Riksdagens protokoll 2007/08:118 Fredagen den 23 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2007/08:118

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2007/08:118
Fredagen den 23 maj

Kl. 09:00 - 12:06

1 § Val till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
Från konstitutionsutskottet hade inkommit följande skrivelse: 

Riksdagen 

Gunnar Grenfors har anhållit om att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot och ordförande i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. 

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna består enligt 8 kap. 5 § riksdagsordningen av ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter varje ordinarie val till riksdagen för tiden intill dess nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter skall inte utses. Val av ledamöter i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.