Till innehåll på sidan

Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

Proposition 1997/98:173

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Bordläggning
1998-05-25
Inlämning
1998-05-25
Hänvisning
1998-05-26
Motionstid slutar
1998-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1997/98:173

Verkställighet och återvändande - en del av
asylprocessen

Prop.

1997/98:173

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 maj 1998

Göran Persson

Pierre Schori

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att huvudansvaret för verkställighet av beslut om
avvisning och utvisning skall föras över till Statens invandrarverk. Beslut
av en polismyndighet om avvisning samt dom eller beslut om utvisning
på grund av brott enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529) skall dock
även fortsättningsvis verkställas av polismyndighet. Behovet av tillgång
till polisiär kompetens tillgodoses genom att Statens invandrarverk ges
möjlighet att överlämna ärenden till

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:SfU15
  Utskottets förslag
  uppskov
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.