Till innehåll på sidan

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Proposition 2020/21:160

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-24
Bordlagd
2021-03-24
Hänvisad
2021-03-25
Motionstid slutar
2021-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:160

Säkrare samordningsnummer och bättre

Prop.

förutsättningar för korrekta uppgifter i

2020/21:160

folkbokföringen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att folkbokföringen ska innehålla korrekta uppgifter. Det föreslås att skyldigheten att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen ska utvidgas och omfatta i huvudsak samtliga myndigheter och gälla fler uppgifter. Som ett led i att stärka systemet med samordningsnummer föreslås bl.a. att samordningsnummer ska kunna förklaras vilande.

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen(1991:481).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.