. Stora belopp
kommer att betalas ut för åkermark som ställs om
till annan produktion än livsmedel. Denna
åkermark måste då få en annan klassificering, och
då också sänkt taxeringsvärde. Som exempel kan
anges att åkermark som ställs om till permanent
betesmark inte får tillföras gödningsmedel.
Därmed kommer denna mark att ha en väsentligt
sämre växtkraft. Sådan mark borde inte klassas
som åkermark, även om det är formellt riktigt att
den går att plöja -- något som är en förutsättning för
att mark skall klassas som åker.
Avslutningsvis kan jag nämna att vår sista
reservation, nr 10, tar upp kravet på att ej genom
en alltför kraftig höjning av taxeringsvärdet
försvåra eller omöjliggöra bevarande av viktiga
kulturbyggnader.
Herr talman! För tids vinnande yrkar jag bifall till
blott reservationerna 6 och 8, förutom till
reservation 1.
Anf. 100 LEIF OLSSON (fp):
Herr talman! Det är obestridligen, som
skatteutskottet skriver i sitt betänkande 6,
jordbruksfastigheternas tur att taxeras 1992, som
ett sista steg i den allmänna fastighetstaxering i vårt
land som riksdagen har beslutat om.
Folkpartiet liberalerna har inte motionerat när det
gäller frågan om uppskov med fastighetstaxering
för jordbruksfastigheter. Men vi ställer ändå upp
bakom reservation 1 tillsammans med moderaterna
och centern. Det huvudsakliga skälet, herr talman,
till att även vi vill vänta något med denna taxering
är den stora osäkerhet inför den närmaste
framtiden som svenskt jordbruk känner i dag,
något som också Knut Wachtmeister har nämnt.
Det gäller lönsamhetsfrågorna över huvud taget
och omställningsproblemen i samband med
avregleringen inom jordbruket -- en avreglering
som nu praktiskt taget alla är eniga om måste ske.
Det gäller naturligtvis också utformningen av
framtida arvs- och förmögenhetsbeskattning, där
frågetecknen är många, och det stora prisfall som
sannolikt kan befaras inträffa inom de allra
närmaste åren.
Eftersom taxeringsvärdet skall grundas på
marknadsvärdet två år före taxering, kan det
innebära att en redan hårt pressad
näringsverksamhet belastas med taxeringsvärden
som helt plötsligt ligger alldeles för högt och
framför allt medför en ytterligare försämring av
lönsamheten i jordbruksnäringen.
Herr talman! När det gäller de s.k. släktköpen har
regeringen i proposition 1990/91:47 föreslagit att
dessa köp generellt inte skall ingå i den prisstatistik
som skall ligga till grund för taxering. Folkpartiet
liberalerna kan inte acceptera detta synsätt rakt
över. Visst finns det släktköp där just släktskapet
påverkar priset, men det finns också, som för övrigt
Svenska jordägareförbundet hävdar i sitt remissvar,
många släktköp där priset av olika skäl förvisso är
fullt jämförbart med priset för utomstående
köpare. Det finns ingen som helst anledning att
utesluta släktköp med normala priser från
prisstatistiken.
Herr talman! I vår kommittémotion har vi också
uppmärksammat den kommande
fastighetstaxeringens inverkan på
skogsvårdsavgiften, som ju är direkt relaterad till
taxeringsvärdet, eller rättare sagt till
skogsbruksvärdet. Det är ytterst viktigt att den
kommande taxeringen av lantbruk inte automatiskt
höjer skogsvårdsavgiften. Jag utgår från att
utskottet med sin skrivning avser att, som det heter,
noga följa detta. En smyghöjning av
skogsvårdsavgiften genom taxeringsvärdet får bara
inte ske. Avgiften borde snarare sänkas, men det
får vi återkomma till i annat sammanhang.
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 1.
Anf. 101 ROLF KENNERYD (c):
Herr talman! Vi tillämpar sedan 1988 ett system för
fastighetstaxering som innebär att dels
kommersiella fastigheter utom lantbruk, dels
småhus, dels lantbruk taxeras med två års intervall
mellan resp. grupp av fastigheter. Vi får på det
sättet ett sexårigt omdrev mellan taxeringarna.
Enligt denna turordning står nu
lantbruksfastigheter i tur att taxeras år 1992. Det är
detta som nu föreliggande betänkande behandlar.
Det här taxeringsvärdet på fastigheter ligger bl.a till
grund för ett antal skatter och avgifter.
Avsikten med taxeringarna är att anpassa
taxeringsvärdena till marknadsprisförändringarna
för att bl.a ge ett rättvisande underlag för dessa
skatter och avgifter. I allmänhet sker en
kontinuerlig höjning av fastighetspriserna till följd
av den allmänna inflationen, ofta t.o.m. mer än
inflationen. I allmänhet kan man alltså säga att det
vid taxeringstillfället påräknas en fortsatt
värdestegring i förhållande till det nyåsatta
taxeringsvärdet.
Det förhåller sig av allt döma annorlunda när det
gäller utvecklingen av priserna på
lantbruksfastigheter. Skälen till detta är flera. Men
de står främst att finna i de förändrade skatteregler
som vi redan har tagit beslut om och i viss mån även
i aviserade förändringar av skatteregler framför allt
på förmögenhetsområdet. De står också att finna i
den hårdhänta omstrukturering som jordbruket
står inför och delvis redan har inlett. Även
skogsbruket står i dag inför icke enbart
konjunkturella utan även strukturella
lönsamhetsproblem.
Mot den bakgrunden finns det goda skäl att i
nuvarande turbulenta situation avvakta med
taxeringen av lantbruksfastigheter till dess att
situationen har stabiliserats. Detta föreslås också i
ett flertal motioner från samtliga oppositionspartier
utom miljöpartiet.
Miljöpartiet anslöt sig dock omedelbart till kravet
om uppskov under utskottsbehandlingen.
Vänsterpartiet anslöt sig dock efter viss betänketid
å andra sidan till propositionsförslaget, och
resultatet blev således att utskottet med smalaste
möjliga majoritet nu biträder regeringsförslaget. Vi
beklagar detta och har reserverat oss mot beslutet.
Herr talman! Jag yrkar i detta sammanhang bifall
till reservation 1 i detta hänseende. Jag
rekommenderar den till genomläsning och därav
följande anslutning till densamma. Denna
rekommendation är i och för sig allmängiltig, men
den är framför allt riktad till vänsterpartister för
beaktande.
Om kammaren ändå beslutar i enlighet med
utskottsmajoritetens förslag har vi funnit anledning
att föreslå förändringar gentemot
regeringsförslaget på några punkter. Det gäller
släktköpenspåverkan på köpeskillingsstatistiken,
som berördes här tidigare, det gäller möjligheterna
till jämkning och det gäller olika hektarpriser
beroende på arealens storlek. Bevekelsgrunderna
för de här erinringarna framgår av reservationerna
5, 7 och 9. Jag vill här endast framhålla det ologiska
och helt orimliga förhållandet att små arealer skall
belastas med ett högre hektarpris än större arealer.
Därför vore det av intresse om Bruno Poromaa ville
utveckla skälen för denna åtgärd ytterligare.
Herr talman! För övrigt anser vi att
skogsvårdsavgiften bör förgöras.
Anf. 102 BRUNO POROMAA (s):
Herr talman! Det betänkande som vi behandlar här
i kammaren och det beslut som vi i dag kommer att
fatta -- förhoppningsvis ett bifall till utskottets
hemställan i dess helhet -- är en fortsättning på den
beslutsprocess som egentligen inleddes redan 1985,
då riksdagen beslutade att dela upp den allmänna
fastighetstaxeringen på följande sätt.
Det skulle ske med början 1988 för hyreshus och
industrienheter, två år senare, år 1990 -- alltså i år --
för småhusenheter och sedan till sist om två år,
1992, för lantbruksenheter inkl. bostäder på dessa.
Den allmänna fastighetstaxeringen skulle därefter
återkomma vart sjätte år i samma ordning. Det
betyder att exempelvis hyreshusen blir föremål för
ny taxering nästa gång 1994.
Till detta betänkande, som är föranlett av
regeringens proposition om vissa frågor inför 1992
års allmänna fastighetstaxering av
lantbruksenheter, fogats totalt tio reservationer. Av
dessa svarar moderaterna, som sig bör, för de
flesta. Om riksdagen i dag skulle bifalla någon av
de två första reservationerna om uppskov med
taxeringen skulle den fina systematiken, som jag
redogjorde för inledningsvis, brytas. De borgerliga
partierna har nämligen en gemensam reservation i
vilken de yrkar att fastighetstaxeringen skjuts upp
med fyra år från år 1992 till år 1996. Miljöpartiet
däremot anser att ett uppskov med två år är
tillräckligt.
Utskottsmajoriteten anser att de reservanter som
pläderar för ett uppskov, oavsett om det är frågan
om två eller fyra år, starkt överdriver de svårigheter
som de förväntade höjningarna av
taxeringsvärdena kommer att medföra för
jordägarna. Som reservanterna känner till
genomfördes den sista allmänna
fastighetstaxeringen år 1981. De marknadsvärden
som låg till grund för denna taxering är milt sagt
inaktuella, som jordbruksutskottet också säger i sitt
yttrande.
Vi begärde via utredningstjänsten uppgifter från
landbruksstyrelsen på prisutvecklingen för jord-
och skogsbruksfastigheter från år 1981 fram till det
sista mätbara året, 1989. Det var faktiskt intressant
att studera dessa siffror. Om man utgår från ett
index på 100 för år 1981 visar sig det här talet vara
oförändrat fram till år 1983. År 1981 var det således
100, år 1982 var det 101 för att återigen vara 100 år
1983. Det är först från år 1984 som prisutvecklingen
ökar i en accelererande takt varje år fram till år
1989. Det året har indextalet så gott som
fördubblats och låg då på 199.
Herr talman! Jag anser inte att reservanternas
resonemang håller. Trots de senaste årens tal om
avregleringar, om förändringar på skatteområdet
och mycket annat har prisutvecklingen varit den
rakt motsatta mot vad ni säger i reservationerna.
Bara under det sista året -- från 1988 till 1989 -- steg
indextalet med 32 enheter. Jag drar den slutsatsen,
av de uppgifter som jag erhållit från
lantbruksstyrelsen, att det icke är de synpunkter
som ni redovisar i reservationerna som kan
förorsaka ett prisfall på jordbruksfastigheter. Det
är helt enkelt, tyvärr måste jag säga det, en ny
borgerlig regering som kan göra det. Slutligen när
det gäller prisutvecklingen på jord- och
skogsbruksfastigheter visar det sig att denna varit
nästan exakt densamma som för småhus som
upptaxerats i år.
Även om jag vet att det är en omöjlighet att
övertyga er, vill jag ändå peka på några andra
negativa effekter av en uppskjuten taxering. Ett
tillmötesgående av miljöpartiets reservation skulle
innebära ett skattebortfall på drygt 1,2 miljarder
kronor i löpande priser för statskassan. Ett
tillmötesgående av den borgerliga reservationen
skulle innebära att skattebortfallet skulle uppgå till
drygt 2,5 miljarder kronor. Ett uppskov skulle
också medföra administrativa nackdelar för såväl
skatteförvaltningen som lantmäteriverket.
Vi ville visa vår generositet vid utskottets
behandling och tog därför in en ventil i skrivningen.
Där förutsätter vi att regeringen följer den
utveckling som ni ängslas för och skyndsamt lägger
fram förslag till åtgärder, om det visar sig att
avvecklingen av jordbruksregleringen medför ett så
avsevärt prisfall att 1992 års taxeringsnivå ej
framstår som acceptabel. Faktum var att vi trodde
att ni skulle acceptera denna skrivning. Ni räknar
ju själva med att ha en borgerlig regering efter
nästa val. Jag vill fråga er om ni inte tror ens på en
sådan regering.
Herr talman! Jag har kanske uppehållit mig alltför
länge vid reservationen om uppskjutning av
taxeringen, men det är av lätt förståeliga skäl.
Frågan om uppskov av taxeringen är såvitt jag kan
se den viktigaste i hela betänkandet. Därför
inskränker jag mig till att helt kort beröra de andra
reservationerna.
Frågor likartade dem som tas upp i reservation nr 3
behandlades i våras. Regeringen har för avsikt att
göra en översyn, vilket också har aviserats i en
tidigare proposition.
I reservation nr 4 om särskild fastighetstaxering
framkommer ingenting nytt som skulle föranleda
en annan uppfattning från utskottsmajoritetens
sida. Frågan har också tidigare prövats av utskottet.
I reservation nr 5 om släktköp görs gällande att det
endast är vid sådana köp som det görs korrekta
bedömningar av fastighetens värde. Man kan då
fråga sig vilka bedömningar som görs när
fastigheter säljs på den öppna markanden.
Utskottsmajoriteten anser nu liksom tidigare att
det pris som de fria marknadskrafterna fastställer
bör ligga till grund för fastighetstaxeringen, och
ingenting annat.
Vad sedan beträffar reservation nr 7 om jämkning
anser utskottsmajoriteten att dessa synpunkter kan
tillgodoses inom ramen för de nuvarande
bestämmelserna.
När det gäller reservationerna om arealens
storlek vill jag säga att det framlagda förslaget
kommer att bli mer rättvist än de tidigare. Det
kommer framtiden säkerligen att utvisa.
Till reservation nr 10 om kulturbyggnader, den sista
reservationen, vill jag säga att det frågor som där
auktualiseras redan är uppmärksammade.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till
utskottets hemställan i dess helhet, vilket också
innebär ett yrkande om avslag på samtliga
reservationer.
Anf. 103 KNUT WACHTMEISTER (m)
replik:
Herr talman! Låt mig först och främst säga till
Bruno Poromaa att ett eventuellt regeringsskifte till
kommande höst inte har någon som helst betydelse
för den fråga som vi nu diskuterar. Det gäller att få
en rättvis beskattning av jordbruksfastigheter och
ingenting annat.
Bruno Poromaa sade inledningsvis att vi överdriver
svårigheterna. Men samtidigt säger han att
skatteutskottets majoritet har skrivit att regeringen
uppmärksamt måste följa utvecklingen och ingripa
om det visar sig att det blir orimliga taxeringar. Jag
tycker att dessa två uttalanden talar emot varandra.
Det är inte bara jordbrukets avreglering som är
skälet till att vi kräver att 1992 års fastighetstaxering
uppskjuts. Det finns många andra förhållanden
som spelar in, exempelvis begränsningsreglerna när
det gäller förmögenhetsskatten. Vill Bruno
Poromaa hålla med mig om att det s.k. 30-
procentsregeln bör vara kvar?
Sedan till frågan om skogsvårdsavgiften. Anser
Bruno Poromaa att skogsvårdsavgiften åtminstone
bör sänkas i samma takt som taxeringsvärdena
eventuellt höjs? Det finns ytterligare en
skattefråga, och det är avdragsrätten. Fr.o.m. den
1 januari får man inte dra av ett underskott på
jordbruksfastighet mot en inkomst av tjänst. Det
förorsakar tiotusentals deltidsjordbrukare mycket
stora skatteförluster.
Självfallet måste jordbrukets avreglering ha en
inverkan. Jag förstår inte när Bruno Poromaa säger
att vi överdriver på den punkten. Om man sänker
ett spannmålspris från 1:40 kr. till 90 öre på några
få år måste detta få näst intill förödande verkningar
för många jordbruksfastigheter, samtidigt som alla
andra kostnader stiger. För bara någon timma
sedan konstaterades att jordbruksnämnden hade
beslutat att höja gödselmedelsavgifter och
avgifterna på bekämpningsmedel med inte mindre
än 120 milj. kr. på ett år.
Slutligen undrar jag hur Bruno Poromaa kan anse
att de omtaxeringsregler som gäller duger bra, när
en omställning kan ske under flera år och man då
inte får ta hänsyn till en sjunkande avkastning för
att få fastigheten omtaxerad. Det är bara om driften
läggs om på vissa sätt som detta går. Det går
däremot inte om man måste bibehålla nuvarande
odlingar men med betydligt sämre lönsamhet. Då
skulle man alltså inte få begära omtaxering.
Anf. 104 ROLF KENNERYD (c) replik:
Herr talman! Med hänvisning till regulariteten
inom ramen för det beslut som riksdagen fattade år
1985 om taxeringen konstaterar Bruno Poromaa att
beslutet nu skall fullföljas utan hänsyn till
nytillkommande omständigheter. Han försökte att
underbrygga sitt resonemang genom att hänvisa till
köpeskillingstatistik t.o.m. år 1989.
Det är ett faktum att vi först år 1990 kan se
effekterna av de förändrade omständigheterna.
Om Bruno Poromaa hade itts att undersöka den
utveckling som vi redan nu kan se på
lantbruksnämnderna och på lantbruksstyrelsen,
dvs. hur priserna har påverkats under 1990, skulle
han ha funnit belägg för att stödja
reservationslinjen. Nu får framtiden utvisa hur det
blir på den här punkten. Vi gör uppenbarligen olika
bedömningar i detta hänseende, eller i varje fall
olika bedömning beträffande graden.
När det gäller olika regeringars möjligheter att
parera de förändrade förutsättningarna framöver,
måste jag tillstå att jag sätter större förhoppningar
till en kommande regering än till den nuvarande.
Bruno Poromaa motiverade den nu föreslagna
taxeringen med att den leder till ökade
skatteintäkter, och han framlägger t.o.m. olika
kalkyler för de reservationer som avgivits. Jag inser
att det skulle föra för långt att i kammaredebatten
redovisa underlaget för dessa kalkyler, men jag vill
gärna markera att jag skulle se med stor
tillfredsställelse på om jag efter det att debatten är
avslutad kunde få ta del av det kalkylunderlag som
ledde fram till dessa summor.
