Till innehåll på sidan

Protokoll 2014/15:33 Fredagen den 5 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:33

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2014/15:11 för tisdagen den 2 december i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från skatteutskottet.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:151

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:151 Överskottsmålet

av Fredrik Schulte (M)

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom den föreskrivna tiden.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 3 december 2014

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

Interpellation 2014/15:152

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:152 Begreppet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.