Till innehåll på sidan

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Proposition 2021/22:58

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-10
Bordlagd
2021-11-16
Hänvisad
2021-11-17
Motionstid slutar
2021-12-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:58

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och

Prop.

ökade incitament för naturvården i skogen med

2021/22:58

frivillighet som grund

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 november 2021

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen prioriterar åtgärder för att Sverige ska ha en växande skogsnäring och ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa från den svenska skogen. Sverige har också ett ansvar internationellt och för kommande generationer att bevara, restaurera och utveckla den biologiska mångfalden samt nationella och internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen. Hållbar

Förslagspunkter (4)

 1. Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2022 och 2023 överföra fastigheter med en sammanlagd areal om högst 25 000 hektar produktiv skogsmark som inte utgör fjällnära skog från Sveaskog AB (publ) till staten genom utdelning av fastigheter eller av aktier i ett av Sveaskog AB (publ) ägt dotterföretag.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen bemyndigar regeringen att till staten överföra fastigheter som ägs av ett bolag som staten förvärvat genom utdelning av aktier enligt 1.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen bemyndigar regeringen att dels vidta de åtgärder som krävs för att genomföra överföringen enligt 1 och 2, dels avyttra de tillgångar som överförs till staten enligt 1 och 2 (avsnitt 5.1).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen godkänner att Sveaskog AB (publ) ges i uppdrag att, mot marknadsmässig ersättning, i stället för nuvarande mark-försäljningsprogam, avyttra totalt upp till 60 000 hektar produktiv skogsmark för att kunna användas som ersättningsmark till enskilda markägare av skog samt skogsfastigheter som ägs och förvaltas gemensamt inom så kallade allmänningsskogar och härads-allmänningsskogar (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.