Jag vill slutligen upprepa min fråga om olika
taxeringsvärden per hektar beroende på arealens
storlek: Vari ligger logiken bakom detta förslag?
Anf. 105 LEIF OLSSON (fp) replik:
Herr talman! Bruno Poromaa säger att vi starkt
överdriver svårigheterna i denna problematik. Jag
tror faktiskt inte att vi gör det. Det är just detta att
index har fördubblats på 80-talet som är den
oroande faktorn med det skattesystem och det
system för att fastställa taxeringsvärdena som vi
har. Om vi får ett starkt prisfall under de närmaste
åren, vilket är troligt, kommer taxeringsvärdena att
påverka mycket snett.
År 1996 är ett lämpligt årtal, eftersom det betyder
att 1994 års priser blir utgångspunkt för taxeringen.
Vi bör då också troligen bättre kunna bedöma hur
prisutvecklingen på jordbruksfastigheter kommer
att se ut framöver. Det gäller på något sätt att här
mota Olle i grind.
Att skattebortfallet skulle bli så eller så många
miljoner per år med reservationernas förslag
ifrågasätter jag på många sätt. För det första vet vi
inte hur taxeringsutfallet blir innan taxeringen är
genomförd, men framför allt är det inte något
vidare starkt argument om resultatet visar att det
skulle bli en orättvis beskattning. Varken jag eller
Bruno Poromaa vill ha en beskattning som inte är
rättvis. Jag utgår ifrån att vi alla vill ha en
beskattning som är så rättvis som möjligt. Vi
riskerar att inte få det på detta område om vi i dag
bifaller propositionen.
Det är naturligtvis bra att utskottet skriver att
regeringen skall följa utvecklingen och vidta
åtgärder osv. Men det är just precis vad vi
reservanter vill med vår reservation nr 1. Varför
inte följa den linjen? Då skulle man lösa detta
problem. Jag tycker att utskottets skrivning snarare
bekräftar att vi har rätt i vår reservation.
När det sedan gäller släktköpen säger Bruno
Poromaa att vi har påstått att det endast är vid
sådana köp som man gör rätt bedömning av
fastighetens värde. Jag har i varje fall inte påstått
det. Jag har sagt att man skall väga bort de släktköp
där priset har påverkats av släktskapet. Andra köp,
som ligger inom normala lägen, skall naturligtvis
som alla andra köp få påverka prisnivån när det
gäller att fastställa taxeringsvärden.
Anf. 106 BRUNO POROMAA (s) replik:
Herr talman! Detta uttalande gjorde
utskottsmajoriteten helt enkelt för att uppnå
enighet i skatteutskottet, Knut Wachtmeister.
Majoriteten i utskottet har också ett visst ansvar,
och det ansvaret ligger i att man bör eftersträva
största möjliga enighet. Men det verkar vara helt
omöjligt att övertyga er, oavsett om detta
resonemang pågår i utskottet eller här i kammaren.
Ni är helt enkelt omöjliga att övertyga om det rätta
i detta förslag.
När det sedan gäller skogsvårdsavgifterna vill vi
avvakta den skogspolitiska utredningens resultat
innan vi tar slutgiltig ställning till den frågan.
Jag är mycket intresserad av att få veta en sak, och
jag har också gjort antydningar i den riktningen.
Om det nu är så, att riksdagen avslår er reservation,
kommer då en borgerlig majoritet i denna
kammare efter höstens val att genomföra denna
framflyttning av taxeringen? Hur skall ni då göra
om den genomsnittliga värdestegringen det år ni
skall genomföra fastighetstaxeringen är tredubblad
i förhållande år 1981?
Sedan vill jag gärna säga följande till Knut
Wachthmeister. Moderata samlingspartiet hade
tidigare en partiledare som ägnade sig åt
vadslagning. Beträffande den fortsatta
värdestegringen är jag inte alls orolig för en sådan
utveckling som ni befarar. Det är tack vare de
generösa skatteregler som vi har i detta land som
denna värdestegring kommer att fortgå. Jag kan i
likhet med er tidigare partiledare slå vad om detta,
men i motsats till honom kommer jag att vinna
vadet.
Rolf Kenneryd kan vända sig till
finansdepartementet, där man har gjort
beräkningar av det framtida skattebortfallet vid ett
tillmötesgående av era reservationer. Ni sätter inte
någon större tilltro till de siffror som presenteras.
Jag vet inte om det finns någon mening i att ge er
dessa redovisningar. Ni sätter hur som helst inte
någon större tilltro till de siffror som redovisas.
Anf. 107 KNUT WACHTMEISTER (m)
replik:
Herr talman! Bruno Poromaa sade att
utskottsmajoriteten hade skrivit in en passus om att
regeringen noga måste följa utvecklingen. Bruno
Poromaa hävdar att den har skrivits in för att
försöka få enighet i utskottet.
Tror ni inte själva på vad vi har skrivit? När ni nu
inte fick hela utskottet med er hade ni kunnat ändra
på den första skrivningen.
Bruno Poromaa vill slå vad. Men han vill inte svara
på de två frågor som jag ställde till honom tidigare.
Är det hans uppfattning att den s.k. 30-
procentsregeln skall tillämpas när det gäller
förmögenhetsskatten? Anser han att
skogsvårdsavgiften bör sänkas åtminstone så
mycket att den parerar de väntade högre
taxeringsvärdena?
Jag har en fråga till som jag också vill ha svar på.
Jag sade i mitt första anförande att det inte är riktigt
att den höjning av köpeskillingarna som har sket för
småhus på lantbruksfastighet skall slå igenom fullt
ut. Skälet till att jag inte vill att den skall slå igenom
fullt ut är dels att man inte längre kommer att ha
avdragsrätt för kostnader för reparationer och
underhåll på bostad i jordbruksfastighet, dels att ett
underskott inte längre är avdragsgillt mot en
tjänsteinkomst.
Anser inte Bruno Poromaa att dessa två ändringar
har påverkat prissättningen på de småhus som finns
på jordbruksfastighet?
Anf. 108 ROLF KENNERYD (c) replik:
Herr talman! Jag vill kort och gott anmäla intresse
för vadslagningen. För att en sådan skall vara
möjlig erfordras dock vissa preciseringar. Jag skulle
vilja föreslå att vi ses utanför kammaren efter
debatten. Då kanske det också kan bli möjligt att ta
del av svaret på den fråga jag framställde och som
jag hittills inte har fått något svar på.
Anf. 109 BRUNO POROMAA (s) replik:
Herr talman! Jag återgår till taxeringarna.
Småhusen har fått nya taxeringsvärden. Det har
inneburit väsentliga förhöjningar. Men det var ändå
fråga om helt andra siffror än vad många av er
tidigare försökte göra gällande. Var är rättvisan i att
ägare av stora hemman och stora förmögenheter
skall beskattas enligt en minst sagt inaktuell
värdering? Det är trots allt marknadsvärdet som
ligger till grund även för småhustaxeringen. Ni
hyllar ju marknadskrafterna. Men blir det negativa
effekter för er vill ni ha något annat.
Knut Wachtmeister gör gällande att vi inte tror på
vad vi har skrivit i betänkandet. Det gör vi visst. Vi
tror på varenda bokstav som vi har skrivit i
betänkandet. Vi vill med skrivningen att regeringen
skall följa utvecklingen och öppna en ventil så att ni
inte skall behöva vara så oroade. Det finns faktiskt
utrymme för ett visst prisras med tanke på den
kraftiga prisstegring som skett på
jordbruksfastigheter under senare år. Ni kan vara
helt övertygade om att detta kommer att fortsätta.
Andre vice talmannen anmälde att Knut
Wachtmeister anhållit att till protokollet få
antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare
replik.
Anf. 110 ANNIKA ÅHNBERG (v):
Herr talman! En mycket tydligt uttalad avsikt med
den nya livsmedelspolitiken har varit att få ned de
för höga värdena på jordbruksfastigheter. Det har
sagts att det av samhället under 80-talet beviljade
jordbruksstödet har kapitaliserats i
jordbruksfastigheterna och lett till icke realistiska
värden på dessa . Ett syfte med den förändrade
jordbrukspolitiken skulle vara att få dessa
orealistiska värden att falla till en mera rimlig nivå.
Mot den bakgrunden är det märkligt att höra Bruno
Poromaa så självsäkert uttala sig om att det inte
kommer att inträffa. Tvärtom, värdena på
jordbruksfastigheterna kommer enligt honom att
fortsätta att stiga. Som partner i denna vadslagning
skulle jag vilja rekommendera jordbruksminister
Mats Hellström, som såvitt jag vet inte delar denna
uppfattning, att delta. Jag vet inte om det är på det
sättet ni brukar lösa era problem i regeringspartiet.
Det är mycket ologiskt att inför ett beslut bestämt
hävda denna uppfattning att värdena skall falla men
litet senare i ett annat beslut inte låtsas om det utan
hävda motsatsen.
Jag kan inte här och nu bedöma realismen i
bebeloppet 2,5 miljarder kronor. Det äår inte heller
redovisat i betänkandetn. Men om det är sant att
det handlar om 2,5 miljarder i förlorade
statsinkomster, handlar det också om 2,5 miljarder
i ökade utgifter för en näring som är mycket trängd.
Den svenska jordbruksnäringen består av 100 000
jordbruksföretag, varav 20 000--30 000 är
heltidsjordbruk. Jag tror inte att det är någon
överdrift att påstå att vi har en jordbruksnäring i
dagens läge som är hårt trängd och som är mycket
bräcklig. För många jordbruksföretag kan minsta
lilla utgiftsökning i det läget vara det som stjälper
lasset. Skall vi nu räkna på inkomster till staten hit
och dit, undrar jag just vad det skall betyda i
förlorade inkomster om vi över huvud taget inte har
några jordbruksföretag kvar att beskatta -- för att
inte tala om de förluster det skulle innebära för den
svenska landsbygden, infrastrukturen osv.
Det riktigt allvarliga är att detta visar på en mycket
nonchalant attityd från samhällets sida i
förhållande till jordbruket. Det är en näring som
man inte bryr sig så mycket om och som inte är så
viktig. Ibland får man en känsla av att
regeringspartiet tror att mat bara är något som kan
inhandlas i affärerna och faktiskt inte inser att
maten också måste produceras. Vill vi ha ett
svenskt jordbruk -- vilket jag trodde vi var överens
om -- måste man faktiskt också se till att det har
drägliga förhållanden.
Jag är övertygad att om socialdemokraterna ville
skulle vi kunna tillsammans kunna finna en
skattebas som är mer bärkraftig och som skulle
kunna kompensera för det inkomstbortfall som här
uppstår.
Jag har under den allmänna motionstiden väckt en
motion som just tar upp kravet på att skjuta upp
fastighetstaxeringen när det gäller jordbruket till
1996. Med det vill jag yrka bifall till reservation 1 i
betänkandet.
Anf. 111 GÖSTA LYNGÅ (mp):
Herr talman! Jag vill först beklaga att jag av en
miss inte kom med i bokningen för utskottsrundan.
Nu vill jag vid detta tillfälle yrka bifall till
reservation 2. Jag är med i tre av reservationerna i
betänkandet, och de är alla bra. Men reservation 2
är den jag yrkar bifall till. Jag vill förklara varför
den är så pass bra att jag rekommenderar alla att
rösta för den.
Argumentet att avreglering för jordbruket kommer
att medföra prisfall kan vara bra. Vi vet inte exakt,
och det är just osäkerheten som gör att vi skall
avvakta någon tid. Att vi nödvändigtvis skall
avvakta fyra år så att nästa taxering skulle baseras
på 1994 års värde och genomföras 1996 har jag inte
funnit några övertygande argument för. Det är
kanske någon metafysisk tilltro till skottår.
Den cykel man har talat om i taxeringen är på sex
år, inte fyra år eller två. Men ett uppskov på två år
gör att man ser vad det gäller.
Herr talman! Jag är litet grand chockerad, dock inte
över de summor som Bruno Poromaa nämnde,1,2
resp. 2,5 miljarder. Jag kan tro att de är riktiga.
Däremot är jag chockerad över det faktum att de
inte var med i det ursprungliga underlaget för beslut
i utskottet.
Vi får i skatteutskottet vara noggranna, även om
det rör sig om i de stora budgetarna relativt små
siffror som miljarder. De bör finnas med i
underlaget till beslutet. Jag tror alltså att de är
riktiga. Jag håller med Annika Åhnberg om att en
inkomst för staten motsvarar en utgift för
lantbrukarna. Det hela måste övervägas. Är
utgiften rimlig? Är det rimligt att öka
taxeringsvärdet? Är det rimligt att vänta två år tills
man ser vilka de verkliga värdena är?
Jag anser reservation 2 vida överlägsen de två andra
förslagen, dvs. förslagen i betänkandet och i
reservation 1. De övriga reservationerna har redan
kommenterats till fullo av andra.
Anf. 112 BRUNO POROMAA (s):
Herr talman! Det var Gösta Lyngå själv som i
skatteutskottets behandling efterlyste dessa siffror.
Vi lät då finansdepartementet ta fram dem. Jag vet
inte om Gösta Lyngå var med på sammanträdet när
dessa siffror presenterades.
Jag tycker att resonemanget nästan bara handlar
om konsekvenserna för de aktiva jordbrukarna.
Jag vill göra gällande att det trots allt är en liten
del. Skogsbruket är också med. Skall de stora
skogsbolagen, som äger stora fastigheter i
Norrlands inland, också behandlas så generöst från
riksdagens sida? Jag tycker att det vore en otroligt
stor orättvisa.
När vi behandlade den här frågan i skatteutskottet,
sade Gösta Lyngå att han kände sympati för
framflyttning av taxeringen. Som jag nämnde också
i huvudanförandet, har propositionen varit på
remiss till jordbruksutskottet, och där var det inte
någon större sympati från miljöpartiets sida. Men
någonting hände på sträckan mellan
jordbruksutskottet och skatteutskottet.
Sympatierna för en framflyttning växte och nådde
sin kulmen.
Jag hoppas att de sympatierna nu är i avtagande.
Det skulle Gösta Lyngå kanske bäst visa genom att
avstå från att stödja reservation 1.
Anf. 113 GÖSTA LYNGÅ (mp):
Herr talman! Bruno Poromaa har alldeles rätt i att
det var på mitt yrkande som siffrorna togs fram.
Om jag inte hade yrkat det, hade siffrorna inte varit
kända, och då hade vi fattat beslut utan att känna
till hur många miljarder det kostar. Jag vet inte om
det hade varit bättre på det viset.
Frågan om jag skall stödja reservation 1 kanske inte
kommer upp. Det kan nämligen vara så att
reservation 2 vinner, och i så fall är det ju en
inaktuell fråga.
Anf. 114 LARS BÄCKSTRÖM (v):
Herr talman! Inom vänsterpartiets grupp i
skatteutskottet har vi berett den här frågan, och det
har inte varit helt okomplicerat. Det har funnits
bärande skäl för olika hanteringar av ärendet. Inom
vårt parti har vi lyssnat på de argument som har
framförts av ledamoten Annika Åhnberg, och
många av oss har känt stor sympati för och funnit
stor bärighet i hennes tankar. Dock finns det också
ståndpunkter, som ledamoten Poromaa har
redogjort för och som jag inte behöver upprepa,
som talar för att en taxering bör genomföras.
Det finns en skrivning i betänkandet som gör att
man slipper slå vad och i stället kan vänta och se på
verkligheten. På s. 44 i utskottets betänkande står
det: ''Samtidigt förutsätter utskottet att regeringen
noga följer utvecklingen och skyndsamt lägger fram
förslag till åtgärder om det visar sig att avvecklingen
av jordbruksregleringen medför ett så avsevärt
prisfall att 1992 års taxeringsnivå ej framstår som
acceptabel.''
Jag har mycket bestämda åsikter i frågan om vilken
regering vi skall ha i höst -- inte bara förhoppningar
utan även ett mått av prognos -- att vi inte skall ha
en folkparti-moderatministär. Men oavsett vilket,
finns det majoritet för att denna skrivning skall
gälla. Med den kan vi alltså vara tämligen
förvissade om att vi slipper slå vad utan att vi kan
stödja oss på riksdagsbeslut. Det tror jag är en
säkrare grund att stå på.
Anf. 115 ROLF KENNERYD (c):
Herr talman! Bruno Poromaa berörde i sin replik
till Gösta Lyngå fastighetstaxeringens påverkan på
bolagsinnehav. Jag kan i vart fall inte så här rätt upp
och ner se vilken koppling det kan ha. Bolagen
betalar vad jag känner till varken
förmögenhetsskatt eller andra skatter eller avgifter
som är direkt relaterade till taxeringsvärdet.
Jag vill med anledning av det ställa frågan till Bruno
Poromaa: På vilket sätt menar Bruno Poromaa att
denna koppling finns mellan bolagens innehav och
de nya taxeringsvärdena?
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 18 §.)
11 § Omprövningsregler vid uppbörd av skatter
och avgifter
Föredrogs
skatteutskottets betänkande
1990/91:SkU7 Omprövningsregler vid uppbörd av
skatter och avgifter (prop. 1990/91:46).
