om ändring i brottsbalken m.m. (böter)

Proposition 1990/91:68

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Bordläggning
1990-12-14
Inlämning
1990-12-14
Hänvisning
1991-01-10
Motionstid slutar
1991-01-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1990/91:68

om ändring i brottsbalken m. m. (böter)

Prop.

1990/91:68

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo-
gade utdrag ur regeringsprotokollet den 6 december 1990.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om ändringar av bötesstraffets utformning
och tillämpningsområde.

Det föreslås att maximum för penningböter höjs från 1 000 kr. till
2 000 kr. vid ett brott och från 2 000 kr. till 5 000 kr. när penningböter
tillämpas som gemensamt straff för flera brott.

Propositionen innehåller också förslag om ändring av skalan för antalet
dagsböter. Det lägsta antalet dagsböter som kan dömas ut föreslås bli 30
dagsböter

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JuU10
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.