Till innehåll på sidan

Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet

Proposition 1997/98:165

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Hänvisning
1998-02-25
Inlämning
1998-05-19
Bordläggning
1998-05-22
Motionstid slutar
1998-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1997/98:165

Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på
2000-talet

Prop.

1997/98:165

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 maj 1998

Göran Persson

Thomas Östros

(F inansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs förslag fram till en nationell politik för storstadsre-
gionerna. Storstaden beskrivs som social, ekonomisk och kulturell miljö.
Storstädernas betydelse för övriga landet lyfts fram.

Den nationella storstadspolitiken syftar till att ge storstadsregionerna
goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt för att därmed kun-
na bidra till att nya jobb skapas såväl inom regionerna som i övriga delar
av landet samt till att bryta den sociala

Förslagspunkter (3)

 1. att riksdagen godkänner regeringens förslag om mål och inriktning för storstadspolitiken (avsnitt 4).
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:AU14
 2. att riksdagen godkänner regeringens förslag om mål och inriktning för storstadspolitiken (avsnitt 4).
  Behandlas i
 3. att riksdagen godkänner regeringens förslag om mål och inriktning för storstadspolitiken (avsnitt 4).
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.