Anf. 116 HUGO HEGELAND (m):
Herr talman! Kammaren gör ett intryck lika ödsligt
som en öken. Samma intryck fick jag för övrigt när
jag höll mitt jungfrutal här hösten 1982. Då kom jag
att tänka på en väldigt vacker bok av en fransk
författare, Antoine de Saint-Exupéry, som heter
Den lille prinsen, Le petit prince. Han säger på ett
ställe att öknen blir vacker därför att den rymmer
en källa. På liknande sätt kan man säga att även
kammaren blir vacker, när den rymmer en ledamot.
En som har bidragit till ett sådant förskönande
intryck är ingen mindre än Knut Wachtmeister, som
en gång hade förmånen att vara ensam med
talmannen och tjänstgörande personal. Han hade
hoppats på en liknande erfarenhet i kväll, men i det
avseendet har han blivit djupt besviken.
Nu skall vi dessutom tala om omprövningsregler vid
uppbörd av skatter och avgifter. I propositionen
föreslås nya regler på det området, bl.a. i fråga om
omprövning och överklagande. Vi har från vårt håll
några invändningar, därför att vi gärna vill
tillgodose rättssäkerhetssynpunkter. Vi tycker att
man tar litet för lättvindigt på en del problem i detta
sammanhang, och det kommer fram i reservation.
Tillsammans med centerpartiet, som för övrigt var
initiativtagare i frågan, delar vi inte uppfattningen
att de skattskyldiga skall hållas i ovisshet
beträffande uppbördsbeslut ända upp till två år.
Därför yrkar vi i reservation nr 1 att man i stället
som tidsgränser skall ha sex månader efter
utgången av det kalenderår under vilket
uppbördsåret har gått ut resp. tolv månader efter
utgiftsåret. Jag instämmer i den reservationen, som
Görel Thurdin sedan kommer att yrka bifall till.
I reservation 2, som tar upp vissa tidsfrister för
överklagande från det allmänna, vill vi också att
riksdagen skall ta hänsyn till de rättigheter som den
överklagande bör tillgodoses. Därför yrkar vi att
tidsgränsen för överklagande av det allmänna till
den skattskyldiges eller arbetsgivares nackdel också
bör vara sex månader enligt uppbördslagen och tolv
månader enligt lagen om uppbörd av sociala
avgifter från arbetsgivare.
Vi har också en tredje reservation, om
ställföreträdares ansvar. Vi vänder oss mot det sätt
att utvidga ställföreträdares betalningsansvar som
föreslås i propositionen. T.o.m. domstolsverket
anser att frågan bör utredas ytterligare, innan man
tar ställning. Vi anser därför att frågan bör utredas
och belysas ytterligare i ett större sammanhang och
att det då bör göras överväganden med hänsyn till
olika fordringars ställning i konkurs, innan
riksdagen fattar beslut i denna fråga.
Slutligen reservation 4, som gäller avdrags- och
uppgiftsskyldighet beträffande vissa
uppdragsersättningar. Där är vi moderater
ensamma, och den reservationen yrkar jag därför
omgående bifall till. Vi anser att tiden sedan länge
är mogen att avskaffa den särskilda
uppgiftsskyldighet som ålades småhusägare och
lägenhetsägare hösten 1982. Den har alltsedan dess
varit utsatt för kritik, och vi kan där hänvisa till vad
utskottet skriver på s. 46.
Utskottet erinrar om att även finansdepartementet
i en promemoria, Ds 1988:59, beträffande F-
skattebevis anser reglerna vara mycket diskutabla
och att man därför inom regeringskansliet
överväger att så snart det blir möjligt lägga fram
förslag för riksdagen på grundval av den
promemorian.
Vi tycker att det är rätt självklart att man bör
avvakta denna beredning innan riksdagen tar
ställning. Därför yrkar jag som sagt bifall även till
den reservationen.
Anf. 117 GÖREL THURDIN (c):
Herr talman! Betänkandet ser litet och behändigt
ut och skulle kanske inte behöva föranleda någon
längre utläggning. Men det är ett betänkande som
är litet symptomatiskt för den socialdemokratiska
regeringspolitiken. Vi har här återigen ett bevis på
att man sätter rättssäkerheten på undantag, att
myndighetsutövandet får gå före individens
möjligheter till ekonomisk planering.
Jag måste säga att det är inte första gången vi möter
det här. Jag har så många års erfarenhet av
taxeringsarbete att jag vet hur utsatta människor
många gånger är i taxeringssammanhang. Dels är
det väldigt svårt för dem att förstå hur skattesystem
är uppbyggda -- vi får hoppas att det blir litet
enklare framöver -- dels har de inte samma
möjligheter att göra utredningar som
myndigheterna har.
Jag tycker inte att myndigheterna i dag är betjänta
av att lägga ärenden på hög ända in på nästa period
för att kunna se om det eventuellt finns någonting
som man kan anklaga den skattskyldige för. Jag
tycker att myndigheten borde vinna på att klara av
ärendena så fort som möjligt och se till att man har
tid att ägna åt de nya taxeringar som uppstår varje
år.
Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Vi
centerpartister står bakom tre reservationer;
tillsammans med moderaterna har vi velat markera
rättssäkerhetsperspektivet, kanske för den lilla
människan i förhållande till den stora myndigheten.
Det finns ett avsnitt som handlar om
ställföreträdares ansvar och som också är typiskt
för den socialdemokratiska regeringspolitiken när
det gäller rättssäkerheten och när det gäller att sätta
före möjligheten att få ut skattemedel, oavsett om
man får ut dem från den det berör eller från någon
annan -- det spelar ingen roll, bara man får ut det
man har tänkt sig. Så kan vi ju inte ha det i
samhället att det skall vara den ledande principen,
utan det är rätt människor som skall bli utsatta. Det
finns så mycken kritik mot det här förslaget att jag
inte förstår att man har tvingat igenom det.
Även här finns en brasklapp, en mening som vi
börjar bli ganska vana vid i skatteutskottet,
nämligen att utskottet förutsätter att regeringen
noggrannt följer tillämpningen av den nya
bestämmelsen och, om utvecklingen ger anledning
till det, återkommer till riksdagen med nya förslag.
I det förra betänkandet om fastighetstaxeringen har
utskottsmajoriteten t.o.m. sagt att regeringen utan
att riksdagen gör något särskilt tillkännagivande
skall återkomma till riksdagen om utvecklingen ger
anledning till det. Man är tydligen litet mer oroad i
det här betänkandet än i det förra betänkandet.
Det kan i och för sig vara bra att det finns nyanser i
de här skrivningarna från socialdemokraternas
sida. Men jag tycker ändå att det är beklämmande
att man hela tiden hårdrar det. Och det är inte vi
som är omedgörliga, utan det är faktiskt en
majoritet i skatteutskottet som är ganska
omedgörlig när det gäller att över huvud taget
diskutera olika saker i samband med
skattereformer och de lagregleringar som
eventuellt behöver ändras. Jag tycker att det är
synd att vi så ofta skall behöva läsa meningar om att
vi skall följa en utveckling och om den blir negativ
vidta åtgärder -- det är nästan så att man förutsätter
att den skall bli negativ.
Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1.
Anf. 118 TORSTEN KARLSSON (s):
Herr talman! Jag har inga litterära citat att föredra.
Jag tänker fatta mig mycket kort och ägna
utskottsbetänkandet hela mitt intresse.
Betänkandet i dess helhet är ganska kortfattat. Jag
har inte för avsikt att ge mig in i någon större
redovisning av det, utan jag skall ägna min
uppmärksamhet åt reservationerna. Jag yrkar
naturligtvis avslag på samtliga.
Görel Thurdin talade om vad som var
symptomatiskt för socialdemokraterna. Jag vet inte
om skillnaderna i ståndpunkter mellan oss -- i det
här fallet är skillnaderna sex månader resp. ett år --
är så stora att man kan åberopa dem.
När det gäller den första reservationen föreslår
centern och moderaterna nämligen nämligen att
man skall ändra tidsgränserna till sex månader efter
utgången av det kalenderår under vilket
uppbördsåret har gått ut resp. tolv månader efter
utgiftsåret. I anslutning till detta vill man att
taxeringslagen skall förändras och anpassas till de
nya bestämmelserna.
Så sent som i våras beslutade vi om en ny
taxeringslag. I stort sett handlar det här om en
anpassning till de reglerna, så vi har redan
behandlat de här reglerna när vi angivit
tidsgränserna.
Den andra reservationen är en konsekvens av den
första. Jag ber att få yrka avslag på båda.
Den tredje reservationen, om ställföreträdares
ansvar, gäller ett utvidgat ansvar för den person
som företräder den juridiska personen.
Anledningen till förslaget är helt och hållet att man
skall undvika skattefusk i sammanhanget. Vi har ju
i betänkandet förklarat att skulle det visa sig att
förhållandena här kommer att fungera på ett
otillfredsställande sätt är vi på det klara med att den
här frågan måste ses över. Det är bara det att vi har
litet större förtroende för regeringen än vad
exempelvis centern har i det här sammanhanget.
Den fjärde reservationen gäller också ett förslag
som är något av en teknisk anpassning till den nya
skattereformen. Vi vet att det föreligger en
promemoria som behandlar de här frågorna,
nämligen DS 1988:59. Man tar där upp frågan om
reglerna för skatter och sociala avgifter, och man
föreslår bl.a. i själva promemorian att
uppbördsskyldigheten skall upphävas. Man anger
även i propositionen att den är föremål för
behandling i regeringskansliet och att det ganska
snart kommer att föreligga förslag från regeringen.
Jag tror att det då är angeläget att avvakta den
prövning som just nu sker i regeringskansliet innan
man tar ställning. Därför, herr talman, yrkar jag
avslag på samtliga reservationer och bifall till
utskottets hemställan.
Anf. 119 GÖREL THURDIN (c):
Herr talman! Torsten Karlsson säger att
socialdemokraterna har förtroende för regeringen.
Då säger jag att vi i centerpartiet har förtroende för
individen -- därför tycker vi att politiken skall
avspegla ett sådant förtroende för individen. Vi har
bedömt att det kan räcka med sex månader som
planeringstid för myndigheten, och det för att man
skall tvingas vidta åtgärderna så fort som möjligt,
om man nu tycker att det finns någonting att ta itu
med, och för att individen skall ha möjlighet till en
rimlig planering.
När det gäller ställföreträdares ansvar talade
Torsten Karlsson om att det gäller att undvika
skattefusk. Vi från centern tycker nog också att
man skall försöka utforma reglerna så att man inte
inbjuder till skattefusk. Å andra sidan föreslår ju ni
en generalklausul. Ni kan ju därför komma åt dem
som fuskar, om ni skulle vilja det, även om ni inte
kan det enligt de här reglerna. Jag förstår inte
varför ni måste bygga in dubbla spärrar för
individerna. Det visar bara att ni har förtroende för
regeringen men inte för individen.
Anf. 120 HUGO HEGELAND (m):
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av
diskussionen om socialdemokraternas förtroende
för regeringen. Jag vill fästa uppmärksamheten på
att Torsten Karlsson faktiskt sade att
socialdemokraterna har ''litet större förtroende''
för regeringen än centerpartiet. Med en så blygsam
inställning hos socialdemokraterna har jag svårt att
fortsätta repliken.
Anf. 121 TORSTEN KARLSSON (s):
Herr talman! Det vi diskuterar i fråga om reglerna
är bara en avvägning om dessa skall gälla för sex
månader eller ett år. Därför är det inte mycket att
strida om. Vi fattade dessa beslut redan i våras när
vi beslutade om den nya taxeringslagen.
Vi har också förtroende för individen, men jag tror
ändå att det måste finnas regler som individer får
rätta sig efter för att vi skall kunna få ordning i den
här typen av frågor. Det tror jag även att
individerna tjänar på.
Alla individer drabbas ju inte av dessa regler.
Skulle svårigheter uppstå finns det ju
prövningsmöjligheter.
När det gäller frågan om juridisk person får vi väl
utgå ifrån att om det inte skulle fungera,
återkommer regeringen i frågan.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 18 §.)
12 § Upphävande av lagen om
dubbelbeskattningsavtal med Tyska Demokratiska
Republiken m.m.
Föredrogs
skatteutskottets betänkande
1990/91:SkU8 Upphävande av lagen om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska
Demokratiska Republiken m.m. (prop.
1990/91:57).
Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare
var anmäld.
(Beslut fattades efter 18 §.)
13 § Statliga företag
Föredrogs
näringsutskottets betänkande
1990/91:NU12 Statliga företag (prop. 1990/91:30).
Anf. 122 ISA HALVARSSON (fp):
Herr talman! I NU 12 behandlas bl.a. ett förslag
från regeringen, i vilket man föreslår riktlinjer för
riksdagens medverkan vid beslut om försäljning av
aktier som innehas av det nya statliga
förvaltningsbolaget Fortia.
Från folkpartiet liberalernas sida motsatte vi oss i
våras bildandet av det statliga förvaltningsbolaget.
Därför yrkar vi nu också avslag på denna
proposition som föreslår vissa befogenheter för
detta statliga förvaltningsbolag.
Liberalismen bygger på marknadsekonomi och
enskilt ägande. För folkpartiet liberalerna är det
viktigt att sprida makt och inflytande. Genom fri
företagsamhet och enskild äganderätt bör det
ekonomiska inflytandet fördelas till så många
individer som möjligt. Ägandet i näringslivet skall
spridas, inte kollektiviseras och koncentreras.
Ett spritt ägande och mindre koncentrerad makt är
ett mål i sig för en liberal samhällsutveckling. Vi
tillmäter individen betydelse som enskild person,
och inte enbart som del av ett kollektiv eller grupp,
som skall föra hennes eller hans talan och placera
en oidentifierbar andel i kollektiva medel.
Den socialdemokratiska regeringen har fört en
politik som bidragit till kollektivisering och
koncentration av ägandet. Medan det enskilda
ägandets andel av näringslivet trendmässigt
minskar så ökar institutioner, företag och fonder sin
del.
Löntagarfondernas införande 1983 är det mest
flagranta exemplet på detta.
Det utbredda statliga ägandet av alla möjliga slag
av verksamheter är ett exempel på koncentration.
De mindre försök till försäljning av delar av de
statliga företagen som gjorts under senare år har
genomförts på ett sådant sätt att institutioner,
andra storföretag och bankernas storkunder
gynnats, i stället för de anställda och allmänheten.
Ett spritt enskilt ägande och en fri konkurrens utgör
grundstenarna för en vital ekonomisk politik. Man
kan utan vidare säga att all erfarenhet visar att ett
privat, decentraliserat ägande och företagande är
den bästa grunden för ett ökat välstånd.
I reservation nr 1 framför vi krav på en privatisering
av statliga företag. Dessa krav bygger på en
gemensam motion från folkpartiet liberalerna,
moderata samlingspartiet och centerpartiet.
Vi menar från dessa partier att stora delar av den
affärsverksamhet som bedrivs av staten i verks-
eller bolagsform bör kunna avyttras.
Verksamheterna skulle då utsättas för
marknadsmässig konkurrens som skulle befrämja
effektivitet och bättre anpassning till
konsumenternas behov.
Försäljningen av statliga företag måste ske i sådana
former att det främjar en ökad spridning av
aktieägandet. Det är därför viktigt att valet av
försäljningsmetod anpassas till de olika objekt man
skall sälja, men också till det läge som råder vid
tidpunkten för avyttrandet.
Procordias introduktion på Stockholms Fondbörs
är ett exempel på hur en försäljning absolut inte
skall gå till. Där fick i praktiken institutionerna en
förköpsrätt. Den lilla pott som blev över fördelades
av banker och fondkommissionärer till deras
största kunder.
Vi menar att en betydande del av de statliga
företagen kan säljas direkt till den stora
allmänheten genom börsen. Erfarenheterna från
Storbritannien och Frankrike visar att man på det
viset kan sprida aktieägandet till ett mycket stort
antal småsparare.
För det krävs dock omfattande information riktad
till allmänheten. Det pekar också på att man kan
sälja samtliga aktier till enskilda anställda så att helt
löntagarägda företag skapas.
De statliga försäljningarna får inte heller ges en
sådan volym att möjligheterna stryps för andra
företag som vill utnyttja riskkapitalmarknaden som
finansieringskälla. Vi föreslår en
utförsäljningsvolym på i storleksordningen 15--20
miljarder kronor på tre år.
Regeringen bör enligt vår mening utarbeta ett
förslag till plan för försäljning av statliga företag.
Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga de
reservationer som folkpartiet liberalerna har
avgivit till detta betänkande men för att spara
kammaren nöjer jag mig med att yrka bifall till
reservation nr 1.
Anf. 123 KJELL ERICSSON (c):
Herr talman! Det är egentligen gamla bekanta
frågor vi diskuterar när vi nu har att behandla dels
en proposition om vissa befogenheter för ett nytt
förvaltningsbolag, dels 1990 års skrivelse för de
statliga företagen och de motioner som väckts i
anledning härav. Detta har vi diskuterat vid flera
tillfällen tidigare i kammaren.
Det finns då vissa fundamentala utgångspunkter
när vi debatterar dessa frågor. En sådan
utgångspunkt är att ett spritt ägande och en fri
konkurrens är viktiga ingredienser i en vital
ekonomisk politik.
Statens främsta uppgift skall vara att dra upp
ramarna för näringspolitiken och även att på olika
sätt medverka och stimulera till en positiv
utveckling i näringslivet. Man behöver därför inte
äga företag eller bedriva näringsverksamhet. Det
sköts bättre av privata intressen.
En privatisering av statliga företag skulle innebära
en klar vitalisering av vår ekonomi och vårt
näringsliv. Verksamheter skulle utsättas för
marknadsmässig konkurrens. Detta skulle med all
sannolikhet leda till både en bättre effektivitet och
en bättre anpassning till kundernas behov och
önskemål.
