Till innehåll på sidan

Skyddsobjekt och obemannade farkoster

Proposition 2018/19:127

Propositionen bereds i utskott

Inlämnat av
Försvarsdepartementet
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-05-27
Bordlagd
2019-05-28
Hänvisad
2019-05-29
Motionstid slutar
2019-06-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2018/19:127

Skyddsobjekt och obemannade farkoster

Prop.

2018/19:127

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2019

Stefan Löfven

Peter Hultqvist (Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar och kompletteringar av skyddslagens (2010:305) bestämmelser.

Uppräkningen i lagen av möjliga skyddsobjekt kompletteras med ytterligare skyddsvärda verksamheter: posthantering, alarmering, försörjning med livsmedel och andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap, fartyg som används för transport av kärnämnen samt vissa militära fordon. Skyddslagen ska tillämpas på byggnader, andra anläggningar och områden som disponeras av Totalförsvarets

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305).
  Behandlas i: null

  Utskottets förslag: Bifall,Bifall
  Kammarens beslut: Bifall,Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200).
  Behandlas i: null

  Utskottets förslag: Bifall,Bifall
  Kammarens beslut: Bifall,Bifall

Behandlas i betänkande (3)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.