Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:56 Onsdagen den 9 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:56

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:56

Onsdagen den 9 februari

Kl. 09:00 - 16:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 februari. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2010/11:168

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:168 Framförhållning vid införandet av nya förmånsregler  

av Lars Johansson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 1 mars 2011. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang och tjänsteresor. 

Stockholm den 7 februari 2011 
Finansdepartementet  
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef 

3 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

EU-dokument 
5499/11

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.