om ekonomiska föreningar

Proposition 1986/87:7

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87:7

om ekonomiska föreningar

Prop.

1986/87:7

Regeringen
föreslår riksdagen alt anla de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollel den 26 juni 1986.


regeringens vägnar

Ingvar
Carlsson

Sten
Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag lill lag om ekonomiska föreningar som skall
ersätta 1951 års lag i samma ämne. Lagförslagel innebär framför alll en
modernisering och förenkling av nuvarande bestämmelser. Bland nyhe­terna märks
atl firmaskyddet för de ekonomiska föreningarna sträcks ul från atl gälla inom
ett län till alt gälla inom hela landet. Vidare föreslås regler om
verkslällande direktör och om

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.