om ändring i brottsbalken m. m.

Proposition 1975/76:113

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1975/76:113 Regeringens
proposition

1975/76:113

om
ändring i brottsbalken m. m.;

beslutad
den 12 febmari 1976.

Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag
som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.


regeringens vägnar OLOF PÄLME

LENNART
GEIJER

Propositionens
huvudsakUga innehåll

I propositionen föreslås atl fyUerislraffel
avskaffas. Vidare föreslås en ny lag om omhändertagande av bemsade personer. De
nya reglema avses ge stöd för den utveckling mol adekvata vårdformer för de
akut bemsade som f. n. pågår. Enligl förslaget blir fömtsättningama för all
polisen skaU få ta hand om en bemsad person atl denne inte kan la vård om sig
själv el­ler annars utgör en fara

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.