Från de borgerliga partiernas sida har vi vid
upprepade tillfällen drivit kravet på att mycket
stora delar av den affärsverksamhet som i dag
bedrivs i verk- eller bolagsform skall utförsäljas. Vi
anser att ett realistiskt mål bör vara en utförsäljning
i storleksordningen 15--20 miljarder under en
treårsperiod. Valet av försäljningsmetoder och
aktuella objekt kräver noggranna överväganden.
Vi anser därför att regeringen bör utarbeta ett
förslag till en plan för försäljning av statliga företag
i enlighet med de riktlinjer som har dragits upp i
den borgerliga motionen.
Försäljning av företag bör ske på ett sådant sätt att
man främjar spridning av ägandet. Denna
försäljning måste också ske med anpassning till
rådande marknadsläge.
Med utgångspunkt ifrån vad jag nu har anfört anser
jag inte att det finns skäl för riksdagen att anmoda
regeringen att utarbeta ett samlat program för de
statliga företagens uppgifter och funktion. Jag
yrkar därför bifall till reservation nr 1.
När det gäller riksdagens medverkan vid beslut om
aktieförsäljning anser vi att det inte behövs några
nya riktlinjer beträffande det statliga
förvaltningsbolagets befogenheter att avyttra aktier
utan riksdagens hörande.
Vi vill ha en omfattande utförsäljning av statliga
företag. Om denna försäljning skulle kunna
komma till stånd har förvaltningsbolaget ingen
funktion att fylla längre.
Jag vill också något beröra Celcius Industrier. Den
svenska krigsmaterielindustrin står nu inför
betydande omstruktureringar. Här bör även den
militära fartygsproduktionen inräknas. Staten har
som ägare till Celciuskoncernen även ansvar för att
Karlskronavarvet AB och Kockums AB får en
gynnsam lösning av sina strukturfrågor. Därför
anser vi att regeringen bör ge dessa företag ett
ägarförhållande som bättre tillgodoser företagens
utvecklingsmöjligheter och som samtidigt
medverkar till en omstrukturering av svensk
försvarsindustri.
När det gäller Svensk Kärnbränslehantering AB
vill jag bara säga att vi från centerns sida inte har
något emot att det sker en information om
kärnkraftsavfallets hantering. Vi har ju redan
sådan avfall, och man måste naturligtvis ta hand om
detta. Informationen skall dock inte vara så
utformad att den uppfattas som en plädering för
kärnkraft.
Slutligen, herr talman, vill jag bara säga ett par ord
om Swedegas AB. Om vi nu bygger ut ett
rikstäckande naturgasnät där det kommer att ske
en storskalig introduktion av naturgas, kommer
detta helt naturligt att både försvåra och förhindra
ett större utnyttjande av biobränslen.
Vi håller nu på med energiöverläggningar mellan
socialdemokraterna, folkpartiet och centern.
Bioenergin kommer att utgöra en mycket viktig
del. Vi måste nu ge biobränslena den rätta chansen.
Därför bör vi vara försiktiga med en alltför kraftig
utbyggnad av naturgasen.
Anf. 124 LARS NORBERG (mp):
Herr talman! Än så länge är vi inte med i EG, och
än så länge har riksdagen möjligheter att på ett
kraftfullt sätt påverka näringspolitiken i landet.
Kapitalets totala frihet att röra sig över landets
gränser har visserligen begränsat möjligheterna till
en självständig politik. Avviker vi från vad som är
kutym i våra viktigaste konkurrentländer måste vi
naturligtvis noggrant analysera våra åtgärder.
Grundläggande när det gäller näringspolitiken är
enligt min mening att vi befinner oss i en situation
där den ekologiska katastrofen i världen förvärras
för varje år. Det är industrivärldens industriella
processer -- inkl. det industrialiserade jordbruket --
som tillsammans med den slösaktiga
resurskonsumtion som de rika länderna hänger sig
åt som är huvudproblemet och som leder till att
världen blir allt fattigare. Det är nämligen en
fullständigt falsk föreställning att världen blir rikare
genom den industriella utveckling som pågår.
Världen blir i stället allt fattigare.
Naturresurser uttöms. Biologiska arter dör ut med
en förfärande hastighet. Skogsskövlingen fortgår.
Tillgången till odlingsbar jord och rent vatten
minskar både absolut men framför allt per capita.
Spannmålsproduktionen stagnerar. Tillgången på
fisk i världshaven minskar. Vi har i dessa fakta en
grundläggande orsak till den världsvida inflationen.
En växande mänsklighet skall dela på sinande
naturtillgångar. Logiskt sett leder det till att priset
går upp.
Detta är enligt min och miljöpartiets uppfattning en
nödvändig bakgrund till varje diskussion om hur vi
skall utveckla vårt näringsliv. Mot den bakgrunden
ter sig frågan om huruvida ett antal industrier skall
ägas av staten eller av enskilda som en sekundär
fråga.
Sverige har ingen stor statlig industrisektor.
Tidigare politikergenerationer både på höger- och
vänsterkanten har sett ett värde i att staten äger
vissa företag, framför allt sådana som är grundade
på långsiktigt värdefulla naturtillgångar. Det gäller
framför allt skog och malm.
Det finns kanske ibland skäl att sälja ut sådana
tillgångar. Vi i miljöpartiet menar t.ex. att skogen
kan bli bättre skött om den ägs av ägare som bebor
och arbetar med sitt skogsinnehav. Erfarenheten av
storskaligt statligt ägande antyder att det tenderar
att bli mindre effektivt än privat. Samtidigt blir utan
tvivel fördelningen av förmögenheten jämnare om
hela folket äger en tillgång än om den är privatägd,
då ägandet tenderar att koncentreras till vissa
personer eller grupper.
Jag förstår inte riktigt Isa Halvarssons argument att
de statliga aktiebolagen skulle bli mera utsatta för
konkurrens om de privatiserades. Jag tror att de
befinner sig i en konkurrenssituation som är fullt
jämförbar med de privata företagens situation i
allmänhet. Centern säger att man genom
privatiserande uppnår ett spritt ägande. Låt oss
emellertid anta att man säljer ut ASSI. Jag vet inte
hur länge det kommer att dröja innan ASSI hamnar
i en av de två stora skogsgrupper som för
närvarande finns i landet. Det finns väl undantag
från spritt ägande. Det är kanske mera en
trosföreställning än en på verkligheten grundad
uppfattning.
Vi konstaterar sålunda att staten äger industrier
och att ägande ger makt och ansvar. Frågan är hur
detta ansvar skall skötas.
Staten har alltid ett ansvar för alla företag i landet,
nämligen som normgivare. Den ekologiska krisen
måste leda till att staten talar om för företagen vad
som är acceptabelt och vad som måste minskas eller
elimineras. Staten har både lagstiftningsmakten
och den ekonomiska makten via skatter, avgifter
och bidrag. Detta är statens viktigaste uppgift när
det gäller företagen. Jag kan inte se någon uppgift
som skulle vara viktigare för ett näringsutskott än
att diskutera hur den industriella verksamheten
skall bedrivas så att utarmningen av jorden bromsas
liksom den ekologiska krisen.
När det gäller de statliga företagen har staten ett
dubbelt ansvar. Även där gäller naturligtvis den
normgivande makten. De statliga företagen skall
lyda under samma regler och lagar och betala
samma skatter som de enskilt ägda företagen.
Staten har dessutom en ägarmakt och ett
ägaransvar. Miljöpartiet har ställt frågor om den
statliga företagspolicyn tidigare i ett antal motioner.
Vi ställer dessa frågor i år igen. Åter har vi mötts av
samma tystnad från utskottets och regeringens sida.
Vi trodde förr att en dialog var demokratins livsluft,
men vi har uppenbarligen missförstått något -- eller
också saknas demokrati.
När det gäller de statliga företagen finns det
anledning att diskutera ekonomisk demokrati inom
företagen och frågan om ägandets anonymitet.
Stora privata koncerner och transnationella företag
är ofta mycket anonymt ägda. De statliga företagen
är på intet sätt bättre. Där sitter en tjänsteman på
industridepartementet eller något annat
departement och röstar för staten samtliga aktier.
Man kan knappast tänka sig någon anonymare
ägarfunktion än denna. Riksdagens inflytande är
marginellt när det gäller de statliga företagen. Vi
har också ställt frågan om man på något sätt kan
begära att de statliga företagen skall vara
föredömen när det t.ex. gäller hänsynstagande till
miljö, ekologi och inte minst arbetsmiljö.
Det är ur dessa utgångspunkter som vi i miljöpartiet
velat diskutera den statliga företagsamheten. Förra
året tog vi upp till diskussion ASSIs
produktprogram som vi ansåg helt felinriktad ur
ekologisk synpunkt. Anmärkningen hjälper dess
värre även i år, även om vi i vår motion inte har
berört ASSI. Det är ett företag som ser som sin
huvuduppgift att expandera marknaden för
engångsförpackningar, gärna klorblekta. Detta
bidrar till energi- och resursslöseriet i världen.
Inom Procordia kan vi finna åtskilliga exempel på
produkter som ur ekologisk synpunkt måste
ifrågasättas. I själva verket borde man kunna
begära att de statliga företagen skulle befinna sig i
främsta ledet när det gäller miljövänlig produktion.
De skulle kunna vara pionjärer för att i praktiken
genomföra livscykelbegreppet i produktionen och
den livscykelspecifikation som vi tidigare har
diskuterat. De skulle frivilligt kunna införa
miljöredovisning i sina årsberättelser. Det är frågor
som vi för någon vecka sedan diskuterade här i
kammaren och som de partier som i valrörelsen
kallade sig miljöpartier tydligen inte begrep eller
struntade i. Därigenom dementerade de definitivt
påståendet om sitt miljöintresse.
Miljöpartiet har omnämnt ett antal företag som
sysslar med speciellt miljöfarlig eller ekologiskt
olämplig verksamhet inom den statliga sektorn:
Studsvik AB, SAKAB, Svensk
Kärnbränslehantering och Swedegas. Vi har också
uttalat att krigsmaterieltillverkningen bör avskiljas
från Celsius industrier och ställas direkt under
departementets kontroll. Krigsmaterieltillverkning
bör enligt vår uppfattning inte betraktas som en
industriell verksamhet vilken som helst som skall
verka på marknadens villkor, utan snarare som ett
nödvändigt ont som skall stå under strikt
demokratisk kontroll. Samma sak gäller egentligen
de fyra bolag som jag har nämnt. Studsviks och
SKBs verksamhet skall inriktas på en
kärnkraftsavveckling, som i varje fall senast skall
vara klar år 2010 men som enligt miljöpartiets
uppfattning kan vara klar betydligt tidigare. Att
dessa företag inriktar sig på en fortsatt utveckling
av något som svenska folket i folkomröstning har
förkastat är enligt vår uppfattning både dumt och
omoraliskt.
Naturligtvis håller jag med centern om att en saklig
information från bolaget är helt acceptabel. Tyvärr
har SKB ingalunda fungerat så, utan den
informationsverksamhet som man på ett effektivt
och dyrbart sätt har bedrivit i landet har varit så
inriktad att det har varit uppenbart att man velat
propagera för fortsatt användning av kärnkraft.
Att expandera användningen av fossilgas anser vi
också vara förkastligt. Det kommer att låsa fast
landet i ett beroende av ett nytt fossilt bränsle,
sårbart och importerat. Att satsa miljarder på detta
är att stjäla resurser från de energiformer som vi
enligt tidigare riksdagsbeslut skall satsa på:
inhemsk förnybar energi. Att ett statligt företag
medverkar till detta finner vi beklagligt. Här borde
staten ingripa med sitt ägaransvar för att dra ned på
verksamheten, som dessutom leder till
koldioxidutsläpp om det införs ett nytt fossilt
bränsle.
Vad så gäller SAKAB skall jag fatta mig kort.
Staten måste förbjuda producerandet av avfall som
inte kan destrueras eller återvinnas, dvs. förbjuda
de produkter som alstrar sådant avfall vid
tillverkning eller användning eller skrotning. Vi
måste äntligen lära oss att världens framtid kräver
ett kretsloppstänkande.
Slutligen har vi anmärkt på att Nordiska Satellit AB
ägnar sig åt en verksamhet som ökar den andliga
miljöförstöringen i landet. Vi anser att staten borde
söka en bättre användning för satelliten Tele X.
En viktig fråga som vi berör bland principfrågorna
vad gäller de statliga företagen är frågan om statliga
monopol. Eftersom jag skall föra en
interpellationsdebatt med industriministern kring
detta den 11 januari nästa år avstår jag från
kommentarer i dag.
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2,
3, 7, 13, 14 och 16.
Anf. 125 ISA HALVARSSON (fp) replik:
Herr talman! Jag kan inte hålla med Lars Norberg
i hans kritik mot den informationsverksamhet som
Svensk Kärnbränslehantering AB har bedrivit. Jag
har själv varit i Oskarshamn och sett både Sigyn och
mellanlagret clab där. Som jag ser det bedriver
miljöpartiet en oseriös skrämselpropaganda.
Utställningen i fråga var enligt min mening både
saklig och instruktiv. Den visade också att SKB på
ett seriöst och professionellt sätt handhade dessa
farliga insatsvaror liksom avfallet från
kärnkraftsverken. Som svensk tycker jag att man
kan känna sig tillfredsställd och trygg med det sätt
varpå Svensk Kärnbränslehantering handlägger
dessa svåra frågor.
Vi i folkpartiet liberalerna är motståndare till att
det sker en utbyggnad av ett rikstäckande
naturgasnät under de närmaste åren. Det skulle
försvåra eller t.o.m. förhindra ett bredare
utnyttjande av biobränslena. Dessa frågor skall
enligt vår mening avhandlas i samband med
diskussionen om energipolitiken.
Att miljöpartiet inte förstår vitsen med att försälja
statliga företag samt att ha en fri näringsverksamhet
och en fri näringspolitik i Sverige har vi tidigare sett
exempel på.
Anf. 126 LARS NORBERG (mp) replik:
Herr talman! Vi vill gärna ha en fri näringspolitik,
Isa Halvarsson. Men den statliga sektorn i Sverige
är förhållandevis liten och utgör inget större
problem. Vi kan mycket väl tänka oss att vissa delar
av denna statliga sektor försäljes. Isa Halvarsson
påstår att det skulle förbättra konkurrensen, vilket
jag har svårt att förstå. De statliga företagen inom
Procordia, exempelvis Pripps eller Sarakrogarna,
konkurrerar på tämligen lika villkor med ett antal
privata företag i landet. Att en försäljning av
statliga företag skulle få någon större effekt på
konkurrensen förstår jag alltså inte. Isa Halvarsson
kan kanske förklara för mig hur det ligger till.
Saklig information om kärnkraften och
kärnkraftsavvecklingen hänger naturligtvis till en
del samman med vad man tror och anser om
kärnkraften. Det är lätt att påverkas av sin
personliga inställning till denna teknik och dess
risker. Samtidigt kan jag hålla med Isa Halvarsson
om att staten och industrin tack vare
kärnkraftsmotståndarnas idoga arbete för en bättre
politik än andra länder när det gäller att ta ansvar
för både riskerna och avfallet. Vi har ju sett
skräckexempel i öst. Jag vågar påstå att vi står oss
gott jämfört med länder som England och USA.
Där finns förskräckliga exempel på nonchalans vad
gäller kärnkraftshantering.
Anf. 127 ISA HALVARSSON (fp) replik:
Herr talman! Jag tror att alla i Sverige är
intresserade av en säker hantering av dessa farliga
ämnen. Själv har jag inte alls varit en ivrig
kärnkraftsförespråkare, men jag måste säga att jag
blev imponerad av det sätt som Svensk
Kärnbränslehantering arbetade.
Vad så gäller statens roll inom näringspolitiken vill
jag säga så här: Om staten agerar på den marknad
där man själv sätter upp spelreglerna uppstår
uppenbara risker för en osund konkurrens. Det blir
motstridiga lojaliteter, och det uppkommer
verkligen risker för snedvridna
konkurrensförhållanden mellan privata och statliga
företag. Det står enligt min mening helt klart att det
skall vara så mycket privat och spritt ägande som
möjligt.
Anf. 128 LARS NORBERG (mp) replik:
Herr talman! Visst förstår jag att Isa Halvarsson
blev imponerad när hon besökte Oskarshamn. Men
den saken skall vi kanske inte fortsätta att
diskutera.
En stark ägare, och en sådan är ju staten, kan
naturligtvis alltid påverka situationen för sina
företag. Men jag skulle vilja få mer konkreta
exempel på hur statligt ägda företag leder till
minskad konkurrens.
Anf. 129 RUNE JONSSON (s):
Herr talman! Riksdagen beslöt i maj i år att statens
aktier i tio bolag skulle överföras till ett särskilt
förvaltningsbolag med namnet Fortia. På initiativ
av riksdagen föreslår nu regeringen i proposition
1990/91:30 vissa riktlinjer för i vilka fall riksdagen
skall höras innan förvaltningsbolaget kan fatta
beslut om försäljning av aktier i bolagen.
Riktlinjerna innebär bl.a. att riksdagens
ställningstagande skall inhämtas om Fortia tänker
frånhända sig röstmajoriteten i något av bolagen
eller att Fortias andel i något av de nu delägda
bolagen sjunker så att de inte längre överstiger en
tredjedel. Utskottsmajoriteten anser att
regeringens förslag till tillgodoser de krav som
riksdagen har ställt. Jag yrkar bifall till utskottets
förslag.
