Till innehåll på sidan

Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan

Proposition 2010/11:168

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Registrering
2011-09-01
Inlämning
2011-09-01
Bordläggning
2011-09-08
Hänvisning
2011-09-15
Motionstid slutar
2011-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

Regeringens proposition 2010/11:168

Rätt till förlängt barnbidrag för elever i Prop.
gymnasiesärskolan 2010/11:168

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 augusti 2011

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att socialförsäkringsbalkens bestämmelser om vilka som har rätt till förlängt barnbidrag när de har fyllt 16 år kompletteras, så att även elever i gymnasiesärskolan kan få det.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 november 2011 och tillämpas för tid fr.o.m. den 1 juli 2011.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Lagtext.............................................................................................. 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ........ 4
3 Ärendet och dess beredning.............................................................. 5
4 Elever i gymnasiesärskolan ska få förlängt barnbidrag .................... 5
5 Ikraftträdandebestämmelser.............................................................. 6
6 Ekonomiska konsekvenser................................................................ 6
7 Författningskommentar..................................................................... 7
Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Elever i gymnasie-  
    särskolan ska omfattas av bestämmelserna om rätt till  
    förlängt barnbidrag (U2011/4395/G)...................................... 8
Bilaga 2 Lagförslaget i promemorian Elever i  
    gymnasiesärskolan ska omfattas av bestämmelserna om  
    rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G) .......................... 9
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanser avseende promem-  
    orian Rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G).............. 10
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011..... 11

Prop. 2010/11:168

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:168

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

3

2. grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller specialskolan.
2 Lagtext Prop. 2010/11:168

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.

5 §1

Förlängt barnbidrag lämnas med 1 050 kronor i månaden från och med kvartalet efter den tid som anges i 4 § för ett barn som går i

1. grundskolan, sameskolan, eller internationell skola på grundskolenivå, eller

2. grundsärskolan eller specialskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2010:870.

4

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:168

Den 18 mars 2010 beslutade regeringen att överlämna propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) till riksdagen. Efter riksdagens bifall till propositionen (bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370) trädde den nya skollagen (2010:800) i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. Till följd av beslutet om den nya skollagen beslutade riksdagen samtidigt även om konsekvensändringar i ett antal lagar, däribland socialförsäkringsbalken, som innebär anpassningar till den terminologi som används i den nya skollagen.

En departementspromemoria med förslag till ytterligare en konsekvensändring i socialförsäkringsbalken med anledning av den nya skollagen har utarbetats (U2011/4395/G). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1 och promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissyttrandena finns tillgängliga i Utbildningsdepartementet (U2011/4395/G).

Den föreslagna lagändringen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Elever i gymnasiesärskolan ska få förlängt barnbidrag

Regeringens förslag: Förlängt barnbidrag ska kunna lämnas för ett barn som går i gymnasiesärskolan.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget. Skälen för regeringens förslag: I den nya skollagen (2010:800) delas

särskolan upp i två skolformer, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Till följd av beslutet om den nya skollagen gjordes konsekvensändringar i ett antal lagar som innebär anpassningar till den terminologi som används i den nya skollagen. Ingen saklig ändring var avsedd (prop. 2009/10:165 s. 952).

Elever i gymnasiesärskolan får inte som elever i gymnasieskolan studiebidrag som utbetalas av Centrala studiestödsnämnden enligt studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655). Eleverna i gymnasiesärskolan ska i stället få förlängt barnbidrag. Före den 1 juli 2011 framgick detta av 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken där det talades om elever i särskolan. Med anledning av den nya skollagen skulle denna bestämmelse konsekvensändras, så att begreppet särskolan skulle ändras till att från och med den 1 juli 2011 avse de två skolformerna grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Genom ett förbiseende kom dock endast grundsärskolan att omnämnas, med följden att elever i gymnasiesärskolan inte omfattas av bestämmelsen. Detta har inte varit

5

regeringens avsikt. Ingen saklig ändring har enligt vad som framgår ovan Prop. 2010/11:168 varit avsedd.

Med detta förslag korrigeras bestämmelsen så att elever i gymnasiesärskolan även fortsättningsvis har rätt till förlängt barnbidrag, och därmed även rätt till sådana andra förmåner (t.ex. förlängt underhållsstöd och barnpension) som i vissa fall är avhängiga av att en rätt till förlängt barnbidrag finns.

5 Ikraftträdandebestämmelser

Regeringens förslag: Lagen om ändring i socialförsäkringsbalken ska träda i kraft den 1 november 2011. Bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Det förhållandet att gymnasiesärskolan föll bort vid konsekvensändringen av 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken, med anledning av att särskolan genom den nya skollagen delas upp i två skolformer, medför att den nämnda paragrafen måste rättas. Korrigeringen innebär inte någon ändring i sak i förhållande till vad som varit avsett. Det är, enligt regeringens mening, angeläget att den föreslagna ändringen träder i kraft så snart som möjligt. Den tidigast möjliga tidpunkten bedöms vara den 1 november 2011. Vidare anser regeringen att rättelseregleringen, för att undvika tillämpningsproblem, bör ges retroaktiv verkan och tillämpas för tid från och med den tidpunkt då felet uppstod, dvs. då ändringen i socialförsäkringsbalken trädde i kraft (den 1 juli 2011).

