Till innehåll på sidan

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

Proposition 2020/21:85

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-01-26
Bordlagd
2021-01-26
Hänvisad
2021-01-27
Motionstid slutar
2021-02-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:85

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende

Prop.

skyddstillsynsdömda

2020/21:85

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 januari 2021

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår utökade möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som har dömts till skyddstillsyn. Förslagen innebär bl.a. att skyddstillsynen ska vara förenad med övervakning under hela prövotiden om inte annat beslutas och att möjligheten att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Det föreslås även att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den dömde för att kontrollera

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU22
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU22
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.