om ny konsumentköplag

Proposition 1989/90:89

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Moderaterna
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1990-03-01
Bordläggning
1990-03-05
Hänvisning
1990-03-06
Motionstid slutar
1990-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:89

om ny
konsumentköplag

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 1 februari 1990.


regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentköplag som skall ersätta
den nuvarande konsumenlköplagen från år 1973. Propositionen ingår som ett led i
det reformarbete på köprättens område som tidigare resulterat i lagen (1987:822)
om internationella köp samt prop. 1988/89:76 om ny köplag.

Det
nu framlagda förslaget innebär att alla lagregler om konsumentköp samlas i en
särskild konsumentköplag. Den allmänna

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar de av lagrådet granskade förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:LU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar de av lagrådet granskade förslagen till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.