Protokoll 2014/15:108 Onsdagen den 3 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:108

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om vice ordförande i utskott

Talmannen anmälde att

Kristina Yngwe (C) valts till vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 2 juni.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2014/15:620
Till riksdagen
Interpellation 2014/15:620 Utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar
av Robert Hannah (FP)
Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 8 juni 2015.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.
Stockholm den 21 maj 2015
Justitiedepartementet
Morgan Johansson

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Finansutskottets betänkanden
2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014
2014/15:FiU17

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.