om statsförvaltningens andvändning av ADB m.m.

Proposition 1984/85:225

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1984/85:225
Regeringens
proposition

1984/85:225

om statsförvaltningens användning av ADB m. m.;

beslutad den 6juni 1985.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i
bifogade uidrag av regeringsprotokoll för de åtgärder och ändamål som framgår
av föredra­gandens hemställan.

På regeringens vägnar INGVAR CARLSSON

BO HOLMBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen behandlas ett antal frågor som rör den slatliga
förvalt­ningens användning av ADB och utnyttjandet av den nya informationstek­niken.
Förslagen överensstämmer med riktlinjerna i regeringens skrivelse 1984/85:202
om den offentliga sektorns förnyelse.

Propositionen innehåller förslag i syfte att dels öka
effektiviteten

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.