Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2013/14:90 Onsdagen den 26 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:90

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:90

Onsdagen den 26 mars

Kl. 09:00 - 18:49

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 20 mars justerades.  

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:347

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:347 Kvalitetssäkring av fortsatt värnskatt 

av Peter Persson (S) 

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och redan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 25 mars 2014 
Finansdepartementet  
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2013/14:348

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:348 Gemensam välfärd eller

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.