Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:94 Onsdagen den 22 april

ProtokollRiksdagens protokoll 1997/98:94

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:94

Onsdagen den 22 april

Kl. 09.00 - 18.02

19.00 - 22.57

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 april.

2 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan

Talmannen meddelade att bordläggningsplenum
skulle äga rum fredagen den 24 april kl. 14.30. Inter-
pellationssvar skulle utgå denna dag.

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria
om förslag från Europeiska kommissionen

Talmannen meddelade att följande faktaprome-
moria om förslag från Europeiska kommissionen
inkommit och delats ut till kammarens ledamöter:
Förslag till rådets beslut om närmare bestämmelser
för

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.