De borgerliga partierna tar åter upp frågan om
privatisering av de statliga företagen. Vår
inställning är fortfarande att det skall finnas en
statlig företagssektor som en motvikt till de privata
maktgrupperna. Eftersom denna fråga, som vi ser
det, inte i något avseende tillförts något nytt sedan
den senast behandlades, ber jag att få hänvisa till
tidigare debatt och beslut här i riksdagen. Det var
faktiskt så sent som i våras. Jag yrkar således avslag
på reservationerna 1 och 4.
Vad så gäller regeringens redogörelse för de statliga
företagen samt kraven från centerpartiet och
miljöpartiet om att en principdeklaration om de
statliga företagens mål och riktlinjer skall redovisas
med vissa mellanrum, anser vi att det räcker med
att regeringen i ärenden om särskilda företag och i
näringspolitiska propositioner tar upp dessa frågor
till behandling. Det skedde så sent som i våras då
regeringen i den näringspolitiska propositionen
diskuterade motiven för de statliga företagen. Jag
yrkar därmed avslag på reservation 7.
Jag yrkar också avslag på reservationerna 8 och 9
som handlar om Celsius Industrier AB,
Karlskronavarvet och Kockums. Jag vill kortfattat
hänvisa till beslutet här i riksdagen i våras och till
debatten förra månaden med anledning av
betänkandet NU10 om krigsmaterielindustrin.
Vad så gäller frågan om hur Tele-X-satelliten skall
nyttjas hänvisar jag till att det för närvarande pågår
överläggningar mellan Satellitaktiebolaget och
Rymdaktiebolaget. Ett avtal kommer inom kort att
undertecknas. Avsikten är att Satellitaktiebolaget
skall ha ägaransvaret och utöva kontroll över hur
satelliten skall användas. Jag yrkar avslag på
reservation 10.
Låt mig i sammanhanget peka på utskottets
skrivning där vi framhåller hur viktigt det är att
kontakterna med Polen och de baltiska staterna
fullföljs så att Tele-X-satelliten nyttjas för att utöka
telekommunikationerna.
Herr talman! I övrigt hänvisar jag till utskottets
skrivning och yrkar bifall till hemställan i
betänkandet samt avslag på samtliga reservationer.
Anf. 130 LARS NORBERG (mp) replik:
Herr talman! Rune Jonsson anser att det har getts
ett svar på frågan om den statliga företagspolicyn.
Vi i miljöpartiet har ett antal gånger ställt flera
frågor kring detta. Vi hade hoppats att antingen
från regeringen eller från utskottsmajoriteten få
svar på våra konkreta frågor. Dessa kan kort
sammanfattas så här: Vilken principiell skillnad ser
regeringen mellan affärsverk och aktiebolag? Hur
skall regelsystemet för dessa företagstyper skilja sig
åt? Kan andra krav ställas på statliga företag än på
övriga företag? Skall statliga företag utgöra ett
föredöme i fråga om miljö, affärsmoral etc.? Skall
statens innehav av företag användas för att främja
ekonomisk demokrati? Har staten ett särskilt
ansvar för krisbranscher i en vikande ekonomi? Det
är konkreta frågor som jag inte anser att vi har fått
ett samlat och konkret svar på.
Jag kommer att lämna riksdagen i och med att
denna treåriga mandatperiod löper ut. Under snart
tre år har jag drivit en fråga utan att få något
konkret svar. Det är beklagligt. Av åldersskäl
kommer jag inte att ställa upp som kandidat som
ledamot i riksdagen under ytterligare
mandatperiod.
Anf. 131 KJELL ERIKSSON (c) replik:
Herr talman! Rune Jonsson och jag representerar
två olika ideologier, och det är inte konstigt att han
motsätter sig en försäljning av statliga företag. Själv
tror jag att en försäljning av statliga företag innebär
en vitalisering av vårt näringsliv. Det är inget
självändamål för staten att äga företag. Det är
bättre att skapa gynnsamma förutsättningar och bra
ramar för svenskt näringsliv att kunna verka. På det
viset sprider man också ägandet och engagerar fler
människor. Det blir därmed mer aktivitet runt om i
vårt land. Jag tror alltså att det vore mycket bra för
vår ekonomi och för vårt näringsliv om fler företag
kunde privatiseras.
Det är helt onödigt att tillåta förvaltningsbolaget
Fortia att sälja aktier. Om statliga företag säljs ut så
behövs inte detta företag. Verksamheten kan
skötas bra ändå.
Därmed yrkar jag avslag på utskottets förslag i
detta fall.
Anf. 132 RUNE JONSSON (s) replik:
Herr talman! Låt mig först säga följande till Lars
Norberg. I de näringspolitiska propositionerna
brukar man behandla just de frågor som Lars
Norberg här berör beträffande företagspolicy. Men
det sker inte i samband med redogörelser för de
statliga företagens verksamhet.
Kjell Ericsson konstaterar att vi har olika
uppfattningar, och det är alldeles riktigt. Vi tycker
att de statliga företagen tillsammans med
kooperativa företag spelar en roll som motvikt till
den stora andelen privata företag. Vi anser således
att de statliga företagen spelar en roll i det
industripolitiska arbetet.
Anf. 133 LARS NORBERG (mp) replik:
Herr talman! Jag förmodar att Rune Jonsson
tänker på de rader i den näringspolitiska
propositionen som handlar om statligt företagande.
Men där finns inga konkreta svar på de frågor som
vi har ställt, t.ex. om hur man ser på de s.k.
naturliga monopolen. Vad är kriteriet för om en
statlig verksamhet skall bedrivas i verksform eller i
aktiebolagsform? Vilka principiella skillnader leder
det till i fråga om demokratisk insyn osv.? Det finns
ett stort antal frågor som vi har ställt men inte fått
svar på.
Anf. 134 KJELL ERICSSON (c) replik:
Herr talman! Det är bra med många aktörer inom
näringspolitiken. Det är också bra att det finns
såväl enskilda som kooperativa företag. Det är
inget självändamål att ha statliga företag. Man kan
t.ex. få anställda i företagen och många andra att
köpa aktier och på det viset sprida ägandet. Det
tror jag är en bra injektion för vår ekonomi och för
vårt näringsliv.
Anf. 135 PER WESTERBERG (m):
Herr talman! I näringsutskottets betänkande 12
behandlar man riktlinjerna för hur det nya statliga
konglomeratet Fortia skall kunna få sälja aktier i
sina dotter- och intressebolag. Fortia är ju det
holdingbolag som skall ta hand om det statliga
aktieägandet. Det är kanske ett mer fantasifullt
namn än det gamla Statsföretag AB, men i övrigt är
principerna ungefär desamma.
Vi i de tre borgerliga partierna tycker inte att det
finns några motiv för att ge sådana riktlinjer. Det
räcker egentligen med en enda riktlinje, nämligen
att de statliga företagen skall säljas och ge en så stor
ägandespridning som möjligt. På det sättet kan vi
dessutom få mer kompetenta ägare till de statliga
företagen än vad dessa i dag har. Det kan medföra
en dualism mellan ägare och företagsledning, något
som har visat sig medföra en betydligt bättre
utveckling än den som uppnås i företag i statlig ägo.
Samtidigt skulle dessa företag ges möjlighet att
attrahera till mer riskkapital på
riskkapitalmarknaden. Hårdare krav skulle ställas
från riskkapitalmarknaden på avkastning och
förräntning i företagen. Samtidigt skulle man
särskilja staten i dess egenskap av ägare i företag
och givare av ramarna för företagandet i landet.
Jag tycker att den stora cirkus som ägde rum kring
Nordbanken, Posten och Sparbanken denna höst
visade hur illa det kan gå när staten är storägare i
en bank samtidigt som man anger spelreglerna för
hur bankerna skall få agera. Det är ett mycket klart
skäl till att staten bör träda ur ägarfunktionen och i
stället koncentrera sig på att ange ramarna för
verksamheten.
En privatisering skulle dessutom inbringa relativt
stort kapital till statskassan och därmed skapa
möjligheter att nedbringa statsskulden eller placera
skattebetalarnas pengar i andra angelägna
investeringar. Man måste kunna få byta tillgångar
och inte för alltid behålla dem som man av någon
anledning har råkat få.
Många av bolagen i Fortia AB har kommit in i
företagsgruppen närmast av en sinkadus. Det är
märkligt att man vill att just dessa företag skall
förbli statliga.
Socialdemokraterna har tidigare sagt att dessa
företag skall drivas på exakt samma villkor som
motsvarande privata företag. Man ställer sig
naturligtvis frågan: Varför skall de vara statliga när
man kan frigöra kapital till andra och mer
angelägna investeringar?
I hela Västeuropa har man privatiserat företag. I
samband med näringsutskottets resa ute i Europa
denna höst kunde vi konstatera hur företag säljs i
hela Östeuropa. I Polen skall staten sälja 7 000
företag på mycket kort tid. Nästan samtliga
ledamöter i Sejm röstade för försäljningen.
Detsamma var fallet i Tjeckoslovakien. Men ljuset
tycks ännu inte ha nått svensk socialdemokrati.
Vi i de borgerliga partierna tycker därför helt
följdriktigt att det inte finns några skäl för staten
eller för regeringen att ge nya, speciella riktlinjer
för sitt företagande. I stället bör man sälja
företagen för att ge dem den marknadsanpassning
som de så väl förtjänar.
Ett exempel på handlingsförlamning gäller Celsius
Industrier AB. Det är ett fastighetsbolag som även
sysslar med röraffärer. Man har även
varvsverksamhet och försvarsindustri inom sitt
område, trots att den företagsgruppen, nämligen
Kockum Marin och Karlskronavarvet med all
säkerhet skulle passa bättre in i en
försvarsindustristruktur och delta i den
omstrukturering som där måste ske. Det är
märkligt att man inte har kunnat frigöra sig från den
tradition och stelbenthet som finns i det statliga
företagandet.
I reservation 19 har vi med en liten motivskrivning.
Vi anser att majoritetens skrivning är ogin mot den
fast boende skärgårdsbefolkningen och
Kronoholmarna. Man marknadsanpassar deras
arrenden och ställer nya investeringskrav på dem.
Det hade varit riktigare att biträda vårt förslag till
skrivning och därmed slagit vakt om
skärgårdsbefolkningens möjligheter att stanna
kvar. Man borde ha avvaktat de rättsprocesser som
i dag äger rum för att på så sätt kunna ge
skärgårdsbefolkningen bättre villkor. Jag är helt
övertygad om att sommargästerna klarar sig på
öarna i fråga, men det är den bofasta befolkningen
som vi har anledning att slå vakt om.
Med det anförda ber jag att få instämma i samtliga
moderata reservationer och yrkar bifall till
reservation 1.
Anf. 136 LARS NORBERG (mp):
Herr talman! Per Westerberg upprepar ofta och
gärna att de statliga företagen skall säljas. Därmed
åstadkommer man ett spritt ägande, säger han. Jag
har aldrig riktigt förstått hur det skall gå till. Om
aktier i exempelvis ASSI eller Pripps hamnar i en
stor koncern föreställer jag mig att följden ganska
snart blir en ytterligare koncentration i
näringslivet. Den risken är väl så stor som att det
blir ett spritt ägande.
Som jag sade i mitt tidigare anförande har vi i
miljöpartiet i och för sig inte den dogmatiska
inställningen att staten till varje pris skall behålla
företag. I ett senare inlägg här i kammaren kommer
jag tvärtom att propagera för att staten skall
avhända sig vissa investeringar för att kunna göra
andra. Jag kan mycket väl tänka mig att det även
inom den här företagssektorn kan finnas skäl att i
viss utsträckning byta tillgångar.
Det är klart att ett konglomerat av typ Celsius
Industrier är en besynnerlig sak. Det förekommer i
stor skala i exempelvis USA. Jag tycker att Celsius
Industrier AB passar bra in på begreppet
konglomerat. Det var i varje fall för något
årtioende sedan en vanlig företeelse inom det
privata näringslivet. Så småningom ansågs det vara
mindre ändamålsenligt och rationellt med den
företagsformen, varför den avvecklades. Det borde
förmodligen ske även med Celsius Industrier AB.
Att jämföra svenskt statligt ägande med situationen
i Polen tycker jag är barockt. Vi har en ganska liten
statlig företagssektor som inte kan jämföras med
den statliga sektorn i Östeuropas länder. Jag tycker
att de borgerliga partierna överdriver den statliga
företagssektorn så som varande ett stort problem.
Anf. 137 PER WESTERBERG (m):
Herr talman! Den statliga företagssektorn skall
förhoppningsvis vara en tillgång som kan utnyttjas
genom att säljas till så många små ägare som
möjligt. Ett spritt ägande med många små
aktieägare ser vi som något positivt. Vi tycker inte
att det är ett spritt ägande om staten äger allt.
Naturligtvis skall man eftersträva så rationella
strukturer som möjligt inom näringslivet.
Självfallet kan det ske uppköp och delningar av
företag, men trots det kan ett spritt ägande behållas
med många miljoner människor som ägare. Vi har
sett resultaten av det stora privatiseringarna ute i
Europa där många miljoner människor har blivit
ägare av stora delar av näringslivet.
Begreppet konglomerat är betecknade för de
statliga företagen. Fortia AB har företag i de mest
skiftande branscher. Erfarenheterna de senaste
tjugo åren visar att ingen företagsledning i världen
är kompetent skicklig nog att leda företag i snart
sagt alla branscher. Det är därför som
konglomeraten försvinner. Man skapar bättre
strukturer som är mer konkurrenskraftiga. Det
talas om kärnaffärer. Jag tycker att den statliga
styrningen av de statliga företagen är minimal. Det
bör leda till att ägandet sprids. Därmed skapas
förutsättningar för staten att frigöra resurser och
minska sin skuldbörda.
Privatiseringarna i Polen, Tjeckoslovakien och
Ungern och andra delar av Östeuropa är
intressanta, därför att det är en så total uppslutning
från alla politiska grupperingar bakom
uppfattningen att man skall radikalt minska det
statliga företagandet och övergå till ett massivt
privat ägande. Man inser att det är det som skapar
välståndet.
Statliga företag är ingen belastning men det gäller
att utnyttja företagens möjligheter att utvecklas
och sprida välstånd i Sverige. Det sker bättre i
privat ägo, med ett spritt ägande, än med en passiv
och tämligen ointresserad statlig ägare.
Anf. 138 LARS NORBERG (mp):
Herr talman! Jag tycker att Per Westerberg borde
besinna ett ögonblick att det inte finns något mer
spritt ägande än ägandet i de statliga företagen. De
ägs nämligen av varenda levande medborgare i
detta land -- de ägs av hela svenska folket. Om man
i något sammanhang skall tala om spritt ägande,
bör man nog göra det när det gäller de statliga
företagen. Sedan är det en fråga om det är en
förnuftig form för att leda och organisera företag
och för att arbeta på en marknad. Det tycker jag att
vi kan diskutera. Men att man skulle kunna
åstadkomma ett så spritt ägande genom att sälja ut
de statliga företagen på marknaden, det har jag
svårt att se.
Anf. 139 PER WESTERBERG (m):
Herr talman! Jag noterar miljöpartiets definition
av spritt ägande -- när staten äger är ägandet spritt.
Det är inte den definition som jag använder.
Spritt ägande är när många människor kan äga och
ha inflytande över det de äger. Jag tror inte att de
statliga företagen, statens järnvägar eller några
andra, uppfattas som exempel på spritt ägande av
svenska folket -- möjligen av miljöpartiet.
Det vi menar är så centralt och viktigt med privat
ägande är att man, när ett företag kommer ut på
den privata riskkapitalmarknaden, på börsen, med
många små ägare, ställer krav. Man ställer krav som
nästan alltid leder till förbättringar och skärpningar
i företagen.
Det första som hände i Storbritannien när man
började privatisera var att lönsamheten steg i
nästan samtliga statliga företag. Man insåg att det
inte var statens krav som gällde, utan marknadens,
och de var väsentligt hårdare. Det är den
kunskapen som har spritt sig som en löpeld i snart
sagt varje land i hela Europa. Men det har gått
långsamt och varit svårt för svensk
socialdemokrati, och tydligen även för vissa delar
av miljöpartiet, att förstå.
Anf. 140 LARS NORBERG (mp):
Herr talman! Jag framhärdar i mitt påstående att
det staten äger, äger hela svenska folket. Per
Westerberg har en besynnerlig synpunkt på detta.
Jag kan icke förstå den.
Anf. 141 PER WESTERBERG (m):
Herr talman! Man kan tycka att det är en
besynnerlig synpunkt eller definition, att ett spritt
ägande är när många äger. När en äger -- staten --
borde väl ägandet vara koncentrerat så det förslår.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 18 §.)
14 § Insiderhandel
Föredrogs
näringsutskottets betänkande
1990/91:NU15 Insiderhandel (prop. 1990/91:42).
Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare
var anmäld.
(Beslut fattades efter 18 §.)
15 § Ändrade kapitaltäckningsregler för
kreditinstitut, m.m.
Föredrogs
näringsutskottets betänkande
1990/91:NU16 Ändrade kapitaltäckningsregler för
kreditinstitut, m.m. (prop. 1990/91:40).
Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare
var anmäld.
(Beslut fattades efter 18 §.)
16 § Verksamheten vid Vattenfall m.m.
Föredrogs
näringsutskottets betänkande
1990/91:NU17 Tilläggsbudget I (prop. 1990/91:25
delvis).
