Vissa skolfrågor m.m.

Proposition 1996/97:110

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Bordläggning
1997-03-11
Inlämning
1997-03-11
Hänvisning
1997-03-12
Motionstid slutar
1997-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1996/97:110
Vissa skolfrågor m.m.

Prop.
1996/97:110
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 mars 1997
Lena Hjelm-Wallén
Ylva Johansson
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Genom en ändring av skollagen som trädde i kraft den 1 juli 1996 har ett
landsting rätt att kräva full kostnadsersättning av hemkommunerna för sin
utbildning i gymnasieskolan. För att ge kommunerna fullt ekonomiskt
ansvar för utbildningen i gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenut-
bildningen föreslår regeringen i denna proposition att en skatteväxling
mellan landsting och kommuner landstingsområdesvis skall vara ge-
nomförd före utgången av 1998. Den storlek som skatteväxlingen skall
omfatta överenskommes mellan landsting

Förslagspunkter (4)

 • 1
  att riksdagen tar del av vad som anförts om hemspråk.
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:UbU12
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen tar del av vad som anförts om hemspråk.
  Behandlas i
 • 10002
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 10002
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:UbU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.