Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:119 Fredagen den 5 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 1997/98:119

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:119

Fredagen den 5 juni

Kl. 09.00 - 19.00

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------

1 § Ny riksdagsledamot, m.m.

Upplästes och lades till handlingarna följande från
Valprövningsnämnden inkomna

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda-
mot och ersättare för riksdagsledamöter
Till Valprövningsnämnden har från Riksskattever-
ket inkommit bevis om att Anna Corshammar-
Bojerud (c), Helsingborg, utsetts till ny ledamot av
riksdagen fr.o.m. den 1 september 1998 sedan Helena
Nilsson (c) avsagt sig sitt uppdrag som riksdagsleda-
mot. Från Riksskatteverket har också inkommit ny
bilaga till tidigare utfärdade bevis för ersättare.
Valprövningsnämnden

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.