Anf. 142 ISA HALVARSSON (fp):
Herr talman! I näringsutskottets betänkande 17
behandlas dels en proposition om förslag till
tilläggsbudget, dels två motioner som har väckts
med anledning av propositionen. De rör statens
vattenfallsverk.
Vi har alldeles nyss haft en debatt om statliga
företag, där vi från folkpartiet liberalernas sida har
krävt privatisering av statliga företag. Det är just
med utgångspunkt i denna princip, att staten bör
avveckla affärsverksamhet inom områden där det
inte finns särskilda skäl för detta engagemang, som
vi har en gemensam reservation från moderata
samlingspartiet, folkpartiet och centern, där vi
framför att en betydande del av Vattenfalls
tillgångar skall kunna avyttras.
När det gäller uppdelningen av och den partiella
försäljningen av Vattenfall bör en ökad konkurrens
på elmarknaden eftersträvas. Enligt vår mening bör
också mycket stora delar av den affärsverksamhet
som nu bedrivs i verks- och bolagsform kunna
avyttras, precis som vi sade i det förra ärendet.
Vi anser att riksdagen bör anmoda regeringen att
återkomma med förslag till en omorganisation av
Vattenfall i enlighet med vad vi anför i reservation
1, som jag yrkar bifall till.
Anf. 143 KJELL ERICSSON (c):
Herr talman! Detta ärende handlar om
tilläggsbudgeten på industridepartementets
ansvarsområde, och framför allt om statens
vattenfallsverk. Jag vill här bara i mycket korta
ordalag beröra ett par reservationer som behandlar
just Vattenfall. Även här handlar det om
privatisering.
I reservation 1, som bygger på en centermotion,
finns en borgerlig enighet om att dela upp och
utföra en partiell försäljning av Vattenfall. Vi vill
gärna se en organisatorisk lösning som ger
möjlighet till en ökad konkurrens på elmarknaden.
Vi anser därför att stora delar av den
affärsverksamhet som nu bedrivs i verks- eller
bolagsform kan avyttras.
Vi har den utgångspunkten att staten bör avyttra sin
affärsverksamhet på de områden där det inte finns
särskilda skäl för ett statligt engagemang. Däremot
anser vi att ansvaret för t.ex. stamlinjenätet kan
överföras till ett särskilt bolag eller särskild
myndighet. Vi anser att detta ansvar kan ligga hos
ett statlig organ. De övriga verksamheterna skall
man efter hand försälja.
Jag yrkar bifall till reservation 1.
När det gäller omstruktureringen av Vattenfall
Energiverksgrupp AB, menar vi från centerns sida
att den typ av omorganisation av delar av Vattenfall
som är föreslagen inte skall komma till stånd. De
förslag som har presenterats går förvisso i rätt
riktning. Vi anser emellertid att de inte är
tillräckligt långtgående. Vi menar därför att
regeringen skall komma tillbaka med ett förslag
som överensstämmer med vad vi har angivit i vår
motion 1990/91:N13. Jag yrkar därför bifall till
reservation 3.
Anf. 144 LARS NORBERG (mp):
Herr talman! I detta betänkande har miljöpartiet
reserverat sig för att staten skall genomföra en
radikal omstrukturering av Vattenfall, och jag
börjar med att yrka bifall till reservationerna 2 och
4.
Huvudanledningen till vårt förslag är inte att
Vattenfall enligt vår mening mer eller mindre
systematiskt har saboterat den energipolitik som
riksdagen beslutat, även om det är en bidragande
orsak.
Vattenfall har enligt vår uppfattning genom sin
politik byggt fast Sverige i en alltför stor och
oekonomisk elproduktionsapparat, som under 70-
och 80-talen har varit helt inriktad på kärnkraft.
Samtidigt har man på ett effektivt sätt bromsat
energihushållning, kraftvärmeutbyggnad,
vindkraft m.m. Särskilt förrädiskt har varit att man
parallellt med detta, för att tillmötesgå sin ägare
staten, har bedrivit visst arbete inom dessa
områden. Men för dem som har följt utvecklingen
och lyssnat till Vattenfalls företagsledare har det
varit uppenbart att detta inte har varit
huvudinriktningen. När man nu på senare år har
lyckats sälja sin elproduktionskapacitet genom en
storsatsning på villavärme och elfjärrvärme har
man börjat söka expandera inom andra sektorer:
fjärrvärme, fossilgas, konsult- och
entreprenadverksamhet.
Nu vill jag inte antyda att Vattenfall skulle vara en
organisation med särskilt onda eller intriganta
ledare. Jag vill bara ha sagt att Vattenfall uppträder
som varje stor organisation. Den lever sitt eget liv
och söker främja sina egna syften i fråga om makt
och tillväxt. Och man har gjort det skickligt. Staten
i form av regering och riksdag har på intet sätt varit
mäktig att styra Vattenfall. I stället har det varit
Vattenfall som styrt staten, vilket för övrigt
tämligen oförblommerat bekräftades av Vattenfalls
förre tekniske direktör, Ingvar Wivstad, vid ett
framträdande vid en konferens i måndags här i
riksdagen.
Om staten skulle vilja styra verksamheten inom
energisektorn, och speciellt elsektorn, är alltså
förutsättningarna att genom direktiv till Vattenfall
uppnå resultat ganska dåliga. Däremot kan man
genom en genomgripande omorganisation skapa
förutsättningar för en ny inriktning. Det är också
vad miljöpartiet föreslår. Genom en uppdelning av
Vattenfall i ett flertal fristående enheter kan man
enligt vår mening uppnå ett antal önskvärda
möjligheter:
1. Skapa möjligheter för en planmässig
kärnkraftavveckling
2. Skapa en elmarknad med ett flertal
konkurrerande producenter
3. Renodla den typiska monopolverksamheten,
den nationella kraftdistributionen, i ett statligt
monopol som arbetar enligt common carrier-
principen
4. Låta konsumenterna ta ansvar för den lokala
eldistributionen
5. Låta Vattenfalls nuvarande projekt- och
entreprenadverksamhet verka som ett fristående
företag under full marknadskonkurrens.
Vi föreslår sålunda att kärnkraftverken
sammanförs till ett statligt företag som drivs i
verksform med inriktning på avveckling.
Vi föreslår vidare att vattenkraftverken försäljs,
men inte till privata intressen utan till de län där de
är belägna. Därigenom stannar tillgångarna i
folkets ägo, men med en stark anknytning till den
bygd där tillgångarna finns.
Vidare föreslår vi att Vattenfalls verksamhet i de
kommuner där man nu arbetar med eldistribution
och fjärrvärme försäljs till lokala intressenter,
företrädesvis kommunerna.
Vi föreslår att högspänningsnätet för hela landet
skall handhas av ett statligt monopol i verksform
som åtar sig krafttransmission enligt common
carrier-principen.
Projekt-, entreprenad-, kanal- och
fastighetsverksamheterna ombildas till separata
aktiebolag, som eventuellt försäljs, gärna till de
anställda och till lokalbefolkningen.
Mycket av det vi föreslagit är redan under
genomförande i Norge. Där har Vattenfalls norska
motsvarighet Vassdragsvesendet delats upp enligt
liknande principer. Huvudsyftet med detta förslag
är att skapa konkurrens och nya förutsättningar på
elmarknaden och ett bättre utnyttjande av statens
kapital. Ett annat viktigt syfte är att genom
försäljning av stora delar av Vattenfall frigöra
medel för angelägna statliga investeringar.
Vattenfalls totala förmögenhet har nyligen
värderats till 140 miljarder kronor. Minst hälften
torde ligga i vattenkraftverken, de s.k.
sedelpressarna i norr. De investeringsmedel som
frigörs bör användas för en omställning av landets
energi- och transportsystem i miljövänlig riktning.
Vi befinner oss mitt i en ekologisk kris, och vi måste
börja investera oss bort från de miljöfarliga och
energislösande energi- och transportsystem som i
dag dominerar.
Samtidigt är vi övertygade om att industrivärlden
står vid inledningen till en långvarig lågkonjunktur
och att det är mycket viktigt att staten i det läget
bekämpar arbetslösheten. Vi har ett socialt nätverk
som tar hand om människor även om de blir
arbetslösa, men det är ett socialt ont att människor
skall vara arbetslösa. Staten kan motverka detta
genom att starta statliga investeringsprogram.
Nu säger någon att det är väl inte möjligt att sälja
ut kraftverken till landstingen eller att sälja ut
detaljdistributionen till kommunerna. De har ju
just i dessa dagar visat sig vara utomordentligt
fattiga. Då bör man komma ihåg att det här är
frågan om ytterligt lönsamma verksamheter med
hög säkerhet, och till sådana är det inte svårt att
finna lånefinansiering, förutsatt naturligtvis att
staten sätter ett rimligt pris.
Vi menar att staten bör investera när den privata
investeringsverksamheten går ned. Vi tänker oss en
årlig investeringsvolym i storleksordningen 10
miljarder kronor per år. Den skulle användas, som
jag antydde, för järnvägar, både banor och rullande
materiel, spårvagnslinjer, trådbussar etc. i de stora
städerna. Vidare kan den användas för att satsa på
vindkraft, biobränsleanläggningar av skilda slag --
skördare för energiskog, pannor,
biogasanläggningar etc.
Regeringen har hittills inte haft några kreativa idéer
för hur krisen skall mötas. Man har talat om
arbetsförmedling och omskolning, men det
kommer inte att räcka. Redan nu har vi en
ungdomsarbetslöshet på 7 %. Om inte snabba
åtgärder vidtas kommer vi snart att ha en
arbetslöshet på EG-nivå.
Det investeringsprogram som miljöpartiet föreslår
har tre fördelar. För det första bekämpar det
samtidigt den ekonomiska och den ekologiska
krisen genom satsning på miljövänliga och
energisnåla alternativ. Det ger, för det andra,
sysselsättning i de branscher som med all säkerhet
kommer att drabbas av den ekonomiska krisen,
nämligen entreprenad-, byggnads- och
verkstadsindustrierna. För det tredje ger det en
sysselsättning som är spridd över landet, till både
glesbygd och tätorter.
Det tar säkert en viss tid innan en försäljning av
Vattenfalls tillgångar kan genomföras. Därför har
vi velat få dessa tankar presenterade så snabbt som
möjligt. Det ger regeringen möjlighet att ta hänsyn
till dem i sitt arbete med energipropositionen.
Regeringen har ju också på senare tid visat sig
kunna genomföra relativt omfattande förslag
ganska snabbt. Jag kan inte se att detta förslag
skulle stöta på några stora formella eller
ekonomiska hinder även vid ett snabbt
genomförande. Vi menar att en uppdelning av
Vattenfall skall kunna påbörjas redan nästa höst, så
att investeringsmedel kan finnas tillgängliga redan i
början av år 1992.
Det kan emellertid finnas skäl att starta
investeringsprogrammet ännu tidigare. Det kan ske
genom att man i viss utsträckning använder
budgetmedel, men staten kan också genom ett
relativt kortfristigt obligationslån ''förskottera''
investeringsmedlet. Vi kommer att återkomma
med förslag i denna riktning i samband med vårt
budgetalternativ.
Herr talman! Utskottsmajoriteten har visserligen
bundit sig för att avslå våra förslag, och jag har inga
illusioner om att den kommer att ändra sig före
voteringen. Jag har dock vissa förhoppningar om
att dessa förslag skall befinnas så pass förnuftiga att
man vid närmare eftertanke finner att de utgör en
chans att slå två flugor i en smäll -- att skapa en
bättre elmarknad och att bidra till bekämpandet av
den dubbla krisen.
Anf. 145 ÅKE WICTORSSON (s):
Herr talman! Frågan om Vattenfalls ägande och
organisation har viktiga principiella aspekter.
Elproduktion och eldistribution är verksamheter
som i sig skapar faktiska monopol. Där kan det
aldrig bli fråga om reell konkurrens. Vattenfall är
en nationell tillgång som enligt
utskottsmajoritetens uppfattning skall ligga kvar i
statens ägo. Vi vill inte acceptera vare sig en
uppdelning eller en försäljning. Vi kan inte heller
godta att man kopplar in landstingen på ett helt nytt
verksamhetsområde enligt miljöpartiets
reservation när det gäller eldistribution. Vi
avstyrker även det förslaget.
Sedan vill jag upplysa min meddebattörer om att
Vattenfalls organisation kommer upp i den
tillväxtproposition som riksdagen kommer att få i
februari. Då får vi anledning att återkomma och
diskutera dessa frågor.
Herr talman! Jag ber att få yrka bifall till
näringsutskottets hemställan i betänkande 17 och
avslag på reservationerna.
Anf. 146 LARS NORBERG (mp):
Herr talman! Åke Wictorsson säger att
elproduktion och eldistribution utgör naturliga
monopol. Såvitt jag förstår är det fel.
Både lokal och nationell eldistribution måste
rimligtvis bedrivas som en monopolverksamhet --
om det tror jag inte vi behöver vara oeniga.
När det gäller elproduktionen vet vi dock att det
finns många producenter av el som kan och även i
fortsättningen bör kunna distribuera och sälja el till
kunder. Landstinget i Norrbotten -- som ju kommer
att bli en stor elproducent enligt vårt förslag -- kan
sälja el till vilket kommunalt elverk som helst, men
om det kommunala elverket finner att det kan köpa
billigare kraft från Älvsborgs län i Trollhättan eller
från Västerbotten så går det bra. Elproduktionen
behöver ingalunda vara något monopol. Med den
s.k. common carrier-principen kan producenter
och konsumenter träffa avtal om att köpa och sälja.
Det statliga monopol som finns kvar är alltså
transmissionsmonopolet, högspänningsnätet, där
man låter dessa kontrahenter transportera
elektricitet efter en viss taxa som gäller lika för alla.
Så har man lagt upp det i Norge, Åke Wictorsson.
Anf. 147 GUNNAR HÖKMARK (m):
Herr talman! I detta betänkande finns bl.a. en
återkallelse av förslag om treårsplan för Vattenfall.
Det kan ha sitt värde att påpeka att denna
återkallelse beror på att regeringen icke kunde få
stöd i riksdagen i våras för en utbyggnad av tre
större fossila kraftverk. Det var när dörren
stängdes för denna fossil kraftverksutbyggnad --
som man från socialdemokraternas utgångspunkt
ansåg vara fullt realistisk att ersätta kärnkraften
med, det vet vi från regeringens egen
utredningsman -- som graden av energipolitisk
förvirring inom svensk socialdemokrati blev så pass
stor att man gick in i denna hösts nya
energipolitiska fas. Det finns mycket som tyder på
att denna nya fas innehåller betydligt mer förnuft
än den tidigare energipolitik som präglade Sverige
under den senare delen under 1980-talet. Vi får väl
se. Men det är, väl att märka så att denna
återkallellse trots allt i någon form visar på en viktig
vändpunkt i svensk energipolitik.
Herr talman! Detta betänkande egentligen om
Vattenfalls energiverksgrupp. Vår uppfattning i
utskottet var att man rimligtvis skulle behandla
dennas omstruktureringen i samband med
behandlingen av Vattenfalls bolagisering. Detta
ville inte utskottsmajoriteten, men det hade varit av
värde om man gjort detta. Då hade vi kunnat föra
en litet bredare diskussionen som bl.a. involverat
det Åke Wictorsson här nämnde, nämligen att
Vattenfalls verksamhet skulle vara ett naturligt
monopol. Så är det inte alls, vilket sades i en replik
här.
Om vi ser oss runt om i världen, och t.o.m. på våra
grannländer, ser vi att det uppenbarligen inte
förhåller sig så. Redan i dag finns det betydande
mått av konkurrens i det svenska kraftsystemet,
något som man självfallet bör utvidga till att
omfatta en större del av vår totala elförsörjning.
Det är mot denna bakgrund som vi moderater vill
att Vattenfall kommer i många aktieägares enskilda
ägo. Det är bättre om människorna äger och inte
staten. Vi vet att affärsmässiga verksamheter
fungerar bättre i privat regi.
Herr talman! När det gäller elförsörjningen visar
den nya energipolitiska situationen att vi i Sverige
skulle må bra av en privatisering av Vattenfall,
eftersom vi behöver mer konkurrens när det gäller
kraftförsörjningen. Vi behöver också lyfta ut
stamnätet från det stora Vattenfall, så att det blir ett
enskilt företag, eller möjligtvis en enskild
myndighet, som ger tillträde för många olika
konkurrenter.
Vi står i början av en utveckling mot en ny typ av
energimarknad, där vi kommer att betydligt
mycket mer av konkurrens och mångfald. Jag tror
att Åke Wictorsson gör väl i att studera i läroboken
vad som verkligen är naturliga monopol. Han
kommer att upptäcka att man numera inte finner
naturliga monopol på så många områden. Vi kan
föra den diskussionen i dag och kanske många
gånger i framtiden.
Det viktiga i den kommande debatten om
Vattenfalls framtida utveckling är att en
privatisering som uppfyller många viktiga kriterier,
såsom bättre effektivitet, mer enskilt ägande och
mångfald, måste utformas så att den både möter
kravet på en ökad konkurrens på den svenska
energimarknaden och har en förmåga att inför den
nya struktur som kommer efter en privatisering
kunna klara sig som en samarbetsvärdig och
trovärdig partner i ett europeiskt energiperspektiv.
Vi har mycket att vinna på om svensk
kraftproduktion kan fungera i detta internationella
perspektiv när det gäller att utnyttja gemensamma
resurser för kraftproduktion. Det kommer både
miljön och ekonomin i elförsörjningen att vinna på.
