Riksdagens protokoll 2013/14:119 Onsdagen den 4 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:119

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:119

Onsdagen den 4 juni

Kl. 09:00 - 17:09

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 28 maj justerades.  

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Jacob Johnson
(V) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 juli 2014. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:488

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:488 Biosimilarer  

av Ann Arleklo (S) 

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 25 juni 2014. 

Skälet till dröjsmålet är redan inplanerade aktiviteter. 

Stockholm den 3 juni 2014 
Socialdepartementet  
Göran Hägglund (KD) 
Enligt uppdrag 

Kjell

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.