Till innehåll på sidan

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Proposition 2012/13:107

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Registrering
2013-03-18
Inlämning
2013-03-18
Inlämning
2013-03-19
Bordläggning
2013-03-19
Hänvisning
2013-03-20
Motionstid slutar
2013-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2012/13:107

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall tas bort. Vidare föreslås följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:107

2

Innehållsförteckning

2.2Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

5.2Bestämmelser om fastställelse av moderskap,

5.3Registrering av moderskap, faderskap och

5.4Bestämmelser

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.