om socialtjänsten

Proposition 1979/80:1

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

1

Prop. 1979/80:1

Regeringens proposition 1979/80:1

om socialtjänsten;

beslutad
den 28 juni 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag
som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar OLA ULLSTEN

GABRIEL
ROMANUS

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny social
vårdlagstiftning. Nuvarande barnavårdslag, nykterhetsvårdslag och
socialhjälpslag samt barnomsorgs-lag föreslås bli ersatta av en ny
socialtjänstlag, som skall vara gemen­sam för hela vårdområdet. Benämningen
socialvård utgår ur lagtexten. Verksamheten kallas enligt förslaget
socialtjänst.

Helhetssynen blir utmärkande för socialtjänsten.
Det innebär bl. a.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.