Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:82 Onsdagen den 18 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 1997/98:82

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:82

Onsdagen den 18 mars

Kl. 09.00 - 17.59

19.00 - 20.43

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 mars.

2 § Meddelande om interpellationer

Tredje vice talmannen meddelade att ett medde-
lande om praktiska frågor beträffande interpellationer
delats ut till kammarens ledamöter.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Proposition
1997/98:116 till konstitutionsutskottet

Skrivelse
1997/98:138 till skatteutskottet

Förslag
1997/98:TK1 till konstitutionsutskottet

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Kulturutskottets

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.