Det är mot den bakgrunden som vi de kommande
månaderna behöver pröva hur en organisation av
Vattenfall bör se ut i framtiden för att bäst leva upp
till dessa krav.
Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till
reservation nr 1, som behandlar en uppdelning och
partiell försäljning av Vattenfall. Första steget är
redan taget genom att regeringen har aviserat att
man skall bolagisera. Det är bra att regeringen
därmed jämnar vägen för en fortsatt privatisering,
så att ägandet av hela svenska folkets Vattenfall
tillkommer hela svenska folket.
Anf. 148 LARS NORBERG (mp):
Herr talman! Gunnar Hökmark talade om
återkallelse. Också miljöpartiet har yrkat på att de
investeringar i kraftverk för fossila bränslen som
Vattenfall föreslog inte skulle komma till stånd.
Skillnaden mellan Gunnar Hökmark och mig är att
han samtidigt inte kan tänka sig att minska
elanvändningen och ersätta den med inhemska
energislag och därigenom skapa möjligheter för en
avveckling av kärnkraften.
Jag vet inte riktigt hur moderaterna på sikt
föreställer sig att de skall klara energibalansen. De
tror väl på Kraftsams och andras prognoser att
elkonsumtionen kommer att öka i landet. Får man
inte bygga kraftverk för fossila bränslen, återstår
naturligtvis att bygga kärnkraftverk. Men Gunnar
Hökmark vet lika väl som jag att detta tar en sådan
tid att det inte löser några elproblem under 90-talet,
förutom att jag föreställer mig att svenska folket
inte vill vara med på den linjen.
Självfallet är vi överens om att transmissionen är ett
naturligt monopol. Att man skulle dra parallella
kraftredningar genom landet för att konkurrera om
transmissionen är utomordentligt oekonomiskt och
osannolikt. Jag antar att Gunnar Hökmark håller
med mig om att också eldistributionen på lokal nivå
i kommunerna är ett naturligt monopol där man har
mycket svårt att åstadkomma en konkurrens. Det
är därför som vi i miljöpartiet föreslår att
kommunerna skall ta hand om transmissionen, så
att detta monopol står under demokratiskt
kontroll.
När vi i miljöpartiet föreslår att kraftverken skall
tas över av landstingen, beror detta på att vi anser
att landstingen över huvud taget skall öka sin
verksamhet. Det är då rimligt att de landsdelar som
har fått en stor del av sin natur skadad och i viss
utsträckning förstörd av
vattenkraftsanläggningarna skulle få ett visst mått
av inflytande och inkomst av dessa anläggningar. Vi
tycker att detta är ett rimligt och rättvist sätt att ge
människor i dessa bygder ett ägande som de får
glädje av.
Anf. 149 ÅKE WICTORSSON (s) replik:
Herr talman! Vi socialdemokrater inbjöd för flera
månader sedan moderata samlingspartiet till
debatter över hela landet om hela det politiska
fältet. Av någon obegriplig anledning har moderata
samlingspartiet visat sig vara obenäget att ställa upp
i en sådan debattrunda. Däremot visar det sig nu i
kväll att moderata samlingspartiets representanter
i näringsutskottet efteranmäler sig i varje ärende
för att presentera sin moderata politik och
följaktligen inbjuder till en debattomgång här i
kammaren. Jag måste naturligtvis med anledning
av kammarens pressade tidsläge beklaga att vi får
denna debatt på det här sättet, men vi skall
självfallet ta denna debatt.
Gunnar Hökmark säger att vi för närvarande
upplever en viktig skiljelinje när det gäller
energipolitiken. Ja, det är riktigt. Men det är inte
tack vare moderaterna, utan tack vare att tre
partier i denna kammare -- socialdemokraterna,
centerpartiet och folkpartiet -- befinner sig i en
intensiv slutförhandling om en uppgörelse om en
långsiktig energipolitik för detta land. Detta, herr
Hökmark, är det nya i energipolitiken. Såvitt jag
förstår har moderaterna inte bjudit särskilt mycket
till för att åstadkomma den utvecklingen.
Sedan återkommer Gunnar Hökmark till
resonemanget, att om man privatiserar Vattenfall --
det handlar framför allt om att föra över av
samhället ägd förmögenhet till privata ägare --
skulle detta medverka till en ökad konkurrens, till
en bättre eldistribution och till ökad valfrihet för
abonnenterna. Detta är bara garneringar som i
realiteten inte betyder någonting. Det kommer att
bli på detta område som det blir på andra områden.
Om Vattenfall förs över till privat ägande kommer
starka ägargrupper på den privata sidan att ta hand
om både elproduktion och eldistribution i detta
land, och det vill vi socialdemokrater inte vara med
om.
Det lyster mig att höra hur Gunnar Hökmark skall
kunna beskriva att det finns en konkurrens om
elproduktionen i de norrländska älvarna. Var finns
den konkurrensen mellan olika kraftproducenter?
Var finns konkurrensen när det gäller
kärnkraftsreaktorerna? Vilka privata ägare kan
plocka fram de tiotals miljarder som fordras för att
skapa dessa produktionsanläggningar? Jag håller
med om att små anläggningar kan drivas i privat
regi. Men när det gäller de stora strategiska
anläggningarna finns det ingen konkurrens, och där
bör samhället vara ägare.
Anf. 150 GUNNAR HÖKMARK (m)
replik:
Herr talman! Anledningen till att ni förhandlar om
er energipolitik är ju att ni i grunden inte vet vad er
egen energipolitik skall vara i framtiden. Faktum är
att Åke Wictorsson inte ens vet det här i kväll. Det
har ni överlåtit till andra att i praktiken bestämma
över, eftersom ni själva har insett att den
energipolitik som var högsta sanning här i
kammaren för ett år sedan nu inte rimmar med
verkligheten.
När det gäller debatterna runt om i landet, Åke
Wictorsson, föreslog vi att det skulle föras debatter
om Europa, om energi och om skatter. Men av
någon outgrundlig anledning ville ni inte ha
debatter i olika fackämnen. Möjligtvis kan det ha
berott på att ni vid den tiden inte visste var ni i sak
stod i dessa frågor.
Jag förstår uppriktigt sagt inte Åke Wictorsson när
det gäller konkurrensen i kraftproduktionen. Visst
är det en mängd olika företag som kan producera
elektricitet på olika sätt och som kan konkurrera
genom att producera på bästa sättet. Så har vi det
redan i dag. Visst kan vi titta runt i vår omvärld och
se att vi har betydande konkurrens även när det
gäller distributionssystemen. Det allra
besynnerligaste är när Åke Wictorsson menar att
privata ägare inte kan erbjuda storskalig
kraftproduktion.
Åke Wictorsson har varit en intensiv anhängare av
bl.a. NEX-projektet, som byggde på en mycket
stor privat ägare. En stor del av den svenska
kärnkraften byggdes upp med hjälp av
privatkapital. En stor del av den svenska
vattenkraften har byggts upp av privatkapital. Jag
tycker att Åke Wictorsson bör besinna sig litet
grand innan han far ut i alldeles för vilda slängar,
som slår tillbaka mot honom själv.
Herr talman! Lars Norberg vill överföra Vattenfall
till landstingen. Av detta kan jag bara konstatera
att miljöpartiet på fullt allvar vill överföra den
svenska kraftproduktionen till en politisk
institution som när det gäller sjukvård och annan
verksamhet visat sig fungera mindre väl och skapat
mängder med problem. Det är fullt i linje med den
misshushållning av resurser som miljöpartiets
centralistiska regleringspolitik i praktiken
innebär -- man må kläda det hela i aldrig så gröna
ord. Miljöpartiet är för en stor och omfattande
politisk kontroll.
Anf. 151 LARS NORBERG (mp) replik:
Herr talman! Gunnar Hökmark och jag är i princip
överens om konkurrensen och att man genom den
s.k. common carrier-principen kan skapa bättre
möjligheter för konkurrens mellan olika
elproducenter. Jag hoppas att vi också är överens
om att det krävs ett stamlinjenät för att ombesörja
transporterna av elektricitet, och detta är ett
naturligt monopol. Jag hoppas också att vi är
överens om att distributionen på lokal nivå är ett
naturligt monopol där det är mycket svårt att tänka
sig konkurrens. Min uppfattning är att det bästa
sättet att handha naturliga monopol är att de läggs i
samhällets ägo. Man kan alltså tänka sig även privat
ägo, men då måste man ha en speciell övervakning
över sådana företag.
När det gäller landstingen är det ingalunda en
centralistisk idé. Tvärtom, det är fråga om att
decentralisera ägandet från ett koncentrerat statligt
ägande till ett spritt ägande. Vi har diskuterat om
det kanske vore lämpligt att vattenkraftverk skulle
ligga på kommunal nivå och drivas av
kommunerna. Men vi tror att det är för små enheter
för att driva så pass stora företag. Vi tror att
landstingen är en rimlig och naturlig nivå. Det
hänger naturligtvis ihop med vår syn på den
regionala demokratin. Vi menar att det skall vara
en utökad regional demokrati, till vilket riksdagen
kan delegera ett stort antal av de frågor som i dag
behandlas i detta hus. Det kan gälla transporter,
energi, sjukvård osv. Den synen tycker jag att
Gunnar Hökmark i varje fall måste respektera,
även om han inte delar den. Han vill ju ha enskilt
ägande överallt.
Anf. 152 ÅKE WICTORSSON (s) replik:
Herr talman! Jag måste ha uttryckt mig otydligt om
Gunnar Hökmark uppfattade mitt anförande så att
det inte skulle kunna vara privata ägare av stora
kraftproduktionsanläggningar. Jag sade att det
handlade om en privatisering. Jag bestred däremot
att man genom en privatisering skulle öka
konkurrensen på området. Det gör man inte.
Jag skulle vilja komplettera mitt tidigare inlägg. Jag
upplever att i den internationella energimarknad
som nu håller på att växa fram står vi starka i
Sverige med Vattenfall som en stor motor i dessa
verksamheter. Jag upplever inte att det på något
sätt skulle påskyndas genom att man privatiserar
ägandet av hela eller delar av Vattenfall.
Vi är beredda -- och det glädjer mig att Gunnar
Hökmark också tycker så -- att ställa upp i debatter
med moderaterna för att diskutera hela det
politiska fältet, t.ex. energi, EG, det social
trygghetssystemet och den svenska modellen. Gå
hem till partikansliet och se till att vi får dessa
debatter.
Anf. 153 GUNNAR HÖKMARK (m)
replik:
Herr talman! Den här debatten har tenderat att bli
något längre än vad ärendet egentligen från början
förtjänar. Jag hör att jag får bifall ifrån kammaren,
vilket inte är så vanligt. Det visar att vi kan
vitalisera det parlamentariska livet på detta vis.
Herr talman! Jag vill konstatera för Lars Norberg
att miljöpartiet vill ha en ökad politisk styrning av
energiproduktionen. Det må vara er politik, men ni
skall inte påstå att det är något annat än centralism.
Att ni sedan väljer en regional nivå spelar ingen
roll.
Åke Wictorsson! Jag är beredd att åka ned till
Nynäshamn, hans egen hembana, och tala med
honom om medlemskap i EG, om
energiförsörjning, om vi skall ha kärnkraften kvar
eller inte osv.
När det gäller Vattenfall är det självklart att det blir
en bättre och en jämbördig konkurrens om en av de
största kraftproducenterna är på likställd fot med
de andra kraftproducenterna och inte en statlig
myndighet.
Jag hälsar från det moderata partikansliet. Jag är
mycket väl medveten om hur gärna vi vill
debattera. Gå hem, Åke Wictorsson, till Bo
Toresson och föreslå honom att ta en sakdebatt i
frågorna. Ställer ni upp kommer ni att möta många
debatthungriga moderater, som är väl beredda att
tala om hur vi skall förbättra den sociala tryggheten
så att människorna inte behöver stå i landstingens
sjukvårdsköer som Lars Norberg vill göra längre
genom att överföra vattenkraften dit.
Anf. 154 ÅKE WICTORSSON (s) replik:
Herr talman! Jag accepterar med glädje
utmaningen från Gunnar Hökmark att möta
honom i en fortsatt debatt i Nynäshamn.
Anf. 155 LARS NORBERG (mp) replik:
Herr talman! Gunnar Hökmark säger att det är en
centralisering att sälja ut från statlig nivå till
regional nivå. Han och jag har icke samma
språkbruk. Jag kallar det för decentralisering när
man överför resurser och beslutsmakt från statlig
till regional nivå.
När det gäller frågan om energidebatt måste jag
beklaga att det pågår en sådan vid sidan om
kammaren i slutna rum. Jag tycker att det är ur
demokratisk synvinkel beklagligt att det är så i vår
svenska riksdag.
Anf. 156 KRISTER SKÅNBERG (mp):
Herr talman! Åke Wictorsson frågade var
konkurrensen till de stora kraftproducenterna är.
Med den nuvarande kraftmonopolpolitiken har
man lyckats undvika sådan konkurrens. Det är
därför det är så viktigt att stamnätet blir tillgängligt
för alla, för stora och små kraftproducenter, för
distributörer och åtminstone för större
elförbrukare, så att de kan överföra elkraft till
självkostnad.
Miljöpartiet vill ha common carrier-principen både
i Sverige och i hela Norden. Norges förra borgerliga
regering föreslog i våras en sådan common carrier-
princip. Stortinget antog förslaget, och den
nuvarande socialdemokratiska regeringen avser att
följa det. Där ligger Sverige litet efter, men det är
lätt avhjälpt.
Herr talman och Åke Wictorsson! Det är inte bara
konventionella kraftproducenter som kan erbjuda
elkraft. Det skulle också kunna vara vindkraftverk
och biokraftdrivna kraftverk. Dessutom har vi det
senaste året fått lära oss att man också kan låta
distributörer tillsammans med stora kunder genom
att spara kraft få kraft över som kan transiteras på
nätet. Det finns verkligen mycket att göra på
området. Det har man visat i andra länder, mest än
så länge i USA. Nu har det kommit till Norge, och
det finns i delar av Västtyskland. Låt det också
komma till Sverige, så vi får en bättre fungerande
elmarknad, och vi kan få den elbörs som chefen för
statens energiverk har efterlyst. Låt oss få detta, så
får vi bättre och billigare tillgång till el än vi skulle
få om monopolen behålls.
Överläggningen var härmed avslutad.
17 § Oförändrade arvoden till riksdagens
ledamöter m.m.
Föredrogs
konstitutionsutskottets betänkande
1990/91:KU18 Oförändrade arvoden till riksdagens
ledamöter m.m. (förs.1990/91:11).
Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare
var anmäld.
(Beslut skulle fattades efter 18 §.)
18 § Nordiska investeringsbankens
projektinvesteringslån
Föredrogs
finansutskottets betänkande
1990/91:FiU8 Nordiska investeringsbankens
projektinvesteringslån (prop. 1990/91:25 delvis).
Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare
var anmäld.
Beslut
Företogs till avgörande skatteutskottets
betänkanden 1990/91:SkU6, SkU7 och SkU8,
näringsutskottets betänkanden 1990/91:NU12,
NU15, NU16 och NU17, konstitutionsutskottes
betänkande 1990/91:KU18 samt finansutskottets
betänkande 1990/91:FiU8.
Skatteutskottets betänkande SkU6
Mom. 1 (uppskov med taxeringen, m.m.)
Först biträddes reservation 1 av Bo Lundgren
m.fl. med 130 röster mot 22 för reservation 2 av
Gösta Lyngå. 156 ledamöter avstod från att rösta.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 156
röster mot 134 för reservation 1 av Bo Lundgren
m.fl. 18 ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 5 (avkastningsvärde m.m.)
Utskottet hemställan -- som ställdes mot
reservation 6 av Bo Lundgren m.fl. -- bifölls med
acklamation.
Mom. 7 (arealens storlek)
Utskottet hemställan -- som ställdes mot
reservation 8 av Bo Lundgren m.fl. -- bifölls med
acklamation.
Övriga moment
Utskottet hemställan bifölls.
Skatteutskottets betänkande SkU7
Mom. 2 (vissa tidsfrister för omprövning på
skattemyndighetens initiativ)
Utskottets hemställan bifölls med 214 röster mot
94 för reservation 1 av Bo Lundgren m.fl. i
motsvarande del. 1 ledamot avstod från att rösta.
Mom. 5 (avdrags- och uppgiftsskyldighet
beträffande vissa uppdragsersättningar)
Utskottets hemställan bifölls med 248 röster mot
60 för reservation 40 av Bo Lundgren m.fl. i
motsvarande del.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Skatteutskottets betänkande SkU8
Utskottets hemställan bifölls.
Näringsutskottets betänkande NU12
Mom. 1 (statligt företagande)
Först biträddes reservation 1 av Hadar Cars m.fl.
med 129 röster mot 22 för reservation 2 av Lars
Norberg. 156 ledamöter avstod från att rösta.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 158
röster mot 131 för reservation 1 av Hadar Cars m.fl.
21 ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 2 (utredning om statlig företagspolicy)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
reservation 3 av Lars Norberg -- bifölls med
acklamation.
Mom. 5 (innehållet i redogörelsen för de statliga
företagen)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
hemställan i reservation 7 av Roland Larsson
m.fl. -- bifölls med acklamation.
Mom. 9 (Studsvik AB)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot
hemställan i reservation 13 av Lars Norberg --
bifölls med acklamation.
Mom. 10 (Svensk Avfallskonvertering AB)
Utskottets hemställan bifölls med 282 röster mot
23 för reservation 14 av Lars Norberg. 2 ledamöter
avstod från att rösta.
