om förslärkt skydd för fri- och rättigheter m. m.

Proposition 1978/79:195

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1978/79:195

Regeringens proposition

1978/79:195

om
förstärkt skydd för fri- och rättigheter m. m.;

beslutad
den 22 mars 1979.

Regeringen
föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har upplagils i bifogade Uldrag av
regeringsproiokoll.


regeringens vägnar

OLA
ULLSTEN

SVEN
ROMANUS

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås ell fiertal grundlagsändringar som innebär ett förstärkt
skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna enligt regerings­formen.
Dessulom föreslås andra grundlagsändringar som rör bl. a. den s. k.
lagprövningsrälien, lagrådets granskning av lagförslag och formerna för
stillande av grundlag.

Ell
vikligl inslag i förslärkningen av

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.