6 Ekonomiska konsekvenser

Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag beslutat om en ny skollag och om konsekvensändringar i ett antal lagar. Avsikten med ändringarna i dessa lagar var inte att göra några sakliga ändringar, utan endast att anpassa dem till den terminologi som används i den nya skollagen. I denna proposition föreslås en korrigering av bestämmelserna om vilka elevgrupper som har rätt till förlängt barnbidrag, så att den föreslagna lydelsen är i enlighet med vad regeringen har avsett. Förslaget utgör ingen tillkommande kostnad för staten då kostnaden för förlängt barnbidrag för helåret 2011 avsatts i statsbudgeten och finansieras inom utgiftsområde 12 genom anslaget 1:1 Allmänna barnbidrag (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121).

Läsåret 2010/11 gick knappt 9 300 elever i gymnasiesärskolan. För familjer med elever i gymnasiesärskolan som har fyllt 16 år innebär förslaget att de även fortsättningsvis får det förlängda barnbidraget, totalt 12 600 kronor per elev och helår.

6

7 Författningskommentar Prop. 2010/11:168

Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

15 kap.

5 §

Paragrafen reglerar vilka som har rätt till förlängt barnbidrag. I andra punkten har gymnasiesärskolan lagts till.

Ikraftträdandebestämmelser

Bestämmelsen, som träder i kraft den 1 november 2011, ges en retroaktiv verkan, så att även elever i gymnasiesärskolan har rätt till förlängt barnbidrag för tid från och med den 1 juli 2011.

7

Sammanfattning av promemorian Elever i gymnasiesärskolan ska omfattas av bestämmelserna om rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G)

I promemorian föreslås att förlängt barnbidrag ska lämnas för ett barn som går i gymnasiesärskolan.

Bakgrunden till förslaget är att särskolan i den nya skollagen (2010:800) från och med den 1 juli 2011 delas upp i två skolformer, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Till följd av beslutet om den nya skollagen gjordes konsekvensändringar i ett antal lagar som innebär anpassningar till den terminologi som används i den nya skollagen. Ingen saklig ändring var avsedd (prop. 2009/10:165 s. 952).

Elever i gymnasiesärskolan får inte som elever i gymnasieskolan studiebidrag som utbetalas av Centrala studiestödsnämnden enligt studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655). Eleverna i gymnasiesärskolan ska i stället ha förlängt barnbidrag. Före den 1 juli 2011 framgick detta av 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken som talade om elever i särskolan. Med anledning av den nya skollagen skulle denna bestämmelse konsekvensändras, så att begreppet särskolan skulle ändras till att från och med den 1 juli 2011 avse de två skolformerna grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Genom ett förbiseende kom dock endast grundsärskolan att omnämnas, med följden att elever i gymnasiesärskolan inte omfattas av bestämmelsen. Detta har inte varit regeringens avsikt, ingen saklig ändring har enligt vad som framgår ovan varit avsedd.

Med förslaget korrigeras bestämmelsen så att elever i gymnasiesärskolan även fortsättningsvis har rätt till förlängt barnbidrag, och därmed även rätt till sådana andra förmåner (t.ex. flerbarnstillägg, förlängt underhållsstöd och barnpension) som i vissa fall är avhängiga av att rätt till förlängt barnbidrag föreligger. Den nu föreslagna ändringen i socialförsäkringsbalken ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

Förslaget utgör ingen tillkommande kostnad för staten då kostnaden för förlängt barnbidrag för helåret 2011 avsatts i statsbudgeten (prop. 2010/11:1) och finansieras inom utgiftsområde 12 genom anslaget 1:1 Allmänna barnbidrag. Läsåret 2010/11 gick knappt 9 300 elever i gymnasiesärskolan. För familjer med elever i gymnasiesärskolan som fyllt 16 år innebär förslaget att de även fortsättningsvis får det förlängda barnbidraget, totalt 12 600 kronor per elev och helår.

Prop. 2010/11:168

Bilaga 1

8

2. grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller specialskolan.

Lagförslaget i promemorian Elever i gymnasiesärskolan ska omfattas av bestämmelserna om rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G)

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Prop. 2010/11:168

Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.

5 §1

Förlängt barnbidrag lämnas med 1 050 kronor i månaden från och med kvartalet efter den tid som anges i 4 § för ett barn som går i

1. grundskolan, sameskolan, eller internationell skola på grundskolenivå, eller

2. grundsärskolan eller specialskolan.

Denna lag träder i kraft den x xxx 2011. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2010:870.

9

Förteckning över remissinstanser avseende promemorian Rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G)

Efter remiss har yttrande över promemorian avgetts av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Statens skolverk och Centrala studiestödsnämnden.

Prop. 2010/11:168

Bilaga 3

10

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag

Föredragande: statsrådet Björklund

Regeringen beslutar proposition 2010/11:168 Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan.

Prop. 2010/11:168

11

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.