Mom. 11 (Svensk Kärnbränslehantering AB)
Utskottets hemställan bifölls med 271 röster mot
21 för hemställan i reservation 16 av Lars Norberg.
14 ledamöter avstod från att rösta.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Näringsutskottets betänkande NU15
Utskottets hemställan bifölls.
Näringsutskottets betänkande NU16
Utskottets hemställan bifölls.
Näringsutskottets betänkande NU17
Mom. 3 (uppdelning och partiell försäljning av
Vattenfall)
Först biträddes reservation 1 av Hadar Cars m.fl.
med 138 röster mot 22 för reservation 2 av Lars
Norberg. 147 ledamöter avstod från att rösta.
Härefter bifölls utskottets hemställan med 159
röster mot 130 för reservation 1 av Hadar Cars m.fl.
20 ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 4 (omstrukturering av Vattenfall
Energiverksgrupp AB m.m.)
Utskottets hemställan -- som ställdes mot dels
reservation 3 av Roland Larsson och Sven-Olof
Pettersson, dels reservation 4 av Lars Norberg --
bifölls med acklamation.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
Konstitutionsutskottets betänkande 18
Utskottets hemställan bifölls.
Finansutskottets betänkande 8
Utskottets hemställan bifölls.
19 § Delgivningsfrågor
Föredrogs
justitieutskottets betänkande
1990/91:JuU8 Delgivningsfrågor (prop.
1990/91:11).
Anf. 157 GÖTHE KNUTSON (m):
Herr talman! Detta ärende handlar om delgivning,
och eftersom riksdagens ledamöter är skötsamma
personer kanske det finns anledning att berätta vad
delgivning är.
Man kan konstatera att det oftast är något mindre
trevligt för mottagaren. Gällande lag säger att
delgivning skall kvitteras av mottagaren, och det
sker ofta i form av ett delgivningsbevis.
I en proposition föreslås ett antal åtgärder för att
förbättra och förenkla delgivningsverksamheten.
Vi moderater godtar flertalet av förslagen mot
bakgrund av att det finns ett stort behov av ett
effektivare delgivningssystem.
Vi vänder oss emellertid mot vissa av regeringens
förslag på grund av att de kan utgöra ett hot mot
den enskildes rättssäkerhet och/eller integritet. I
propositionen föreslår regeringen att kravet på
särskild bevisning för att delgivning har skett slopas
vid ordinär delgivning i vissa fall.
Under förutsättning att den som söks är medveten
om att målet är anhängigt vid domstol, skall det
vara tillräckligt att myndigheten först skickar
delgivningen med posten till den sökte och därefter
skickar ett meddelande om att
delgivningshandlingen har skickats. Förenklad
delgivning, herr talman, skall generellt sett kunna
användas beträffande alla försändelser. Det enda
undantaget gäller stämningsansökan eller andra
handlingar varigenom mål eller ärenden
anhängiggörs.
Vi moderater kan inte godta att förenklad
delgivning ges ett så omfattande
användningsområde som föreslås i propositionen.
Även om risken för att två separata försändelser
skall försvinna i posthanteringen är liten, kan det
inte uteslutas att de kan försvinna.
I ett sådant läge har den enskilde bevisbördan och
skall påvisa att han eller hon inte har delgivits
handlingarna. Det, herr talman, torde vara
praktiskt taget ogörligt för en vanlig människa att
kunna bevisa att han eller hon inte har fått en viss
försändelse med posten.
Det finns också en uppenbar risk, anser vi, för att
personer anses ha blivit delgivna trots att de har
varit bortresta då försändelsen anlände och två
veckor därefter. Det är alltså fråga om en så kort
tidsrymd som ett par veckor. Som bekant är den
svenska lagstadgade semestern betydligt längre,
och många har möjlighet att ta ut sin semester i ett
sammanhang.
Den föreslagna delgivningsordningen kan leda till
allvarliga rättsförluster för enskilda. Denna vår
uppfattning på moderat håll har vi också stöd för
hos ett antal remissinstanser vilka de facto är
kritiska till den av regeringen föreslagna ändringen.
Detta finns beskrivet dels i den moderata
motionen, dels i betänkandet i form av referat av
dessa remissinstansers kritik och, naturligtvis,
också i instämmanden i vissa fall.
Det är mot denna bakgrund vi föreslår att förenklad
delgivning inte skall få ske beträffande försändelser
som kan ha en ingripande betydelse för den som
söks.
Det finns en annan del av propositionen som vi är
minst lika kritiska mot och som vi också yrkar
avslag på. Det gäller förslaget från regeringen om
att hemliga telefonnummer till enskilda personer
skall få lämnas ut till myndigheter utan hinder av
sekretess om uppgiften behövs för delgivning.
För närvarande gäller att televerket skall lämna ut
uppgiften om hemligt telefonnummer till enskilds
bostad bara om det är uppenbart att intresset av att
uppgiften lämnas har företräde framför det intresse
som sekretessen skall skydda. Här ber jag att få
hänvisa till vad statsrådet i det departement som
har att sköta dessa ärenden sade under riksmötet
1984/85. Då var nämligen förslaget uppe om att
delgivningsärenden skulle lyfta på sekretessen för
hemliga telefonnummer. Det avvisade statsrådet,
som faktiskt även då var socialdemokrat.
Vi moderater konstaterar att flera remissinstanser
har samma kritiska inställning till detta som vi har.
Jag skall med nöje gå in på dessa remissinstansers
yttranden om så anses nödvändigt i en eventuell
debatt i detta ärende. Det är inget hot. Det är bara
ett konstaterande om att kritiken är stark och att
den stöder oss moderater.
I vår motion 1990/91:Ju7 har vi hemställan i två
punkter. Den ena avspeglas i betänkandets
reservation nr 1, och den andra återkommer i
reservation nr 4. Vi moderater står självfallet
bakom dessa reservationer. Dessutom står vi
bakom reservation nr 2 som är en
flerpartireservation.
På grund av den sena timma som vi befinner oss i
skall jag nu avstå från att yrka bifall till
reservationerna nr 1 och nr 4. Däremot yrkar jag
bifall till reservation 2, flerpartimotionen.
Innehållet i den reservationen kommer säkert
folkpartiets företrädare i denna debatt att gå in på.
Anf. 158 LARS SUNDIN (fp):
Herr talman! Delgivningsfrågor är rubriken på
detta betänkande. Det gäller viktiga frågor som
ytterst handlar om rättssäkerheten. En av de
grundläggande principerna i en rättsstat är att ingen
skall dömas ohörd. En domstol kan inte fatta beslut
utan att den som skulle kunna drabbas av beslutet
får tillfälle att yttra sig. Ibland räcker det med
skriftliga besked från den berörde, men vid
rättegångar och liknande måste man höra honom
eller henne på plats.
Delgivning är ett sätt att få rimliga garantier för att
en handling når sin adressat, vilket inte är så lätt av
olika skäl. Förhandlingar som måste inställas
därför att människor inte har blivit delgivna är ett
stort problem framför allt i storstäderna.
Herr talman! Folkpartiet liberalerna ser därför
positivt på detta regeringsförslag som vill förenkla
och effektivisera delgivningsförfarandet. Vi tycker
att man på ett rimligt sätt har balanserat
effektivitetshänsyn, integritetsaspekter och
rättssäkerhetsskäl. Det har dock gjorts med ett
undantag.
Undantaget är surrogatdelgivning genom
arbetsgivare. Denna fråga var aktuell 1985 men
avvisades då. Nu kommer förslaget igen.
Effektivitetshänsynen väger nu tydligen tyngre än
hänsynen till individens integritet för regeringen
och socialdemokraterna, men inte för oss i
folkpartiet liberalerna.
Förslaget till surrogatdelgivning via arbetsgivare
bör inte genomföras den här gången heller. Detta
är innebörden i reservation nr 2, som jag yrkar
bifall till.
Anf. 159 BERITH ERIKSSON (v):
Herr talman! Vänsterpartiet ställer sig bakom
reservation nr 2 Surrogatdelgivning genom
arbetsgivare, och yrkar bifall till reservation nr 3
som handlar om skydd av brevhemligheten. Den är
i dag skyddad genom en särskild reglering i
regeringsformen. I övrigt yrkar jag bifall till
utskottets hemställan.
Anf. 160 KRISTER SKÅNBERG (mp):
Herr talman! I justitieutskottet har jag tillsammans
med andra ledamöter reserverat mig mot den
förenklade delgivning som föreslås i propositionen
och mot propositionens förslag om rätt att öppna
delgivningsförsändelse och rätt att lämna ut
hemliga telefonnummer för att, som man tydligen
tror, underlätta delgivning. Jag ställer mig bakom
dessa reservationer.
Jag vill särskilt protestera mot förslaget att
förenklad delgivning skall antas ha skett två veckor
efter det att delgivningsbrev har skickats. Många
människor i Sverige är bortresta mer än två veckor
i sträck, vilket vi har hört tidigare här. Särskilt när
det gäller semesterresor kan det vara svårt att få
eftersändning av posten att fungera. Det finns
således stora och tydliga risker att enskilda
människor råkar illa ut genom den förenklade
delgivning som föreslås. Jag hoppas att kammarens
ledamöter skall inse det orimliga i detta och avslå
propositionens förslag om förenklad delgivning.
Anf. 161 EVA JOHANSSON (s):
Herr talman! Det sägs då och då att effektiviteten
i den offentliga sektorn är dålig och att vi inte får
gjort det vi vill få gjort för de insatta resurserna. I
hela den offentliga sektorn pågår nu ett omfattande
arbete med att öka möjligheterna att nå uppställda
mål utan krav på ökade resurser. Man ser över
arbetsorganisationen och rutinerna och gör nya
prioriteringar. Jag tycker att det är viktigt att
riksdagen bidrar till det arbetet genom att också se
över de regelsystem som styr många verksamheter.
I det sammanhanget skall vi se förslaget om
förenklade rutiner i delgivningsverksamheten.
Antalet delgivningar har ökat, liksom också
svårigheterna att fullfölja delgivningen. Folk håller
sig undan på ett mer effektivt sätt.
När riksdagens revisorer granskade hur
delgivningsverksamheten fungerade kom man fram
till att det borde gå att effektivisera den. Riksdagen
instämde i detta och sade att förslag till ändringar
borde kunna komma så snart som möjligt. Nu har
vi fått ett sådant förslag om förenklingar.
Vi anser att dessa förslag kan effektivisera
delgivningsverksamheten utan att de medför men
för rättssäkerheten eller den personliga
integriteten. Vi tycker att det är viktigt att den
offentliga sektorn får möjligheter att arbeta på ett
förnuftigt sätt och yrkar således bifall till utskottets
hemställan och avslag på reservationerna.
Anf. 162 GÖTHE KNUTSON (m):
Herr talman! Det är klart att det är en fördel med
ett kortfattat inlägg så här dags. Jag tyckte dock att
det var ett väl sväpande sätt att avfärda så mycket
av så stark remisskritik mot dessa båda förslag. Det
gäller dels förenklad delgivning, dels
regeringsförslaget om utlämnande av hemliga
telefonnummer.
Jag vill bara understryka -- det gör jag också mycket
kortfattat -- att remisskritiken är mycket stark. Var
och en här i kammaren, och även icke närvarande,
kan ta del av remissinstansernas kritik i
betänkandet. Jag vill således inskränka mig till att
rekommendera läsningen i fråga.
Anf. 163 LARS SUNDIN (fp):
Herr talman! Förra gången som frågan om
surrogatdelgivning genom arbetsgivare var uppe
var skälen emot så många att man avstod från att
införa en sådan regel. Alla de skäl som nu anförs i
betänkandet på s. 14 var aktuella redan då, men de
ansågs inte vara tillräckligt starka. Nu säger
utskottsmajoriteten helt enkelt: Inga hinder
föreligger. Vad är det som hänt under tiden?
Anf. 164 EVA JOHANSSON (s):
Herr talman! Jag vill göra både meddebattörerna
och övriga i kammaren uppmärksamma på att i
samtliga fall där vi föreslår förenklingar har dessa
omgärdats med mycket starka villkor, vilket
innebär att vi med gott fog kan hävda att både
rättssäkerheten och den personliga integriteten
skyddas.
Den förenklade delgivningen skall vara sådan, att
den delgivne är medveten om att ärendet är aktuellt
och att förenklad delgivning kan användas. Den
skall alltså inte komma som en överraskning.
Dessutom får det inte röra sig om åtgärder som är
mycket ingripande för den enskilde.
Även surrogatdelgivning via arbetsgivare omgärdas
med villkor för att garantera rättssäkerheten.
Dessutom understryks både i propositionen och i
utskottsbetänkandet att den vägen bör användas
först sedan alla de vanliga vägarna har prövats utan
framgång och att det är uppenbart att adressaten
medvetet håller sig undan och därigenom i
praktiken omöjliggör en delgivning. Jag anser att
delgivningsmyndigheten skall få den här
möjligheten att nå adressaten via hans arbetsplats.
Anf. 165 GÖTHE KNUTSON (m):
Herr talman! Jag beklagar den lättvindighet med
vilken utskottsmajoritetens talesman avfärdar den
starkare remisskritiken. Observera bl.a.
skrivningen i reservation nr 4 beträffande hemligt
telefonnummer.
En sak som riksdagen intresserat sig mycket för är
situationen för kvinnor som är förföljda, oftast av
sina före detta män. Genom lagstiftning försöker vi
skydda dessa kvinnor på de mest effektiva sätt som
vi kan hitta på. Det finns ingenting som kan
säkerställa att ett utlämnat hemligt telefonnummer
kommer att vara sekretesskyddat när det väl har
kommit till myndighetens kännedom. Detta är en
uppenbar fara, som vi inte tar så lättvindigt på. Vi
vill att den som skaffat sig ett hemligt
telefonnummer också skall ha det
integritetsskyddet.
Anf. 166 EVA JOHANSSON (s):
Herr talman! När Göthe Knutson säger att vi inte
tar hänsyn till remissinstansernas synpunkter är det
fel. Det är tvärtom på det sättet att de föreslagna
reglerna, som jag sade, har omgärdats med villkor
för att både förenklad delgivning och
surrogatdelgivning skall kunna ske på ett
rättssäkert sätt.
Självfallet skall, Göthe Knutson, telefonnummer
som lämnas ut till delgivningsmyndigheten inte få
lämnas vidare, utan myndigheten skall bevara den
hemligheten, så att den inte kommer vidare till
obehöriga personer. Det finns ingen anledning att
misstänka att delgivningsmyndigheten skulle föra
ett hemligt telefonnummer vidare.
Anf. 167 GÖTHE KNUTSON (m):
Herr talman! Det här blir mitt sista inlägg, såvida
inte Eva Johansson provocerar mig med nytt tal om
att vi som kritiserar och därmed också
remissinstanserna skulle ha fel.
Eva Johansson ägnar sig åt önsketänkande. Att
t.o.m. televerket vill avslå detta förslag anser jag
talar för sig självt. Jag föreslår innantilläsning.
Anf. 168 EVA JOHANSSON (s):
Herr talman! Jag vill bara konstatera att vi hyser
tillit till delgivningsmyndighetens sätt att handskas
med dessa uppgifter. Det kommer jag att göra till
dess myndigheten har visat att den inte är värd den
tilliten. Det finns ingen anledning att misstro denna
myndighet.
Överläggningen var härmed avslutad.
Mom. 2 (surrogatdelgivning genom arbetsgivare)
Utskottets hemställan bifölls med 182 röster mot
114 för reservation 2 av Britta Bjelle m.fl. 16
ledamöter avstod från att rösta.
Mom. 3 (öppnande av delgivningsförsändelse)
Utskottets hemställan bifölls med 269 röster mot
40 för reservation 3 av Berith Eriksson och Krister
Skånberg. 2 ledamöter avstod från att rösta.
Övriga moment
Utskottets hemställan bifölls.
20 § Tilläggsbudget I
Föredrogs
justitieutskottets betänkande
1990/91:JuU9 Tilläggsbudget I (prop. 1990/91:25
delvis).
Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare
var anmäld.
Beslut
Utskottets hemställan bifölls.
Beslut om fortsatt ärendebehandling den 13
december
Kammaren beslöt att ärendebehandlingen skulle
fortsättas vid morgondagens arbetsplenum.
21 § Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Finansutskottets betänkanden
1990/91:FiU10 Den ekonomiska politiken
1990/91:FiU11 Ändring i lagen om tillfällig
begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt
Skatteutskottets betänkanden
1990/91:SkU9 Lag om folkbokföringsregister,
m.m.
1990/91:SkU10 Kvarvarande frågor i refomeringen
av inkomst- och företagsbeskattningen, m.m.
1990/91:SkU11 Tillfällig höjning av
fastighetsskatten, m.m.
1990/91:SkU12 Ändringar i 19 §
kommunalskattelagen
Socialförsäkringsutskottets betänkande
1990/91:SfU9 Vissa ändringar i sjukförsäkringen
m.m.
22 § Kammaren åtskildes kl. 22.44.
Förhandlingarna leddes
av talmannen från sammanträdets början t.o.m. 6 §
anf. 24 (delvis),
av andre vice talmannen därefter t.o.m. 6 § anf. 44
(delvis),
av tredje vice talmannen därefter t.o.m. voteringen
efter anf. 66,
av förste vice talmannen därefter t.o.m. 8 § anf. 85
(delvis),
av talmannen därefter t.o.m. ajourneringen kl.
18.10,
av andre vice talmannen därefter t.o.m. 13 §
anf. 137 (delvis) och
av tredje vice talmannen därefter till
sammanträdets slut.
Tillbaka till dokumentetTill toppen